Cadw ein campwsyn ddiogel

CANLLAWIAU COVID-19

Os bydd yr amodau’n caniatáu, byddwn yn codi cyfyngiadau lefel rhybudd dau fesul cam:

O ddydd Gwener, 21 Ionawr, bydd Cymru’n symud i lefel rhybudd sero o ran gweithgareddau awyr agored.

Mae hynny’n golygu na fydd unrhyw gyfyngiadau ar nifer y bobl fydd yn cael cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

• Bydd torfeydd yn cael dychwelyd i ddigwyddiadau chwaraeon awyr agored
• Bydd modd cynnal lletygarwch yn yr awyr agored heb fesurau rhesymol ychwanegol
• Bydd angen Pas Covid i gael mynediad i ddigwyddiadau awyr agored mwy

Os bydd y duedd am i lawr yn parhau, o ddydd Gwener, 28 Ionawr, bydd Cymru’n symud i lefel rhybudd sero o ran pob gweithgaredd dan do:

• Bydd clybiau nos yn cael ailagor.
• Bydd gweithio gartref yn parhau’n bwysig ond ni fydd mwyach yn ofyn cyfreithiol
• Bydd gofyn i fusnesau, cyflogwyr a sefydliadau eraill gynnal asesiad risg penodol ar gyfer coronafeirws a chymryd camau rhesymol i leihau’r perygl o ledaenu coronafeirws
• Bydd angen Pas Covid i fynd i glybiau nos, digwyddiadau, sinemâu, neuaddau cyngerdd a theatrau.
• Ni fydd angen cadw at y rheol o 6, gweini wrth fyrddau a chadw pellter o 2m mewn lletygarwch

Bydd y rheolau hunanynysu ar gyfer pawb sy’n cael canlyniad positif i brawf covid a’r rheolau ar wisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd dan do yn parhau ar ôl 28 Ionawr.

Bydd y cylch tair wythnos yn cael ei ailgyflwyno o 10 Chwefror pan fydd Llywodraeth Cymru’n adolygu’r holl fesurau lefel rhybudd sero fydd yn parhau mewn grym.

Bydd ein campws yn parhau i fod yn ddiogel rhag COVID a byddwn yn parhau i weithredu mesurau diogelwch i ddiogelu ein staff a’n myfyrwyr. Rydym hefyd am ddiolch i chi am eich rhan yn helpu i gadw ein campws yn ddiogel a gofyn i chi barhau i wneud hynny wrth i ni symud i’r tymor newydd.

Cymerwch foment i atgoffa eich hun o’n canllawiau Covid diweddaraf:

 • Mae systemau un ffordd ar waith ar y campws. Rhowch sylw a dilynwch ein harwyddion 
 • Rhaid gwisgo masgiau wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do (Yr Astudfa, yr Oriel, y Llyfrgell) a dim ond wrth eistedd i fwyta ac yfed y gellir eu tynnu.
 • Bydd angen gorchuddion wyneb mewn mannau addysgu lle na ellir cadw pellter corfforol o 2m.
 • Rydym yn dal i annog yr holl fyfyrwyr a staff sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio ar y campws i gael prawf rheolaidd.
 • Anogir pob myfyriwr yn gryf i dderbyn eu brechiadau a’u pigiadau atgyfnerthu. Bydd canolfan frechu Catrin Finch ar gampws Plas Coch ar gael i fyfyrwyr fel gwasanaeth galw heibio os bydd angen.
 • Mae diheintyddion dwylo wedi’u darparu mewn mannau mynediad ac mewn adeiladau, fe’ch anogir i ddefnyddio’r rhain.

Mae pecynnau profi yn y cartref ar gael o’r brif dderbynfa, ASK yn yr ELC, Pentref Myfyrwyr Wrecsam, derbynfa Llaneurgain a Derbynfa Llanelwy.

