Peter Gibbs

Job Role
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Bywgraffiad

Mae Pete gyda'r Brifysgol ers mis Awst 2014.  Yn wreiddiol yn rhan o'r tîm rheoli dros dro, fe fabwysiadod y rôl yn barhaol ym mis Gorffennaf 2015.

Mae Pete'n arwain y Gyfarwyddiaeth Adnoddau Dynol sy'n cefnogi amcanion strategol y Brifysgol drwy ddarparu arweinyddiaeth a chyfarwyddyd strategol ar ystod o feysydd i reolwyr a staff HR yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr gan gynnwys arweiniad, cyngor a chymorth ar bolisïau, recriwtio, tâl a gwobrwyo, perfformiad a datblygiad, cydraddoldeb ac amrywiaeth, cysylltiadau gweithwyr ac ymgysylltu a datblygu sefydliadol a hyfforddiant.

Daeth Pete Addysg Uwch yn 2001, gan ymuno â Phrifysgol Fetroplitaidd Manceinion (MMU) fel ei Phennaeth Cysylltiadau Gweithwyr, gan symud ymlaen i gwmpasu Gwasanaethau Gweithredol Adnoddau Dynol yn ogystal â Chysylltiadau Gweithwyr.  Gall Pete weld llawer o debygrwydd gyda'r broses esblygol a ddigwyddai ym MMU gyda'r un sy'n digwydd yn Glyndŵr Wrecsam.

Ers mis Awst 2012 ac cyn derbyn y swydd yn Glyndŵr Wrecsam roedd Pete yn gweithio ar nifer o uwch-aseiniadau AD dros dro yn y  Sector ar draws nifer o Brifysgolion, yr olaf o'r rhain oedd Prifysgol Caerhirfryn.

Dechreuodd Pete ei yrfa mewn AD yn y sector preifat yn BAE SYSTEMS, yn gyntaf ar safle BAE yn Brough,yn Swydd Efrog, cyn croesi'r Penwynion i Sir Gaerhirfryn i bencadlys yr Adran Awyrennau Milwrol ar y pryd yn Warton yn 1998.   Bu'n gweithredu mewn amryw uwch swydd AD yn BAE cyn gadael y sector preifat ar gyfer y sector AU.

Yn gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) mae gan Pete 23 mlynedd o brofiad AD ar draws y sectorau preifat ac AU. Mae'n hoff iawn o'i broffesiwn ac mae'n credu bod gan AD ran ganolog i'w chwarae wrth lunio dyfodol y Brifysgol yn strategol. Mae'n credu bod esblygiad llwyddiannus parhaus y Brifysgol yn dibynnu ar bob un o'r bobl sy'n gweithio yma. Bydd ef a'i dîm yn parhau i gefnogi rheolwyr i ddangos arweinyddiaeth a rheolaeth ardderchog i gyflawni staff sydd â cymhelliant, sy'n ymgysylltu ac sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac yn ymdrechu i ddarparu'r profiad gorau posibl yn gyffredinol i'n myfyrwyr.