Cael hyd i gwrs

Art student painting

Neu chwiliwch yn ôl:

Dewiswch eich lefel y cwrs
Dewiswch eich modd astudio
Dewiswch eich meysydd pwnc

Ailosod hidlyddion

Yn dangos chanlyniad

MA Addysg (Cymru)

Mae'r dirwedd addysgol yng Nghymru yn newid yn gyflym. Mae'r MA Addysg Genedlaethol (Cymru) yn rhaglen wirioneddol drawsnewidiol sy'n arwain y sector ar gyfer gweithwyr proffesiynol addysg yng Nghymru, o athrawon i uwch arweinwyr.

MRes Anthropoleg Fforensig a Bioarchaeoleg

Wedi’i chynllunio ar gyfer raddedigion sydd eisiau astudio gradd ymchwil ar chwilio am, adfer ac adnabod gweddillion dynol a’r ffactorau sy’n dylanwadu arnynt.

 

MRes Cemeg Dadansoddol a Fforensig

Darganfod rhagor eang o dechnegau safon ddiwydiannol a newydd sy'n gymwys mewn dadansoddiad fforensig mewn rhaglen sy'n hyrwyddo dealltwriaeth dechnegol, datrys problemau a dysgu annibynnol.

Tystysgrif Graddedig Datblygiad Proffesiynol (Addysg)

Mae'r cwrs ôl-raddedig hwn wedi'i gynllunio i ddarparu datblygiad proffesiynol i athrawon sy'n ymarfer.

MSc Gwyddor Biofeddygol

Wedi'i ddatblygu mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB), bydd y rhaglen hon yn datblygu eich sgiliau ymchwil ac yn caniatáu ichi archwilio meysydd arbenigol.

MRes Ymchwil Gwyddorau Diofeddygol Cymhwysol

Dilyn gyrfa sy'n seiliedig ar ymchwil mewn Biofeddygaeth academaidd gyda rhaglen sy'n canolbwyntio ar ymchwil glinigol seiliedig ar waith mewn labordai ac sy'n arwain at gymhwyster cydnabyddedig proffesiynol.

Rhagnodi ar Gyfer Nyrsys

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd er mwyn iddynt ddysgu sut i ragnodi a gweinyddu meddyginiaethau yn gywir.

MRes Seicoleg

Gyda chefnogaeth goruchwyliwr ymchwil, byddwch yn gallu dylunio ac ymgymryd â phrosiect ymchwil o amgylch maes ymchwil seicolegol sy'n eich ysbrydoli.

MSc Seicoleg (Trosiad)

Oes gennych radd mewn pwnc arall? Eisiau astudio seicoleg heb orfod gwneud gradd israddedig draddodiadol eto? Efallai mai’r rhaglen hon fydd yr un i chi.

MSc Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot

Mae'r MSc hon mewn Technoleg Systemau Awyrennol Di-beilot (UAS) sydd â gogwydd ymarferol wedi'i chynllunio'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol y byddai eu  meysydd galwedigaethol yn elwa o ddefnyddio technoleg UAS.

MA Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Wedi'i chyflwyno 100% ar-lein, mae'r rhaglen hon yn adeiladu ar arbenigedd a diddordebau arbenigol ar draws meysydd Troseddeg a Gwaith Cymdeithasol ac yn cynnig cyfle ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

MA Y Celfyddydau mewn Iechyd

Wedi'i gyd-gynhyrchu gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mae'r cwrs yma ymhlith dim ond llond llaw o gyrsiau a gynnigwyd yn gemedlaethol ac mae'n cynnig MA arbennig ar sail celf.

MSc Ymarfer Clinigol Uwch

Ymestyn eich gwybodaeth a'ch sgiliau i lefelau uwch yn eich maes ymarfer arbenigol, drwy astudio modiwlau sydd wedi'u cynllunio i ddatblygu eich gallu i ymgymryd â rolau mewn ymarfer uwch.

 

MA Ymarfer Rhyngddisgyblaethol Celf

Mae'r rhaglen wedi'i dylunio er mwyn ymateb i newid wynebol celf, y diwydiant creadigol ac mae'n ymgorffori'r ymarfer rhyngddisgyblaethol cydweithredol o ymchwilwyr PGW i ymarfer cyswllt cymdeithasol.

MA Ymarferwr Celf Proffesiynol

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i fynd â'ch sgiliau ymarferol fel dylunydd a gwneuthurwr i'r lefel nesaf wrth i chi sefydlu'ch gyrfa.

MRes Ymchwil Clinigol Cymhwysol

Mae'r radd ymchwil yma'n canolbwyntio ar iechyd a chlefydau dynol ac mae'n arfogi graddedigion gyda'r sgiliau a gwybodaeth gwrs benodol byddent angen i ddilyn gyrfa seiliedig ar ymchwil mewn meddygaeth glinigol a gofal iechyd.

Academi Rhwydweithio Cisco

Mae Academi Rhwydweithio CISCO yn rhoi cyfle i fyfyrwyr gymryd rhan mewn profiad dysgu pwerus a chyson. Mae'r cwrs wedi'i gefnogi gan gwricwla ar-lein ac asesiadau o ansawdd uchel gyda hyfforddiant dan arweiniad hyfforddwr. 

(Cwrs Byr) Arloesedd a thwf busnes

P'un ai rydych yn arwain a thyfu eich busnes eich hun neu'n gweithio o fewn busnes sefydledig, mae cefnogi arloesedd yn hanfodol i yrru tyfiant, cynhyrchaeth a ffyniant. 

(Cwrs Byr) Arlunio

Mae'r cwrs hwn yn cyfuno agweddau technegol lluniadu ag agweddau damcaniaethol ar ymarfer Celf Gain. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i nifer o egwyddorion technegol, cyfryngau a dadansoddiad beirniadol o'u gwaith ac eraill i lywio eu hymarfer.

(Cwrs Byr) Arweinwyr y Dyfodol

P'un a ydych chi newydd ddechrau yn eich gyrfa broffesiynol neu'n edrych i gymryd y cam nesaf yn eich gyrfa, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i fagu hyder trwy well dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen gan arweinydd yn y gweithle heddiw.

(Cwrs Byr) Asesu a Rheoli Mân Anafiadau

Mae'r modiwl hwn yn ddefnyddiol i ymarferwyr sy'n dymuno gwella eu hyder wrth asesu a rheoli cyflyrau mân anafiadau ond hefyd y rhai sydd am anelu at rôl lefel ymarferydd.

(Cwrs Byr) Asesu a Rheoli Mân Salwch

Mae'r modiwl hwn yn galluogi ymarferwyr i weithredu'n effeithiol ac yn effeithlon o fewn cyfyngiadau darpariaeth gofal iechyd gyfoes wrth reoli mân salwch, er mwyn gwella arbenigedd ymarferwyr wrth asesu a rheoli mân salwch.

(Cwrs Byr) Avid Pro Tools - Cwrs Lefel Defnyddiwr

Cwrs byr hwyliog ac addysgiadol wedi'i gynllunio i ddysgu myfyrwyr am feddalwedd golygu sain Avid Pro Tools.

(Cwrs Byr) Biowyddorau Cymhwysol ar gyfer Ymarferwyr Iechyd Meddwl

Cynyddwch eich gwybodaeth o anghenion iechyd corfforol a meddyliol dros ystod oes. Gall ymarferwyr iechyd meddwl ddatblygu integreiddiad gwybodaeth ac ymarfer sy'n ymwneud a darparu gofal holistig, unigol sy'n seiliedig ar egwyddorion y broses nyrsio.

(Cwrs Byr) Bywluniadu

Bydd myfyrwyr yn datblygu'r gallu i ddal y ffurf ddynol mewn amrywiaeth o gyfryngau, gan ddysgu sut i drin y cyfrwng yn ogystal ag astudio damcaniaethau creu delweddau ac iaith weledol.

(Cwrs Byr) Cadwraeth a Phydredd

Mae'r cwrs hwn yn ceisio darparu cyflwyniad holistig i wyddoniaeth taffonomi; sut mae gweddillion creaduriaid yn pydru ac yn cael eu gweld mewn olion archaeolegol a phalaeontolegol.

CIM mewn Marchnata Digidol Proffesiynol

Dod yn arbenigwr digidol gyda'r Ddiploma CIM mewn Marchnata Diploma mewn Marchnata Digidol Proffesiynol. 

