(Cwrs Byr) Cyflwyniad i’r Proffesiwn Parafeddygol

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 8 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol, Wrecsam
Ambulance

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y cwrs byr hwn yn rhoi cipolwg ar werthoedd ac athroniaeth y proffesiwn parafeddygol. Bydd myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i rai o'r cysyniadau cyfredol allweddol sy'n ymwneud ag ymarfer parafeddygol, rôl parafeddygon a materion ehangach sy'n gysylltiedig â chynnig gofal parafeddygol mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol cyfoes.

Bydd myfyrwyr hefyd yn:

 • Archwilio'r safonau proffesiynol a chyrff rheoleiddio ar gyfer parafeddygon cofrestredig ynghyd â hanes a dyfodol gofal argyfwng a brys
 • Cael eu cyflwyno i broses a gwerth hunan-fyfyrio, a'u paratoi ar gyfer gwneud ceisiadau ar gyfer y Brifysgol ac astudio yn y dyfodol

Prif nodweddion y cwrs

 • Cynnig trosolwg i fyfyrwyr o’r proffesiwn Parafeddygol a’r Cwrs Gwyddoniaeth Barafeddygol BSc (Anrh) sy’n cael ei gynnig ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam
 • Mae'r dull cyfunol yn galluogi dysgu hyblyg gydag addysgu wyneb yn wyneb ar y campws a chynnwys wedi’i recordio ar-lein
 • Galluogi myfyrwyr i ymgyfarwyddo â’r campws, Amgylchedd Dysgu Rhithiol y Brifysgol – Moodle, a chwrdd â myfyrwyr eraill a thîm y rhaglen
 • Arweiniad wrth baratoi cais a pharatoi am Gyfweliad i unigolion sy’n dewis symud ymlaen gyda chais i'r Brifysgol

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd yr holl sesiynau’n cael eu cynnal ar y campws ar ddydd Llun, rhwng 6:00pm ac 8:00pm, ar wahân i’r sesiynau anghydamserol a restrir isod:

 • 04/07/22 – Lansio’r cwrs
 • 11/07/22 – Cyflwyniad i’r proffesiwn parafeddygol
 • 18/07/22 – Cyflwyniad i Goleg y Parafeddygon - anghydamserol
 • 25/07/22 – Gwerthoedd, ymddygiad ac agweddau
 • 01/08/22 – Sut mae’r gwasanaeth ambiwlans yn gweithio
 • 08/08/22 – Parafeddygon yn gweithio o fewn Iechyd a Gofal cymdeithasol - anghydamserol
 • 15/08/22 – Arloesedd a newidiadau i ymarfer parafeddygol
 • 22/08/22 – Paratoi eich cais i’r Brifysgol - anghydamserol
 • 30/08/22 – Dyddiad cyflwyno’r asesiad

Addysgu ac Asesu

Dyddiad Cyflwyno’r Asesiad – Dydd Mawrth 30 Awst 2022

 • Asesiad Un – Prawf yn y dosbarth

  Prawf 30-munud ar-lein yn ystod wythnos 9 y cwrs. Bydd y prawf yn cynnwys 20 Cwestiwn Amlddewis, a fydd yn cynnwys un ateb cywir allan o bedwar ateb posibl

 • Asesiad Dau – gwaith cwrs

  Wyth darn myfyrio bychan am eich dysg yn ystod eich cwrs. Dylai’r myfyrdodau hyn amlinellu'r hyn rydych wedi’i ddysgu ar ôl bob wythnos, sut aethoch ati i wella eich dealltwriaeth, a sut mae'n berthnasol i ddod yn Barafeddyg. Ni fydd eich myfyrdodau’n cael eu marcio na’u graddio’n academaidd, ond bydd adborth yn cael ei gynnig. I lwyddo yn y cwrs, bydd gofyn ichi gwblhau wyth darn myfyrio bychan.

  Mae disgwyl i fyfyrwyr gyflawni 40% neu uwch ar gyfer y prawf ar-lein A chwblhau wyth darn myfyrio bychan i lwyddo yn y cwrs.

Ffioedd a chyllid

AM DDIM