Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth

“Nod Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yw helpu busnesau i wella eu cystadleurwydd a'u cynhyrchiant trwy ddefnyddio gwybodaeth, technoleg a sgiliau sy'n well o fewn sylfaen wybodaeth y DU yn well." 

Mae KTP yn rhaglen cymorth arloesi genedlaethol sefydledig ac uchel ei pharch, a reolir gan Innovate UK a ariennir gan Innovate a chyd-gyllidwyr gan gynnwys Llywodraeth Cymru yng Nghymru, sy'n galluogi busnesau i drosglwyddo ac ymgorffori arbenigedd o'r byd academaidd yn eu busnes i ddatblygu gallu, newydd. cynhyrchion a phrosesau, i wella eu cystadleurwydd, eu cynhyrchiant a'u perfformiad. 

Ers i'r rhaglen gychwyn mae parneriaethau KTP wedi trawsnewid dros 12,000 o fusnesau bach a mawr, ar draws pob sector a rhanbarth o'r DU. 

Strwythur hanfodol KTP yw bod unigolyn o safon uchel ( graddedig wedi'i addysgu) yn cael ei gyflogi i weithio yn y busnes i ddatblygu ac ymgorffori galluoedd newydd, eu mentora a'u cefnogi gan dîm academaidd a gyda mynediad at gyfleusterau'r sefydliad academaidd. Oedran cyfartalog Associates yw 31, mae gan lawer ohonynt PhD ac fel rheol maent yn eu swydd gyntaf neu ail swydd cyn dod i KTP. 

Mae KTP yn bosib ar draws pob maes a disgyblaeth gyda ffocws tuag at brosiectau sy'n ymgorffori technolegau a phrosesau newydd a'r rhai sy'n datblygu gallu rheoli a staff. O weithgynhyrchu i ddylunio, cynaliadwyedd i farchnata; gall unrhyw sector busnes, gan gynnwys sefydliadau'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus fel y GIG, gymryd rhan. Gall busnesau o bob maint gymryd rhan hefyd, o ficro-fusnesau i fentrau mawr. 

Buddion KTP i fusnes: 

 • Dad-risgio a chyflymu mabwysiadu technoleg
 • Yn cynyddu elw PBT
 • Recriwtio, datblygu a chadw arweinwyr busnes y dyfodol
 • Yn aml yn rhatach na chyflogi uniongyrchol
 • Yn ymgorffori prosesau newydd ac yn hyfforddi staff
 • Yn llywio buddsoddiad mewn peiriannau / peiriannau ac Ymchwil a Datblygu.
 • Yn datblygu cydweithredu a phartneru academaidd pellach
 • Yn gwella perfformiad busnes / diwylliant arloesi

Buddion cyswllt KTP: 

 • Datblygiad gyrfa cyflym
 • Pecyn cyflog cystadleuol
 • Hyfforddiant a datblygiad (10% o amser a chyllideb £2k y flwyddyn)
 • Cyflogaeth o fewn y ddisgyblaeth academaidd a ddewiswyd
 • Cyfle i gofrestru ar gyfer Gradd Uwch yn ystod y prosiect
 • Mae 85% o unigolion yn cael cynnig cyflogaeth gan y busnes cynnal 

Mae partneriaethau fel arfer yn rhedeg am oddeutu 2 flynedd ac mewn tua 75% o achosion, mae'r Associates yn cael eu cadw gan y cwmni ar ôl KTP ac yn cael eu hariannu'n rhannol gan grant. 

Fis Medi diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyfraniad cyllid cynyddol ar gyfer partneriaethau KTP cymwys i'w gwneud yn fwy hygyrch a chost-effeithiol i fusnesau bach a chanolig sydd wedi'u lleoli yng Nghymru, ac i annog mwy o fusnesau i elwa o'r rhaglen. Yn wreiddiol, roedd ceisiadau yn wynebu dyddiad cau o 27 Ionawr 2021 ond mae hyn bellach wedi'i ymestyn i Chwefror 2022. 

Oherwydd yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni, bydd y cynnig newydd hwn yn caniatáu i fusnesau bach a chanolig cymwys yng Nghymru hawlio 75% o gostau prosiect KTP. 

KTP Rheoli 

Chwilio am fwy o gynhyrchiant? Strategaethau i adeiladu gwytnwch? Arbenigedd rheoli dyfnach neu well prosesau busnes? 

Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth Rheoli (mKTPs) wedi'u cynllunio i helpu i gyflawni'r math hwn o drawsnewidiad i'ch busnes. Trwy gysylltu â Phrifysgol Wrecsam Glyndwr, mae mKTPs yn eich galluogi i fabwysiadu ac addasu arbenigedd i sicrhau newid strategol sy'n canolbwyntio ar bobl i helpu'ch busnes i lwyddo. 

Yn rhychwantu'r holl swyddogaethau busnes allweddol - o farchnata i TG, creadigrwydd i reolaeth strategol; i gysylltiadau cyflogaeth; cyllid i logisteg, mae'r rhaglen mKTP yn creu partneriaeth gydweithredol fedrus iawn sy'n benthyca o lwyddiant rhaglen y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) sydd wedi bod yn helpu busnesau i arloesi ar gyfer twf ers 45 mlynedd. 

