(Cwrs Byr) Goruchwyliwr Ymarfer Nyrsio

Manylion cwrs

 • Lleoliad Ar-lein

Pam dewis y cwrs hwn?

Cynnig hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig i ddod yn oruchwylwyr ymarfer ar gyfer myfyrwyr nyrsio. Mae’r cwrs hwn yn dilyn y canllawiau’r Safonau ar gyfer Goruchwylio ac Asesu Myfyrwyr (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 2018).

Prif nodweddion y cwrs

 • Dysgu ar-lein i gyd-fynd ag ymrwymiadau eraill eich bywyd. 
 • Darganfod mwy am rôl goruchwyliwr ymarfer nyrsio a sut i helpu i gynorthwyo myfyrwyr i ddysgu. 
 • Sut i ddod yn oruchwyliwr ymarfer hyderus ar fyfyrwyr nyrsio. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Rolau a Chyfrifoldebau

 • Amlinelliad o rolau Goruchwyliwr Ymarfer, yr Asesydd Ymarfer a'r Asesydd Academaidd.
 • Helpu’r myfyriwr i ddeall sut i gynnig tystiolaeth tuag at ddatblygiad a llwyddiant ar gyfer yr Asesydd Ymarfer a’r Asesydd Academaidd. Pwysigrwydd cadw cofnodion cywir.
 • Trosolwg o Safonau goruchwyliaeth ac asesu ar gyfer myfyrwyr NMC (2018). Swyddogaeth y rôl wrth gynnig tystiolaeth ar gyfer yr Asesydd Ymarfer a’r Asesydd Academaidd i bennu datblygiad a llwyddiant y myfyrwyr.
 • Atebolrwydd mewn perthynas â dirprwyo priodol yn unol â’r Cod - Safonau ymarfer ac ymddygiad proffesiynol ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chydweithwyr nyrsio’r NMC (2018) a chanllaw Dirprwyo ac Atebolrwydd NMC (2018).
 • Ymddwyn fel model rôl wrth feithrin egwyddorion Cod - Safonau ymarfer ac ymddygiad proffesiynol ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chydweithwyr nyrsio’r NMC (2018)

Dysgu Myfyrwyr

 • Datblygu perthynas gefnogol a phroffesiynol effeithiol â myfyrwyr.
 • Modelau goruchwylio.
 • Annog myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu dysgu a’u datblygiad.
 • Datblygu dealltwriaeth o sut i hwyluso dysg myfyrwyr i fodloni anghenion ystod eang o ddysgwyr myfyrwyr.
 • Pennu, ar y cyd â'r Asesydd Practis, lefel briodol o oruchwyliaeth sy'n gymesur
 • â lefel cymhwysedd / hyfedredd, gwybodaeth a sgiliau a chyfnod rhaglen y myfyrwyr.
 • Annog ymarfer myfyriol i hwyluso datblygiad myfyrwyr unigol o allu a hyder
 • Cynllunio profiad dysgu myfyrwyr gan gynnwys addasiadau rhesymol neu ystyriaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a allai fod angen eu bodloni.
 • Rhoi adborth effeithiol i alluogi myfyrwyr i fyfyrio ar eu harfer a'i wella.
 • Helpu myfyrwyr i ddatblygu gwytnwch.
 • Cefnogi myfyrwyr sy’n codi unrhyw bryderon yn yr amgylchedd dysgu.

Rheoli Pryderon

 • Sut i godi pryderon ynghylch ymddygiad, gallu a pherfformiad myfyriwr.
 • Cefnogi myfyrwyr sy’n profi anhawster wrth fodloni cynnydd disgwyliedig.
 • Cyfrannu at y gwaith o ddatblygu ac adolygu cynlluniau gweithredu i hwyluso gwelliant mewn ymarfer myfyrwyr.
 • Trosolwg o Brotocol Cynllunio Gweithredu Cymru Gyfan

Addysgu ac Asesu

Mae’r asesu’n cael ei wneud drwy ddogfen cymhwysedd lle maent yn goruchwylio Myfyriwr NMC yn ymarferol ar gyfer hyd lleoliad y myfyrwyr nyrsio, bydd angen asesydd practis ar yr ymgeiswyr i lofnodi'r llyfryn cymhwysedd a bydd o leiaf 500 gair o fyfyrio.

Ffioedd a chyllid

Am ddim.

You didn't select a valid both link for Course 2