Seiberddiogelwch

Manylion cwrs

 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Lleoliad Wrecsam
Looking at code

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd yn ymdrin â pha hawliau sydd gan rywun, y sail gyfreithiol y bydd sefydliad yn ei defnyddio i brosesu data personol, ffug-anhysbysrwydd, Asesiadau Effaith Diogelu Data, data categori arbennig a phreifatrwydd trwy ddyluniad ac yn ddiofyn.

 • Astudiwch yn ardal hardd yng Ngogledd Cymru yn y DU, a chaiff myfyrwyr rhagflas o fywyd prifysgol Prydain ar ein campws bywiog yn Wrecsam.
 • Mwynhewch fynediad i'n cyfleusterau dysgu modern, o'r radd flaenaf a'n gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr rhagorol.
 • Cymerwch ran yn ein rhaglen gymdeithasol arbennig o ddigwyddiadau, lle gallwch chi gwrdd â myfyrwyr rhyngwladol eraill o bob cwr o'r byd a chael cyfle i wella'ch sgiliau iaith Saesneg.

Prif nodweddion y cwrs

 • Deall y ffeithiau sy'n ymwneud â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (The GDPR) a sut mae ei gyflwyno wedi trawsnewid deddfau diogelu data yn Ewrop.
 • Byddwch yn gallu trafod pynciau fel pa hawliau sydd gan rywun i'w ddata personol, y sail gyfreithiol y bydd sefydliad yn ei defnyddio i brosesu data personol, ffug-anhysbysu, Asesiadau Effaith Diogelu Data, data categori arbennig a phreifatrwydd yn ôl dyluniad ac yn ddiofyn.
 • Astudiwch systemau diogelwch a hacio moesegol mewn ffordd ymarferol, wedi'u harwain yn bennaf gan gwmpasu offer, technegau a systemau sy'n caniatáu i brofion treiddiad gael eu cynnal ar systemau a rhwydweithiau cyfrifiadurol. Bydd cymhwyso'r ddealltwriaeth o'r diogelwch sy'n ofynnol i ddeall hacio yn galluogi'r myfyriwr i gysylltu hyn yn ôl â'r GDPR.
 • Dyluniwyd a chyflwynir y cwrs gan Dr Nigel Houlden, cyn Bennaeth Polisi Technoleg Swyddfa'r Comisiynwyr Gwybodaeth (Yr ICO). Yn ystod ei amser yn yr ICO, fe helpodd i lunio dealltwriaeth o'r GDPR, yn enwedig wrth ei ddefnyddio a'i gymhwyso i dechnoleg.

Beth fyddwch chin ei astudio

Ymhlith y pynciau a fydd yn cael sylw ar y cwrs yma mae:

 • Beth yw'r GDPR?
 • Bygythiadau a diogelwch seiber
 • Hawliau preifatrwydd data
 • Egwyddorion a phrosesu
 • Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu
 • Rheoleiddio e-breifatrwydd
 • Deddfwriaeth yn ychwanegol at y GDPR
 • Dyfeisiau cysylltiedig a phreifatrwydd
 • Trosglwyddo y tu allan i'r UE
 • Preifatrwydd trwy ddyluniad

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae ein cyrsiau ar agor i fyfyrwyr rhyngwladol dros 18 oed, beth bynnag fo'ch cefndir neu'ch gwlad breswyl.

Yn nodweddiadol, nid yw'r cyrsiau Ysgol Haf yn gofyn bod gennych unrhyw wybodaeth flaenorol o'r pynciau, ac felly maent yn gyfle delfrydol i ddarganfod pwnc neu ddiddordeb personol cwbl newydd. Fodd bynnag, dylai myfyrwyr ar yr Ysgol Haf fod ar lefel B2 (neu gyfwerth) mewn iaith Saesneg.

Os hoffech wneud cais am y cwrs hwn, gallwch lenwi ein ffurflen gais uniongyrchol yma.

Ffioedd a chyllid

Mae pob un o'n cyrsiau ysgol haf yn costio £690 (gan gynnwys blaendal). Bydd y cost yma yn talu am hyfforddiant technegol a hyfforddiant iaith Saesneg.

*Mae yna galw mawr am y cyrsiau hyn yn aml, ond os nad oes gan gwrs ddigon o fyfyrwyr wedi'u cofrestru ni fydd yn cael ei gynnig. Mewn achos o'r fath, cynigir rhaglen arall i unrhyw fyfyrwyr cofrestredig neu rhoddir ad-daliad llawn iddynt o unrhyw ffioedd a dalwyd.

Llety

Gellir darparu llety ar y campws i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n dod i astudio ar ein cyrsiau Ysgol Haf, neu gellir eu dyrannu i dai prifysgol sydd ychydig bellter o'r prif gampws. Mae holl lety'r brifysgol yn en-suite sengl (toiled preifat a chawod), a bydd myfyrwyr fel arfer yn rhannu cegin llawn offer wedi'i chynllunio ar gyfer 6 o bobl. Mae Pentref Wrecsam ar gampws Wrecsam yn agos at y llyfrgell a chyfleusterau dysgu eraill ar y safle, yn ogystal â bod yn agos i ganol tref Wrecsam ei hun. Mae mynediad Wi-fi ar gael ar draws y campws cyfan a rhoddir diogelwch diogelwch 24 awr i flociau llety.

I gael mwy o wybodaeth am llety sydd ar gael ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam, ewch i'n tudalen llety, neu cysylltwch â'n tîm llety cyfeillgar yn accommodation@glyndwr.ac.uk neu ar 01978 293344.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.