Yn PGW, caiff myfyrwyr eu hannog i feddwl yn arloesol.

Cynhelir prosiectau bob blwyddyn fel rhan o’r cwricwlwm. Dyma rai enghreifftiau o’r prosiectau a’r ymchwil ardderchog sydd ar waith.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o'r prosiectau yma, i ddarganfod mwy am brosiectau ein myfyrwyr neu os hoffech chi fyfyriwr i ymchwilio i mewn i broblem/datrysiad i chi, cysylltwch â David Sprake d.sprake@glyndwr.ac.uk.

 

Content Accordions

 • Astudiaeth dichonoldeb ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni mewn sefydliad addysgol

  Fel arfer, mae sefydliadau addysgol yn adeiladau mawr ar gyfer myfyrwyr, ac felly mae ganddynt botensial da iawn i osod ynni adnewyddadwy ar un ai’r toeau neu ar y tiroedd. Mae addysgu fodern wedi symud o bapur a beiro i offer mwy technegol megis tabledi a chyfrifiaduron, ac felly mae angen ynni i’w pweru nhw.

  Nod yr astudiaeth yma yw gweld a yw’n ddichonol i wella effeithlonrwydd ynni adeilad er mwyn bod yn addas ar gyfer mathau o ynni adnewyddadwy. Cafodd dau brif fath o batrymau defnydd ynni’r ysgol, trydan a nwy, eu dadansoddi. Byddai’r patrymau hyn yn helpu i bennu pa fath o ynni adnewyddadwy fyddai modd ei ddefnyddio. Cafodd argaeledd adnoddau naturiol eu cymharu i bennu pa un fyddai fwyaf addas ar gyfer defnydd yr ysgol. Cyn ystyried unrhyw dechnoleg ynni adnewyddadwy, rhaid gwella effeithlonrwydd ynni’r ysgol i leihau’r llwyth ynni. Gellid gwella’r effeithlonrwydd ynni drwy newid offer a gosodiadau fel goleuadau, a hefyd newid arferion staff a myfyrwyr.

  Penderfynwyd y byddai’r adeilad yn addas ar gyfer pwmp sy’n defnyddio gwres o’r ddaear yn y cae i gyflenwi dŵr poeth a gwres cyffredinol yn y gaeaf. Gosodwyd system solar PV ar y to er mwyn cyflenwi trydan yn ystod misoedd y gaeaf, a darparu incwm yn ystod yr haf. Ystyriwyd tyrbin gwynt oddi ar y safle i gyflenwi pŵer i’r ysgol a’r gymuned leol er mwyn ategu’r system solar PV. Yr unig anfantais o ran cyflawni’r gwelliannau hyn a gosod y dechnoleg oedd cyfyngiadau ariannol oherwydd cyllideb a’r gost gychwynnol o’u gosod. Fodd bynnag, pe byddai modd sicrhau cyllid ar gyfer y gwelliannau a’r dechnoleg, byddai modd gwneud y sefydliad addysgol hwn yn gynaliadwy a sicrhau ynni am sawl blwyddyn.

   

 • Tyrbin gwynt ag echel fertigol ar gyfer y 3ydd byd

  Pwrpas y prosiect oedd archwilio dyluniadau gwahanol o dyrbinau gwynt ag echel fertigol a adeiladwyd gartref fel opsiwn amgen i’r tyrbinau Savonius, sy’n boblogaidd ond yn feichus. Caiff tyrbinau fel hyn yn aml eu hadeiladu o ddrymiau metel wedi’u haddasu. Cafodd dyluniadau gwahanol eu hymchwilio drwy ddefnyddio ffynonellau academaidd, platfformau rhannu fideos a gwefannau masnachol. Ceir y tyrbinau hyn eu dylunio ar gyfer eu hadeiladu gartref, a hefyd ceir eu defnyddio mewn ardaloedd anghysbell yn y 3ydd byd heb drydan. Crëwyd y dyluniad terfynol gan ddefnyddio meddalwedd CAD Autodesk Inventor. Cafodd tyrbinau gwynt ymarferol eu hadeiladu o ddeunyddiau sgrap ac eitemau’r cartref.

  Cafodd y rhain eu profi mewn amodau dan reolaeth ac amodau’r byd go iawn. Roedd y modelau ymarferol yn seiliedig ar ddeinamos hwb beics. Cafodd y rhain eu dewis oherwydd eu bod yn syml, a chyflymder cylchdroi eithaf araf.

  Nodau craidd y tyrbinau hyn oedd symlrwydd, bod yn hawdd i’w hadeiladu, defnyddio deunyddiau rhad oedd ar gael yn rhwydd, dim llawer o waith cynnal a chadw a sefydlogrwydd.

  Roedd yr ymchwiliad hefyd yn cynnwys:

  • Storio’r trydan a chrëwyd.
  • Beth all hwn ei bweru?
  • Ei ddefnydd ar y cyd â thechnolegau ynni adnewyddadwy arall.
  • Rhagor o welliannau i gynyddu effeithlonrwydd.

  Nodwyd bod y modelau ymarferol yn cynhyrchu trydan o’r gwynt, a dangoswyd hefyd y modelau’n gwefru batri ac yn eu defnyddio ochr yn ochr â phanel solar.

  Cafodd ffurfweddau dylunio gwahanol eu profi. Roedd y dyluniad dewisol yn bodloni’r nodau craidd ac yn cynhyrchu digon o bŵer i wefru ffonau symudol neu bweru offer nad oedd yn defnyddio llawer o ynni, goleuadau LED, radios ac ati. Roedd yr astudiaeth yn cydnabod effeithlonrwydd isel y dyluniad, cyfyngiadau’r profi oherwydd y cyfyngiadau brys oedd ar waith ac argymhellion ar gyfer astudio ymhellach.

   

 • Dadansoddiad CFD o Dyrbin Sgriw Archimedes

  Mae Tyrbin Sgriw Archimedes (AST) yn effeithiol ar safleoedd isel, ac mae’r adnodd yn ein galluogi i fanteisio ar ynni cinetig dŵr ac yn ei droi’n ynni mecanyddol. Yn draddodiadol, mae’r sgriw Archimedes yn adnodd a ddefnyddiwyd i bwmpio dŵr. Ac ers i’w weithrediad newid i gynhyrchu ynni, bu cynnydd sefydlog yn ei ddefnydd ym mhob rhan o’r byd.

  Nod yr astudiaeth yma yw dadansoddi’n rhifol y tyrbin sgriw Archimedes, drwy ddefnyddio proses efelychu tri dimensiwn (3D) i arsylwi a dadansoddi’r llif dŵr a cholled y llif o amgylch y sgriw, yn ogystal â chymryd darlleniadau trorym a chymhwyso cyfrifiadau pŵer ac effeithlonrwydd. Oherwydd nifer o anawsterau wrth gyflawni’r adroddiad, cafodd model newydd ei greu i arsylwi canlyniadau all fod o fudd i ddeall gweithrediad y system AST. Fodd bynnag, mae potensial y model newydd yn gyfyngedig, a dim ond ychydig o wybodaeth a gafwyd. Cafodd y profion eu cynnal ar raddfa llif gyson o 5.28 (l/s), a thri chyflymder cylchdroi gwahanol sef 15, 30 a 45 RPM. Dangosodd y canlyniadau bod y gwerth trorym yn isel ym mhob achos.

  Daeth i’r amlwg bod rhan fwyaf o gyfaint y dŵr yn dianc drwy’r bwlch rhwng y cafn a llafnau’r sgriw, sydd wedi lleihau’r pwysau ar arwyneb y sgriw ac wedi arwain at ostyngiad yn y darlleniadau trorym. Roedd hyn i’w ddisgwyl, gan fod pellter y bwlch yn fwy na’r uchafswm gwerth sy’n cynnal effeithlonrwydd y sgriw.

  Ar ôl archwilio’r canlyniadau’n fanylach, roedd yr effeithlonrwydd i weld yn isel a chredwyd bod hyn yn normal oherwydd y gollyngiadau llif oedd yn digwydd yn y bwlch. Ond pan arsylwyd uchder y pen yn y ffigurau cyfuchlin, roedd i weld yn newid yn dibynnu ar y cyflymder cylchdroi. Rydym yn credu bod y newidiadau hyn wedi gwneud y cyfrifiadau effeithlonrwydd yn anghywir, a chredir bod yr effeithlonrwydd yn is na’r gwerthoedd a gyfrifwyd oherwydd y gwahaniaeth yn uchder y pen ym mhob achos.

 • Prosiectau Gorffennol

  Ymchwilio i'r dechnoleg storio ynni diweddaraf - Ymchwiliwch i'r dechnoleg storio ynni diweddaraf. Mae storio ynni yn faes deinamig gyda chynhyrchion, syniadau a gwelliannau newydd yn cael eu cyflwyno bron bob wythnos. Mae'r prosiect hwn yn edrych i'r dyfodol ac yn dadansoddi'r meysydd mwyaf addawol a thechnolegau tebygol o ddiddordeb sylweddol. Mae hefyd yn edrych ar rwystrau storio ynni trothwy pris y mae angen eu cyflawni er mwyn sicrhau bod storio ynni yn brif ffrwd hyfyw.

