Gwella gwrando a deall er mwyn meithrin cydnerthedd cymunedol.

Prosiect: Prifysgol Plant

Gan weithio mewn partneriaeth rydym yn sefydlu Prifysgol Plant i gefnogi dysgu allgyrsiol mewn amrywiaeth o ffyrdd i bobl ifanc.

Partneriaid

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Coleg Cambria a Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Wrecsam 

Prosiect: Sgyrsiau gwytnwch cymunedol 

Mewn partneriaeth rydym yn gweithio'n uniongyrchol â phobl sy'n byw a gweithio mewn tair cymuned yng ngogledd-ddwyrain Cymru er mwyn deall eu straeon a'u heriau.

Partneriaid

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Tîm Gweithredu Lleol (rhan o strwythur Law yn Llaw at Iechyd Meddwl)

Prosiect: Adfer gwytnwch cymunedol rhanbarthol

Galluogi a chefnogi gwaith y Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus (BGC) ar adferiad rhanbarthol wedi COVID-19 - er mwyn creu cymunedau cryfach.

Partneriaid

BGCau, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ddinbych, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy