(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Siarad Cyhoeddus

Manylion cwrs

  • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae siarad cyhoeddus yn sgìl allweddol yn broffesiynol ymhlith pob sector ac yn bersonol, er mwyn gallu meithrin hyder ac ymwybyddiaeth. Gan fod arweinyddiaeth ragorol yn hanfodol i gadernid busnes, bydd y cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i fynd ati i siarad yn gyhoeddus yn llwyddiannus.

Prif nodweddion y cwrs

  • Cael cyflwyniad i brif egwyddorion siarad cyhoeddus llwyddiannus.  
  • Astudio amrywiaeth o ddulliau, technegau ac enghreifftiau sy’n gysylltiedig â phob egwyddor. 
  • Adfyfyrio ar ddefnyddio’r egwyddorion hynny yn eich gwaith eich hun. 
  • Astudio ar-lein yn ddi-dâl. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Yn ystod y cwrs, byddwch yn archwilio:

• Strwythurau cyflwyno ac adrodd stori, a'u defnydd.
• ‘Offer cyfathrebu’ ymarferol
• Technegau traddodi syml.
• Y grefft o berswadio a chyflwyno.
• Sut i reoli nerfau’n effeithiol.
• Cwestiynau a sut i’w gofyn a’u hateb yn effeithiol.
• Gwrando cyhoeddus a’i gysylltiad â siarad cyhoeddus.

Mae’r cwrs yn hunangyfeiriedig. Bydd yn cynnwys:

• Seminarau wythnosol byw: bob dydd Llun am 10.00am, a phob dydd Iau am 1.00pm (dros gyfnod o bedair wythnos), lle mae myfyrwyr yn archwilio, trafod a myfyrio ar themâu allweddol y cwrs.
• Podlediadau dyddiol: gydag arbenigwyr siarad cyhoeddus yn rhannu eu cyngor a’u profiadau.
• Heriau dyddiol: gwahodd myfyrwyr i roi theori ar waith trwy gwblhau tasgau syml.
• Darllen argymelledig: ystod eang o erthyglau, astudiaethau achos a chlipiau cyfryngau yn ymwneud â phob agwedd ar siarad cyhoeddus.
• Sesiynau 'Gofynnwch Unrhyw Beth i Mi: bob dydd Iau rhwng 2.30pm a 5.00pm, lle gall myfyrwyr drefnu sesiwn 1:1 gyda thiwtor y cwrs.
• Fforwm trafod: lle gall myfyrwyr gyfnewid syniadau â’i gilydd

Nid oes unrhyw elfen unigol o'r cwrs yn orfodol, ac anogir myfyrwyr i ddod o hyd i'r cyfuniad cywir o ddeunyddiau cwrs i ddiwallu eu hanghenion a'u hamgylchiadau eu hunain. 

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Asesir y cwrs hwn trwy gyflwyniad wedi'i recordio, lle bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu cynllun gweithredu personol ar gyfer adeiladu a chymhwyso eu sgiliau siarad cyhoeddus yn y dyfodol. 

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

Cwrs 1: Ionawr 17eg 2022

Cwrs 2: Ebrill 25ain 2022