CANLLAWIAU NEWYDD Y LLYWODRAETH

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi canllawiau wedi’u diweddaru ynghylch profi.

Mae’r newid yn golygu y dylai eople sy’n gysylltiadau heb eu brechu o achosion cadarnhaol ac sy’n hunan-ynysu am 10 diwrnod gymryd prawf llif ochrol ar ddiwrnod dau a diwrnod wyth yn hytrach na phrawf PCR. Bydd hyn yn helpu i gynyddu capasiti profi PCR.  

Yn ail, maent wedi cytuno, os oes gan berson nad yw’n dangos unrhyw symptomau brawf llif ochrol cadarnhaol, na fyddant bellach yn cael eu cynghori i gael prawf PCR dilynol i gadarnhau’r canlyniad, oni bai eu bod mewn grŵp sy’n agored i niwed yn glinigol.

Heb brofion PCR dilynol, mae’n bwysicach fyth i bobl adrodd am ganlyniad pob prawf llif ochrol a wnânt a hunanynysu cyn gynted ag y byddant yn profi’n gadarnhaol. Heb adrodd, ni fydd olrhain cysylltiadau yn bosibl, ac ni fydd y system yn darparu cyngor a chymorth.

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau swyddogol Llywodraeth Cymru yma.

 

Blwyddyn Academaidd 2021/22

Rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o gyfleusterau ac adnoddau'r brifysgol a fydd ar gael dros y cyfnod hwn ac yn cynnig y canllawiau Coronafeirws diweddaraf gan Lywodraeth Cymru.

Er bod y cyfyngiadau'n dechrau lleddfu, bydd ein campws yn parhau i fod yn ddiogel rhag COVID a byddwn yn parhau i weithredu mesurau diogelwch i ddiogelu ein staff a'n myfyrwyr. Rydym hefyd am ddiolch i chi am eich rhan yn helpu i gadw ein campws yn ddiogel a gofyn i chi barhau i wneud hynny wrth i ni symud i'r tymor newydd.

Yn seiliedig ar gyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru, rydym wedi gweithredu cyfres wedi'i diweddaru o ganllawiau Coronafeirws ar draws ein campysau:

 • Bydd pob myfyriwr yn derbyn addysgu wythnosol ar y campws.
 • Rhaid gwisgo masgiau wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do (Yr Astudfa, yr Oriel, y Llyfrgell) a dim ond wrth eistedd i fwyta ac yfed y gellir eu tynnu.
 • Bydd angen gorchuddion wyneb mewn mannau addysgu lle na ellir cadw pellter corfforol o 2m.
 • Ni fydd systemau unffordd ar waith mwyach ond mae cadw pellter cymdeithasol yn dal i gael ei annog lle bo hynny'n bosibl.
 • Rydym yn dal i annog yr holl fyfyrwyr a staff sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio ar y campws i gael prawf rheolaidd.
 • Anogir pob myfyriwr yn gryf i dderbyn eu dos brechu cyntaf cyn mis Medi. Bydd canolfan frechu Catrin Finch ar gampws Plas Coch ar gael i fyfyrwyr fel gwasanaeth galw heibio os bydd angen.
 • Mae diheintyddion dwylo wedi'u darparu mewn mannau mynediad ac mewn adeiladau, fe'ch anogir i ddefnyddio'r rhain.

Profi a Brechu

Rydym yn dal i annog yr holl fyfyrwyr a staff sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio ar y campws i gael prawf rheolaidd a gallwch wneud hyn drwy eich canolfan brofi gymunedol leol. Yma yn Wrecsam, mae'r cyfleuster Profi Cymunedol Lleol wedi'i leoli yng nghanol y dref yn y Neuadd Goffa.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i archebu prawf a dod o hyd i ganolfan brofi ger eich bron, ewch i: https://bipbc.gig.cymru/covid-19/trefnwch-brawf-covid-19/

Fel arall, gall y rhai yn Lloegr archebu prawf llif ochrol ar-lein drwy ymweld â: https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests

Bydd pecynnau profi cartref hefyd ar gael i drigolion sy'n byw ym Mhentref Myfyrwyr Wrecsam. Gellir casglu'r rhain o'r swyddfa llety.

