Campws  2025 yw strategaeth £60m Prifysgol Glyndŵr Wrecsam i wella ein holl gampysau i sicrhau bod gan ein myfyrwyr y cyfleusterau a'r amgylchedd dysgu gorau.

 

Buddsoddiad o £ 60 miliwn

yn ein campysau a'n cyfleusterau.

Creu ardal fodern a deinamig

ar gyfer addysg uwch.

Lleoedd addysgu a dysgu

Rydym eisoes wedi cwblhau dau fan dysgu cymdeithasol modern a chroesawgar: Yr Astudfa a’r Oriel. Mae’r ddau yn lliwgar, steilus ac ymarferol, gyda golau gwych, seddi cyffyrddus, cyflyru aer a ddigon o socedau tri-phwynt ac USB.

Mae gan Yr Astudfa sawl bwth gyda soffas lledr cyffyrddus, bwrdd, paneli acwstig a monitorau gall myfyrwyr cysylltu eu dyfeisiadau iddynt i weithio ar gyflwyniadau Power Point, fideos a phrosiectau creadigol eraill.

Mae gan Yr Oriel dechnoleg o’r radd flaenaf ac yn cynnwys rhaglen weithiau celf dreigl.

Mae’r dosbarth Uwchraddio, neu SCALE-UP (Student Centred Active Learning Environment) yn defnyddio technoleg a dylunio arloesol i wella profiad myfyrwyr. Ailwampiwyd ein coridor B a'i dosbarthiadau hefyd, ac mae’r darlithfeydd yn cynnwys y technoleg clyweledol diweddaraf.

Cyfleusterau pwnc

Mae Canolfan Datblygu Pêl-droed Cenedlaethol Parc y Glowyr, sydd werth £5m, hefyd yn rhan o Gampws 2025. Bydd y ganolfan o fudd i bêl-droed Cymru yn genedlaethol ac yn lleol trwy ddarparu cyfleusterau hyfforddi hygyrch o safon uchel ar gyfer chwaraewyr ifanc a phêl-droedwyr eraill yng Ngogledd Cymru.

Mae’r cyfleuster newydd yn cynnwys dau gae chwarae gwair o’r safon uchaf, cae chwarae 3G o safon FIFA yn ogystal â chyfleusterau cefnogi oddi ar y cae, yn cynnwys mannau actifiant, siwtiau dysgu a chyfleusterau newid. Mae gan Brifysgol Glyndŵr cyfleuster addysg o’r radd flaenaf gallai myfyrwyr ar raglenni gradd Gwyddor Chwaraeon a Hyfforddi Chwaraeon ei defnyddio. 

Edrych ymlaen

Yn rhan o'r cynllun hirdymor mae creu porth adeilad yng nghanol campws Plas Coch a fydd yn brif fynedfa ar gyfer y brifysgol, a hefyd yn gartref i Undeb y Myfyrwyr.  Yn sgil hyn daw gwell pedestreiddio ar y safle, gan aildrefnu'r maes parcio a symud cerbydau i gefn y campws, ynghyd ag adeilad peirianneg newydd a gwaith ailwampio pellach i'r adeiladau hŷn ar y safle.

Bydd rhaglen o waith ailwampio gofalus yn digwydd ar gampws Stryt y Rhaglaw, i amddiffyn nodweddion rhestredig yr adeilad, a darparu gweithdai ac offer newydd ar gyfer elfennau ymarferol ein cyrsiau celfyddydol.  

Rydym eisoes wedi sicrhau gwell llety myfyrwyr gyda phrynu safle Pentref Myfyrwyr Wrecsam, ac fe gawsom ganiatâd cynllunio i adeiladu rhagor o lety myfyrwyr ar y safle pa fo angen, gan ddarparu llety a chyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer myfyrwyr sy'n dewis byw yma ar y campws. 

Ein huchelgais yw bod yn borth dysgu ar y ffordd i mewn i Wrecsam - Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw un o'r mannau cyntaf y mae ymwelwyr i dref Wrecsam yn ei weld, ac mae'n huchelgais yn cyd-fynd â'r weledigaeth gyffredinol i drawsnewid Wrecsam. Drwy Campws 2025 fe ddaw gwell darpariaeth academaidd, poblogaeth barhaus a chynyddol o fyfyrwyr a buddion ar gyfer y gymdeithas ehangach.