(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Gynaliadwyedd mewn Busnes

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 5 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Close up of hands on a laptop keyboard

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddamcaniaeth adeiladu, tyfu a gweithredu busnesau gyda ffyrdd sy’n foesol, cynaliadwy, ac sy’n dangos ystyriaeth i’r cydbwysedd rhwng elw a diben.

Prif nodweddion y cwrs

 • Diffinio arfer busnes cynaliadwy
 • Darparu enghreifftiau o weithredoedd ac ymddygiadau sy’n gysylltiedig ag arfer busnes cynaliadwy, yn unol â ‘7 Nod Llesiant’ y ‘Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2015’.
 • Disgrifio’r modelau, meincnodau ac ardystiadau busnes sy’n gysylltiedig ag arfer busnes cynaliadwy, a’r manteision ac anfanteision sy’n gysylltiedig â phob un.
 • Adnabod camau gweithredu clir at arfer busnes cynaliadwy uwch drwy eu gwaith neu astudiaeth eu hunain.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r cwrs yn cynnwys yr elfennau allweddol canlynol:

 • 20 podlediad 30 munud: yn cynnwys staff, mentoriaid ac aelodau cyswllt TownSq sy’n archwilio prif themâu y cwrs. Bydd disgwyl i fyfyrwyr wrando ar 1 podlediad bob diwrnod ar gyfer 20 diwrnod gwaith cyntaf y cwrs.
 • Erthyglau a argymhellir, blogiau, a chyfryngau eraill: gyda rhestr ddarllen fanwl wedi’i chreu gan TownSq, ac sy’n seiliedig ar ‘7 Nod Llesiant’ Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2015. Bydd disgwyl i fyfyrwyr weithio ar 2 eitem o’r rhestr ddarllen bob diwrnod ar gyfer 20 diwrnod gwaith cyntaf y cwrs.
 • 4x seminar byw 1 awr: seminarau wythnosol ar gyfer 20 diwrnod gwaith cyntaf y cwrs, lle bydd myfyrwyr yn trafod cynnwys y cwrs ac yn myfyrio arno.
 • 4x tiwtorial 1 awr: tiwtorialau wythnosol ar gyfer 20 diwrnod gwaith cyntaf y cwrs, lle bydd grwpiau bach o fyfyrwyr yn cael eu hannog i fyfyrio ar eu haddysg a’u datblygiad gyda thiwtor y cwrs.
 • 4x gweithdai byw 2 awr: gweithdai byw ar gyfer 20 diwrnod gwaith cyntaf y cwrs, a ddarperir gan staff, mentoriaid ac aelodau cyswllt TownSq, ar y campws yn Wrecsam, yn cynnwys ymarferion ymarferol lle bydd syniadau sy’n cael eu datblygu yn ystod y cwrs yn cael eu hymgorffori mewn arfer.
 • Fforwm trafodaeth: lle bydd disgwyl i'r myfyrwyr ymgysylltu â'r naill a'r llall. (30 munud yr wythnos)
 • 4x briff tasg ymarferol: briffiau wythnosol ar ddechrau pob wythnos ar gyfer 4 wythnos gyntaf y cwrs, yn cynnwys tasgau ymarferol hunangyfeiriedig i fyfyrwyr, sy’n cyd-fynd â themâu’r cwrs.

Bydd cynnwys yn seiliedig ar ‘7 Nod Llesiant’ Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 2015. Yn ôl enw:

1. Cymru lewyrchus

2. Cymru gydnerth

3. Cymru sy'n fwy cyfartal

4. Cymru iachach

5. Cymru o gymunedau cydlynus

6. Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu

7. Cymru sy'n gyfrifol ar lefel Fyd-eang

Addysgu ac Asesu

Bydd asesiad ar ffurf cwblhau 'canfas cynllun gweithredu', lle mae myfyrwyr yn datblygu cynllun gweithredu sy’n edrych yn fanwl ar y ffordd y byddant yn defnyddio’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu yn ystod y cwrs o fewn eu hastudiaeth/gwaith/arfer proffesiynol eu hunain. Cynghorir myfyrwyr i dreulio cyfwerth o 5 diwrnod astudio yn paratoi eu cynllun gweithredu (h.y. diwrnodau gwaith 21-25 y cwrs).

Byddai ymwneud â phob agwedd ar ddarpariaeth y cwrs yn cynnwys ymgysylltu’n wythnosol gyda fforymau cwrs a/neu seminarau/gweithdai, sy’n cael eu monitro a’u cofnodi ar Moodle.

Bydd meini prawf asesu yn arddangosiad clir o a) dealltwriaeth o themâu’r cwrs, b) perthynas themâu'r cwrs gyda gwaith/astudiaeth/arfer personol, a c) diffiniad clir o weithredoedd sy’n gysylltiedig â gwaith/astudiaeth/arfer personol - asesir drwy gynllun gweithredu sy’n cael ei gyflwyno.

Bydd y dyfarniad yn amodol ar y lefel leiaf o ymgysylltiad â phob agwedd ar ddarpariaeth y cwrs, a bodloni'r meini prawf asesu lleiaf.

Ffioedd a chyllid

RHAD AC AM DDIM

dyddiadau cyrsiau

I gael ei gadarnhau