Noder: NI ddylech ddod i'r campws os oes gennych unrhyw un o symptomau COVID-19 – mae profion asymptomatig wedi'u cynllunio i brofi pobl nad ydynt yn dangos unrhyw symptomau.

Os ydych yn profi'n bositif am COVID-19 rhaid i chi hunanynysu am 10 diwrnod. Os ydych wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi profi, rhaid i chi hunanynysu hefyd am 10 diwrnod os nad ydych wedi cael eich brechu'n llawn eto fel y cyfarwyddwyd gan y System Profi Olrhain Diogelu.

Anogir pob myfyriwr yn gryf i dderbyn eu dos brechu cyntaf cyn dychwelyd i'r campws yr Hydref hwn. Bydd canolfan frechu Catrin Finch ar gampws Plas Coch ar gael i fyfyrwyr fel gwasanaeth galw heibio os bydd angen.

Masgiau Wyneb ac Ymbellhau Cymdeithasol

Rhaid gwisgo Masgiau Wyneb ym mhob man cyhoeddus dan do (oni bai eu bod wedi'u heithrio). Mae hyn yn cynnwys mannau coridor, mannau dysgu cymdeithasol ac ardaloedd cyhoeddus fel derbynfeydd, caffis, Yr Astudfa, Yr Oriel, y llyfrgell ac mewn coridorau. Gellir tynnu masgiau i'w bwyta a'u yfed.

Bydd angen gorchuddion wyneb mewn mannau addysgu lle na ellir cadw pellter corfforol o 2m. Gwneir pob ymdrech i ddarparu ar gyfer pob carfan i ystafelloedd sydd wedi'u hawyru'n briodol ar gyfer addysgu ar y campws.

Mae cadw pellter cymdeithasol yn dal i gael ei annog lle bo hynny'n bosibl, fodd bynnag, ni fydd systemau unffordd ar waith ar draws campysau'r brifysgol mwyach.

Bydd gorsafoedd diheintio yn parhau ar waith ar draws y campws.

Addysgu ac Amserlenni

AGall pob myfyriwr ddisgwyl un sesiwn addysgu ar y campws yr wythnos. Bydd addysgu wyneb yn wyneb yn wahanol ar draws rhaglenni.

Gyfleusterau

Y Llyfrgell

Bydd y Llyfrgell yn parhau i fod ar agor ar gyfer llyfrau astudio, pori a benthyca. Mae ein horiau agor fel a ganlyn:

Oriau Agor y Llyfrgell- Semester Un:

Monday Dydd Llun i ddydd Iau – ar agor 8.45yb – 6yh
Dydd Gwener – ar agor 8.45yb – 4yp
Dydd Sadwrn – ar agor 10yb – 2yp

Mae gwasanaeth sganio ac anfon ar gael ac mae hyn yn eich galluogi i ofyn, o fewn canllawiau hawlfraint, am bennod o lyfr y gellir wedyn ei e-bostio.

Mae cyfrifiaduron a mannau astudio ar gael i'w harchebu, am hyd at 3 awr saith diwrnod ymlaen llaw drwy'r Booker Gofod Astudio ar Fy Porth Uni. Mae deunyddiau glanhau ar gael i chi eu defnyddio.

I gael rhagor o wybodaeaeth, cysylltwch â learningresources@glyndwr.ac.uk

Rhaid gwisgo masgiau wyneb bob amser a dim ond eu tynnu wrth fwyta neu yfed. Fe'i hanogir hefyd i ddefnyddio'r gorsafoedd glanhau a ddarperir.