(Cwrs Byr) Cwrs Achredu Addysgwr Ymarfer

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i'ch paratoi ar gyfer eich rôl o fod yn addysgwr ymarfer, gan fynd â myfyrwyr therapi galwedigaethol/ffisiotherapi cyn-gofrestru ar leoliad gwaith. Y nod yw eich galluogi i ddatblygu, dadansoddi a gwerthuso eich sgiliau addysgu, asesu a goruchwylio.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ail-greu Wyneb

Mae’r cwrs byr hwn dros un diwrnod wedi ei gynllunio i gyflwyno a datblygu egwyddorion sylfaenol anthropoleg fforensig a chelfyddyd fforensig a ddefnyddir wrth ail-greu wyneb at ddibenion fforensig.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Asesiadau Sŵn yn y Gweithle

Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i'r rhwymedigaethau cyfreithiol sy'n gysylltiedig ag asesu lefelau sŵn, gan eich addysgu chi sut i ddefnyddio offer priodol ar gyfer cofnodi lefelau sŵn a datblygu eich sgiliau i gwblhau asesiadau risg priodol. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Broffesiynau Iechyd Cysylltiedig

Mae'r modiwl hwn wedi'i anelu at bobl sy'n ystyried astudio, neu sydd â diddordeb mewn ehangu eu gwybodaeth am Broffesiynau Iechyd Cysylltiedig (AHPs).

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Bêl-Droed Cerdded

Mae'r cwrs byr hwn yn ceisio darparu arweiniad pellach i unigolion o ran hwyluso sesiynau pêl-droed dan gerdded ar gyfer grwpiau cymdeithasol amrywiol.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Chwaraeon, Ymarfer Corff a Iechyd

Nod y cwrs hwn yw cyflwyno myfyrwyr i gwyddorau chwaraeon ac ymarfer corff.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Cyd-gynhyrchu

Ydych chi am gyflawni lefelau newydd o greadigrwydd a chynhyrchedd? Mae'r cwrs byr ar-lein hwn yn cynnig cyflwyniad manwl i egwyddorion allweddol cyd-gynhyrchu wrth ddylunio, darparu a gwerthuso gwasanaethau. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Dai

Astudiwch y cyflwyniad hwn i dai a gweithio yn y gymuned. Datblygwch eich gwybodaeth am dai cymdeithasol yn y DU a sut y gall ymgysylltu da gynorthwyo datblygiad cymdogaethau da.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ddylunio

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y bobl hynny sydd â diddordeb mewn dysgu am gysyniadau sylfaenol dylunio graffeg yn cynnwys syt i ddefnyddio meddalwedd Adobe. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ddylunio Gwefannau

Nod y modiwl hwn yw eich cyflwyno chi i ddylunio gwefannau. Addysgir yr arfer orau i ddysgwyr ynghylch sut i greu gwefan, o ddewis parth, ystyriaethau mewn perthynas â gwesteia, dylunio safle, brandio ac optimeiddio peiriant chwilio.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Dechnoleg Dron a Gweithredoedd

Ydych chi'n ysu i gael magu hyder fel Gweithredwr Drôn neu oes gennych chi ddiddordeb brwd mewn technoleg Drôn? Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu drwy ddarlithoedd, sesiynau labordai ac ymarferion hedfan efelychol.

 

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Drin Cŵn Chwilio

Mae cwrs hwn yn cyflwyno'r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol angenrheidiol mae triniwr Cŵn Chwilio ei angen i sicrhau ei fod yn darparu gwasanaeth ar lefel broffesiynol. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Faterion Amgylcheddol

Mae’r cwrs ar gyfer yr aelodau hynny o’r cyhoedd sydd eisiau dysgu mwy am newidiadau amgylcheddol a’r hyn sy’n eu gyrru.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Frandio

Mae'r cwrs byr wedi'i anelu at unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am frandio a sut i greu strategaeth frand effeithiol ar gyfer busnesau.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Fywyd Gwyllt Prydain

Byddwch yn dysgu pam fod gan Brydain yr ystod o rywogaethau sydd ganddi a dod i ddeall sut mae hyn wedi newid dros amser gyda nifer o rywogaethau yn cael eu cyflwyno a marw.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gwnsela

Mae'r cwrs yn cyflwyno beth yw cwnsela yn union, gan gynnig y cyfle i ddatblygu sgiliau gwrando sy'n fuddiol ac sy'n gallu cael eu defnyddio mewn ystod eang o leoliadau gwaith a chymdeithasol.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gydweithio

Bydd y cwrs byr hwn yn helpu myfyrwyr i ddiffinio cydweithio a'r egwyddorion sy'n gysylltiedig â datblygu cymunedau sy'n cydweithio, gan archwilio amrywiaeth o ddulliau ac enghreifftiau sy'n gysylltiedig â phob egwyddor.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gyfansoddion

Mae'r cwrs byr ar-lein hwn yn cyflwyno cyfansoddion, eu cymwysiadau mewn peirianneg a'r buddion a'r heriau a bydd yn darparu trosolwg o'r dechnoleg ac yn galluogi cyfranogwyr i ddatblygu eu gwybodaeth yn y maes hwn.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gynaliadwyedd mewn Busnes

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddamcaniaeth adeiladu, tyfu a gweithredu busnesau gyda ffyrdd sy’n foesol, cynaliadwy, ac sy’n dangos ystyriaeth i’r cydbwysedd rhwng elw a diben.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i hanes Cymru

Dysgwch am ddigwyddiadau allweddol mewn hanes drwy archwilio ac ymchwilio ffynonellau hanesyddol yn ymarferol. Byddwch yn datblygu'r gallu i ganfod a defnyddio tystiolaeth a mireinio eich sgiliau wrth ddychmygu ac ail-lunio'r gorffennol.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Iechyd Cyhoeddus a Llesiant

Darganfyddwch rai o’r materion sy’n cyflwyno heriau i iechyd, iechyd meddwl a lles pobl yng nghymdeithas heddiw. Yn ogystal â strategaethau unigol a chymunedol ar gyfer hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a lles mewn cyfnod heriol.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Iechyd Meddwl

Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer rhywun sy’n awyddus i wybod mwy am afiechyd meddwl, yn enwedig os ydych yn gweithio gyda phobl ar hyn o bryd, neu eisiau gwneud yn y dyfodol.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Reoli Busnes

Mae ein cwrs byr Cyflwyniad i Reoli Busnes ar gyfer y rhai sy'n edrych i ehangu eu sgiliau arwain a rheoli neu ar gyfer unrhyw un sy'n chwilio am flas ar gwrs cyn ymuno ag un o'n rhaglenni busnes.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Seiberddiogelwch

Bydd y cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i ddysgu'r wybodaeth sylfaenol ynghylch diogelwch cyfrifiaduron, bygythiadau seiber sylfaenol a’r technegau canfod ac amddiffyn cyfatebol. 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Therapi Iaith a Lleferydd

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at rai sy'n ystyried astudio therapi iaith a lleferydd, neu sydd â diddordeb mewn ehangu eu gwybodaeth am y maes.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Waith Cymdeithasol

Caiff myfyrwyr cyflwyniad i addysg a gwaith cymdeithasol proffesiynol. Astudiwch egwyddorion gwerthoedd gwaith cymdeithasol ac archwilio'r wybodaeth, y rhinweddau a'r sgiliau allweddol sy'n ofynnol gan weithwyr cymdeithasol.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Wneud Printiau

Mae'r dosbarth min nos yma yn cynnwys cyflwyniad fforddiadwy a phleserus i rai o brif dechnegau gwneud printiau mewn stiwdio.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ymarfer Dietegol

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at bobl sy'n ystyried astudio, neu sydd â diddordeb mewn ehangu eu gwybodaeth am faeth a deieteg. Bydd y rhai sy’n astudio’r cwrs yn cael mewnwelediad i werthoedd a chwmpas y proffesiwn deietig fel rhan o dîm gofal iechyd ehangach.

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ymddygiad a Hyfforddiant Cŵn

Oes gennych chi brofiad ymarferol o drin a gofalu am gŵn a diddordeb mawr mewn ymddygiad a hyfforddiant? Os felly, efallai mai ein cwrs byr Cyflwyniad i Ymddygiad a Hyfforddiant Cŵn yw'r union beth rydych chi'n chwilio amdano!

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Ysgrifennu a Darlunio Llyfrau Plant

Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i gamau amrywiol y Broses Meddwl Dylunio ynghylch yr hyn sy’n gwneud llyfr lluniau da i blant. Bydd yn annog archwilio ac arbrofi creadigol o ystod o gyfryngau a thechnegau o fewn ysgrifennu a darlunio llyfrau plant.

 

(Cwrs Byr) Cyflwyniad i'r Celfyddydau Mewn Iechyd

Mae'r cwrs byr ar-lein hwn yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am ddefnyddio celf mewn lleoliadau gofal iechyd.

(Cwrs Byr) Cyfrif i Lawr at Rifedd mewn Nyrsio

A ydych chi'n ystyried gyrfa mewn nyrsio ond yn credu nad oes gennych y cymwysterau cywir? Gall hwn fod y modiwl delfrydol i chi. 

(Cwrs Byr) Cyfweliad Ysgogol

Gall gweithio gyda defnyddwyr gwasanaethau fod yn heriol pan fydd cymysgedd o bobl yn teimlo un ffordd a’r llall ynghylch newid. Gall dysgu’r sgil o gynnal cyfweliad ysgogol eich helpu i hwyluso newid mewn ffordd sy’n parchu ymreolaeth yr unigolyn. 

