Gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli allan ar gyfleoedd i ddatblygu sgiliau digidol, p'un a ydynt yn codi ar eich cwrs neu'r tu allan iddo (e.e. mewn prosiectau myfyrwyr, gwirfoddoli, hobïau neu grwpiau diddordeb). Bydd y sgiliau hyn yn ddefnyddiol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Os nad yw eich cwrs yn ymdrin â thechnoleg ddigidol yn y gweithle, neu'r dulliau digidol diweddaraf, gofynnwch i'ch tiwtor cwrs a all neilltuo amser ar gyfer hyn.

Bydd cynghorydd gyrfa yn gallu eich helpu i archwilio'r materion hyn. Gellir dod o hyd i wybodaeth ynglŷn â sut mae cysylltu â Gyrfaoedd ar ein tudalennau Cymorth i Fyfyrwyr.

Mae'n bosib na chewch fyth fynediad cystal at hyfforddiant TG ag a gewch yn y brifysgol. Felly byddwch yn rhagweithiol - cofrestrwch ar gyfer gweithdai, sesiynau galw heibio yn y llyfrgell neu wasanaethau TG, gwyliwch fideos 'sut i' a manteisiwch ar hyfforddiant ar-lein.

Gellir dod o hyd i fanylion ein gweithdai gyda Hwyluswyr Sgiliau Academaidd a Dysgu Digidol neu Lyfrgellwyr Cymorth Academaidd yn ystod y flwyddyn ar ein tudalennau Apwyntiad Sgiliau Dysgu.

Os ydych yn ansicr ynglŷn â'ch sgiliau digidol a sut y gallwch eu gwella, rhowch gynnig ar adnodd Jisc Discovery cyn i chi ddechrau yn y Brifysgol. Ystyriwch ei ail-gymryd pan fyddwch wedi cwblhau eich cwrs, i weld sut mae'r rhain wedi gwella.

Efallai yr hoffech ystyried edrych ar ennill y gwobrau Efydd ac Arian gan iDEA, y mae pob un ohonynt wedi'u hanelu at wella eich sgiliau a chymhwysedd digidol.

Content Accordions

 • Sgiliau digidol

  Safbwyntiau Digidol Chi 

  Mae gan bob myfyriwr ei gryfderau a dulliau a ffafrir ar gyfer dysgu. Dylai eich sesiynau a addysgir, aseiniadau ac astudiaeth annibynnol gynnig amrywiaeth o ddulliau i chi, fel y gallwch ddatblygu strategaethau gwahanol a darganfod eich cryfderau. Byddwch yn barod i roi cynnig ar bethau newydd, ond rhowch wybod i'ch tiwtoriaid os nad ydych yn derbyn yr hyn sydd ei angen arnoch. Cyfrannwch at benderfyniadau ynghylch yr amgylchedd dysgu digidol os cewch y cyfle i wneud hynny.

  Dysgu yn Annibynnol

  Manteisiwch ar y buddion profedig hyn drwy ddefnyddio apiau digidol i drefnu eich amser astudio a rhestrau pethau i'w gwneud neu gysylltu eich amserlen cwrs â'ch calendr personol.

  Gwnewch yn siŵr eich bod yn gallu cael mynediad at yr holl feddalwedd ac adnoddau sydd eu hangen arnoch i astudio oddi ar y campws, er enghraifft, drwy lawrlwytho deunyddiau tra mae gennych fynediad at y rhwydwaith.

  Arbrofwch gyda fformatau dysgu a mathau o adnoddau hyd nes y dewch o hyd i'r hyn sy'n gweithio i chi.

  Ymgysylltwch eich ochr greadigol drwy gynhyrchu posteri digidol, cyflwyniadau, tudalennau gwe a chyfryngau eraill pan gewch y cyfle. Archwiliwch ysgogiadau digidol, cyfryngau rhyngweithiol a gemau - neu rhowch gynnig ar apiau dysgu iaith neu hyfforddi'r ymennydd os ydych yn eu mwynhau.

  Gofynnwch i fyfyrwyr eraill beth sy'n gwneud eu hamser astudio yn ddifyr ac effeithiol.