Campws Llaneurgain

Dydd Llun i Ddydd Iau 8.30yb - 5.30yp

Dydd Gwener 8.30yb - 4.30yp

Gall myfyrwyr gael mynediad i'r cyfleusterau llawn yn ystod yr amseroedd hyn gan gynnwys gofod astudio, llyfrgell ac ystafell PC.

Mae Caffi Celyn ar safle Coleg Cambria ar agor rhwng 08.00yb a 3.30yp.

Ffreutur 10yb i 11yb ac 11.45yb i 1.45yp.

Gallwch nawr archebu cludiant o Wrecsam-Llaneurgain ar gyfer 2021-2022. Archebwch eich sedd gyda northophelpline@glyndwr.ac.uk. RHAID archebu seddi ymlaen llaw.

Y Ganolfan Chwaraeon

Mae'r Ganolfan yn gweithredu ar system archebu. Nodwch fod ystafelloedd newid / cawodydd a'r man gwylio yn dal i fod ar gau i'r cyhoedd. I gael rhagor o wybodaeth am fynediad ac argaeledd, cysylltwch â'sports.bookings@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01978 293275.

Oriau Agor:

Canolfan Ffitrwydd          7yb – 9yh (Llun-Gwe)

                                     9yb – 5yp (Sad-Sul)

Cyfleusterau Dan Do       7yb – 10yh (Llun - Gwen)

                                     9yb – 6yh (Sad-Sul)

ATP Dŵr                         7yb – 9yh (Llun-Gwen)

                                     9yb – 6yh (Sad-Sul)

Labordai Cyfrifiadurol

Bydd amserlennu'r defnydd a drefnwyd o labordai cyfrifiadurol yn sicrhau na rhagorir ar y capasiti a bydd system archebu'n cael ei chyflwyno ar gyfer labordai cyfrifiadurol mynediad agored. Gallwch archebu labordy IT yn adeilad Edward Llwyd drwy fynd i MyUniPortal a chlicio ar Booker Gofod Astudio.

Mae'r capasiti ar gyfer pob ystafell wedi'i leihau er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol. Bydd cadeiryddion/gweithfannau'n cael eu marcio fel rhai 'ar gael' ac 'nad ydynt ar gael' a gweithfannau'n anabl i sicrhau y glynir wrth y rheol ymbellhau cymdeithasol.

Mae deunyddiau glanhau ar gael ym mhob ystafell i lanhau cyfarpar ar ôl pob defnydd.

Mannau Dysgu Cymdeithasol

Rhaid gwisgo masgiau wyneb bob amser gan gynnwys pan fyddant yn eistedd. Dim ond wrth fwyta neu yfed y gellir eu symud.

Bydd sticeri eistedd wedi'u dyrannu yn cael eu tynnu fel bod yr holl seddi ar gael. Bydd gorsafoedd diheintio yn aros yn eu lle.

Allfeydd Arlwyo

Oriau agor semester un:

Café Bar 45 (Costa)- dydd Llun i ddydd Gwener 8yb – 3yp

The Bean Machine (Starbucks)- dydd Llun i ddydd Gwener 8yb – 3.3yp

Bydd y Caffi newydd yn Stryt y Rhaglaw (Starbucks)- ar agor yn ystod Semester Un o ddydd Llun i ddydd Gwener 8yb – 3yp.

Bydd Cegin Unedig yn parhau ar gau ac yn cael ei adolygu wrth i nifer yr ymwelwyr ar y campws ddechrau cynyddu.

Bydd pob siop goffi yn cynnig opsiwn bwyd wedi'i becynnu ymlaen llaw yn seiliedig ar y cynnig cysyniad a oedd ar gael yn y gegin unedig ac a fydd yn cael ei wresogi i'w archebu. Bydd brechdanau wedi'u pecynnu ymlaen llaw, paninis, cacennau ac ystod brecwast ar gael.