   

  Sut mae'r farchnad ynni'n gweithio a sut y bydd yn gweithio mewn ynni adnewyddadwy yn y dyfodol - Mae'r holl ffordd y mae marchnad ynni'r DU wedi'i ffurfio yn gymysgedd gymhleth iawn o gynlluniau, marchnadoedd a pholisïau. Mae'r cynlluniau hyn yn dameidiog o gynlluniau a mesurau, nifer o fusnesau a diddordebau ar wahân, er ymddengys bod ystyr da yn rhwystr i geisio gwneud system annigonol sydd angen buddsoddiad a newid cyflym "mynd trwy" gyda rhith cystadleuol. Gallai "fod" fod yn system gymharol syml sydd wedi ei droi yn anghenfil. Mae'r ymchwil hwn yn edrych ar sut y bydd mewnbwn llawer iawn o ynni adnewyddadwy amrywiol ac anrhagweladwy weithiau ar fusnes ynni a sut y gellir ei strwythuro'n deg er budd pawb.

   

  Modelu CFD llif isel o dyrbin dŵr Hydro - Yma rydym ni wedi dylunio tyrbin hydro a dŵr yn efelychu sy'n llifo drosto â chymorth Technoleg Hylif Gyfrifiadurol. Gellir dadansoddi'r allbwn pŵer ac unrhyw broblemau y tu mewn i gyfrifiadur heb unrhyw arbrofi corfforol gwirioneddol.

   

  Modelu CFD tyrbinau gwynt di-dor - Defnyddiwyd Dynameg Hylif Gyfrifiadurol i fodelu sut roedd y gwynt yn llifo trwy ddyluniad newydd o dyrbin gwynt di-dor.

   

  Dyluniwch stôf llosgi pren sy'n cynhyrchu trydan hefyd ar gyfer ardaloedd gwael - Yn wledydd y trydydd byd mae defnyddio stôf llosgi pren yn gyffredin i wresogi dŵr a choginio. Yn y prosiect hwn, dyluniodd ac adeiladodd y myfyriwr stôf llosgi pren mwy effeithlon a mwy diogel a oedd hefyd yn cynhyrchu trydan i godi ffôn smart gyda chelloedd thermoelectrig.

   

  Dylunio grid smart - Gridiau smart yw dyfodol dosbarthu ynni, ac edrychodd y prosiect hwn ar ddyluniad ac optimeiddio grid newydd gydag effeithlonrwydd yn cael ei wneud gyda llwythi symudol, offer smart, ynni adnewyddadwy amrywiol a storio ynni.

   

  Prosiect Biodigester (Mewn cydweithrediad â fre-energy) - Edrychodd y prosiect hwn ar ddyluniad ac adeiladu system newydd a wnaeth biomethan i'w ddefnyddio fel tanwydd cludiant. Cynhyrchwyd y nwy sylfaen mewn biobrawf o wastraff. Enillodd y myfyriwr wobr fawreddog gyda'r prosiect hwn.

   

  Astudiaeth bosibl OTEC. (Trawsnewid ynni thermol cefnforol) - Edrychodd y prosiect hwn i mewn i'r posibiliadau o ddefnyddio'r gwahaniaeth mewn tymheredd y môr dwfn a'r arwyneb i gynhyrchu trydan trwy injan beic Rankin.

   

  Cerbydau trydan yn erbyn injan hylosgi fewnol - cymhariaeth o allyriadau carbon oes - Mae dadl yn poeni am gyfreithlondeb cerbydau trydan "gwyrdd". Yma dadansoddwyd ynni ymgorfforedig cerbydau tanwydd trydan a ffosil ynghyd â phan ddaw'r trydan i godi ac mae'r llygredd sy'n llosgi tanwyddau ffosil yn cynhyrchu trydan cynhyrchu ac mewn peiriant ceir.

   

  Trosi hŵt Sgowtiaid o bell i gael ei bweru gan ynni adnewyddadwy oddi ar y grid - Fe wnaeth Corn nhiwtoriaid Cornel gysylltu â ni ynglŷn â chyfadran Eryri "oddi ar y grid". Edrychodd y prosiect hwn ar bosibiliadau gwynt, solar a phŵer dŵr yn y lleoliad hwn a hefyd sut y gellid gwneud arbedion effeithlonrwydd wrth leihau'r llwyth ynni cyffredinol ar gyfer y prosiect.

   

  Oeri paneli ffotofoltäig i wella effeithlonrwydd - Pan fydd paneli PV solar yn cael eu poeth, mae eu heffeithlonrwydd yn lleihau. Edrychodd y prosiect hwn ar ddulliau cost-effeithiol o sut y gellid oeri paneli, yr effaith y byddai'n ei gael ar amseroedd cynhyrchu ynni ac ad-dalu.

