(Cwrs Byr) Asesu a Rheoli Mân Anafiadau

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 12 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Physiotherapy student

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r modiwl hwn yn ddefnyddiol i ymarferwyr sy'n dymuno gwella eu hyder wrth asesu a rheoli cyflyrau mân anafiadau ond hefyd y rhai sydd am anelu at rôl lefel ymarferydd.

 • Mae hyn yn addas ar gyfer nyrsys, parafeddygon, fferyllwyr, ffisiotherapyddion a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig eraill sy'n gweithio mewn canolfannau gofal sylfaenol, gofal brys a gofal y tu allan i oriau, canolfannau galw heibio, unedau mân anafiadau, adrannau achosion brys a lleoliadau cyn-ysbyty. 
 • Rhaid i chi gael 2 flynedd o brofiad ar ôl cofrestru fel Gweithiwr Gofal Iechyd Cofrestredig proffesiynol mewn lleoliadau gofal wedi'i drefnu neu heb ei drefnu.

Prif nodweddion y cwrs

Nodau'r modiwl hwn yw:

 • Gwella arbenigedd ymarferwyr wrth asesu a rheoli mân anafiadau, i'w galluogi i weithredu'n effeithiol ac yn effeithlon o fewn cyfyngiadau darpariaeth gofal iechyd cyfoes wrth reoli mân anafiadau.
 • Syntheseiddio a gwerthuso'r gwaith o reoli mân anafiadau a phecyn addysgu sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cyflwyniadau Pediatrig ac Oedolion.
 • Bydd rhesymu diagnostig, ymyrraeth therapiwtig a hybu iechyd yn cael eu harchwilio.
 • Diagnosteg glinigol - bydd radiograffeg sylfaenol yn cael ei chyflwyno mewn gweithdy.
 • Asesu a rheoli anafiadau i'r fraich uchaf ac isaf (gan gynnwys gweithdy plastro), anafiadau i'r pen.
 • Asesu croen, triniaethau perthnasol a chau clwyfau mewn gweithdy.
 • Bydd diogelu plant ac oedolion o ran anafiadau nad ydynt yn ddamweiniol a salwch ffug neu wedi'i ysgogi (Syndrom Munchausen) yn cael ei archwilio.

Gofynion mynediad a gwneud cais

I gadw lle ar y cwrs hwn, ebost enquiries@glyndwr.ac.uk

 

Addysgu ac Asesu

 • Crynodol 1: Archwiliad Amcan Clinigol Strwythuredig - heb ei weld. Bydd hyn yn cael ei wneud yn y brifysgol yn y labordy clinigol ac mae’n asesiad llwyddo neu fethu.
 • 2: Llyfr Gwaith Cymhwysedd Clinigol gyda myfyrdodau Bydd y llyfr gwaith hwn yn cael ei gwblhau drwy gydol y modiwl a bydd disgwyl i fyfyrwyr ymgymryd â phedwar darn myfyriol o tua mil o eiriau yr un, gan gyflwyno dealltwriaeth resymegol o anatomi a ffisioleg cysylltiedig wrth asesu a rheoli unigolion sy'n cyflwyno mân anafiadau. Bydd disgwyl i fyfyrwyr archwilio'n feirniadol eu gwybodaeth am bathoffisioleg gysylltiedig wrth reoli mân anafiadau. Yn dilyn eu hasesiad o'r claf, dylai'r myfyrwyr allu myfyrio ar eu gweithredoedd a'u dull rhyngbroffesiynol wrth iddynt archwilio'n feirniadol y gofal mwyaf priodol ar gyfer eu cleifion yn y dyfodol.

dyddiadau cyrsiau

Mae'r cwrs hwn yn cychwyn ar 17 Ionawr 2022.