  Gwaith Grŵp ac Unigol

  Meddyliwch am sut y gallai myfyrwyr eraill fod yn adnodd ar gyfer eich dysgu. Mae cydweithio yn gyffredin yn y rhan fwyaf o weithleoedd, a bydd ymgeiswyr am swyddi yn cael eu profi'n aml ar ba mor dda maent yn perfformio mewn sefyllfaoedd o'r fath, felly mae'n werth canfod sut mae cael y gorau o'r dull hwn o astudio a gweithio.

Er y byddwch yn astudio ar-lein yn bennaf o ddechrau eich cwrs ddiwedd Medi, dylai cyfleusterau digidol fod ar agor ar y campws. Gwiriwch yr amseroedd a'r cyfleusterau.

Fel myfyriwr, bydd gennych fynediad at gyfleusterau cyfrifiadurol fel byrddau gwaith, argraffwyr, offer a chamerâu digidol. Byddwch yn defnyddio meddalwedd gyffredinol a phwnc-benodol, e-bost a storfa ffeiliau, ac amrywiaeth o systemau digidol. Sut allwch chi fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd hyn i gyflawn eich nodau?

Content Accordions

 • Cyfleusterau a Chefnogaeth Ddigidol

  Ystafelloedd Cyfrifiaduron

  Mae'r brifysgol yn darparu ystod eang o opsiynau cyfrifiaduron sefydlog i gefnogi eich astudiaethau gyda labordai mynediad agored ar gael yn ein hystafell L100 yn Adeilad Edward Llwyd. Gallwch ddefnyddio cyfrifiaduron mewn labordai y byddwch yn eu harchebu ymlaen llaw pan na fydd dosbarthiadau yn digwydd yno.

  Argraffwyr

  Mae nifer o argraffwyr ar gael drwy'r Brifysgol y gallwch eu defnyddio i argraffu neu lungopïo eich gwaith. Gellir dod o hyd i fanylion am argraffau ar ein Tudalennau Cymorth i Fyfyrwyr.

  Storfa ddigidol

  Mae'r Brifysgol yn defnyddio OneDrive i storio ffeiliau. Bydd gennych eich storfa OneDrive eich hun y gallwch gael mynediad ati o unrhyw le yn y byd sydd â chysylltiad Rhyngrwyd. Gellir dod o hyd i wybodaeth ynglŷn â sut mae cael mynediad at eich OneDrive ar ein Tudalennau Cymorth Office365

  Systemau'r Brifysgol

  Mae sawl system ddigidol ar gael i gefnogi eich astudiaethau, o e-bost i gatalog y llyfrgell. Byddwch yn canfod bod y rhain yn hawdd i'w defnyddio a chael gafael arnynt.

  Preifatrwydd Data a Data Personol

  Mae'r brifysgol wedi ymrwymo i amddiffyn eich diogelwch a phreifatrwydd data.

  Cymorth gyda Materion Digidol

  Cymorth TG

  Os ydych yn cael problemau i fewngofnodi, neu ddefnyddio eich dyfais ar y campws, mae cymorth ar gael drwy'r Ddesg Gymorth TG drwy ffonio 01978 293241 neu e-bostio itservices@glyndwr.ac.uk.

  Dysgu Digidol

  Mae gan y Brifysgol sawl canllaw 'sut i', a fydd yn eich cefnogi neu'ch helpu i ddysgu sgiliau newydd gan ddefnyddio'r feddalwedd a ddefnyddiwn yn y Brifysgol a chreu eich darnau o waith academaidd. Er enghraifft, creu cyflwyniad yn defnyddio PowerPoint neu greu poster academaidd. Mae'r tîm Dysgu Digidol yn diweddaru a darparu dogfennau a thiwtorialau newydd yn rheolaidd felly cofiwch edrych ar ein tudalennau Dysgu Digidol am gymorth gydag unrhyw faterion digidol a all fod gennych. Gallwch ddefnyddio'r tudalennau hyn unrhyw bryd i'ch helpu gyda phroblem dechnegol neu ddysgu sgiliau newydd.

