Cynyddu cyflogadwyedd ein graddedigion a rhoi ystod fwy amrywiol o sgiliau a phrofiadau iddynt.

Mae'r modiwl lleoliad ymarfer uwch hefyd yn gyfle i ni godi ymwybyddiaeth ymhlith cyflogwyr o sut y gall cyfraniadau gan ein myfyrwyr lleoliad arwain at ymgysylltu buddiol i'r ddwy ochr ac agor deialog ar gyfer cydweithredu pellach rhwng y diwydiant a phrifysgolion.

Un o'r manteision mawr i'n myfyrwyr gael eu lleoli yn eich busnes yw eu bod yn cael cyfle i brofi amgylcheddau busnes go iawn a chyfle i ddangos eu sgiliau a'u gwybodaeth mewn amgylchedd ymarferol, gan gyfrannu at eich busnesau a dysgu oddi wrthynt. P'un a yw'n mynychu cyfarfodydd, yn casglu ymchwil i'r farchnad, yn datblygu datrysiadau busnes yn y byd go iawn neu'n dadansoddi ffigurau diweddar - bydd cyfrannu at sefydliad go iawn a chyfathrebu â staff yn cyfoethogi eu profiadau y tu hwnt i'r ystafell ddosbarth.

Er ein bod yn croesawu lleoliadau sy'n cynnwys myfyrwyr yn bresennol yn gorfforol yn y gweithle, rydym yn ymwybodol bod llawer o gwmnïau wedi newid i weithio o bell oherwydd y pandemig. Os yw hyn yn wir am eich cwmni, gofynnwn ichi ystyried ymgysylltu â'n myfyrwyr mewn lleoliad rhithwir. Ers mis Medi y llynedd, mae ein myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n weithredol gyda thechnoleg cyfathrebu ar-lein trwy gyflwyno ein cyrsiau o bell ac felly byddant yn gallu addasu’n hawdd i weithio ar-lein.

Os bydd angen unrhyw wybodaeth pellach arnoch, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r Tm Menter yn uniongyrchol trwy enterprise@glyndwr.ac.uk

Rydym hefyd yn croesawu diddordeb cychwynnol hyd yn oed os na all eich cwmni ddarparu lleoliad ar gyfer y garfan gychwynnol hon o fyfyrwyr ond gallwch o bosib ystyried carfannau yn y dyfodol.

Crynodeb o'r rhaglen leoli

 • Cyrsiau meistr: Busnes, Peirianneg a Chyfrifiadura (gweler isod am is-ddisgyblaethau penodol)
 • Hyd y lleoliad: 12 wythnos / 20 awr yr wythnos = cyfanswm o 240 awr (mae rhywfaint o hyblygrwydd o ran lledaenu nifer yr oriau dros gyfnod hirach o amser)
 • Dyddiad cau ar gyfer cadarnhau lleoliad: 26/04/21
 • Dyddiad cychwyn y garfan gyntaf: 27/09/21

Mewnbwn gan Swyddog Dysgu sy'n Gysylltiedig â Gwaith Glyndŵr

 • Sicrhau fod y myfyriwr yn cymryd rhan mewn gweithgaredd gwaith sy'n gysylltiedig â'u gradd Meistr
 • Cymeradwyo dogfennaeth berthnasol, gan gynnwys log lleoliad gwaith bob pythefnos y myfyriwr
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yn y gwaith

Nid oes angen goruchwyliaeth na mentora cyson ar ein myfyrwyr ar leoliad, ond byddem yn gofyn i ddarparwyr lleoliad lofnodi logiau lleoliad bob pythefnos sy'n ymwneud â'r gwaith y maent wedi'i wneud. Er nad oes unrhyw dâl ariannol ynghlwm, rydym yn gwerthfawrogi y byddwch yn buddsoddi amser a llafur i letya ein myfyrwyr lleoliad ac rydym yn hyderus y bydd eu mewnbwn gwaith, er yn y tymor byr, yn gyfraniad cadarnhaol i'ch cwmni.

Content Accordions

 • Rhaglenni Busnes
  • MBA gydag Ymarfer Uwch
  • MBA Marchnata gydag Ymarfer Uwch
  • MBA Rheoli Adnoddau Dynol gydag Ymarfer Uwch
  • MBA Cyllid gydag Ymarfer Uwch
  • MBA Rheoli Prosiect gydag Ymarfer Uwch
  • MBA Rheoli Gofal Iechyd gydag Ymarfer Uwch
  • MBA Entrepreneuriaeth gydag Ymarfer Uwch
 • Rhaglenni Peirianneg
  • MSc Peirianneg (Awyrennol) gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Peirianneg (Gweithgynhyrchu Mecanyddol) gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Peirianneg (Modurol) gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Peirianneg (Deunyddiau Cyfansawdd) gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Peirianneg (Ynni Adnewyddadwy a Chynaliadwy) gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Peirianneg (Trydanol ac Electronig) gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Peirianneg (Mecatroneg) gydag Ymarfer Uwch
  • MSc mewn Technoleg System Awyrennau Di-griw gydag Ymarfer Ymlaen Llaw
 • Rhaglenni Cyfrifiadura
  • MSc Cyfrifiadureg gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Cyfrifiadura gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Seiberddiogelwch gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Datblygu Gêm Gyfrifiadurol gydag Ymarfer Uwch
  • MSc Gwyddor Data a Dadansoddeg Data Mawr gydag Ymarfer Uwch