(Cwrs Byr) Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant mewn Lleoliadau Addysg

Manylion cwrs

 • Lleoliad Wrecsam
Archebwch nawr
childcare student

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs heriol a chyffrous hwn yn cyflwyno’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sy’n gysylltiedig â Maes Dysgu a Phrofiad ‘Iechyd a Lles’. Cewch archwilio pynciau sy’n berthnasol i bobl ifanc yn y gymdeithas sydd ohoni o ran iechyd, iechyd meddwl a llesiant, yn ogystal ag ystyried cynnwys, dyluniad a darpariaeth y Maes Dysgu a Phrofiad hwn.

Cewch archwilio addysgeg addysgu arloesol y gellir ei defnyddio gan athrawon i ddatblygu dysgwyr iach a hyderus.

Prif nodweddion y cwrs

 • Archwiliwch yr heriau iechyd, iechyd meddwl a lles ymhlith plant a phobl ifanc, a'r ffactorau sy'n dylanwadu ar iechyd y boblogaeth hon.
 • Datblygu eich dealltwriaeth o Gwricwlwm i Gymru 2022, gydag ‘Iechyd a Lles’ wedi’i nodi i fod yn un o’r 6 Maes Dysgu a Phrofiad. 
 • 30 credyd AU ar ôl ei gwblhau. 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Heriau iechyd a llesiant ymhlith plant a phobl ifanc.
 • Penderfynyddion iechyd a llesiant ymhlith plant a phobl ifanc.
 • Manteision gydol oes datblygu iechyd a llesiant yn ifanc.
 • Dull gweithredu ysgol gyfan o ran iechyd a llesiant.
 • Cymhelliant, gwytnwch, empathi a gwneud penderfyniadau.
 • Cefndir, cynnwys a dyluniad Cwricwlwm i Gymru 2022.
 • Addysgeg addysgu arloesol ar gyfer datblygu dysgwyr iach.
 • Cryfderau a heriau sydd ynghlwm â Chwricwlwm i Gymru 2022.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gofrestru'ch diddordeb, cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i gyfranogwyr gynhyrchu astudiaeth achos 5,000 gair sy'n ystyried gweithredu'r Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Llesiant mewn lleoliad addysg o'u dewis.

Ffioedd a chyllid

£950.00 yn cynnwys TAW.

Dyddiadau'r cwrs

Bydd y cwrs yn digwydd rhwng Mawrth ac Ebrill 2022, a bydd cyfranogwyr yn gallu astudio yn gyfan gwbl ar-lein, yn yr ystafell ddosbarth, neu gyfuniad o'r ddau. Am fanylion pellach, e-bostiwch arweinydd y cwrs - Sharon.Wheeler@glyndwr.ac.uk.