  Hwyluswyr Digidol

  Os oes angen rhagor o gymorth personol arnoch, gyda defnyddio meddalwedd gall ein Hwyluswyr Dysgu Digidol eich helpu. Gallwch drefnu apwyntiad gyda nhw drwy ein tudalennau archebu neu anfon e-bost atynt yn learningskills@glyndwr.ac.uk. Gallwch hefyd drefnu apwyntiadau gyda'n Llyfrgellwyr Sgiliau Academaidd a Phwnc drwy'r tudalennau hyn hefyd.

O fis Medi 2020, mae'r Brifysgol yn cyflwyno fframwaith newydd ar gyfer dysgu ac addysgu, y Fframwaith Dysgu Actif, ALF. Bydd y dull hwn yn dwyn ynghyd cryfderau ein haddysgu ar y campws, gyda'r defnydd gorau o adnoddau digidol i hwyluso dysgu hyblyg a hygyrch, ac asesu arloesol, hyblyg a hygyrch.

Bydd y gweithgareddau digidol a wnewch ar eich cwrs yn dibynnu ar y pwnc yr ydych yn ei astudio. Fodd bynnag, mae rhai pethau y mae pob myfyriwr yn eu gwneud, ac mae'n werth gwneud yn siŵr eich bod yn manteisio i'r eithaf ar y gweithgareddau hyn.

Content Accordions

 • Cwrs digidol

  Defnyddio'r Amgylchedd Dysgu Rhithiol

  Moodle yw prif Amgylchedd Dysgu Rhithiol (VLE) y Brifysgol, a gaiff ei ddefnyddio i rannu gwybodaeth hanfodol am y cwrs â chi. Cedwir deunyddiau cwrs, megis clipiau fideo, darlleniadau a darlithoedd wedi'u recordio, a gweithgareddau, er enghraifft fforymau trafod a chwisiau, ar y VLE a gallwch gael mynediad atynt lle bynnag a phryd bynnag y dymunwch. Bydd eich tiwtoriaid hefyd yn defnyddio Moodle i gyfathrebu â chi drwy'r fforymau trafod a chyhoeddi. Caiff ei ddefnyddio hefyd i gyflwyno tasgau asesu ac mae'r Brifysgol yn disgwyl i'r holl aseiniadau gael eu cyflwyno ar-lein (gweler isod am ragor o gyngor ynglŷn â hyn).

  I ddysgu mwy am Moodle gwyliwch ein Cyflwyniad fideo i'r VLE.

  Dod o hyd i Wybodaeth

  Mae'n bwysig defnyddio amrywiaeth eang o adnoddau ar gyfer eich aseiniadau. Gall y Llyfrgellwyr Cymorth Academaidd eich helpu i leoli a gwerthuso deunydd addas ar gyfer eich gwaith academaidd, yn cynnwys aseiniadau, cyflwyniadau a thraethodau hir.

  Gellir dod o hyd i fanylion ar gyfer y Llyfrgellwyr, yn ogystal â'r Tiwtor Sgiliau Academaidd a Dysgu Digidol ar ein Tudalennau Cymorth i Fyfyrwyr. Gallwch anfon e-bost atom yn learningskills@glyndwr.ac.uk.

  Rydym yn cynnig cymorth personol un i un ar gyfer ystod o sgiliau academaidd yn cynnwys dod o hyd i wybodaeth ddibynadwy a pherthnasol a'i gwerthuso, cyfeirnodi ac ysgrifennu academaidd, rheoli amser a chyflwyniadau. Gallwch drefnu apwyntiad gyda ni drwy ein tudalennau archebu.

  Defnyddio catalog y llyfrgell

  Gellir dod o hyd i ddolen i gatalog y llyfrgell, Canfyddwr Adnoddau, ar y Porth MyUni.