   

  Persbectif addysg ynglŷn ag egni adnewyddadwy a Materion cynaliadwy - Mewn cyfnod o newyddion ffug, colli gwybodaeth a chwythu gwleidyddol, mae peth gwrthod o hyd ynglŷn â materion yn ymwneud â newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd. Mae'r prosiect hwn yn edrych ar sut y gall addysgwyr hysbysu myfyrwyr o bob oedran yn ogystal â'r cyhoedd yn gyffredinol am faterion o'r fath ac edrych ar y technegau a ddefnyddir gan amheuwyr i gamarwain.

   

  Dadansoddiad o golledion ynni is-orsafoedd grid cenedlaethol a'r posibiliadau o osod ynni adnewyddadwy iddynt - Mae'r 10,000 o is-orsafoedd ledled y DU yn defnyddio trydan i weithredu. Mae'r prosiect hwn yn edrych ar sut y gellid gosod ynni adnewyddadwy (gwynt a solar) ar safleoedd is-orsaf i leihau'r colledion trydanol hyn.

  Mae myfyrwyr hefyd yn dylunio cynllun ynni adnewyddadwy ar lefel 5 ac yn arloesi cynnyrch cynaliadwy ar lefel MSc.

   

  Denu Tylluanod i'r Campws - Ymwelodd Ymddiriedolaeth y Owl, a leolir yn Llandudno, i'n myfyrwyr i siarad am gadwraeth tylluanod ac adsefydlu. Roedd ymuno â Jenni Morgan yn dylluan ysgubor, tylluanod bach a thylluan hir, a phob un yn cael gofal yn y ganolfan o ganlyniad i anaf. Disgrifiodd Jenni sut y dygir yr adar iddynt ar ôl cael eu canfod ar ochrau ffyrdd, eu dal mewn gwifren farfog neu fel anifeiliaid anwes a chael gofal meddygol, amser a lle i adfer. Yn ddiweddar, mae myfyrwyr o gwrs Astudiaethau Anifeiliaid wedi ailgynllunio'r caeau ym mhencadlys yr Ymddiriedolaeth i gynyddu cyfoethogi a gadael i'r adar hedfan. Eglurodd Jenni fod y rhan fwyaf yn cael eu rhyddhau yn ôl i'r gwyllt.

  Ar ôl yr ymweliad, ymunodd y myfyrwyr â rheolwr safle PGW Llaneurgain, Dennis Powell, a drefnodd ar gyfer blwch owl (wedi'i wneud â llaw fel anrheg i PGW gan Dennis Powell Senior) ar Gampws Werin WGU ar ffin ein glaswelltir cyfoethog, ardal sydd yn cefnogi ystod gyfan o fioamrywiaeth.

   

  Mae Myfyriwr Peirianneg Adnewyddadwy wedi Cyhoeddi Papur - Mae ein myfyriwr MSc, Peirianneg Adnewyddadwy ac Ynni Cynaliadwy, Alexandre Oudin o Ynys Reunion, Ffrainc wedi cyhoeddi papur cynhadledd ymchwil yn Llyfrgell Ddigidol IEEEXplore. Teitl "Ymagwedd system wybodaeth ddaearyddol ar gyfer dadansoddi ardaloedd arwyneb yng nghyd-destun adnoddau ynni adnewyddadwy"

   

  Arolwg Pryfed Cop ac Arachnids - roedd Carl Payne, un o'n myfyrwyr Bioleg Planhigion a Phlanhigion 3ydd Blwyddyn, yn ymuno ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru a Chofnod i drefnu arolwg o bryfed cop ac arachnidau eraill ar safle campws Llaneurgain. Fe'i cynhaliwyd gan Richard Gallon - arachnidydd a swyddog data biolegol gan Gofnod asiantaeth gofnodi amgylcheddol leol o Landudno, ar Fai 27ain Mai 2017. Roedd y sesiwn yn agored i fyfyrwyr WGU a'r cyhoedd. Roedd sesiwn Richards yn cynnwys ID Spider, technegau cyffredinol, arolwg arachnid o amgylch y campws ac yna'n rhedeg trwy rywfaint o adnabod microsgopeg i'w recordio ar lefel rhywogaeth.

  Trafodwyd technegau recordio a chyfleoedd gwirfoddoli a gwnaed cais am Fio-ladiad i gangen leol Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru - pwyllgor cangen Clwyd sy'n trefnu digwyddiadau lleol.

  Mae'r cyswllt rhwng y Brifysgol a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â gweithgareddau cadwraeth yn gyffrous. Bydd yn codi'r potensial i fyfyrwyr o fewn Bywyd Gwyllt a Bioleg Planhigion ac Ecoleg, Daearyddiaeth a Chadwraeth wirfoddoli, dysgu sgiliau newydd, rhwydweithio a deall yr ecosystemau yn yr ardal.