(Cwrs Byr) Pencampwyr Cwympiadau: Atal Cwympiadau

Manylion cwrs

 • Hyd y cwrs 2 mis
 • Lleoliad Dysgu Cyfunol
Nursing professional making a home visit to an elderly patient

Pam dewis y cwrs hwn?

Nod y modiwl yw addysgu eiriolwyr atal cwympiadau i ddefnyddio offer a phrosesau i atal cwympiadau rhag digwydd a’u rheoli o dderbyniad hyd at adael. Bydd y cwrs yn cyflwyno gwybodaeth allweddol a fydd yn helpu myfyrwyr i ddeall a lleihau’r risgiau o bobl yn cwympo yn yr ysbyty a gartref.

Bydd y cwrs hwn yn:

 • Cefnogi myfyrwyr yn eu darpariaeth o ofal, asesiad risg ac yn allweddol bwysig, lleihau risgiau cwympiadau
 • Cefnogi dysg myfyrwyr drwy gydol yr amser a’u hannog i gymhwyso eu dysg yn ymarferol
 • Galluogi myfyrwyr i ddod yn eiriolwyr atal cwympiadau yn eu hamgylchedd clinigol

Prif nodweddion y cwrs

 • Astudio yn rhad ac am ddim
 • Darperir mewn partneriaeth â’r Athro Anil Mane o’r BCUHB (Ymgynghorydd Gofal Henoed) a ddyluniodd y rhaglen hon
 • Bydd arbenigwyr yn y maes yn cyflwyno darlithoedd allweddol a rhoddir sylw arbennig i’r dull amlddisgyblaethol o atal cwympiadau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Sesiwn 1:

 • Cofrestru a chyflwyniad i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam (Adnoddau llyfrgell, Cyflwyniad i Moodle, Cyflwyniad i'r modiwl a'i asesiadau, Sgiliau astudio; cynllunio amser astudio a dysgu a gwasanaethau Cynhwysiad)

Sesiwn 2:

 • Maint a goblygiadau cwympiadau
 • Egwyddorion asesiadau a rheolaeth cleifion
 • Rhesymau fferyllol a chorfforol dros gwympiadau
 • Darlith glinigol: Gwybodaeth sylfaenol ar Anymataliaeth, Osteoporosis, Llewygu, Epilepsi, Dementia

Sesiwn 3:

 • Mecanweithiau cwympiadau, gwendid, colli cydbwysedd, profion, ac ymarferion i atal cwympiadau
 • Peryglon yn y cartref, ac egwyddorion addasiadau
 • Darlith glinigol: Pwysedd gwaed isel orthostatig: prawf bwrdd yn gogwyddo etc.
 • Rôl y tîm cwympiadau

Sesiwn 4:

 • Arfau i fod o gymorth i atal cwympiadau

Sesiwn 5:

 • Cefnogaeth diwtorial

Sesiwn 6:

 • Asesiad (Papur Aml-ddewis ar-lein)

Bydd y myfyrwyr yn derbyn ystod o dasgau gwaith cartref drwy gydol yr wythnosau dysgu a byddant yn cyfrannu i fforymau ar-lein lle bydd disgwyl iddynt drafod cynnydd ac arferion arloesol yn eu maes. Bydd disgwyl i fyfyrwyr astudio gartref am nifer o oriau bob wythnos rhwng eu dyddiau astudio er mwyn ategu at eu dysgu. Bydd disgwyl i fyfyrwyr gynnal dadansoddiad cwympiadau dros amser yn eu ward/uned.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Yr unig ofyniad mynediad yw eich bod yn teimlo'n gryf ynghylch lleihau'r risg o glaf yn cwympo yn eich amgylcheddau gwaith clinigol.

Addysgu ac Asesu

Bydd yr addysgu yn digwydd wyneb yn wyneb ac ar-lein, gyda darlithoedd arweiniol yn cael eu darparu gan arbenigwyr yn y maes.

Byddwch yn derbyn cymorth gan arweinydd y modiwl a rhwydweithiau cymorth ehangach y brifysgol gan gynnwys gwasanaethau llyfrgell a staff sgiliau astudio drwy gydol y cwrs. Byddwch yn cymhwyso'ch gwybodaeth yn ymarferol gan wneud asesiad ymarferol o'ch amgylchedd clinigol, gan asesu'r risg o gwympiadau cleifion.

Bydd yr arholiad aml ddewis ar-lein yn asesu eich dysgu.

Ffioedd a chyllid

Am ddim

Dyddiadau’r Cwrs

I gael ei gadarnhau