  Mae'r Canfyddwr Adnoddau yn darparu mynediad at ystod eang o ddeunydd academaidd. Gallwch chwilio am eitemau ffisegol, megis llyfrau, sydd ar gael yn y llyfrgell. Bydd gennych hefyd fynediad at ystod eang o gronfeydd data pwnc-benodol ac erthyglau cyfnodolion. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chwilio yn defnyddio'r Canfyddwr Adnoddau, edrychwch ar ein canllawiau ar gyfer chwilio catalog y llyfrgell.

  Gall myfyrwyr fenthyg hyd at 10 llyfr llyfrgell a bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig cyn y dyddiad dychwelyd, cyn belled â nad oes neb arall yn gofyn am yr eitem(au). Bydd yr holl eitemau yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig 3 gwaith, oni bai fod defnyddiwr arall wedi gofyn amdanynt. Gallwch hefyd gadw llyfrau sydd ar gael drwy ein gwasanaeth Clicio a Chasglu. E-bostiwch learningresources@glyndwr.ac.uk am ragor o wybodaeth.

  Cyfeirnodi

  Elfen bwysig o ysgrifennu academaidd yw cydnabod y ffynonellau a ddefnyddiwch i gefnogi eich gwaith, sef cyfeirnodi. Mae'r Brifysgol yn defnyddio pedwar dull cyfeirnodi gwahanol yn dibynnu ar eich maes astudio - APA, Harvard, IEEE, a MHRA. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol pa ddull cyfeirnodi sy'n berthnasol i'ch maes astudio.

  Mae'n bwysig datblygu arferion da wrth reoli gwybodaeth i helpu gyda chyfeirnodi. Bydd cadw nodiadau effeithiol, llyfrnodi a defnyddio adnoddau ar-lein yn eich helpu i gadw llygad ar adnoddau defnyddiol ar draws eich aseiniadau a chyrsiau. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â chyfeirnodi edrychwch ar ein tudalennau Cymorth i Fyfyrwyr.

  Asesu ar-lein

  Mae'n bosib y gofynnir i chi gwblhau aseiniadau mewn amrywiaeth o fformatau digidol. Fel y nodwyd uchod, mae'r Brifysgol yn disgwyl i'r rhan fwyaf o'r gwaith a asesir, lle bo'n bosib, gael ei gyflwyno ar-lein, drwy'r VLE. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall sut y caiff aseiniadau eu cyflwyno ar-lein cyn i chi gyrraedd unrhyw derfynau amser allweddol. Os yw'r rhain ar ffurf ysgrifenedig bydd pwynt aseiniadau Turnitin neu Moodle ar eich tudalennau modiwl cwrs.

  Meddalwedd paru testun yw Turnitin sydd hefyd yn caniatáu i fyfyrwyr wirio eu gwaith cyn ei gyflwyno i'w asesu, i wirio eich cyfeirnodi (gweler uchod). Bydd eich Tiwtor yn darparu rhagor o gymorth i chi gyda deall y marc canran a gewch wrth ddefnyddio Turnitin.

  Gellir dod o hyd i wybodaeth ynglŷn â sut mae cyflwyno aseiniad Turnitin neu Moodle ar ein tudalennau cymorth:

  • Cyflwyno aseiniad Turnitin
  • Cyflwyno aseiniad Moodle

  Bydd eich tiwtor hefyd yn rhoi adborth i chi ar eich aseiniadau ynglŷn â sut y gallwch wella eich graddau mewn asesiadau yn y dyfodol. Fel rheol caiff yr adborth hwn ei rannu â chi drwy'r VLE.

  Cynhyrchu Gwaith mewn Fformatau Digidol eraill

  Gellir gofyn i chi hefyd archwilio creu gwaith mewn cyfryngau eraill. Isod, ceir enghreifftiau a gwybodaeth ynglŷn â sut mae creu rhai o'r adnoddau hyn:

  • Creu tudalen we
  • Creu fideo byr
  • Cyfrannu at fforwm/trafodaeth ar-lein

  Byddwch yn ennill profiad gwerthfawr, a chlod am wreiddioldeb, os archwiliwch gyfryngau eraill - cyn belled â'u byd yn bodloni gofynion eich cwrs. Gallech ysgrifennu tudalen we neu flog, creu fideo byr neu animeiddiad, neu gynhyrchu ffeithlun.

