Ymgeisio trwy UCAS

 

Am y rhan fwyaf o gyrsiau israddedig, byddech angen ymgeisio trwy UCAS. Unwaith rydych wedi dewis pa gyrsiau hoffech chi wneud cais amdanynt yna bydd angen i chi gofrestru ar UCAS.com i ddechrau eich cais.

Os ydych dal yn yr ysgol neu goleg, efallai gewch chi "buzzword" i ddefnyddio pan ydych yn cofrestru - bydd hyn yn helpu gwahaniaethu ble rydych yn gwneud cais o. Ni fydd angen i'r rheini sy'n dymuno gwneud cais yn annibynnol dderbyn "buzzword", ond byddent yn dal i ddefnyddio'r system UCAS i wneud cais.

Gwneud cais uniongyrchol i ni

Os ydych yn ymgeisio'n uniongyrchol i ni drwy ein Ffurflen Cais am Fynediad ar bapur neu ar lein, dylech anelu i lenwi pob rhan o'r ffurflen mor llawn a fedrwch chi fel bod gennym ni ddigon o wybodaeth gennych chi er mwyn i ni fedru gwneud dewis. Os ydym angen gwybodaeth bellach gennych chi ar ôl i ni dderbyn y ffurflen byddem yn cysylltu â chi yn syth, ond cofiwch gall hyn oedi eich dewis ychydig felly anelwch i gwblhau'r ffurflen mor llawn â phosib yn wreiddiol.

UCAS Ychwanegol

 

Mae UCAS Ychwanegol ar gyfer ymgeisydd sydd yn barod yn system UCAS a heb dderbyn cynigion gan eu dewisiadau gwreiddiol neu wedi dirywio unrhyw gynnig a dderbyniwyd. Mae UCAS Ychwanegol ar gael ar lein o Chwefror y 25ain i Orffennaf y 4ydd.

Os oes gennym ni lefydd ar eich cwrs dewisol, yna byddem yn cysidro eich cais a gobeithio rhoi cynnig i chi fel gallwch chi ychwanegu ni fel un o'ch dewisiadau Ychwanegol. Byddem yn eich cynghori ar eich amgylchiadau unigol pan ydych yn cysylltu â ni, ond er mwyn i ni gysidro dewis mor fuan â phosib, rydym yn gofyn eich bod yn mynd i'r rhan edrych ar eich cais o fewn UCAS Track, ei gopïo a gyrru copi o'ch cais drwy e-bost.

Am fwy o wybodaeth ar UCAS Ychwanegol ewch i wefan UCAS.

Clirio

Os ydych yn gwneud cais trwy UCAS ar ôl Mehefin y 30ain, ni chaiff eich cais ei yrru i ni. Yn lle hyn, byddech yn derbyn manylion am Glirio.

Mae Clirio yn broses sydd ar gael rhwng Gorffennaf a Medi i'r rheini sydd yn gwneud cais yn hwyr, wedi gwneud cais yn barod a heb dderbyn lle, neu wedi dirywio pob un cynnig a chafwyd.

A student working in The Study

Cwblhau eich cais

Mae'r system ymgeisio ar lein ar agor o fis Medi am fynediad i'r Brifysgol y flwyddyn ddilynol. Nid oes angen i chi gwblhau eich cais i gyd mewn un diwrnod - mae'r system yn caniatáu i chi ei gwblhau mewn rhannau.

Bydd angen i'ch cais gynnwys y wybodaeth ganlynol:

  • Eich gwybodaeth bersonol - cofiwch fod angen rhoi eich enw fel mae'n dangos ar ddogfennau swyddogol, fel eich tystysgrif geni neu basbort.
  • Eich cymwysterau - gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich cymwysterau i gyd gan gynnwys unrhyw gymhwyster i ddod rydych yn disgwyl canlyniadau ar eu cyfer. Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblem, cysylltwch â UCAS neu ein tîm mynediad.
  • Canolwr - yn ddelfrydol dylai hwn fod yn athro/athrawes neu rywun proffesiynol sy'n eich adnabod yn dda ac yn gallu gwirio eich cyfaddasrwydd am addysg uwch.
  • Datganiad Personol - mae hwn yn un o'r rhannau pwysicaf o'ch cais gan all ddatganiad personol meddylgar ac wedi'i ysgrifennu'n dda gwneud i chi sefyll allan o'r dorf. Gall un gwael tanseilio cais a fyddai fel arall yn un da.

Does dim ffordd benodol i ysgrifennu datganiad personol a fyddai'n gwarantu derbyniad ar eich cwrs dewisol, ond, mae yna ganllawiau a fyddai'n eich helpu i ffocysu ar beth ddylech ac na ddylech chi gynnwys. Beth am i chi edrych ar ein 10 Awgrym Gorau ar Ysgrifennu Datganiad Personol cyn i chi ddechrau?

Cymwysterau

Byddem angen tystiolaeth o'ch cymwysterau yn ystod y broses ymgeisio. Byddem dim ond yn derbyn copïau clir wedi'u sganio neu fel ffotograff wedi'u gyrru i admissions@glyndwr.ac.uk yn ystod y cyfnod ymgeisio. Os ydych wedi derbyn cynnig am le ac wedi derbyn, bydd angen tystysgrifau arnoch pan ydych yn cofrestru (mis Medi)

Anfonwch dystiolaeth o'ch cymwysterau gorffenedig i admissions@glyndwr.ac.uk, gyda'ch enw llawn, y cwrs rydych wedi gwneud cais ar ei gyfer a'ch UCAS PID neu ID Myfyriwr Glyndŵr os gwelwch yn dda.

Awgrymiadau ar gymryd llun clir

Rhowch y ddogfen ar arwyneb gwastad, daliwch eich camera ar ben y ddogfen a'i ganoli ar y sgrin a chymerwch lun. Edrychwch i weld bod y llun yn glir ac nid yn aneglur a bod y ddogfen lawn yn weledol. Gwnewch yn siŵr fod yna dim (neu cyn lleied â phosib) o gysgodion neu adlewyrchiadau - efallai bydd angen i chi droi golau ymlaen neu'i ddiffodd i dynnu'r llun gorau! Ailadrodd am bob un o'ch cymwysterau ac yna gyrru nhw mewn un e-bost i admissions@glyndwr.ac.uk.

Dyddiadau a dyddiadau cau

Am ran fwyaf o gyrsiau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, dylech gyflwyno eich cais erbyn y dyddiad cau ystyriaeth gyfartal (y ddydd Mercher olaf o mis Ionawr). Yn dilyn y dyddiad yma, gall y Brifysgol cau unrhyw gwrs sydd yn barod yn llawn.

Os mae'r dyddiad cau wedi pasio, y newyddion da ydi gall eich cwrs dewisol dal fod yn agored.

Cysylltwch gyda'n tîm mynediad am fwy o wybodaeth ac i ddarganfod pa gyrsiau sydd ar gael.