Mae mKTPs yn ceisio cefnogi prosiectau rheoli strategol ar draws gweithgareddau craidd gan gynnwys: 

 • Monitro a gosod targedau
 • Cyfathrebu a chymhelliant
 • Trefniadaeth, cynllunio adnoddau a meddwl yn strategol
 • Datrys problemau a gwneud penderfyniadau
 • Ymwybyddiaeth fasnachol a rheoli risg
 • Hyfforddi a mentora
 • Gwerthusiadau opsiynau, sganio'r gorwel a rhagweld tair blynedd 

Pwy allai elwa o mKTP? 

 • Busnesau bach a chanolig sy'n canolbwyntio ar dwf, yn awyddus i adeiladu a gweithredu eu strategaeth reoli uchelgeisiol trwy gyflwyno gwell arferion rheoli.
 • Busnesau bach a chanolig sy'n ceisio enillion cynhyrchiant sylweddol, gan gydnabod y gall rheolaeth ac arweinyddiaeth dda helpu i gyflawni hyn.
 • Busnesau bach a chanolig sy'n ceisio gwella sgiliau eu pobl a gwneud gwelliannau newid sylweddol mewn cynhyrchiant trwy ddefnyddio arferion a phrosesau arloesi sy'n arwain y diwydiant. 

Pam dewis Prifysgol Wrecsam Glyndŵr? 

Mae gan Brifysgol Wrecsam Glyndŵr enw da hirsefydlog ac uchel ei barch am gyflawni prosiectau KTP o safon. Ers trosglwyddo i statws Prifysgol yn 2008, rydym wedi cefnogi mwy na 40 o gwmnïau ledled y rhanbarth i gyflawni eu nodau trwy brosiect KTP. 

Mae gan ein Prifysgol arbenigedd mewn ystod eang o feysydd a hyd yma mae wedi cydweithio mewn prosiectau sy'n ymwneud â: Datblygu TG, Cemeg, Gwyddor Deunyddiau, Peirianneg, Marchnata, Diwydiannau Creadigol a llu o ddisgyblaethau eraill. 

Rydym hefyd wedi creu pecyn cynhwysfawr o gefnogaeth ar ffurf ein Ysgol Arloesi sydd newydd ei lansio; dull hyblyg, “camog” o gydweithio academaidd, gan ddarparu ystod o atebion yn dibynnu ar y busnes a chaniatáu i fusnesau symud ymlaen yn raddol tuag at KTP llawn. 

Mae'r ysgol yn cynnig y mentrau canlynol i fusnesau, y gellir archwilio pob un ohonynt fel rhan o gydweithrediad tymor hwy, neu gall busnesau fanteisio ar un neu ddau o gamau yn unig, yn dibynnu ar eu hangen busnes; 

Ysgol Arloesi 

Tocynnau KT

Mae'r cam cyntaf ar ein Ysgol Arloesi yn adeiladu ar brosiect trosglwyddo gwybodaeth hynod lwyddiannus a gynhaliwyd gennym o 2018 -2020, gan roi mynediad i fusnesau lleol i'n harbenigwyr academaidd am rhwng diwrnod ac wythnos i weithio ar brosiectau tymor byr penodol iawn, trwy Wybodaeth. Mae talebau hyd at £ 2,500 ar gael i fusnesau weithio gyda staff academaidd Glyndwr a byddant yn cwmpasu hyd at wythnos o amser academaidd, neu fynediad i gyfleusterau'r Brifysgol ar gyfer profi, dadansoddi neu brototeipio. 

Mini KTP

Mae Mini KTP yn caniatáu i fusnesau gyflogi myfyriwr graddedig diweddar i ymgymryd â phrosiect penodol am rhwng 3 a 6 mis, gyda'r budd ychwanegol o gael mynediad at aelod academaidd o staff i weithio gyda'r myfyriwr graddedig a'i fentora trwy gydol y prosiect am hanner diwrnod yr wythnos. . Er y bydd y busnes yn cyflogi'r myfyriwr graddedig trwy gydol cyfnod y prosiect, mae'r menter Mini KTP yn darparu cyllid tuag at yr amser academaidd a dreulir ar y prosiect a hyd at £ 1000 tuag at nwyddau traul y prosiect. Mae Mini KTP yn ffordd wych o ennill gwybodaeth newydd i mewn i fusnes trwy fframwaith strwythuredig a rheoledig gyda chefnogaeth ac arweiniad academaidd i sicrhau llwyddiant prosiect. 

SMART

Ariennir Partneriaethau SMART gan Lywodraeth Cymru a'u nod yw cynyddu gallu a galluoedd busnesau Cymru, wrth gynnig cefnogaeth ariannol i brosiectau cydweithredu arloesol. Mae Partneriaeth SMART fel KTP yn bartneriaeth tair ffordd rhwng busnes, cyswllt (graddedig diweddar) a phrifysgol. Fodd bynnag, dim ond i fusnesau yng Nghymru y mae partneriaethau SMART ar gael. Mae partneriaethau SMART rhwng 6 - 12 mis o hyd ac yn cael eu hariannu'n rhannol hyd at 50% gyda'r busnes yn talu cyfraniad o 50%.

Am ddarganfod mwy am y mentrau uchod? 

Cysylltwch â'n tîm Menter enterprise@glyndwr.ac.uk 

Am ragor o wybodaeth ar sut i wneud cais am KTP, edrychwch ar wefan gov.uk