(Cwrs Byr) Cyfwyniad i Ffotograffiaeth a Photoshop

Mae’r cwrs yn un defnyddiol os oes gennych gamera digidol da ac yn dymuno archwilio potensial creadigol ei swyddogaethau, ac adnabod manteision yr offeryn cymhleth a hyblyg hwn.

(Cwrs Byr) Cymell ac ymgysylltu eich tîm

Mae ymgysylltiad yn allweddol wrth reoli pobl yn y 21 ganrif. Dysgwch sut i gymell gweithwyr a chynyddu cynhyrchedd, a defnyddio ymgysylltiad gweithwyr effeithiol yn eich busnes. 

(Cwrs Byr) Cymorth Gweithredol Cwn

Mae poblogrwydd cŵn chwilio ac achub wedi'i gofnodi'n eang, ac mae'r galw am rolau sy'n cefnogi hyn yn cynyddu. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i bobl sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chŵn i gwblhau hyfforddiant ymarferol.  

(Cwrs Byr) Deall Seicoleg

Mae cymdeithas heddiw yn arddangos nifer o faterion cymdeithasol fel rhagfarn, caeth i'r rhyngrwyd a bwlio. Mae'r cwrs byr hwn wedi'i gynllunio i'ch cyflwyno i ddeall y seicoleg sydd wrth wraidd y materion hyn. 

(Cwrs Byr) Defnyddio Dadansoddi Perfformiad mewn Chwaraeon

Er bod hyfforddwyr yn ceisio rhoi adborth gwrthrychol i ddatblygu timau ac athletwyr, mae'r broses arsylwi heb ei gwirio yn anochel yn arwain at bresenoldeb rhagfarn oddrychol. 

 

(Cwrs Byr) Dychwelyd i Nyrsio

Mae'r cyfleusterau cymeradwy cwrs hwn yn galluogi chi i ailgofrestru i'r Cyngor Bydwreigiaeth Nyrsio ym meysydd Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Oedolion, Iechyd Meddwl ac Arbenigol Cymunedol.

(Cwrs Byr) Dysgwr Hyderus

Cynlluniwyd y cwrs hwn i’ch galluogi i gynyddu’ch hyder wrth gymryd y cam nesaf i addysg israddedig – boed chi’n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, ar fin cychwyn yn y brifysgol neu’n meddwl gwneud cwrs proffesiynol neu ran amser.

(Cwrs Byr) E-Fasnach a'r Cwsmer Ar-lein

Byddwch yn dysgu am yr arferion gorau yn ymwneud â sut i ehangu eich busnes ar-lein, deall yr e-ddefnyddiwr, dulliau gwerthu/marchnata digidol, strategaeth e-fasnach a gwahanol adnoddau digidol megis optimeiddio peiriannau chwilio, hysbysebu talu fesul clic a marchnata cynnwys.

(Cwrs Byr) Egwyddorion Trin Clwyfau

Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu meddwl beirniadol wrth ystyried opsiynau gofalu am glwyfi yn y lleoliad acíwt a chymunedol, gan wella eu hyder yn eu gallu i ddarparu gofal cyfannol, unigol  o fewn eu maes ymarfer proffesiynol.

(Cwrs Byr) Eiriolaeth Annibynnol

Bydd y sgiliau a'r wybodaeth a geir drwy'r cwrs hwn yn drosglwyddadwy, galluogi myfyrwyr o ystod o ddisgyblaethau i ddefnyddio egwyddorion ac arferion eiriolaeth annibynnol mewn amrywiaeth o leoliadau.

(Cwrs Byr) Fferylliaeth Glinigol

Mae'r modiwl hwn ar gyfer ymarferwyr iechyd sy'n dymuno datblygu dealltwriaeth fanylach o feddyginiaeth sy'n cael ei defnyddio mewn gofal iechyd. Yn ogystal â mynychu sesiynau dosbarth, bydd myfyrwyr yn dangos tystiolaeth o 60 awr ymarfer erbyn diwedd y cwrs.

(Cwrs Byr) Ffiniau Hanesyddol: O Fur Hadrian i'r Ffin Rhwng yr Unol Daleithiau a Mecsico

Ymunwch â'n cwrs i ddysgu mwy am y modd y mae’r materion hyn wedi cael eu trin a’u trafod yn y gorffennol a sut y gall hyn helpu i lywio ein dyfodol.

(Cwrs Byr) Ffisiotherapi Cyflwyniad i’r Yrfa

Meddwl am astudio ffisiotherapi? Bydd y cwrs byr hwn yn eich helpu i gael gwell mewnwelediad i rôl ffisiotherapydd ac yn rhoi cyflwyniad i astudio'r pwnc.

(Cwrs Byr) Galwedigaeth ar gyfer iechyd a llesiant

Mewn therapi galwedigaethol, mae galwedigaethau'n cyfeirio at y gweithgareddau dyddiol y mae pobl yn eu gwneud i ddod ag ystyr a phwrpas yn fyw. Mae'r cwrs byr hwn yn eich galluogi i ddeall sut mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud fel bodau dynol yn effeithio ar ein hiechyd a'n lles.

(Cwrs Byr) GDPR: Ei ddeall a'i ddefnyddio

Ymunwch â'r cwrs hwn i ddysgu mwy am sut y mae'r rheoliad newydd yn effeithio arnoch chi fel unigolyn, yn ogystal â deall sut fydd angen i'ch cwmni neu ddiwydiant addasu i gydymffurfio â'r rheoliad.

(Cwrs Byr) Gemwaith

Bydd y dosbarth nos hwn yn eich tywys trwy’r grefft o ddylunio a chynhyrchu darnau hardd trwy dorri a ffurfio metel, ychwanegu gweadau a nodweddion addurniadol a sut i wneud clustdlysau a breichledi syml.

(Cwrs Byr) Goruchwyliwr Ymarfer Nyrsio

Cynnig hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig i ddod yn oruchwylwyr ymarfer ar gyfer myfyrwyr nyrsio. Mae’r cwrs hwn yn dilyn y canllawiau’r Safonau ar gyfer Goruchwylio ac Asesu Myfyrwyr (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 2018).

(Cwrs Byr) Gwella Cynhyrchiant a Phroffidioldeb

Bwriad y cwrs yw cefnogi unigolion sy'n ymwneud â rheoli ac arwain busnes. Byddwch yn cael budd o rwydweithio â chyfoedion gyda chyd-weithwyr proffesiynol a dysgu ar y cyd.

 

(Cwrs Byr) Gwneud Portread

Mae'r cwrs byr ar-lein hwn yn berffaith i unrhyw un a hoffai ddysgu sut i wneud portreadau.

(Cwrs Byr) Gwneud Printiau Gartref

A oes gennych chi ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar grefft newydd o gartref ac archwilio eich ochr greadigol? Beth am roi cynnig ar wneud printiau a dechrau dylunio eich cardiau eich hun, printiau ar gyfer defnydd ayyb.

(Cwrs Byr) Gwytnwch ar Gyfer Iechyd

Mae'r modiwl hwn yn adlewyrchu ar yr angen i ddefnyddio cyfuniad cytbwys o dechnegau gwytnwch ac ymwybyddiaeth i'ch helpu chi reoli newid, lleihau straen a gorbryder, a gwella bywyd gweithio, er budd y cyflogeion a chyflogwyr.

(Cwrs Byr) Hanes Cartrefi a Gerddi

Ydych erioed wedi crwydro safleoedd hanesyddol yn edmygu'r tai a gerddi hardd, gan ddymuno dysgu mwy ynglyn a sut y daethum i fodolaeth? Ymunwch a'r cwrs cyffrous hwn i archwilio tai a gerddi o gestyll canoloesol i dai teras oes Fictoria.

(Cwrs Byr) Hanfodion Marchnata Digidol

Darganfyddwch sut i ddefnyddio nifer o offer marchnata digidol, cynllunio cyfryngau cymdeithasol a dadansoddeg a mesur gyda'r cwrs byr hanfodion marchnata digidol hwn.

(Cwrs Byr) Hanfodion TG

Nod yw cwrs byr hwn yw cyflawni'r gofynion i ddarparu myfyrwyr gyda'r sgiliau TG sydd eu hangen mewn gwaith graddedig a chyflogaeth yn y dyfodol. Mae'n rhoi'r sgiliau angenrheidiol i fyfyrwyr adeiladu hyder a gwella eu galluoedd TG yn effeithio gan ddefnyddio MS Office.

 

(Cwrs Byr) Hyfforddi Chwaraeon: Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgol

Datblygwch eich gwybodaeth a'ch sgiliau i allu cefnogi cyflwyno gweithgareddau AG a chwaraeon mewn amgylchedd ysgol.

(Cwrs Byr) Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant mewn Lleoliadau Addysg

Mae'r cwrs heriol a chyffrous hwn yn cyflwyno'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth sy'n gysylltiedig â Maes Dysgu a Phrofiad 'Iechyd a Lles.' 