Bydd y cynllun cwpan y gellir ei ailddefnyddio hefyd yn cael ei ailgyflwyno. Mae gwasanaeth gwerthu newydd wedi'i ddiweddaru bellach wedi'i osod sy'n cynnig taliadau digyffwrdd ar bob peiriant. Nodwch y gellir defnyddio eich cwpanau cadw eich hun hefyd yn y peiriannau gwerthu.

Llety

Nid yw'n rhy hwyr i gofrestru ar gyfer llety os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i ein hadran llety. Ar gyfer unrhyw ymholiadau ychwanegol, e-bostiwch: accommodation@glyndwr.ac.uk

Ysgolheigion Bychain

Mae Mae Meithrinfa Little Scholars yn parhau i fod ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 7.30yb-6yp a bydd yn parhau i ddarparu gofal plant i deuluoedd p'un a ydynt yn astudio o'r campws neu gartref.

Mae'r feithrinfa'n darparu gofal i fabanod o 6 wythnos oed nes eu bod yn mynd i'r ysgol ac mae hefyd yn gweithredu clwb gwyliau i blant hyd at 12 oed yn ystod gwyliau'r ysgol.

Cysylltwch â Catrin ar 01978 314912 neu e-bostiwch littlescholars@activechildcare.co.uk am ragor o wybodaeth.

Cymorth i Fyfyrwyr

Sgiliau Dysgu

Bydd y tîm Sgiliau Dysgu ar gael drwy gydol yr haf gan gynnig cymorth 1-2-1 wedi'i deilwra i'ch anghenion. Rydym yn cynnig apwyntiadau drwy Microsoft Office Teams, wyneb yn wyneb yn ôl y canllawiau presennol, neu drwy e-bost.

I archebu apwyntiad, ebostiwch learningskills@glyndwr.ac.uk

 • Mae Tiwtoriaid Sgiliau Academaidd yma i'ch cefnogi i sefydlu arferion dysgu effeithiol a gallant eich cefnogi gydag ysgrifennu academaidd, meddwl yn feirniadol a chyfeirio.
 • Mae Hwyluswyr Dysgu Digidol yma i'ch cefnogi i ddefnyddio'r ystod eang o dechnolegau sydd ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Rydym yma i'ch tywys drwy ddysgu sut i ddefnyddio'r technolegau hyn i gefnogi eich gwaith academaidd.
 • Mae Llyfrgellwyr Cymorth Academaidd yma i'ch helpu i lywio'r adnoddau dysgu sydd ar gael i chi i ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich aseiniadau, cyflwyniadau, traethawd hir a mwy. Rydym yma i'ch galluogi i ddod o hyd i wybodaeth, ei gwerthuso a'i chymhwyso i wella eich astudiaeth academaidd a'ch paratoi ar gyfer y gweithle.

Cyngor ac Arweiniad i Fyfyrwyr

Bydd y Gwasanaethau Cyngor ac Arweiniad canlynol yn parhau i gael eu darparu dros gyfnod yr haf:

 • Gwasanaeth cwnsela
 • Cymorth iechyd a lles
 • Presgripsiynau cymdeithasol
 • Cyngor iechyd meddwl
 • Gwasanaeth gwrando caplaniaeth
 • Cyllid a chyngor ariannol.

Bydd gwasanaethau'n gweithredu o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 8.30yb a 4.30yp ac 8.30yb i 4yp ddydd Gwener.

Fel rhan o Wasanaethau Bywyd Myfyrwyr a Champws, rydym yn defnyddio'r feddalwedd pwynt cyswllt cyntaf bywyd myfyrwyr a champws newydd. Gallwch wneud hunangyfeirio i gael mynediad at unrhyw wasanaeth drwy ddefnyddio'r ddolen ganlynol: https://sites.elementalsoftware.co.uk/app/WebObjects/SR.woa/cms/glyndwr_registerstart

Bydd gwasanaethau'n cael eu darparu drwy amrywiaeth o lwyfannau, gan gynnwys rhai apwyntiad wyneb yn wyneb, cyfarfodydd Microsoft Teams, e-bost a ffôn (lle bo'n briodol).

