(Cwrs Byr) Datblygiad Proffesiynol Parhaus yr Adran Achosion Brys

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 6 wythnos
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
A stethoscope held in a blue gloved hand

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn hanfodol i bob aelod staff nyrsio mewn Ymarfer Gofal Argyfwng a Brys. Fe'i datblygwyd mewn partneriaeth ag aelodau uwch o staff o'r Bwrdd Iechyd Lleol i gefnogi eich Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

 • Nod yw cwrs yw rhoi hyder ichi wrth wneud penderfyniadau, dirprwyo a chyfathrebu wrth inni archwilio rhesymeg glinigol a diagnosisau 

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn dilyn pob sesiwn addysgu cynhelir cwis byr ar-lein.
 • Wrth ichi symud ymlaen drwy'r wythnosau, byddwn yn adio cyfanswm eich sgôr o bob cwis i roi marc terfynol ar gyfer y modiwl. Mae hyn yn golygu y byddwn yn profi'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu mewn amser real, heb orfod sefyll un prawf mawr ar ddiwedd y modiwl!
 • Bydd sesiynau'n cael eu recordio i'ch helpu i adolygu'r deunydd, a bydd tiwtor y modiwl yn eich cefnogi drwy gydol y cwrs.
 • Bydd aelodau uwch o staff o'r Bwrdd Iechyd Lleol yn hyrwyddo eich dysgu drwy gyflwyno senarios o'u hymarfer.

Beth fyddwch chin ei astudio

Dros y chwe wythnos a addysgir byddwch yn defnyddio astudiaethau achos a sgiliau datrys problemau i gymhwyso'r meysydd canlynol i ymarfer:

 • Sepsis
 • Adnabod claf sy'n dirywio yn yr Adran Achosion Brys (iechyd corfforol a meddyliol)
 • Gwneud penderfyniadau'n hyderus, ymreolaeth a grymuso
 • Rhesymeg Glinigol a diagnosisau gwahaniaethol yn yr Adran Achosion Brys
 • Deallusrwydd emosiynol a'i effaith ar benderfyniadau
 • Cyfathrebu a dirprwyo

Gofynion mynediad a gwneud cais

Nod oes angen unrhyw astudiaeth flaenorol ar lefel chwech, ond er mwyn ichi ymgeisio mae'n rhaid ichi fod yn weithiwr proffesiynol cofrestredig mewn Adran Achosion Brys neu Adran Mân Anafiadau.

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn mynychu'r modiwl dysgu cyfunol hwn mewn dosbarth ac ar-lein, a bydd modd iddynt wneud hynny'n gydamserol neu'n anghydamserol.

Mae'n hanfodol i'r ddarpariaeth addysgu fod yn hyblyg fel bo modd i gynifer o fyfyrwyr fanteisio ar y sesiynau ag sy'n bosibl. I gefnogi'r sesiynau addysgu cynhelir seminarau ar gyfer y staff amrywiol sy'n bresennol o fand 5-7 er mwyn archwilio cysyniadau sy'n berthnasol i'w lefel ymarfer. Defnyddir strategaethau trosi dysgu yn y dosbarth a dysgu seiliedig ar broblemau i archwilio rhai o'r cysyniadau mwyaf heriol, a gwaith grŵp a heriau grŵp i archwilio prosesau penderfynu a sgiliau rhesymu hanfodol.

Bydd myfyrwyr yn cwblhau cwis Moodle a gynhelir mewn chwe rhan dros yr wyth wythnos addysgu. Bydd angen i fyfyrwyr naill ai fod yn bresennol yn y sesiynau neu wylio'r recordiadau er mwyn bodloni'r gofyniad presenoldeb.

Yn ogystal â'r chwe sesiwn 2 awr o hyd a addysgir, dylai myfyrwyr ddisgwyl cwblhau astudiaethau dan gyfarwyddyd am isafswm o ddwy awr yr wythnos i gefnogi'r sesiynau a addysgir. Bydd angen i'r myfyrwyr hefyd ddarllen deunydd yn gysylltiedig â'r meysydd pwnc er mwyn cyfrannu at y seminarau.

Ffioedd a chyllid

AM DDIM