(Cwrs Byr) Japaneg

Datblygwch eich sgiliau iaith Siapaneaidd gyda'r cwrs byr lefel dechreuwr hwn.

(Cwrs Byr) Marcio a Phaentio

Os ydych eisoes wedi gwneud rhywfaint o baentio celf ac yn dymuno gwella neu â diddordeb mewn dysgu technegau paentio newydd, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu eich steil celf unigol eich hunain.

(Cwrs Byr) Materion Arweinyddiaeth a Phroffesiynol

Nod y modiwl yw gwella ymwybyddiaeth feirniadol myfyrwyr o faterion proffesiynol cyfoes a'u dealltwriaeth o ddimensiynau diwylliannol, gwleidyddol a phroffesiynol arweinyddiaeth o fewn sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

 

(Cwrs Byr) Mentora: Cyflwyniad i Egwyddorion ac Ymarfer

Datblygwch dealltwriaeth o'r cysyniadau allweddol sy'n gysylltiedig â mentora effeithiol. Ystyriwch sgiliau a phriodweddau mentoriaid effeithiol a gwerthuso canlyniadau perthynas fentora gadarnhaol.

(Cwrs Byr) Mynediad Gemau: Celf Gysyniadol

Mae'r cwrs byr hwn yn berffaith i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu am sut i greu celf gysyniad ar gyfer gemau.

(Cwrs Byr) Nyrsio Asesydd Ymarfer

Nod y cwrs hwn yw rhoi'r hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig ddod yn asesydd practis i fyfyrwyr nyrsio, yn canolbwyntio ar dri phrif bwnc i ddatblygu sgiliau gan gynnwys Rolau a Chyfrifoldebau, Asesu Myfyrwyr a Rheoli Pryder.

(Cwrs Byr) Paentio Olew

Meistrolwch hanfodion paentio olew a datblygwch eich creadigrwydd gan ddefnyddio'r cyfrwng.

(Cwrs Byr) Paratoi ar gyfer y Brifysgol

Mae'r modiwl hwn wedi'i gynllunio i gefnogi dysgwyr newydd i Addysg Uwch (AU) wrth baratoi ar gyfer eu hastudiaethau. 

(Cwrs Byr) Pensarniaeth yr 20fed Ganrif

Dysgwch am Hanes Pensaernïaeth a datblygwch werthfawrogiad o sut darparodd newidiadau gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a thechnolegol gyd-destun penodol ar gyfer pensaernïaeth yr 20fed Ganrif, gan dorri canrifoedd o draddodiad sefydledig.

(Cwrs Byr) Rheoli Adnoddau Dynol mewn Busnes

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i gynnig gwir ddealltwriaeth i fyfyrwyr o’r byd Rheoli Adnoddau Dynol a’i berthnasedd i fyd busnes heddiw. 

(Cwrs Byr) Rheoli Clefydau Cronig

Nod y modiwl hwn yw galluogi archwilio cysyniadau rheoli clefydau cronig cyfannol yn feirniadol. Bydd yn gwella ymwybyddiaeth yr ymarferydd o anghenion y claf a'r gofalwyr wrth reoli gofal claf â chyflwr cronig cymhleth.

(Cwrs Byr) Rheoli Diabetes

Nod y modiwl hwn yw datblygu gallu a dulliau beirniadol o roi strategaethau ar waith sy’n mynd i’r afael â chymhlethdod gofalu am unigolyn sydd â diabetes drwy ddefnyddio theorïau cyfredol, ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth a datblygiadau technolegol.

(Cwrs Byr) Rheoli Gweithrediadau Busnes

Bydd y cwrs Rheoli Gweithrediadau Busnes yn cynnig dynesiad strwythuredig i fyfyrwyr tuag at gefnogi unigolion wrth iddynt a'u sefydliadau reoli gweithgareddau o fewn cynhyrchiant newyddau a gwasanaethau, gan ddefnyddio deunyddiau ac adnoddau dynol.

(Cwrs Byr) Rhifedd Hyderus

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio i godi eich hyder wrth ddefnyddio mathemateg... boed chi’n dychwelyd i astudio ar ôl cyfnod i ffwrdd, neu eich bod ar fin dechrau yn y brifysgol neu’n ystyried gwneud cwrs proffesiynol neu ran amser. 

(Cwrs Byr) Sbaeneg

Datblygwch eich sgiliau ieithoedd gyda'r cwrs byr dechreuwr / lefel ganolradd is hwn yn Sbaeneg.

Seiberddiogelwch

Mae'r cwrs byr Seiberddiogelwch yn edrych ar gyflwyniad y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (The GDPR) yn Ewrop a'i effaith ar hawliau preifatrwydd data. 

(Cwrs Byr) Siarad Cyhoeddus

Mae siarad cyhoeddus yn sgìl allweddol yn broffesiynol ymhlith pob sector ac yn bersonol, er mwyn gallu meithrin hyder ac ymwybyddiaeth.

(Cwrs Byr) Strategaethau ac Arloesiadau ar gyfer Datblygu Iechyd, Iechyd Meddwl a Llesiant

Bydd y cwrs cyffrous a heriol hwn yn darparu cyfranogwyr â gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n gysylltiedig â strategaethau newydd a chyfredol ar gyfer datblygu iechyd, iechyd meddwl a llesiant ar lefel unigol, cymunedol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

(Cwrs Byr) Troseddau a Throseddwyr Drwg-Enwog

Ydych chi wedi'ch cyfareddu gan rai o'r troseddau enwocaf mewn hanes? Os hoffech ddysgu mwy am sut mae rhai troseddau wedi newid y byd cyfiawnder troseddol, yna mae'r cwrs byr hwn ar eich cyfer chi.

(Cwrs Byr) Ymbaratoi at Lwyddiant Academaidd

Cewch baratoi i astudio ar lefel 6 a 7 gyda'r cwrs byr hwn. Byddwch yn datblygu sgiliau meddwl feirniadol wrth ddod yn ddysgwr annibynnol a gwella eich hyder yn eich gallu i astudio. 

BA (Anrh) Addysg

Mae’r radd boblogaidd yma yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliadau addysg anffurfiol a ffurfiol.

BA (Anrh) Addysg (gyda blwyddyn sylfaen)

Gan gyfuno astudiaeth academaidd a phrofiad ymarferol, mae’r radd boblogaidd yma yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sydd â diddordeb mewn gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn lleoliadau addysg anffurfiol a ffurfiol.

BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC

Astudiwch i ddod yn athro Cynradd cymwys gyda'r cyrsiau eang hyn, gan gwmpasu'r gwricwlwm Cymraeg a Saesneg i wneud y mwyaf o'ch potensial cyflogaeth.

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon

Dysgwch am reoli anafiadau chwaraeon o atal i adsefydlu gyda'r radd ymarferol hon sy'n arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol.

BSc (Anrh) Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Dysgwch sgiliau sylfaenol ym maes Adsefydlu Anafiadau Chwaraeon a sut i fod yn fyfyriwr llwyddiannus ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndwr

BA (Anrh) Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (ADY/AAAA) (gyda Blwyddyn Sylfaen).

Astudiwch bolisi, theori ac ymarfer dysgu ac addysgu ar gyfer bob math o ddysgwyr o ALN SEND, gan gynnwys anghenion cyfathrebu a rhyngweithio a SpLD Dyslecsia.

BA (Anrh) Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (ADY/AAAA)

Astudiwch bolisi, theori, ymarfer dysgu ac addysgu ar gyfer bob lefelau o ddysgwyr, yn gynnwys ALN SEND, anghenion cyfathrebu, rhyngweithio a Dyslecsia SpLD. 

BA (Anrh) Animeiddio

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol, sy'n eich galluogi i ddod â chymeriadau'n fyw. Bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn ymarferydd amlbwrpas ym maes celf y ddelwedd symudol. 

BA (Anrh) Animeiddio (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol, sy'n eich galluogi i ddod â chymeriadau'n fyw. Bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn ymarferydd amlbwrpas ym maes celf y ddelwedd symudol. 

MDes Animeiddio

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol, sy'n eich galluogi i ddod â chymeriadau'n fyw. Bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn ymarferydd amlbwrpas ym maes celf y ddelwedd symudol. 

BSc (Anrh) Astudiaethau Peirianneg Sifil (atodol)

Datblygwch eich gyrfa peirianneg sifil gyda'r rhaglen ddwy flynedd arloesol hon. Datblygwch eich sgiliau dadansoddi, yn ogystal ag ehangu eich gwybodaeth yn y maes peirianneg sifil i ategu eich profiad presennol.

BSc (Anrh) Biocemeg

Cyfle i ddatblygu gwybodaeth fanwl yn ystod eang o dechnegau safonol a newydd i'r diwydiant sy'n berthnasol ym maes biocemeg.

BSc (Anrh) Biocemeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Cyfle i ddatblygu gwybodaeth fanwl yn ystod eang o dechnegau safonol a newydd i'r diwydiant sy'n berthnasol ym maes biocemeg.

BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth

Cyfle i gael cipolwg eang ar fyd busnes a rheolaeth a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cyflogwyr ym myd busnes cyfoes.

BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Cyfle i gael cipolwg eang ar fyd busnes a rheolaeth a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i ddiwallu anghenion cyflogwyr ym myd busnes cyfoes. 

FdA Cefnogaeth Dysgu

Mae'r cwrs yma yn dilyn gyrfa'n cefnogi dysgwyr ardraws y sectorau mewn lleoliadau addysgiadol megis ysgolion prif lif, unedau darpariaeth adnodd, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogaeth awdurdod lleol.

BA (Anrh) Celfyddyd Gain

Cewch archwilio lluniadu, peintio, cerflunio, celf gosod, cyfryngau fideo a lens a chreu printiau, ac yna cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu barhau gyda sail eang gyda’r radd agored, greadigol hon.

BA (Anrh) Celfyddyd Gain (gyda blwyddyn sylfaen)

Cewch archwilio lluniadu, peintio, cerflunio, celf gosod, cyfryngau fideo a lens a chreu printiau, ac yna cymryd y cyfle i arbenigo, cyfuno meysydd neu barhau gyda sail eang gyda’r radd agored, greadigol hon.

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau

Mae’r cwrs yma, a ysgogir gan syniadau ac sydd yn seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys popeth o gelfyddyd cysyniad i fodelu 3D, datblygu cymeriadau, cerflunio 3D a chreu lefelau. 

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r cwrs yma, a ysgogir gan syniadau ac sydd yn seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys popeth o gelfyddyd cysyniad i fodelu 3D, datblygu cymeriadau, cerflunio 3D a chreu lefelau. 

BA (Anrh) Celfyddyd Gemau (gyda Lleoliad Diwydiant)

Mae’r cwrs yma, a ysgogir gan syniadau ac sydd yn seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys popeth o gelfyddyd cysyniad i fodelu 3D, datblygu cymeriadau, cerflunio 3D a chreu lefelau. 

BA (Anrh) Celfyddyd Gymhwysol

Datblygwch eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Cerameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg. Cyfle i weithio ar brosiectau byw, arddangosfeydd a chomisiynau. Gall hyn roi hyder i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

BA (Anrh) Celfyddyd Gymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygu eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Serameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg gyda'r rhaglen Celfyddydau Cymhwysol hon. Gweithio ar brosiectau byw, arddangosfeydd a chomisiynau gan roi hyder i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol.

BA (Anrh) Celfyddydau Perfformio

Datblygwch eich sgiliau perfformio creadigol ar draws llwyfan a sgrin gyda gradd sy'n cyfuno theori ac ymarfer. Yn ogystal â paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiannau creadigol

BA (Anrh) Celfyddydau Perfformio (gyda blwyddyn Sylfaen)

Datblygwch eich sgiliau perfformio creadigol ar draws llwyfan a sgrin gyda gradd sy'n cyfuno theori ac ymarfer - gan eich paratoi ar gyfer gyrfa llwyddiannus yn y diwydiannau creadigol

Dip HE Cwnsela

Helpwch i fodloni'r galw cynyddol am gwnselau proffesiynol gyda'r cwrs arbenigol hwn, sy'n arwain at gymhwyster proffesiynol cyffredinol mewn cwnsela.

BSc (Anrh) Cyfrifiadura

Mae galw mawr am arbenigwyr cyfrifiadura am fod technoleg bellach chwarae rôl ym mron popeth a wnawn. Mae ein gradd cyfrifiadura yn cyfuno egwyddorion craidd y maes ynghyd ag ymagwedd flaengar tuag groesawu a sbarduno datblygiadau newydd. 

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae galw mawr am arbenigwyr cyfrifiadura am fod technoleg bellach chwarae rôl ym mron popeth a wnawn. Mae ein gradd cyfrifiadura yn cyfuno egwyddorion craidd y maes ynghyd ag ymagwedd flaengar tuag groesawu a sbarduno datblygiadau newydd.

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (gyda Lleoliad Diwydiant)

Mae galw mawr am arbenigwyr cyfrifiadura am fod technoleg bellach chwarae rôl ym mron popeth a wnawn. Mae ein gradd cyfrifiadura yn cyfuno egwyddorion craidd y maes ynghyd ag ymagwedd flaengar tuag groesawu a sbarduno datblygiadau newydd.

BSc (Anrh) Cyfrifiadura (Prentisiaeth Gradd)

Mae'r Brentisiaeth Gradd hon yn cyfuno egwyddorion craidd â dull blaengar o gofleidio datblygiadau newydd. Mae Prentisiaeth Gradd yn rhoi profiad gwaith go iawn i chi, ochr yn ochr â'r wybodaeth a'r theori y byddwch chi yn astudio trwy'r cwrs.

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg

Dechreuwch eich gyrfa ym maes cyffrous, heriol a deinamig Cyfrifiadureg. Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol i ddadansoddi, dylunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol.

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda blwyddyn sylfaen)

Dechreuwch eich gyrfa ym maes cyffrous, heriol a deinamig Cyfrifiadureg. Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol i ddadansoddi, dylunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol. 

BSc (Anrh) Cyfrifiadureg (gyda Lleoliad Diwydiant)

Dechreuwch eich gyrfa ym maes cyffrous, heriol a deinamig Cyfrifiadureg. Bydd y rhaglen hon yn eich arfogi â'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sy'n hanfodol i ddadansoddi, dylunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol. 

BA (Anrh) Cynhyrchu Cyfryngol

Dysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygir y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau hwn mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant

BA (Anrh) Cynhyrchu Cyfryngol (gyda blwyddyn sylfaen)

Dysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn – datblygir y cwrs Cynhyrchu Cyfryngau hwn mewn cydweithrediad agos ag arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant.

BSc (Anrh) Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg

Yn archwilio technolegau cyfredol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn.

BSc (Anrh) Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

 

Yn archwilio technolegau cyfredol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn.

 

BEng (Anrh) Cynnal a Chadw Awyrennau (atodol)

Mae'r rhaglen atodol hon yn rhoi gwybodaeth gynhwysfawr a dealltwriaeth fanwl i chi o arfer cynnal a chadw awyrennau modern. 

BA (Anrh) Darlunio

Mae’r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig personol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

BA (Anrh) Darlunio (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig personol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

MDes Darlunio

Mae’r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig personol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheolaeth er mwyn gwella'ch cyflogadwyedd. Caiff weithio'n agos gyda sefydliadau diwydiant, bydd gennych fynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheolaeth er mwyn gwella'ch cyflogadwyedd. Caiff weithio'n agos gyda sefydliadau diwydiant, bydd gennych fynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

BSc (Anrh) Datblygu Gemau Cyfrifiadurol (Gyda Lleoliad Diwydiant)

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i ddatblygu sgiliau datblygu gemau technegol a rheolaeth er mwyn gwella'ch cyflogadwyedd. Caiff weithio'n agos gyda sefydliadau diwydiant, bydd gennych fynediad at hyfforddiant a gwybodaeth arloesol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

BA (Anrh) Dylunio Cynnyrch

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol gyda sgiliau dylunio, creu, entrepreneuraidd a chyflogadwyedd wrth ei wraidd.

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, sgiliau busnes a chynhyrchu er mwyn ichi ddod yn arweinwyr diwydiant i’r dyfodol.

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter (gyda blwyddyn sylfaen)

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, sgiliau busnes a chynhyrchu er mwyn ichi ddod yn arweinwyr diwydiant i’r dyfodol.

BSc (Anrh) Dylunio Gemau Cyfrifiadurol a Menter (blwyddyn lleoliad diwydiant)

Ymunwch â chwrs blaengar yn y DU sydd wedi’i gynllunio i ddatblygu sgiliau cryf mewn dylunio gemau technegol, sgiliau busnes a chynhyrchu er mwyn ichi ddod yn arweinwyr diwydiant i’r dyfodol.

BA (Anrh) Dylunio Graffeg

Cyfle i ennill profiad a gwybodaeth eang o sgiliau dylunio graffig.Yn ogystal, gweithio gyda chleientiaid go iawn i adeiladu eich hyder, eich sgiliau cyflwyno a'ch galluoedd i ddefnyddio gyrfa yn y diwydiant dylunio.

BA (Anrh) Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Cyfle i ennill profiad a gwybodaeth eang o sgiliau dylunio graffig. Yn ogystal, gweithio gyda chleientiaid go iawn i adeiladu eich hyder, eich sgiliau cyflwyno a'ch galluoedd i ddefnyddio gyrfa yn y diwydiant dylunio.

MDes Dylunio Graffeg (MDes)

Cyfle i ennill profiad a gwybodaeth eang o sgiliau dylunio graffig.Yn ogystal, gweithio gyda chleientiaid go iawn i adeiladu eich hyder, eich sgiliau cyflwyno a'ch galluoedd i ddefnyddio gyrfa yn y diwydiant dylunio.