  Rhowch gynnig ar feddalwedd wahanol ar gyfer cynhyrchu eich cyflwyniadau megis rhaglen Microsoft Sway, y bydd gennych fynediad ati fel rhan o Office 365 neu Prezi.

  Cadwch lygad am gyfleoedd i ddatblygu ac arddangos eich creadigrwydd digidol yn y tasgau a osodir i chi.

  Gweithio ar-lein gydag eraill

  Bachwch ar y cyfle i weithio mewn grwpiau a derbyn unrhyw heriau fel rhan o'r broses ddysgu. P'un a ydych yn cael eich asesu ar eich canlyniadau ar y cyd, neu'n unigol am eich cyfraniadau, byddwch yn magu sgiliau gwerthfawr ar gyfer y gweithle cyfoes:

  Cyfathrebu ar-lein a 'netiquette'

  Gweithio gyda Microsoft Teams

 • Cymorth digidol

  Defnyddio eich Dyfais eich hun

  Fel myfyriwr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr byddwn yn eich cefnogi i ddefnyddio eich dyfais eich hun ar y campws i helpu i gefnogi eich dysgu. Gall hyn gynnwys gliniadur, llechen, ffôn clyfar, e-ddarllenydd. Byddwch yn gallu defnyddio eich dyfais eich hun i gael mynediad at y porth MyUni, tudalennau Cymorth i Fyfyrwyr, Moodle (ein Hamgylchedd Dysgu Rhithiol neu VLE), eich amserlen, Office365 yn cynnwys TEAMS, catalog y llyfrgell, eich e-bost myfyriwr a'ch cofnod myfyriwr. Byddwch hefyd yn gallu gwneud nodiadau yn yr amgylchedd dosbarth.

  Os ydych yn cael problemau, gall Gwasanaethau TG gynnig cymorth o bell i chi wrth Ddefnyddio eich Dyfais eich hun (gweler y manylion cyswllt isod).

  WiFi

  Fel arall, gallwch Ddefnyddio eich Dyfais ei hun ar y campws i gael mynediad at ein WiFi. Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol yn defnyddio EduRoam fel ein darpariaeth WiFi ac mae manylion ynglŷn â sut i osod y WiFi a mewngofnodi iddo i'w cael ar dudalennau cymorth Gwasanaethau TG.

  Os ydych yn cael problemau i fewngofnodi, neu ddefnyddio eich dyfais ar y campws, mae cymorth ar gael drwy'r Ddesg Gymorth TG drwy ffonio 01978 293241 neu e-bostio itservices@glyndwr.ac.uk.

  Bydd Gwasanaethau TG yn darparu cymorth o bell ar sail apwyntiad. Os na ellir datrys problemau TG o bell, gellir trefnu apwyntiad ar y campws a fydd yn ddigyswllt.

  Fel arall, os ydych eisiau newid eich cyfrinair yn syml gallwch wneud hyn drwy ein porth MyUni ar y ddolen newid cyfrinair. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am newid eich cyfrinair ar y dudalen Newid eich cyfrinair ar ein tudalennau gwe Cymorth i Fyfyrwyr.

  Gliniaduron a dyfeisiau

  Mae'r Brifysgol yn argymell i chi gael eich dyfais eich hun gan y byddwch yn gwneud llawer o astudio annibynnol a fydd yn cynnwys chwilio ar-lein a defnyddio adnoddau digidol gwahanol. Yn ddelfrydol, byddai hyn yn cynnwys gliniadur neu lechen sy'n hawdd i'w cludo ac y gellir eu defnyddio yn y Brifysgol ac adref. Mantais arall o gael dyfais eich hun yw y gallwch ei defnyddio i gael mynediad at adnoddau, gwaith cwrs ac aseiniadau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos o unrhyw le yn y byd ac nid oes rhaid i chi deithio i'r campws.

  Isafswm manyleb

  Os ydych yn ystyried prynu gliniadur neu gyfrifiadur newydd, mae'r Brifysgol yn argymell yr isafswm manyleb canlynol:

  • Corei5 neu AMD Ryzen 5
  • 8gb RAM a
  • 256gb SSD.

