(Cwrs Byr) Nyrsio Asesydd Ymarfer

Manylion cwrs

  • Lleoliad Wrecsam

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y cwrs hwn yw rhoi hyfforddiant i weithwyr iechyd proffesiynol cofrestredig iddynt ddod yn asesydd ar ymarfer myfyrwyr nyrsio ar leoliad, drwy ddilyn canllawiau’r Safonau ar gyfer Goruchwylio ac Asesu Myfyrwyr (Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth 2018).

Prif nodweddion y cwrs

  • Astudio ar-lein yn ddi-dâl. 
  • Cynnal asesiadau ar fyfyriwr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth yn ymarfer ar gyfer hyd lleoliad nyrsio’r myfyriwr. 
  • Datblygu eich dealltwriaeth o rôl asesydd a’r broses asesu. 

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar dri phrif bwnc i ddatblygu sgiliau gan gynnwys Rolau a Chyfrifoldebau, Asesu Myfyrwyr a Rheoli Pryder.

Rolau a Chyfrifoldebau:


• Amlinelliad o rolau'r Goruchwyliwr Ymarfer, yr Asesydd Ymarfer a'r Asesydd Academaidd.
• Trosolwg o Safonau'r NMC (2018) ar gyfer goruchwylio ac asesu myfyrwyr.
• Gweithredu fel model rôl wrth feithrin egwyddorion yr NMC (2018) Y Cod – Safonau ymarfer ac ymddygiad proffesiynol ar gyfer nyrsys, bydwragedd a chymdeithion nyrsio.
• Cefnogi'r Goruchwylwyr Ymarfer yn effeithiol a goruchwylio'r broses oruchwylio.
• Swyddogaeth y rôl wrth bennu dilyniant a chyflawniad myfyrwyr mewn cydweithrediad â'r Goruchwylwyr Ymarfer ac Aseswyr Academaidd.
• Cadw cofnodion yn effeithiol gan ddarparu tystiolaeth gynhwysfawr ar gyfer cyflwyno dilyniant a chyflawniad hyfedredd.
• Cymryd rhan mewn myfyrio i wella dysgu, twf a chymhwysedd mewn hunan ac eraill.
• Dangos ymwybyddiaeth a chymhwysedd yn y rôl fel rhan o ailddilysu.

Asesiad Myfyrwyr:


• Datblygu'r wybodaeth, sgiliau a gallu i asesu myfyrwyr yn effeithiol.
• Ffyrdd o gasglu data asesu - goruchwyliaeth uniongyrchol, cofnodion o fewn Dogfen Asesu Ymarfer y myfyrwyr - hunanfyfyrio myfyrwyr, adborth gan Oruchwylwyr Ymarfer a defnyddwyr gwasanaeth.
• Cynnal asesiadau gwrthrychol, casglu a dadansoddi'r dystiolaeth a ddarparwyd gan Oruchwyliwr Ymarfer, y myfyriwr, y defnyddwyr gwasanaeth ac eraill.
• Nodi pwyntiau asesu ac amseriad priodol asesiadau – fesul lleoliad – fesul cyfres ac asesiadau pwyntiau dilyniant.
• Atebolrwydd wrth asesu.
• Asesu myfyrwyr ag anghenion/anableddau dysgu ychwanegol neu sydd angen addasiadau rhesymol.
• Sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth gynnal asesiadau.
• Rhoi adborth effeithiol a bwydo ymlaen i hwyluso datblygiad myfyrwyr.
• Trosolwg o'r prosesau sicrhau ansawdd sy'n sail i asesu yn y lleoliad ymarfer.

Rheoli Pryder:


• Cefnogi myfyrwyr sy'n codi pryderon sy'n ymwneud â'r amgylchedd dysgu ymarfer.
• Sut i godi pryderon ynghylch ymddygiad, cymhwysedd a pherfformiad myfyriwr. 3 Trosolwg o'r Polisïau Addasrwydd i Ymarfer a gweithdrefnau'r lleoliad AEI.
• Cefnogi myfyrwyr sy'n cael trafferth i gynyddu yn ôl y disgwyl.
• Pennu ac adolygu cynlluniau gweithredu ar y cyd â'r Asesydd Academaidd i hwyluso gwelliant yn arferion myfyrwyr.
• Trosolwg o Brotocol Cynllunio Gweithredu Cymru Gyfan

Addysgu ac Asesu

Bydd gweithgaredd ar-lein wythnosol y gall myfyrwyr weithio drwyddo ar eu cyflymder eu hunain.


Portffolio cymhwysedd yw'r asesiad lle mae'r ymgeiswyr yn asesu Myfyriwr NMC yn ymarferol am hyd y lleoliad myfyrwyr nyrsio. Bydd angen asesydd practis ar ymgeiswyr i lofnodi'r llyfryn cymhwysedd a bydd o leiaf 500 gair o fyfyrio.

Ffioedd a chyllid

Am ddim.

Dyddiadau'r cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cychwyn ar 1 Chwefror 2022.