Bydd gan fyfyrwyr fynediad i Lyfrgell Iechyd ORCHA lle byddant yn gallu dewis offer priodol i ddelio â sefyllfaoedd y maent yn eu hwynebu. Mae'r holl apiau yn y llyfrgell hon wedi cael eu hadolygu'n annibynnol i sicrhau bod ganddynt rinwedd clinigol, yn ddiogel ac yn cael eu sicrhau o safon. Gall myfyrwyr hefyd gael gafael ar offer hunangymorth, gwybodaeth a nifer o bodlediadau ymlacio/lles drwy dudalennau'r fewnrwyd cwnsela.

Drwy gydol y flwyddyn bydd digwyddiadau, gweithdai, sesiynau galw heibio a gweithgareddau yn cael eu cyflwyno yn yr Hyb, ar lawr canol adeilad Edward Llywd. Wedi'i gynllunio i gefnogi myfyrwyr i feithrin gwydnwch, profi'r cymorth sydd ar gael gan sefydliadau allanol, meithrin sgiliau a gwella 'gwybodaeth bywyd', mae digwyddiadau wedi'u hamserlennu i gyd-fynd ag ymgyrchoedd cenedlaethol yn ogystal â materion allweddol y mae myfyrwyr yn eu hwynebu.

Bydd gennych hefyd fynediad i Talk Campus sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Rydyn ni'n gwybod nad yw bywyd bob amser yn hawdd, ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun! Yn Talk Campus gallwch gwrdd ar unwaith â phobl gefnogol sy'n poeni ac eisiau gwrando. Rhannwch beth sydd ar eich meddwl a chael yr help sydd ei angen arnoch! Dewch i gwrdd â ffrindiau newydd sy'n eich cael chi mewn gwirionedd, dydych chi ddim ar eich pen eich hun!

Yn TalkCampus, mae cymuned fawr yn cael cymorth ar draws nifer o feysydd gan gynnwys gorbryder, iselder, anhwylderau bwyta a'r rhai sy'n brwydro yn erbyn hunan-niweidio.

Dilynwch y naill ddolen neu'r llall isod: https://students.glyndwr.ac.uk/talkcampus/

https://www.talklife.co/wrexham-glyndwr-university

Os ydych yn poeni am eich diogelwch uniongyrchol ac yn teimlo mewn perygl o niweidio eich hun, gallwch gael help ar unwaith drwy un o'r cysylltiadau hyn:

 • GIG- Eich meddyg teulu/Meddyg eich hun yn ystod oriau swyddfa arferol, neu wasanaeth y tu allan i oriau ar ôl i'r feddygfa gau (Ffôn: 111).
 • Adran Damweiniau ac Achosion Brys Lleol - Gallwch fynd â chi eich hun neu gael rhywun i fynd â chi, i adran Damweiniau ac Achosion Brys eich ysbyty lleol (Wrecsam Maelor ar gyfer myfyrwyr lleol).
 • Samariaid - Mae'r Samariaid yn cynnig cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i unrhyw un sydd mewn argyfwng 24 awr/drwy'r wythnos. (Cenedlaethol) Ffôn: 116 123 neu samaritans.org.uk neu ebostiwch: jo@samaritans.org
 • Llinell Gymorth Iechyd Meddwl Cymru C.A.L.L. Mae'r llinell gymorth yn rhoi cymorth a gwybodaeth i unrhyw un sy'n dioddef trallod meddwl yn ogystal ag i'w teulu a'u ffrindiau. Os ydych chi'n poeni, yn ofnus neu'n bryderus am eich teimladau, eich meddyliau neu'ch symptomau – yna'n canu neu'n anfon neges destun at y llinell gymorth. Ffoniwch 0800 132 737, Cymorth Testun i 81066.
 • CALM – Llinell gymorth i ddynion ifanc (15-35 oed) sy'n isel eu hysbryd neu'n hunanladdol neu'n byw mewn argyfwng 7 diwrnod yr wythnos 5pm-3am, Ffôn: 0800 58 58 58, https://www.thecalmzone.net/