BEng (Anrh) Dylunio Peirianneg Diwydiannol Prentisiaeth Gradd (Mecanyddol)

Dewch yn weithiwr proffesiynol medrus iawn yn y diwydiant peirianneg gyda chymwysterau academaidd a phrofiad ymarferol yn y byd go iawn gyda Phrentisiaeth Gradd Peirianneg Ddiwydiannol.

 

BEng (Anrh) Dylunio Peirianneg Diwydiannol Prentisiaeth Gradd (Trydanol)

Dewch yn weithiwr proffesiynol medrus iawn yn y diwydiant peirianneg gyda chymwysterau academaidd a phrofiad ymarferol yn y byd go iawn gyda Phrentisiaeth Gradd Peirianneg Ddiwydiannol. 

BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Hoffech chwarae rôl allweddol mewn galluogi pobl i wella'u hiechyd, lles ac ansawdd bywyd? Efallai mai'n rhaglen BSc (Anrh) Ffisiotherapi yw'r cwrs perffaith i chi.

BA (Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm

Wedi ei ddatblygu ar gyfer myfyrwyr gydag angerdd ar gyfer ffotograffiaeth, ffilm a sinema annibynnol, mae'r rhaglen arloesol, aml-genre yma'n cyfuno ymarfer, damcaniaeth a phroffesiynoldeb.

BA (Anrh) Ffotograffiaeth a Ffilm (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygwyd ar gyfer myfyrwyr sydd ag angerdd am ffotograffiaeth annibynnol, ffilm a sinema, mae'r rhaglen Ffotograffiaeth a Ffilm aml-genre arloesol hon gyda'r flwyddyn sylfaen yn cyfuno ymarfer, theori a phroffesiynoldeb.

FdA Gofal Plant Therapiwtig

Mae'r cwrs arbenigol yn rhoi cipolwg hanfodol i drawma plentyndod a thwf ôl-drawmatig ac yn sicrhau bod y rhai sy'n gweithio gyda'r plant mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas yn cael eu hyfforddi i'r safon uchaf.

BA (Anrh) Gofal Plant Therapiwtig (atodol)

Parhewch â'ch astudiaeth o ofal plant therapiwtig trwy ychwanegu at radd lawn. Yn ogystal â gwella'ch gwybodaeth a'ch ymarfer yn y maes arbenigol iawn hwn.

BA (Anrh) Gwaith Cymdeithasol

Gan gyfuno profiad ymarferol â theori berthnasol, mae'r radd hon yn arwain at gymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC)

Cwrs cyffrous yw hwn, sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau gweithio gyda phlant, pobl ifanc, cymunedau a grwpiau ar y cyrion.

BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC) (gyda blwyddyn sylfaen)

Cwrs cyffrous yw hwn, sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau gweithio gyda phlant, pobl ifanc, cymunedau a grwpiau ar y cyrion.

BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd

Mae'r gymuned, plant a theuluoedd wrth wraidd y cwrs hwn, sy'n cynnig sylfaen ardderchog i baratoi ar gyfer ystod o rolau o fewn y gweithlu plant.

BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae'r gymuned, plant a theuluoedd wrth wraidd y cwrs hwn, sy'n cynnig sylfaen ardderchog i baratoi ar gyfer ystod o rolau o fewn y gweithlu plant.

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fiomeddygol

Mae’r cwrs Gwyddoniaeth Fiomeddygol BSc (Anrh) wedi'i gynllunio i ddarparu profiad cyfoethog a deinamig i fyfyrwyr, a gyflawnwyd drwy bartneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Chanolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru (BIPBC) Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).

BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fiomeddygol (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu profiad cyfoethog a deinamig i fyfyrwyr, a gyflawnwyd drwy bartneriaeth rhwng PGW a BIPBC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau

Astudiwch Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau ar ein campws gwledig Northop. Yn ogystal â chyrchu cyfleusterau marchogaeth rhagorol ac archwilio'r egwyddorion gwyddonol i reoli a hyfforddi ceffylau.

BSc (Anrh) Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau (gyda blwyddyn sylfaen)

Astudiwch Gwyddor a Rheoli Lles Ceffylau ar ein campws gwledig Northop. Yn ogystal â chyrchu cyfleusterau marchogaeth rhagorol ac archwilio'r egwyddorion gwyddonol i reoli a hyfforddi ceffylau.

BSc (Anrh) Gwyddor Barafeddygol

Os ydych chi eisiau gyrfa yn gweithio ar reng flaen achosion gofal brys, drwy wneud gwahaniaeth i fywydau pobl pan fydd ei angen arnynt fwyaf, mae'r cwrs gradd Gwyddoniaeth Parafeddyg hwn ar eich cyfer chi.

BSc (Anrh) Gwyddor Fforensig

O drawma grym miniog i sbectra, o esgyrn i chwilod... Bydd Prifysgol Wrecsam Glyndŵr yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth.

BSc (Anrh) Gwyddor Fforensig (gyda blwyddyn sylfaen)

O drawma grym miniog i sbectra, o esgyrn i chwilod... Bydd Prifysgol Wrecsam Glyndŵr yn eich paratoi ar gyfer gyrfa gyffrous mewn gwyddoniaeth.

BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Astudiwch Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff drwy safbwynt cyfranogi a pherfformio - drwy gwblhau'r rhaglen radd ymarferol hon, fyddwch yn gallu defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd yn y byd go iawn.

BSc (Anrh) Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff (gyda blwyddyn sylfaen)

Astudiwch Gwyddorau Cymhwysol Chwaraeon ac Ymarfer Corff drwy safbwynt cyfranogi a pherfformio - drwy gwblhau'r rhaglen radd ymarferol hon, fyddwch yn gallu defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd yn y byd go iawn.

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol

Bydd astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno themâu fel teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda i chi – o gyfnod y Rhufeiniaid i’r oes fodern.

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno themâu fel teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda i chi – o gyfnod y Rhufeiniaid i’r oes fodern.

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol & Diwylliannol & Ysgrifennu Creadigol

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n dymuno cyfuno'r gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol.

BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol & Diwylliannol & Ysgrifennu Creadigol (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae'r radd hon ar gyfer pobl sy'n dymuno cyfuno'r gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol.

BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed & Arbenigwr Perfformiad

Mae’r radd wedi ei dylunio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBC), i ehangu eich gwybodaeth benodol am bêl-droed a’i chymhwyso i’r amgylchedd pêl-droed.

BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed & Arbenigwr Perfformiad (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae’r radd wedi ei dylunio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBC), i ehangu eich gwybodaeth benodol am bêl-droed a’i chymhwyso i’r amgylchedd pêl-droed.

Dip HE Iechyd a Lles Cymdeithasol

Datblygu'r sgiliau sy'n ofynnol i gefnogi amryw o wasanaethau iechyd, lles a gofal cymdeithasol, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymuned.

Dip HE Iechyd a Lles Cymdeithasol (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygwch sgiliau sy'n ofynnol i gefnogi amryw o wasanaethau iechyd, lles a gofal cymdeithasol, gan wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymuned

BSc (Anrh) Iechyd a Lles y Cyhoedd

Wrth wraidd iechyd y cyhoedd mae helpu pobl i fwynhau bywydau iachach a'u hatal rhag mynd yn sâl. Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, y cwrs hwn i chi.

BSc (Anrh) Iechyd a Lles y Cyhoedd (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae helpu pobl i fyw bywydau iachach a'u hatal rhag mynd yn wael yn fwriadau sydd wrth galon iechyd cyhoeddus. Ydych eisiau gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl? Os felly, dyma'r rhaglen i chi.

BSc (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles

Helpwch i leihau’r stigma, yr anfantais a’r anghydraddoldeb a brofir gan bobl sy’n byw gyda materion iechyd meddwl. Yn ogystal â dysgu hybu iechyd meddwl a lles da gyda’r cwrs hwn.

BSc (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles (gyda blwyddyn sylfaen)

Helpwch i leihau’r stigma, yr anfantais a’r anghydraddoldeb a brofir gan bobl sy’n byw gyda materion iechyd meddwl. Yn ogystal â dysgu hybu iechyd meddwl a lles da gyda’r cwrs hwn.

BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth & Rheoli Digwyddiadau

Bydd y radd hon, gyda chysylltiadau cryf â diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru, yn rhoi'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

BA (Anrh) Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd y radd hon, gyda chysylltiadau cryf â diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru, yn rhoi'r sgiliau ymarferol a'r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

BA (Anrh) Llyfrau Comics

Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol drwy argraffu, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, bywluniadu, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygu arddull bersonol unigryw.

BA (Anrh) Llyfrau Comics (gyda blwyddyn Sylfaen)

Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol drwy argraffu, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, bywluniadu, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygu arddull bersonol unigryw.

