Ynghyd â gweddill Cymru, mae Wrecsam yn angerddol iawn am ei chwaraeon, sydd yn un o’r nodweddion diffiniol am y rhan yma o’r byd. Nid yn unig ydi’r hyn wedi’i adlewyrchu yng nghynigion chwaraeon a hamdden ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ond mae’r ardal ei hun yn gartref i glybiau chwaraeon proffesiynol a semi-broffesiynol sy’n cynnig adloniant gwych i ffaniau chwaraeon.

Bydd yna ddigon o gyfleoedd i chi gymryd rhan ac efallai trio rhywbeth hollol wahanol, tra rydych yn gwneud ffrindiau gwych yn y broses.

Felly, petai rydych yn gyfranogwr gweithgar neu’n hapus i gefnogi o gysur eich sedd, mae gan Wrecsam a’r ardal leol rhywbeth i bawb.

Chwaraeon gallwch wylio

Pêl-droed

Clwb Pêl-droed Wrecsam ydi calon y dref. Mae pob gêm gartref, a chaiff ei chwarae yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yn derbyn disgwyliadau awyddus. Ar hyn o bryd, mae’r clwb yn chwarae yng Nghynghrair Genedlaethol Vanarama, ac mae’n denu presenoldeb cyfartalog o 3,000-4,000.

Cynhelir y stadiwm pêl-droed rhyngwladol am y tro cyntaf ym 1887, sy’n gwneud o’r stadiwm pêl-droed rhyngwladol hynaf yn y byd sydd dal mewn defnydd heddiw. Gallwch dalu wrth y giatiau dro am y rhan health o gemau gartref y clwb, gyda phrisiau gemau sengl yn £18 neu lai i oedolion.

Mae ychydig o glybiau llai yn yr ardal yn chwarae ym Mhrif Gynghrair Cymru, tra bod pêl-droed cynghrair lleol yn digwydd yn aml yn ystod y penwythnos.

Cynghrair Rygbi

Mae Crusaders Gogledd Cymru yn chwarae yng Nghynghrair 1 Betfred, cystadleuaeth trydedd haen yn yr adran o dan y Bencampwriaeth. Rhain ydi’r unig gynghrair rygbi proffesiynol yng Ngogledd Cymru, ond mae o’n tyfu mewn poblogaeth. Mae’r Crusaders wedi’u sefydlu yn y Stadiwm Queensway yn Wrecsam.

Rasio Ceffylau

Cynhelir Cae Ras Bangor-is-y-Coed, wedi’i leoli o fewn Bwrdeistref Cyngor Wrecsam dim ond 6 milltir o’r dref, ei gwrdd naid gyntaf ym 1859. Nawr, mae’n cynnal o leiaf un cwrdd y mis am 11 mis o’r flwyddyn. Mae’r cae yn cynnig profiad rasio gwahanol i hudoliaeth ac urddas Cae Ras Gaer. Y caer Roodee yn Gaer ydi’r cae ras hynaf ym Mhrydain ac mae’n cynnal cyfarfodydd rasio yn aml yn ystod yr Haf. Mae’r gynulleidfa gyfartalog yn Rasys Caer dros 22,000, gyda’i gyfarfod mis Mai, sy’n cychwyn y tymor, fel arfer yn gwerthu allan. Mae’r siwrne o Wrecsam i Gaer yn cymryd tua 20 munud gyda char neu drên.

Hoci Rhew

Dreigiau Glannau Dyfrdwy ydi’r unig dîm hoci rhew wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru. Mae’r clwb yn chwarae gemau gartref ar nosweithiau Sul yn Llawr Sglefrio Glannau Dyfrdwy, sy’n 30 munud i ffwrdd o Wrecsam gyda char yn nhref Fferi Buddug. Mae’r clwb yn cystadlu yn y Cynghrair Cenedlaethol Hoci Rhew, Gogledd Dau.

Rasio Modur

Bob Hydref, mae’r ardal yn cynnal Rali Cymru Prydain Fawr, digwyddiad pwysig ym Mhencampwriaeth Rali’r Byd. Mae yna lawer o lwybrau sy’n amgylchu’r ardal Wrecsam, a gallwch ymweld â’r brif hwb i weld beth sy’n digwydd ym Mharc Gwasanaethau Glannau Dyfrdwy, pellter byr o Brifysgol Glyndŵr.

Chwaraeon gallwch chwarae

Mae Gogledd Cymru yn gartref i nifer o gyfleusterau chwaraeon gwych, yn rhoi lleoliad gwych i rywun parhau i chwarae eu chwaraeon tra eu bod yn astudio… neu hyd yn oed i drio rhywbeth newydd.

Mae Canolfan Hamdden Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn gyfleuster i fyfyrwyr a’r gymuned, yn cynnig campfa, neuadd chwaraeon a llawer o feysydd chwaraeon awyr agored, gan gynnwys mae hoci o safon ryngwladol.

Atheltau

Defnyddir y cyfleusterau trac a chae yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgaredd Queensway mewn digwyddiadau pencampwriaeth a chafodd hyd yn oed eu defnyddio gan dîm Olympaidd Lesotho iddynt fedru ymarfer erbyn y Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain. Mae Clwb Athletau Wrecsam yn ymarfer yno bob dydd Mawrth. Mae hefyd gan y ganolfan gampfa, neuadd chwaraeon, cwrt sboncen a meysydd awyr agored pêl-droed pum bob ochr.

 

Hoci

Mae Stadiwm Ranbarthol Gogledd Cymru yn gyfleuster sail dŵr rhyngwladol wedi’i achredu gan y Ffederasiwn Hoci Rhyngwladol, wedi’i leoli ar gampws Wrecsam y brifysgol. Mae wedi’i lifoleuo ac yn dal 200 o wylwyr. Mae’r maes yn cynnal llawer o gemau hoci rhyngwladol sy’n cynnwys Cymru a chynhaliwyd y Tlws Cenedlaethol EwroHockey dynion yn 2009. Mae Clwb Hoci Glyndŵr Wrecsam (Iau, Dynion a Merched) a Club Hoci Neuadd Llaneurgain (Dynion) yn chwarae yn y stadiwm.

 

Nofio

Waterworld ydi prif ganolfan dyfrol Wrecsam. Mae ganddo bwll cystadlu 25 metr gyda chwe lôn, a hefyd sglefren a phwll swigod. Mae hefyd yn gartref i ganolfan ffitrwydd a swît iechyd. Defnyddir y ganolfan gan Glwb Nofio Wrecsam.

 

Golff

Wedi’i leoli mewn rhan wledig o’r wlad, nid yw ardal Wrecsam yn brin o glybiau golff. Mae Clwb Golff WrecsamChanolfan Golff Clays wedi’u lleoli o fewn ychydig o filltiroedd o ganol dref Wrecsam.

Tennis

Mae Canolfan Tennis Wrecsam yn eistedd wrth ochr prif gampws Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Sefydlodd y ganolfan ym 1990 er mwyn rhoi sefydliad o ragoriaeth a datblygu talent tennis yng Ngogledd Cymru. Mae ganddo saith cwrt tennis tu fewn a saith cwrt tennis tu allan, i gyd yn faint llawn, ac mae’n Ganolfan Perfformiad Uchel y Gymdeithas Tennis Lawnt.