(Cwrs Byr) Asesu a Rheoli Mân Salwch

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 10 wythnos
 • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r modiwl hwn yn galluogi ymarferwyr i weithio’n effeithiol ac yn effeithlon o fewn cyfyngiadau darpariaeth gofal iechyd gyfoes wrth reoli mân anhwylderau, er mwyn gwella arbenigedd ymarferwyr wrth asesu a rheoli mân anhwylderau.

Prif nodweddion y cwrs

 • Meithrin eich hyder fel ymarferydd sy’n asesu ac yn rheoli mân anhwylderau, drwy gyfuno a gwerthuso’r ffordd y rheolir mân anhwylderau drwy becyn addysgu sy’n seiliedig ar dystiolaeth. 
 • Dull dysgu cyfunol. 
 • Cael 20 credyd ar lefel 6/7 ar ôl ei gwblhau. 

Beth fyddwch chin ei astudio

 • Cymryd hanes clinigol, cyfathrebu proffesiynol ac atgyfeirio cyflwyniadau mân salwch ym mhob lleoliad perthnasol.
 • Rhesymu diagnostig
 • Ymyriad therapiwtig a phresgripsiynu ffordd o fyw.
 • Dehonglir profion gwaed sylfaenol
 • Asesu a rheoli cymryd hanes clinigol, holistiaeth therapiwtig, rheoli comorbidrwydd a gwella clwyfau, rheoli anhwylderau trwyn, clust a gwddf, arholiadau chwarennau lymff, dermatoleg, anhwylderau anadlol, abdominyddol, cur pen, rheoli poen cefn, cyflwyniadau pediatrig cyffredin
 • Bydd angen i ymgeiswyr gael mynediad at amgylchedd clinigol addas a mentor clinigol sy'n barod i'w goruchwylio'n ymarferol.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae'n ofynnol bod myfyrwyr gyda dwy flynedd o brofiad ôl-gofrestru fel Gweithiwr Gofal Iechyd Cofrestredig mewn lleoliadau gofal heb ei drefnu neu wedi'i drefnu.

Addysgu ac Asesu

Cyflwyno poster.

Ffioedd a chyllid

£580 ar lefel 6 

£800 ar lefel 7

Dyddiadau'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cychwyn ar 27 Ebrill 2022