MDes Llyfrau Comics

Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol drwy argraffu, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, bywluniadu, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygu arddull bersonol unigryw.

BSc (Anrh) Maeth a Dieteteg

Mae'r cwrs hwn yn newydd sbon i Ogledd Cymru ac mae ganddo ddyluniad newydd sy'n ymgorffori'r technolegau a'r llwyfannau digidol diweddaraf i ddarparu profiadau dysgu o'r radd flaenaf a'r byd go iawn.

BA (Anrh) Marchnata & Busnes

Os oes gennych ddiddordeb mewn pam rydyn ni'n prynu'r pethau rydyn ni'n eu prynu a sut y gall gwybodaeth am yr ymddygiad dynol hwn ddylanwadu ar bobl? Os oes, yna mae'r radd Farchnata a Busnes hon yn berffaith i chi.

BA (Anrh) Marchnata & Busnes (gyda blwyddyn sylfaen)

Os oes gennych ddiddordeb mewn pam rydyn ni'n prynu'r pethau rydyn ni'n eu prynu ac sut y gall gwybodaeth am yr ymddygiad dynol hwn ddylanwadu ar bobl? Os oes, yna mae'r radd farchnata & Busnes yn berffaith i chi.

BSc (Anrh) Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol

Mae'r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n awyddus i ennill cymhwyster a datblygu gyrfa mewn ymweliadau iechyd a nyrsio mewn ysgolion.

FdSc Nyrsio Milfeddygol

Mae'r rhaglen Nyrsio Filfeddygol hon yn caniatáu ichi roi theori ar waith yn ein cyfres glinigol. Yn ogystal â datblygu eich sgiliau mewn practis hyfforddi milfeddygol ar gyfer gyrfaoedd mewn gofal anifeiliaid.

BN (Anrh) Nyrsio Oedolion

Hyfforddi i ddod yn nyrs gofrestredig ar gwrs sy'n ymfalchïo mewn meintiau carfan fach a datblygiad personol a phroffesiynol ei myfyrwyr.

BN (Anrh) Nyrsio Plant

Mae nyrsio plant yn broffesiwn gwerth chweil sy'n gofalu am blant, pobl ifanc a'u teulu o'u genedigaeth hyd at fod yn oedolion ifanc. Ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam byddwn yn eich paratoi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn nyrs plant gofrestredig graddedig ac NMC.

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrenegol a Mecanyddol

Sicrhewch fod gennych y sgiliau allweddol a'r wybodaeth drylwyr sy'n angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn awyrennau a pheirianneg drwy gwblhau'r cwrs modern yma. 

BEng (Anrh) Peirianneg Awyrenegol a Mecanyddol (gyda Blwyddyn Sylfaen).

Sicrhewch fod gennych y sgiliau allweddol a'r wybodaeth drylwyr sy'n angenrheidiol ar gyfer gyrfa lwyddiannus mewn awyrennau a pheirianneg drwy gwblhau'r cwrs modern hwn. 

BEng (Anrh) Peirianneg Cynhyrchu (Prentisiaeth Gradd)

Ennill cyflog wrth i chi ddysgu a chymhwyso eich dysgu i brosiectau'r byd go iawn yn y gweithle gyda'n gradd prentisiaeth.

FdEng Peirianneg Ddiwydiannol

Mae'r cwrs rhan-amser hyblyg hwn yn cael ei gyflawni ar sail rhyddhau diwrnod, sy'n eich galluogi i ffitio'ch astudiaethau o amgylch eich cyflogaeth, wrth i chi ddilyn un o bum llwybr arbenigol.

BEng (Anrh) Peirianneg Ddiwydiannol (blwyddyn atodol)

Parhewch â'ch astudiaeth o beirianneg ddiwydiannol trwy ychwanegu at radd lawn, pob un wedi'i chyflawni'n rhan-amser, hyblyg er mwyn caniatáu ichi ddal i weithio.

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig

O gludiant i ynni adnewyddadwy i awyrofod a roboteg, mae’r radd hon yn eich arfogi gyda’r sgiliau hanfodol i weithio ar flaen y gad mewn technolegau newydd a thechnolegau sy’n datblygu.

BEng (Anrh) Peirianneg Drydanol ac Electronig (gyda blwyddyn sylfaen)

O gludiant i ynni adnewyddadwy i awyrofod a roboteg, mae’r radd hon yn eich arfogi gyda’r sgiliau hanfodol i weithio ar flaen y gad mewn technolegau newydd a thechnolegau sy’n datblygu.

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol

Wedi'i ddatblygu oherwydd diffyg peirianwyr mecanyddol yn y diwydiant awtomataidd, mae'r cwrs hwn yn archwilio peirianneg, dylunio, dadansoddi a datblygu ceir modern yn llawn.

BEng (Anrh) Peirianneg Fodurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Wedi'i ddatblygu oherwydd diffyg peirianwyr mecanyddol yn y diwydiant awtomataidd, mae'r cwrs hwn yn archwilio peirianneg, dylunio, dadansoddi a datblygu ceir modern yn llawn.

BA (Anrh) Plentyndod, Lles ac Addysg (atodol)

Mae’r cwrs BA (Anrh) Plentyndod, Lles ac Addysg (cwrs atodol lefel 6) yn gyfle cyffrous i fynd â’ch dealltwriaeth a’ch ymarfer Astudiaethau Plentyndod ac Addysg i’r lefel nesaf.

BSc (Anrh) Plismona Proffesiynol

Caiff myfyrwyr sgiliau a'r profiad sydd eu hangen i ddod yn heddwas, drwy adeiladu cysylltiadau cryf a chynaliadwy â sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus a thrydydd sector. Yn ogystal â ehangu eich gwybodaeth am y system cyfiawnder troseddol.

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu

Os ydych chi'n mwynhau gweld eich gwaith caled yn cael ei wobrwyo a bod eich arbenigedd yn cael ei gydnabod mewn diwydiant adeiladu bywiog a heriol, gallai'r cwrs Rheoli Adeiladu hwn fod ar eich cyfer chi.

BSc (Anrh) Rheoli Adeiladu (gyda blwyddyn sylfaen)

Os ydych chi'n mwynhau gweld eich gwaith caled yn cael ei wobrwyo a bod eich arbenigedd yn cael ei gydnabod mewn diwydiant adeiladu bywiog a heriol, gallai'r cwrs Rheoli Adeiladu hwn fod ar eich cyfer chi.

BA (Anrh) Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol

Bydd ein gradd Rheoli Busnes ac Adnoddau Dynol yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli sefydliadau a’u pobl yn llwyddiannus mewn amgylcheddau busnes cyflym, ac yn aml heriol, sydd ohoni.

BA (Anrh) Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd ein gradd Rheoli Busnes & Adnoddau Dynol yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i reoli sefydliadau a’u pobl yn llwyddiannus mewn amgylcheddau busnes cyflym, ac yn aml heriol, sydd ohoni.

FdA Rheoli Busnes Cymhwysol

Mae'r cymhwyster unigryw yma wedi'i sefydlu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ac yn edrych i ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a sgiliau rheoli busnes. Yn ogystal, sicrhau bod y gweithiwr proffesiynol yn gallu symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu gymryd cyfeiriad newydd.

BA (Anrh) Rheoli Busnes Cymhwysol (atodol)

Mae'r cymhwyster unigryw yma wedi'i sefydlu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio ac yn edrych i ddatblygu eu sgiliau gwybodaeth a sgiliau rheoli busnes. Yn ogystal, sicrhau bod y gweithiwr proffesiynol yn gallu symud ymlaen ymhellach yn eu gyrfa neu gymryd cyfeiriad newydd.

BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid

Mae ein gradd rheoli Cyfrif a Cyllid yn canolbwyntio ar gymwysiadau ymarferol o ddamcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau eich bod yn barod i ymuno â'r byd busnes wrth raddio.

BA (Anrh) Rheoli Cyfrif a Cyllid (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae ein gradd Rheoli Cyfrifyddu a Chyllid yn canolbwyntio ar gymwysiadau ymarferol o ddamcaniaethau cyfrifeg a chyllid, gan hybu'ch cyflogadwyedd a sicrhau eich bod yn barod i ymuno â'r byd busnes wrth raddio.

BSc (Anrh) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol

Datblygwch sgiliau hanfodol sydd eu hangen i adeiladu a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol, sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang gyda'r rhwydweithiau cyfrifiadurol a'r rhaglen ddiogelwch hon.

BSc (Anrh) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygwch sgiliau hanfodol sydd eu hangen i adeiladu a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol, sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang gyda'r rhwydweithiau cyfrifiadurol a'r rhaglen ddiogelwch hon.

BSc (Anrh) Rhwydweithiau a Diogelwch Cyfrifiadurol (Gyda Lleoliad Diwydiant)

Datblygwch sgiliau hanfodol sydd eu hangen i adeiladu a chynnal systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol, sy'n gweithredu ar raddfa fyd-eang gyda'r rhwydweithiau cyfrifiadurol a'r rhaglen ddiogelwch hon.

BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol

Datblygwch ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws sawl sgìl mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw.

BSc (Anrh) Sain a Fideo Proffesiynol (gyda blwyddyn sylfaen)

Datblygwch ddealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws sawl sgìl mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu, ôl-gynhyrchu, dylunio sain a sain byw.

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch

Ewch i'r afael â’r cynnydd mewn seiberddiogelwch trwy ddatblygu dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a'r dyfodol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg gyda'r radd hon. 

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (gyda blwyddyn sylfaen)

Ewch i’r afael â’r cynnydd mewn seiberddiogelwch trwy ddatblygu dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a’r dyfodol a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg gyda’r radd hon

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (gyda Lleoliad Diwydiant)

Ewch i'r afael â'r cynnydd mewn seiberddiogelwch trwy ddatblygu dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a'r dyfodol a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg gyda'r radd hon. 

BSc (Anrh) Seiberddiogelwch (prentisiaeth gradd)

Ewch ir afael â’r cynnydd mewn seiberddiogelwch trwy ddatblygu dealltwriaeth fanwl o ddiogelwch TG, hacio, fforensig, a’r dyfodol a thechnolegau sy’n dod i’r amlwg gyda’r radd hon.

BSc (Anrh) Seicoleg

Os ydych wedi eu swyno gan ymddygiad ac yn meddwl tybed pam mae pobl yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud, yna bydd ein cwrs Seicoleg yn ddelfrydol ar gyfer chi. 

BSc (Anrh) Seicoleg (gyda blwyddyn sylfaen)

Os ydych erioed wedi pendroni ynghylch ymddygiad pobl, a gofyn pam eu bod yn gwneud yr hyn maen nhw’n ei wneud, mae ein cwrs seicoleg yn ddelfrydol ar gyfer eich meddwl chwilfrydig.

Technoleg Adeiladu

Mae'r Dystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Technoleg Adeiladu yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cyflogi ar hyn o bryd yn y diwydiant 

BSc (Anrh) Technoleg Cerdd a Sain

Mae profiad ymarferol yn wraidd i ein gradd Technoleg Cerdd a Sain, gan roi dealltwriaeth feirniadol i chi o brosesau cynhyrchu ac arferion proffesiynol allweddol. Yn ogystal â datblygu eich creadigrwydd.

BSc (Anrh) Technoleg Cerdd a Sain (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae profiad ymarferol yn wraidd i ein gradd Technoleg Cerdd a Sain, gan roi dealltwriaeth feirniadol i chi o brosesau cynhyrchu ac arferion proffesiynol allweddol. Yn ogystal â datblygu eich creadigrwydd.

HNC Technoleg Dylunio Pensaernïol

Mae'r HNC Technoleg Dylunio Pensaernïol yn gymhwyster delfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cyflogi yn y diwydiant ar hyn o bryd ac yn cael eu hysgogi drwy weld eu gwaith caled yn cael ei wobrwyo a'u harbenigedd yn cael ei gydnabod o fewn sector bywiog a heriol. 

 

BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Pensaernïol yn archwilio sut mae dylunio a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd, gan roi gwybodaeth ymarferol i chi o'r ddau faes

BSc (Anrh) Technoleg Dylunio Pensaernïol (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae ein gradd Technoleg Dylunio Pensaernïol yn archwilio sut mae dylunio a thechnoleg yn gweithio gyda'i gilydd, gan roi gwybodaeth ymarferol am y ddau faes i chi. 

BSc (Anrh) Therapi Galwedigaethol

Ymunwch â rhaglen uchel ei pharch a fydd yn eich helpu i ddatblygu i fod yn therapydd galwedigaethol ymreolaethol myfyriol gydag eang o sgiliau ymarferol.

BSc (Anrh) Therapi Lleferydd ac Iaith

Mae gradd Therapi Lleferydd ac Iaith yn newydd sbon i Ogledd Cymru. Y cwrs hwn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r cyntaf i gael ei ddylunio yn sgil y pandemig gan ei wneud nid yn unig yn arbenigo yn ei gynnwys ond hefyd yn unigryw yn ei ardal.

BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Os ydych eisiau gwybod pam fod pobl yn troseddu a sut mae’n effeithio cymdeithas. Yn ogystal, ydych eisiau ystydio y system gyfiawnder ac achosion enwog gafodd effaith anferthol ar y maes cyfreithiol? Os ydych, mae'r cwrs Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol i chi. 

 

Peirianneg Sifil

Yn adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol o sgiliau dylunio, goruchwylio, datrys problemau a rheoli.  Bydd hefyd yn datblygu ymhellach eich dealltwriaeth o sut mae prosiectau peirianneg sifil yn cael eu cynllunio, hyd nes bydd y prosiectau yn cael eu cwblhau.

LLB Y Gyfraith

Bydd rhaglen WGU yn darparu rhywfaint o'r sylfaen ar gyfer gyrfa yn y gyfraith drwy ganolbwyntio ar y sylfeini academaidd a phroffesiynol ar gyfer sefyll Arholiad Cymhwyso Cyfreithwyr (SQE) 1 a 2 a Chwrs Hyfforddi'r Bar.

BA (Anrh) Y Gyfraith a Chyfiawnder Troseddol

Cyfle i ddatblygu sylfaen wych ar gyfer gyrfa yn y gyfraith, cyfiawnder troseddol ac arenâu gofal cymdeithasol

BSc (Anrh) Ymarfer Cymunedol Arbenigol (Nyrsio Ardal)

Mae'r rhaglen hon wedi'i chynllunio'n arbennig ar gyfer nyrsys presennol sy'n awyddus i fod yn gymwys i weithio ym maes nyrsio ardal a chymunedol.

BSc (Anrh) Ymarfer yr Adran Weithredu

Paratowch ar gyfer gyrfa broffesiynol mewn Ymarfer Adran Weithredu gyda'n rhaglen BSc Anrh - yr unig un o'i fath yng Ngogledd Cymru ac mae'n un o ddim ond dwy raglen yng Nghymru i gyd.

BSc (Anrh) Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid (atodol)

Datblygwch gwybodaeth lefel uchel o ymddygiad anifeiliaid, hyfforddiant, lles a chadwraeth ymhellach gyda'n gradd atodol.

FdSc Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid Cymhwysol

Cael blas o'r diwydiant gofal anifeiliaid wrth ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth am ymddygiad anifeiliaid, hwsmonaeth a hyfforddiant. 

FdSc Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen)

Cael blas o'r diwydiant gofal anifeiliaid wrth ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth am ymddygiad anifeiliad, hwsmonaeth a hyfforddiant. 

BSc (Anrh) Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid Gwyddor

Bydd y cwrs Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliaid Gwyddor hwn yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i fynd i mewn i amrywiaeth o broffesiynau gwahanaol yn y sector anifeiliad.  

BSc (Anrh) Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliad Gwyddor (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd y cwrs Ymddygiad, Lles a Chadwraeth Anifeiliad (gyda blwyddyn sylfaen) hwn yn eich arfogi â'r wybodaeth a'r sgiliau i fynd i mewn i amrywiaeth o broffesiynau gwahanol yn y sector anifeiliad.

BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy

Mynd i'r afael â rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu dyn heddiw - Ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd - ar y Radd hwn.

BEng (Anrh) Ynni Adnewyddadwy a Pheirianneg Gynaliadwy (gyda blwyddyn sylfaen)

Mae ein gradd mewn peirianneg adnewyddadwy a chynaliadwy yn mynd i’r afael â rhai o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r ddynol ryw heddiw – ynni fforddiadwy, newid yn yr hinsawdd, cynhesu byd-eang a rheoli llygredd.

BEng (Anrh) Ynni Carbon Isel, Effeithlonrwydd & Chynaliadwyedd (Prentisiaeth Gradd)

Mae’r cwrs hwn wedi ei ddatblygu i gwrdd ag anghenion diwydiant lleol yn y maes hanfodol yma. Mae’r rhaglen yn rhoi sylw i agweddau allweddol sut i greu systemau, cynnyrch a gwasanaethau sydd yn gynaliadwy i gyfyngu ar yr effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd. 

BA (Anrh) Ysgrifennu Creadigol

Bydd ein gradd BA Anrh Ysgrifennu Creadigol yn rhoi’r cyfle ichi ddysgu am dechnegau ysgrifennu a’u hymarfer, ac yna cymhwyso’r sgiliau hynny mewn ffyrdd gwreiddiol, llawn dychymyg.

BA (Anrh) Ysgrifennu Creadigol (gyda blwyddyn sylfaen)

Bydd ein gradd BA Anrh Ysgrifennu Creadigol yn rhoi’r cyfle ichi ddysgu am dechnegau ysgrifennu a’u hymarfer, ac yna cymhwyso’r sgiliau hynny mewn ffyrdd gwreiddiol, llawn dychymyg.

Whoops, no courses found 😕 ?