(Cwrs Byr) Cyflwyniad i’r Proffesiwn Parafeddygol

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 8 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Ambulance

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs byr hwn yn rhoi cipolwg ar werthoedd ac athroniaeth y proffesiwn parafeddygol. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i rai o'r cysyniadau cyfredol allweddol sy'n ymwneud ag ymarfer parafeddygol, rôl parafeddygon a materion ehangach sy'n gysylltiedig â chynnig gofal parafeddygol mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol cyfoes.

Bydd myfyrwyr hefyd yn:

 • Archwilio'r safonau proffesiynol a chyrff rheoleiddio ar gyfer parafeddygon cofrestredig ynghyd â hanes a dyfodol gofal argyfwng a brys
 • Cael eu cyflwyno i broses a gwerth hunan-fyfyrio, a'u paratoi ar gyfer gwneud ceisiadau ar gyfer y Brifysgol ac astudio yn y dyfodol

Prif nodweddion y cwrs

 • Cynnig trosolwg i fyfyrwyr o’r proffesiwn Parafeddygol a’r Cwrs Gwyddoniaeth Barafeddygol BSc (Anrh) sy’n cael ei gynnig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam
 • Mae'r dull cyfunol yn galluogi dysgu hyblyg gydag addysgu wyneb yn wyneb ar y campws a chynnwys wedi’i recordio ar-lein
 • Galluogi myfyrwyr i ymgyfarwyddo â’r campws, Amgylchedd Dysgu Rhithiol y Brifysgol – Moodle, a chwrdd â myfyrwyr eraill a thîm y rhaglen
 • Arweiniad wrth baratoi cais a pharatoi am Gyfweliad i unigolion sy’n dewis symud ymlaen gyda chais i'r Brifysgol
 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd yr holl sesiynau’n cael eu cynnal ar y campws ar ddydd Mercher, rhwng 2:00pm ac 4:00pm, ar wahân i’r sesiynau anghydamserol a restrir isod:

 • 22/02/23 - Lansio’r cwrs
 • 01/03/23 - Cyflwyniad i’r proffesiwn parafeddygol
 • 08/03/23 - Cyflwyniad i Goleg y Parafeddygon - anghydamserol
 • 15/03/23 - Gwerthoedd, ymddygiad ac agweddau
 • 22/03/23 - Sut mae’r gwasanaeth ambiwlans yn gweithio
 • 29/03/23- Parafeddygon yn gweithio o fewn Iechyd a Gofal cymdeithasol - anghydamserol
 • 05/04/23 - Arloesedd a newidiadau i ymarfer parafeddygol
 • 12/04/23 - Paratoi eich cais i’r Brifysgol - anghydamserol
 • 19/04/23 - Dyddiad cyflwyno’r asesiad
 

Addysgu ac Asesu

Dyddiad cau asesu - Dydd Mercher 9 Ebrill 2023

 • Asesiad Un – Prawf yn y dosbarth

  Prawf 30-munud ar-lein yn ystod wythnos 9 y cwrs. Bydd y prawf yn cynnwys 20 Cwestiwn Amlddewis, a fydd yn cynnwys un ateb cywir allan o bedwar ateb posibl

 • Asesiad Dau – gwaith cwrs

  Wyth darn myfyrio bychan am eich dysg yn ystod eich cwrs. Dylai’r myfyrdodau hyn amlinellu'r hyn rydych wedi’i ddysgu ar ôl bob wythnos, sut aethoch ati i wella eich dealltwriaeth, a sut mae'n berthnasol i ddod yn Barafeddyg. Ni fydd eich myfyrdodau’n cael eu marcio na’u graddio’n academaidd, ond bydd adborth yn cael ei gynnig. I lwyddo yn y cwrs, bydd gofyn ichi gwblhau wyth darn myfyrio bychan.

  Mae disgwyl i fyfyrwyr gyflawni 40% neu uwch ar gyfer y prawf ar-lein A chwblhau wyth darn myfyrio bychan i lwyddo yn y cwrs.
 

Ffioedd a chyllid

AM DDIM

 

Dyddiadau'r Cwrs

22 Chwefror 2023

Os hoffech wybod mwy am ddyddiadau pellach i'r cwrs, cofrestrwch eich diddordeb.