(Cwrs Byr) Cyflwyniad i Therapi Iaith a Lleferydd

Manylion cwrs

  • Hyd y cwrs 7 wythnos
  • Lleoliad Dysgu Cyfunol

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs ‘Cyflwyniad i Therapi Iaith a Lleferydd’ hwn yn ymuno ag ystod o gyrsiau ‘Cyflwyniad i’ Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Perthynol (AHP) ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Y prif nod yw ehangu cyfranogiad a mynediad i gyrsiau gofal iechyd i fyfyrwyr o lwybrau traddodiadol, a llwybrau nad ydynt yn rhai traddodiadol.

Mae’r cwrs ar-lein saith wythnos hwn yn cynnwys gwybodaeth a sgiliau paratoadol i gefnogi cais i astudio Therapi Iaith a Lleferydd neu gais i gwrs gofal iechyd perthnasol gan ei fod yn cynnwys y gwerthoedd gofal iechyd craidd ac yn rhoi trosolwg o fywyd myfyrwyr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam. Bydd y cwrs yn cael ei ddarparu gan Therapyddion Iaith a Lleferydd cofrestredig mewn gwaith o’r bwrdd iechyd lleol.

Byddai’n ddeniadol i ymgeiswyr sydd â chryfderau’n megis cyfathrebu’n dda, gweithio mewn tîm a sgiliau rhyngbersonol a dyhead i weithio yn y proffesiwn neu’r sector gofal iechyd. Byddai cwblhau’r cwrs yn ased gwerthfawr ar y rhan ‘profiad perthnasol’ o gais i’r BSc Therapi Iaith a Lleferydd. Byddai hefyd yn rhoi cyfle i gwrdd â staff addysgu a chael gwybod mwy am y cwrs, yr yrfa, y brifysgol a bywyd fel myfyriwr.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys myfyrwyr drwyddi draw drwy ddefnyddio’r Fframwaith Dysgu Gweithredol a’r dull dysgu cyfunol.

Prif nodweddion y cwrs

• Cyflawnir gan Therapyddion Iaith a Lleferydd o’r bwrdd iechyd lleol
• Cwrs am ddim
• Sesiynau wedi’u recordio a deunyddiau’n cael eu huwchlwytho fel bod myfyrwyr yn gallu cael mynediad iddynt yn eu hamser eu hunain
• Cefnogi cais i astudio Therapi Iaith a Lleferydd
• Ennill 20 credyd ar Lefel 4
• Rhagor o wybodaeth am astudio’r cwrs a bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Beth fyddwch chin ei astudio

1. Dydd Gwener 20 Mai (Cyflwyniad a throsolwg Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Perthynol)
2. Dydd Gwener 27 Mai (Cyfathrebu a Llyncu)
3. Dydd Gwener 10 Mehefin (Rôl y Therapydd Iaith a Lleferydd)
4. Dydd Gwener 17 Mehefin (Therapi Iaith a Lleferydd fel gyrfa) + Cwis ffurfiannol hanner ffordd drwy’r cwrs
5. Dydd Gwener 24 Mehefin (Themâu yn y proffesiwn)
6. Dydd Gwener 1 Gorffennaf (BSc (Anrh.) Therapi Iaith a Lleferydd yn PGW)
7. Dydd Gwener 8 Gorffennaf Crynodeb ac Asesiad

Gofynion mynediad a gwneud cais

I wneud cais am y cwrs, ewch i'r siop ar-lein.

Mae’r cyfle i gofrestru ar gyfer y cwrs yn cau wythnos cyn dyddiad cychwyn y cwrs. Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cysylltwch ag enterprise@glyndwr.ac.uk.

Addysgu ac Asesu

  • 7 awr o addysgu byw cydamserol
  • 29 awr o gynnwys anghydamserol gan gynnwys darllen, gweminarau, podlediadau ar Moodle er mwyn paratoi ar gyfer y sesiynau byw a’r asesiadau
  • 164 awr o ddysgu annibynnol
  • Asesiad hanner ffordd – wythnos 4. MCQ
  • Asesiad crynodol – wythnos 7. Darn o waith myfyriol yn ymwneud â datganiad personol.

Ffioedd a chyllid

AM DDIM

Dyddiadau'r cwrs

20 Mai 2022 – 8 Gorffennaf 2022

Bydd y sesiynau’n cael eu cynnal rhwng 9:30am a 10:30am. Bydd dwy sesiwn ar gampws ar gyfer y cwrs hwn. Cynhelir y sesiwn gyntaf wyneb yn wyneb ar 27 Mai 2022 a’r ail ar 24 Mehefin 2022. Bydd yr holl sesiynau’n cael eu recordio a’u llwytho ar Moodle ar gyfer y rheiny nad ydynt yn medru mynychu’n fyw. Cynghorir ichi fynychu o leiaf un neu ddwy sesiwn fyw, oherwydd bydd cyfle ichi gymryd rhan a gofyn cwestiynau, ond os nad yw hyn yn bosibl, bydd myfyrwyr yn medru cael mynediad at yr holl recordiadau ar adeg sy’n gyfleus iddyn nhw.