Beth yw Syndrom Irlen?

Mae pobl sydd â Syndrom Irlen (Sensitifrwydd Sgotopig) yn cael problemau gyda chanfyddiad gweledol. Yr ymennydd sy'n dehongli'r wybodaeth weledol sydd wedyn yn cael ei gweld gan yr unigolyn.
Mae ymchwil yn dangos bod 12-15% o'r boblogaeth yn dioddef o Syndrom Irlen. Fydd rhai pobl ond yn profi mân broblemau, efallai y bydd pobl eraill yn ei chael yn anodd dysgu ac astudio.

Gall darllen fod yn broblem oherwydd bod y print ar y dudalen yn cael ei anffurfio po hwyaf y byddan nhw'n darllen. Maent yn profi blinder a/neu straen ar y llygaid, gall y rhain ddechrau cosi neu fynd yn ddyfrllyd; gall y problemau hyn greu cur pen neu mewn achosion difrifol gyfog. Hefyd, gall cyfrifiaduron a chyflyrau golau llachar megis fgoleuadau fflẅoroleuol fod yn anghyfforddus iddynt weithio neu astudio ynddynt.

Gall Syndrom Irlen fod yn gysylltiedig â phroblemau dysgu eraill megis dyslecsia neu ADD/HD, gall llawer o bobl  sydd â dyslecsia hefyd fod yn dioddef o Syndrom Irlen.

Beth yw'r symptomau?

Sensitifrwydd golau

Problemau gyda disgleirdeb, goleuadau fflworoleuol, golau'r haul, a/neu gyrru yn y nos. Anhawster i ganolbwyntio neu weithio o dan olau llachar.

Problemau gyfer cyferbyniad

Anhawster darllen o bapur gwyn. Efallai y bydd y dudalen yn rhy llachar neu'n anghyfforddus i edrych arni.

Problemau gyda phrint 

Mae rhai pobl yn profi afluniadau print megis pylu, symud neu ysgwyd wrth ddarllen o gefndir gwyn am gyfnod o amser.

Rhychwant Darllen Cyfyngedig

Heb fod yn gallu darllen nifer o eiriau ar yr un tro. Anawsterau gyda darllen ymlaen ac olrhain ar hyd llinell o brint gan ei gwneud yn amhosibl i sgimio ymlaen neu ddarllen yn gyflym.

Diffyg Canolbwyntio

Anawsterau canolbwyntio wrth ddarllen neu wneud gwaith cwrs. Mae cymryd seibiannau'n aml ac edrych i ffwrdd o'r dudalen yn angenrheidiol i gynorthwyo lefelau canolbwyntio. Gall fynd yn flinedig ac yn aflonydd.

Canfyddiad Dyfnder Gwael

Heb fod yn gallu barnu pellteroedd neu berthynas ofodol rhwng gwrthrychau. Gall gael problemau gyda gerdded i fyny neu i lawr y grisiau neu daro i mewn i ymylon bwrdd neu ddrysau.

Cysylltu â Ni

Mae Canolfan Irlen yn cynnwys tîm o dri diagnostegydd achrededig a nifer o sgrinwyr ardystiedig. Mae'r tîm cyfan yn gallu cynnal sgrinio cychwynnol ar gyfer Syndrom Irlen ac mae'r tri diagnostegydd yn rhoi gwerthusiad a fydd yn arwain at ddarparu haenau sbectrol unigol.

Dros y Ffôn

Y tu allan i oriau agor, mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael. Ein rhif ffôn yw 01978 293266 ac fel arfer bydd y negeseuon yn cael eu hateb o fewn un diwrnod gwaith.

Drwy e-bost

Ein cyfeiriad e-bost yw inclusion@glyndwr.ac.uk