(Cwrs Byr) Arloesedd a thwf busnes

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 8 wythnos
  • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs yn datblygu eich dealltwriaeth o bwysigrwydd arloesi mewn busnes. Trwy archwilio dulliau a strategaethau sy’n ysbrydoli creu syniadau ac intrapreneuriaeth, byddwn yn ystyried adnoddau ac offer a fydd yn eich galluogi chi i ddefnyddio’r wybodaeth newydd hon yn eich maes eich hun.

Prif nodweddion y cwrs

• Deall pam fod arloesi yn hanfodol i lwyddiant unrhyw fusnes, yn enwedig ar adegau o aflonyddwch economaidd.
• Dysgu sut i gefnogi arloesedd, p’un a ydych chi’n arwain eich busnes eich hun neu’n gweithio mewn busnes sefydledig.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs byr hwn yn cael ei gynnal dros 8 wythnos, gyda phob wythnos yn rhoi sylw i agwedd gwahanol ar arloesedd a thwf busnes, fel yr isod;

  • Beth yw arloesedd mewn busnes?
  • Gwerth arloesedd er llwyddiant busnes
  • Dulliau arloesedd busnes a chynhyrchu syniadau
  • Strategaethau ar gyfer creu diwylliant arloesedd
  • Intrapreneuriaeth
  • Adnoddau i asesu ymarferoldeb syniadau newydd
  • Archwilio ac asesu risgiau
  • Llwyddiant busnes

Mae'r cwrs hyblyg hwn yn cynnig dull cyfun o ddysgu, gan gyfuno hwylustod dysgu ar-lein â rhyngweithio hyfforddiant ystafell ddosbarth. Cynhelir sesiynau grŵp personol ar gampws Glyndwr yn Wrecsam gan ddarparu platfform rhyngweithiol i'r myfyrwyr sy'n cymryd rhan i rannu eu profiad dysgu. Bydd y sesiwn wyneb yn wyneb ar gyfer y cwrs hwn yn cael ei chynnal ar Mawrth 28 2022 rhwng 6yh ac 8yh.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I archebu ewch i'n siop ar-lein.

Addysgu ac Asesu

Bydd gofyn i fyfyrwyr gwblhau fforwm trafod ar-lein ar sail pwnc wythnosol. Bydd y fforymau yn galluogi myfyrwyr i fyfyrio a dangos eu dysg. Y disgwyliad ar gyfer cyfanswm y nifer geiriau yw 2,000 o eiriau.

Bydd canllawiau clir yn cael eu rhoi i fyfyrwyr ynghylch disgwyliadau ac asesiadau myfyrwyr.  Ni fydd disgwyl i fyfyrwyr ddefnyddio dull cyfeirio Harvard, ond bydd angen iddynt restru eu ffynonellau gwybodaeth.  Bydd yr asesiadau yn 8 x cyfraniadau 250 gair i fforwm trafod, a byddant yn cynnwys tasgau seiliedig ar farn, ymchwil neu brofiad sy'n gysylltiedig â'r cynnwys wythnosol.   Cynghorir myfyrwyr i gwblhau un fforwm bob wythnos, ac ni ddylai ymestyn eu hamser astudio o fwy na 30 munud yr wythnos

Ffioedd a chyllid

£50

Manyleb y rhaglen

Bydd deunydd ar gael drwy Moodle, a bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio'r cynnwys, a fydd yn cynnwys darlithoedd wedi'u recordio, podlediadau ac erthyglau, ac astudio yn eu hamser eu hunain, er bod rhywfaint o ddisgwyl iddynt anelu i gadw ar flaen y gwaith bob wythnos. (h.y. bod tasgau ar gyfer wythnos 1 yn cael eu cwblhau rhywbryd cyn pen wythnos 1)

Mae'r cwrs byr hwn yn gofyn i'r myfyriwr neilltuo 3 awr yr wythnos i'w astudiaeth, ond nid oes gofyn iddo fod ar-lein ar adeg benodol.  

Course dates

Mawrth 7 2022