(Cwrs Byr) Cydweithio i Ddiogelu'ch Hun a Phobl Eraill

Manylion cwrs

  • Lleoliad Wrecsam
Group of students

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o'n timau Gwaith Cymdeithasol, Gofal Cymdeithasol a Gwaith Ieuenctid ac mae'n addas ar gyfer yr unigolion hynny nad ydynt o reidrwydd yn gorfod ymgymryd â'r hyfforddiant rheoleiddiol ond sydd ag angen i feddu ar ymwybyddiaeth o ddiogelu a gweithio amlasiantaethol.

Ar ddiwedd y modiwl hwnbydd myfyrwyr yn gallu: 

  • Dadansoddi datblygiad ymennydd y glasoed a sut mae hyn yn effeithio ar ymddygiad cymryd risg a gwydnwch.
  • Archwilio'r cysyniad o ddiogelu a rôl y gweithiwr proffesiynol wrth ddiogelu eu hunain a phobl eraill. 
  • Gwerthuso'r sgiliau a'r ffactorau allweddol sy'n gysylltiedig â gwaith aml-asiantaethol effeithiol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd cynnwys dangosol yn cynnwys: 

  • Datblygiad a phontio'r glasoed a sut y gallai hyn ddylanwadu ar ymddygiad y glasoed o ranymddygiadau cymryd risg a gwytnwch. 
  • Bydd y modiwl hefyd yn archwilio'r cysyniad o ddiogelu a sut mae hyn yn ymwneud ag amddiffyn plant.  Bydd hyn yn cael ei archwilio o ran y cyd-destun gwleidyddol a pholisi cyfredol, gan edrych ar rôl y gweithwyr proffesiynol, y sefydliadau a'r Wladwriaeth. 
  • Bydd sesiynau hefyd yn edrych ar y materion a wynebir gan grwpiau penodol o bobl ifanc ac aelodau'r gymuned, megis pobl ifanc mewn gofal ac ymadawyr gofal, oedolion â phroblemau iechyd meddwl, troseddwyr, gofalwyr, pobl sy'n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau, ceiswyr lloches ac ati. 
  • Yna bydd y modiwl yn archwilio cysyniadau gweithio amlasiantaethol a gweithio mewn partneriaeth, gan archwilio sut y gall hyn weithio i ddiogelu plant a phobl ifanc, ond hefyd yr effaith y mae hyn yn ei chael ar hunaniaeth broffesiynol yr unigolyn a'r angen i sicrhau bod ymarfer yn wrth-ormesol.

Addysgu ac Asesu

  • Cyflwyniad Poster Grwp yn dadansoddi datblygiad ymennydd glasoed a sut mae hyn yn effeithio ar ymddygiad cymryd risg a gwytnwch. 
  • Astudiaeth achos sy'n trafod cysyniad diogelu a rôl y gweithiwr proffesiynol wrth ddiogelu ei hun ac eraill; gan werthuso'r medrau allweddol a'r ffactorau sy'n gysylltiedig â gweithio aml-asiantaethol effeithiol.

Yn unol â chanllawiau ardystio proffesiynol, bydd angen i fyfyrwyr fynychu o leiaf 80% o'r sesiynau a addysgir. 

Ffioedd a chyllid

£195

Ydych chi'n byw yng Nghymru? Mae gennym nifer o gyfleoedd ariannu ar gael, llenwch y ffurflen er mwyn darganfod os ydych chi'n gymwys i astudio'r cwrs hwn am ddim. Gwnewch gais nawr trwy'r ffurflen hon.

Course dates

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.