Os ydych chi'n teimlo mewn perygl o hunanladdiad/gwneud ymdrech i ddod â'ch bywyd i ben, ewch i adran Damweiniau ac Achosion Brys neu cysylltwch â'r gwasanaethau brys am gymorth drwy ffonio 999.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

Fel myfyriwr, ar ôl i chi gwblhau cofrestriad y cwrs, gallwch fewngofnodi i WGUconnect: https://wguconnect.glyndwr.ac.uk/unauth?_ga=2.111048581.1490336523.1629712843-11645930.1603724311

Gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair PGW arferol, gallwch gymryd y camau canlynol i ddatblygu eich gyrfa:

 • Trefnu apwyntiad cyfarwyddyd gyrfaoedd gydag un o'n cynghorwyr gyrfaoedd sydd â chymwysterau proffesiynol neu Swyddog GO Wales.
 • Ymgysylltu â'n gweithgareddau a'n digwyddiadau.
 • Chwilio am gyfleoedd gwaith (amser llawn, lefel graddedigion a rhan-amser).
 • Cael mynediad i'n CV a'n gwasanaeth adolygu ceisiadau.
 • Paratoi ar gyfer Cyfweliadau a chymorth asesu.

Mae'r holl wasanaethau'n cael eu darparu ar hyn o bryd i fyfyrwyr a graddedigion ar draws ystod o wahanol ddulliau hygyrch, gan gynnwys Timau Microsoft, Zoom, e-bost, ffôn (lle bo'n briodol).

Fel rhan o Wasanaethau Bywyd Myfyrwyr a Champws, mae Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn defnyddio'r feddalwedd pwynt cyswllt cyntaf bywyd myfyrwyr a champws newydd. Gallwch wneud hunangyfeirio at unrhyw wasanaeth yma here: https://sites.elementalsoftware.co.uk/app/WebObjects/SR.woa/cms/glyndwr_registerstart

Mewnrwyd y myfyrwyr yw'r 'siop un stop' ar gyfer cymorth, gwybodaeth a chefnogaeth wrth astudio gyda ni. Datblygwyd adnoddau dysgu datblygu gyrfa, sy'n gysylltiedig â phynciau cyflogadwyedd poblogaidd yn fewnol ac maent ar gael yma, pryd bynnag y bo angen: https://students.glyndwr.ac.uk/home-2/careers-centre/, gan gynnwys cyfres o ganllawiau "opsiynau gyda" ar gyfer y meysydd pwnc a addysgir yn PGW.

Drwy gydol pob rhaglen astudio, mae modiwlau'n cyd-fynd â Fframwaith Graddedigion Glyndŵr Wrecsam. Cynlluniwyd y fframwaith i helpu myfyrwyr i fynegi'n effeithiol yr agweddau, y priodoleddau a'r setiau sgiliau a ddatblygwyd yn y Brifysgol. Dylai myfyrwyr ymgyfarwyddo â'r 15 elfen https://students.glyndwr.ac.uk/home-2/glyndwr-graduate/ wrth iddynt ddod yn gymwys i gyflawni eu dyheadau gyrfaol a'u potensial proffesiynol.

Cymorth TG

Bydd TG yn parhau i ddarparu cymorth o bell ar sail apwyntiad. Os na ellir datrys problemau TG o bell, gellir gwneud apwyntiad ar y campws a fydd yn rhad ac am ddim.

