(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Siarad Cyhoeddus

Manylion cwrs

  • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r gallu i siarad yn gyhoeddus yn hyderus yn gallu bod yn drawsnewidiol. Trwy'r cwrs rhagarweiniol hwn, bydd y 'pileri allweddol' sydd y tu ôl i siarad cyhoeddus effeithiol yn cael eu harchwilio, ochr yn ochr â'r offer a'r technegau ymarferol sy'n caniatáu i unrhyw un sefyll i fyny o flaen torf, a gwneud cyfiawnder â’u hunain a’u syniadau.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch yn:
• Deall yr elfennau craidd sydd yn sail i unrhyw gyflwyniad effeithiol.
• Gallu nodi'r offer a'r technegau syml a all wneud eich cyflwyniadau yn haws i’w cyflwyno, ac yn fwy effeithiol.
• Gwybod am ffyrdd ymarferol i ddatrys eich hunllefau siarad cyhoeddus.

Prif nodweddion y cwrs

Yn ystod y cwrs, byddwch yn archwilio:
• Strwythurau cyflwyno ac adrodd stori, a'u defnydd
• ‘Offer cyfathrebu’ ymarferol
• Technegau traddodi syml
• Y grefft o berswadio a dylanwadu
• Sut i reoli nerfau’n effeithiol
• Cwestiynau a sut i’w gofyn a’u hateb yn effeithiol.
• Gwrando cyhoeddus a’i gysylltiad â siarad cyhoeddus.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno ar-lein, ac yn hunangyfeiriedig. Bydd yn cynnwys:
• Seminarau wythnosol byw: bob dydd Llun am 10.00am, a phob dydd Iau am 1.00pm (dros gyfnod o bedair wythnos), lle mae myfyrwyr yn archwilio, trafod a myfyrio ar themâu allweddol y cwrs.
• Podlediadau dyddiol: gydag arbenigwyr siarad cyhoeddus yn rhannu eu cyngor a’u profiadau.
• Heriau dyddiol: gwahodd myfyrwyr i roi theori ar waith trwy gwblhau tasgau syml.
• Darllen argymelledig: ystod eang o erthyglau, astudiaethau achos a chlipiau cyfryngau yn ymwneud â phob agwedd ar siarad cyhoeddus.
• Sesiynau 'Gofynnwch Unrhyw Beth i Mi’: bob dydd Iau rhwng 2.30pm a 5.00pm, lle gall myfyrwyr drefnu sesiwn 1:1 gyda thiwtor y cwrs.
• Fforwm trafod: lle gall myfyrwyr gyfnewid syniadau â’i gilydd.

Nid oes unrhyw elfen unigol o'r cwrs yn orfodol, ac anogir myfyrwyr i ddod o hyd i'r cyfuniad cywir o ddeunyddiau cwrs i ddiwallu eu hanghenion a'u hamgylchiadau eu hunain.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nid oes angen gwybodaeth flaenorol am siarad cyhoeddus i gymryd rhan.

I wneud cais, ewch i'n siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk

Addysgu ac Asesu

Asesir y cwrs hwn trwy gyflwyniad wedi'i recordio, lle bydd myfyrwyr yn cyflwyno eu cynllun gweithredu personol ar gyfer adeiladu a chymhwyso eu sgiliau siarad cyhoeddus yn y dyfodol.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau'r cwrs

Ebrill 25ain 2022