  Bydd y ddyfais hon yna'n para hyd ddiwedd eich astudiaeth gyda ni. Fodd bynnag, os ydych wedi cofrestru ar gwrs graffeg dwys, siaradwch â'ch Arweinwyr Rhaglen am gyngor ynglŷn â cherdyn graffeg.

  Ni fydd angen i chi brynu pecyn Microsoft Office, gan y byddwch yn cael mynediad ato am ddim drwy eich cyfrif myfyriwr.

  Labordai Mynediad Agored

  Os nad oes gennych eich dyfais eich hun mae gan y Brifysgol Agored labordy mynediad agored yn adeilad Edward Llwyd sydd ar agor rhwng 8.30am a 6.00pm bob dydd. Gall yr amseroedd agor hyn newid wrth i'r flwyddyn academaidd fynd rhagddi.

  Ffonau Symudol 

  Defnyddia myfyrwyr eu ffonau clyfar a llechi i gael mynediad at ddeunyddiau dysgu, ac weithiau i gymryd rhan yn y wers drwy weithgareddau pleidleisio neu gwisiau.

  Gallwch ddefnyddio eich dyfais symudol i gael mynediad at y VLE, eich e-bost myfyriwr, Cymorth i Fyfyrwyr a Microsoft Teams. Gallwch fewngofnodi i'r gwasanaethau hyn drwy borwr gwe, fel y byddech yn ei wneud ar liniadur neu fwrdd gwaith. Fodd bynnag, ar gyfer Teams mae ap y gallwch ei lawrlwytho hefyd.

  Eich cyfrifoldeb chi yw cadw eich ffon yn ddiogel ar y campws.

  Technolegau Cynorthwyol

  Gall Technolegau Cynorthwyol addasu eich dyfeisiau a rhyngwynebau i wneud dysgu yn fwy cyfforddus i chi.

  Bydd eich anghenion cynorthwyol ac addasol yn cael eu diwallu gan Wasanaethau Cynhwysol, a all ddarparu ystod o dechnolegau a datrysiadau. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch cysylltu â Gwasanaethau Cynhwysol ar eu tudalennau cymorth.

  Golyga Fframwaith Dysgu Actif WGU y dylai deunyddiau a gweithgareddau cwrs gael eu darparu mewn ystod o gyfryngau a fformatau. Yn dibynnu ar eich cwrs, gallech hefyd gael y cyfle i ddewis cynhyrchu gwaith a asesir mewn fformat sydd fwyaf cyfforddus i chi. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ynghylch y Fframwaith Dysgu Actif yn y canllaw i fyfyrwyr.

  Mae adnoddau cwrs ar gael yn ddigidol, ac mewn amrywiaeth o gyfryngau gwahanol, gan ei gwneud hi'n haws astudio mewn ffordd sy'n gweddu orau i chi. Ar y VLE, Moodle, mae gennym Blackboard Ally hefyd, adnodd sy'n eich caniatáu i ddewis fformat amgen ar gyfer cael mynediad at ffeiliau sy'n cynnwys testun er enghraifft ffeil glywedol (MP3), neu braille electronig. Hefyd wedi'i fewnosod yn y VLE, mae Recite Me, bar offer sy'n eich caniatáu i wneud newidiadau i sut mae'r rhyngwyneb yn ymddangos, er enghraifft drwy addasu maint y ffont neu ddefnyddio bar uwch-oleuo neu adnodd chwyddo. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau cymorth Hygyrchedd Digidol.

  Microsoft Office

  Mae WGU yn darparu mynediad at gyfres Microsoft Office 365 am ddim. Felly, nid oes angen i chi brynu Office cyn i chi ddechrau. Byddwch yn cael mynediad at y gyfres 365 ar-lein, sy'n cynnwys Microsoft Word, PowerPoint, Excel a Teams, ond byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho fersiwn bwrdd gwaith ar hyd at 5 dyfais am ddim. Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalennau cymorth Microsoft Office.