Undeb y Myfyrwyr

Wrexham Glyndwr Students’ Union – Events, Opportunities and Support

Mae adeilad Undeb y Myfyrwyr ar agor yn ystod yr wythnos o 9yb ymlaen. Dewch o hyd i ni wrth galon campws Plas Coch gyferbyn â'r Neuadd Chwaraeon.

Treuliwyd yr haf yn adnewyddu ein gofod myfyrwyr 'Bar a Lolfa'r Glyn'. Mae'r lle hwn yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ei ddefnyddio yn ystod y tymor ac mae'n lle perffaith i ymlacio, dal i fyny â'ch gwaith a chwrdd â ffrindiau. Mae gennym far a pizzeria yn y gofod sy'n gweini bwyd, coffi a diodydd yn ystod yr wythnos o 10am ymlaen. Mae gennym dablau pŵl, gemau arcêd a hyd yn oed PS5! Mae'r lle hwn yn lle perffaith i fod pan fyddwch ar y Campws felly dewch i mewn am ymweliad ac arhoswch ychydig.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn yn ein bar a thu hwnt. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sydd gennym yn digwydd yng Nglyn-y-glyn, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol FB ac IG: glynswxm.

Fe welwch hefyd ein siop a'n derbynfa yn ein hadeilad; yr unig le i brynu nwyddau Glyndŵr swyddogol ar y campws. Wedi'i staffio gan ein tîm derbynfa cyfeillgar yn ystod yr wythnos 10yb-4yp. Dewch i mewn, dywedwch helo a chael gwybod mwy am yr hyn y gall Undeb y Myfyrwyr ei gynnig i chi.

Mae gennym wasanaeth Cyngor annibynnol ac annibynnol, timau chwaraeon, cymdeithasau sy'n cael eu harwain gan fyfyrwyr a chyfleoedd i chi sefyll a phleidleisio mewn etholiadau a newid pethau er gwell. Rydym yn elusen sy'n cael ei rhedeg ar gyfer myfyrwyr, gyda myfyrwyr wrth y llyw. Ein nod yw rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr gael hwyl a bod yn dda, eich helpu i gyflawni eich nodau ym Mhrifysgol Glyndŵr a thu hwnt a rhoi cyfle i chi wneud newid cadarnhaol tra byddwch yn y Brifysgol.

Ewch i wefan Undeb y Myfyrwyr i gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau a sut y gallwch gymryd rhan: www.wrexhamglyndwrsu.org.uk.

Neu anfonwch neges at ein Is-lywydd, Lauren Hole suvp@glyndwr.ac.uk

FB: www.facebook.com/WrexhamGlyndwrStudentsUnion

IG: @wrexhamglyndwrsu

Gwneud Ffrindiau Cyn i chi Gyrraedd a Thrwy gydol eich amser yn Glyndŵr

Drwy bartneriaeth newydd Undebau'r Myfyrwyr gydag Umii, mae gan fyfyrwyr Glyndŵr ffordd o gysylltu a gwneud ffrindiau newydd hefyd. Gall defnyddwyr Umii ddewis cysylltu â myfyrwyr eraill o Glyndŵr, gweld eu proffiliau ac anfon neges atynt. Mae'n gwbl ddiogel, gyda defnyddwyr yn gorfod dilyn proses ddilysu gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost eu Prifysgol er mwyn dechrau negeseua defnyddwyr eraill. Mae gan yr ap hefyd adran Cymorth Iechyd Meddwl, sy'n cynnig y ddolen i'r ffurflen ar-lein ar gyfer cwnsela Glyndŵr a rhagnodi cymdeithasol ochr yn ochr â manylion am adnoddau cymorth allanol fel y Samariaid, CALM a Papyrus.

Gellir lawrlwytho ap Umii drwy Google Play neu'r App Store.

Lawrlwythwch Umii ar gyfer iPhone:

https://apps.apple.com/gb/app/umii-meet-other-students/id1449602218 

Lawrlwythwch Umii ar gyfer Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.umii.production&hl=en_GB