BA (Anrh) Addysg Gynradd gyda SAC

Manylion cwrs

 • Côd UCASX123
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 96-104
 • Côd y sefydliad S64
 • Lleoliad Wrecsam
An Education student reads a course textbook - the Expert Teacher

Course Highlights

Profiadau

mewn ysgolion yn rhan annatod o'r cwrs, gan ymgymryd â lleoliadau yng Nghymru a Lloegr

3ydd yng Ngymru

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)*

Datblygu

gwybodaeth a dealltwriaeth o gwricwla cenedlaethol o Gymru a Lloegr

Pam dewis y cwrs hwn?

Gan gyfuno cyrsiau hyfforddi athrawon 'Eithriadol' Ofsted y Santes Fair, Twickenham â hanes hir Prifysgol Glyndwr Wrecsam o hyfforddi athrawon a chysylltiadau ac arbenigedd ysgolion lleol, bydd y radd Addysg Gynradd hon yn caniatáu ichi ennill yr holl sgiliau a gwybodaeth sydd eu hangen i addysgu mewn ysgolion cynradd.

Byddwch yn:

 • Dysgu sut i addysgu ac ysbrydoli cenedlaethau'r dyfodol.
 • Ennill y sylfaen berffaith ar gyfer llwybrau yn y dyfodol fel arweinyddiaeth addysgol.
 • Ennill gwybodaeth fanwl am addysg gynradd gyda thair blynedd i gaffael y wybodaeth a'r sgiliau perthnasol sydd eu hangen i fod yn athro rhagorol.
 • Treulio o leiaf chwe wythnos yn yr ysgol bob blwyddyn lle byddwch yn symud ymlaen o addysgu grwpiau bach i ddosbarthiadau cyfan.
 • Cwblhau lleoliadau mewn ysgolion sy'n cael eu trefnu gan dîm y rhaglen i sicrhau eich bod yn cael y lefel briodol o gymorth.
 • Derbyn cefnogaeth gan dîm angerddol a gofalgar o diwtoriaid profiadol sy'n ymdrechu am ragoriaeth yn theori ac ymarfer addysgu.
 • * Astudiwch gwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yng Nghymru ar gyfer ansawdd addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Addysg, Canllaw Prifysgolion Da y Times a'r 'Sunday Times' 2022.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r ysgol wedi galluogi myfyrwyr i astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.
 • Mae cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon Ysgol Gynradd Santes Fair yn cael eu barnu gan Ofsted fel rhai 'rhagorol' - y radd uchaf y gellir ei chyrraedd mewn arolygiad Ofsted.
 • Darlithoedd gan ymarferwyr arbenigol profiadol.
 • Cyfleoedd cyfoethogi sydd ar gael e.e. ardystio SAK4A (Plant Egnïol Sainsbury's i Bawb).
 • Dewis o fewn pynciau yn yr ail flwyddyn, gan eich galluogi i arddangos eich doniau a dilyn eich diddordebau penodol.
 • *Mae'r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yng Nghymru ar gyfer ansawdd addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Addysg, Canllaw Prifysgolion Da The Times a’r Sunday Times 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Profiad Ysgol 1 CRAIDD Mae hyn am dri diwrnod yr wythnos am bedair wythnos yn llawn amser yn gynnar yn y flwyddyn er mwyn i chi allu rhoi cyd-destun i'r hyn rydych chi'n ei ddysgu yn y brifysgol. Cewch gyfle i arsylwi ar arfer da yn yr ystafell ddosbarth ac fe'ch cefnogir gan athrawon eich dosbarth wrth baratoi gweithgareddau addysgu i ddiwallu anghenion pob plentyn. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, mae lleoliad gwella yn caniatáu i chi dreulio amser yng Nghyfnod Allweddol 1 ac archwilio llythrennedd a mathemateg cynnar yn fanwl.
 • Astudiaethau Proffesiynol 1 ADDYSGU a Dysgu CRAIDD Mae'r modiwl yn uno gwaith prifysgol gydag amser a dreulir yn yr ysgol gan sicrhau eich bod yn deall y cysylltiadau rhwng theori ac ymarfer. Mae'n canolbwyntio ar y ffyrdd y mae plant yn datblygu ac yn dysgu'n effeithiol. Mae'n ystyried rolau a chyfrifoldebau athro, damcaniaethau dysgu allweddol a rhai o'r prif feddylwyr addysgol. Byddwch yn archwilio'r cylch cynllunio, addysgu a gwerthuso a phwysigrwydd creu amgylchedd dysgu ysgogol a diogel i'r plant dan eich gofal.
 • Saesneg Craidd 1 CRAID Mae'r modiwl yn archwilio llenyddiaeth plant, sut mae plant yn dysgu darllen, ffoneg a darllen arferion mewn ysgolion. Rydych chi'n archwilio sut mae plant yn dysgu ysgrifennu. Fe'ch dysgir sut i gynllunio gwersi Saesneg effeithiol a deall strategaethau i ddatblygu darllen er pleser ac amgylchedd llythrennedd cadarnhaol mewn ysgolion.
 • Mathemateg Graidd 1 CRAIDD Mae'r modiwl hwn yn eich annog i ddatblygu agweddau cadarnhaol at fathemateg fel y gallwch ei addysgu'n hyderus a brwdfrydedd. Rydych yn archwilio'r defnydd o adnoddau wrth addysgu a dysgu cysyniadau mathemategol allweddol rhif, siâp a gofod. Rydych chi'n dysgu sut i gynllunio gwersi rhyngweithiol a sut i sicrhau cynnydd plant.
 • Archwiliadau Gwybodaeth Pwnc Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth 1 CRAIDD Rydych yn datblygu eich gwybodaeth pwnc drwy dasgau dan gyfarwyddyd ac astudiaeth hunangyfeiriedig yn dilyn archwiliad diagnostig. Rydych yn casglu tystiolaeth i ddangos eich gwybodaeth sy'n datblygu. Mae hyn yn parhau drwy gydol pob blwyddyn astudio.
 • Gwyddoniaeth Graidd 1 CRAIDD Fe'ch anogir i ddatblygu brwdfrydedd a hyder i addysgu gwyddoniaeth. Mae'r modiwl yn dwyn ynghyd wybodaeth am bynciau a dealltwriaeth addysgeg sy'n datblygu i gefnogi plant yn eu dilyniant o wybodaeth gysyniadol a'u gallu i weithio'n wyddonol. Mae'n edrych ar sut y gellir datblygu sgiliau prosesau gwyddonol a gwybodaeth am bynciau drwy gwestiynu effeithiol a dysgu seiliedig ar ymholiadau.
 • Addysg Gorfforol Graidd 1 CRAIDD Rydych yn astudio sut i strwythuro, cynllunio ac addysgu gwers gemau Addysg Gorfforol ac am drefniadaeth a diogelwch effeithiol. Addysgir strategaethau rheoli disgyblion a sut i ddiwallu anghenion unigol drwy wahaniaethu. Rydych yn ystyried y cyfraniad unigryw y mae Addysg Gorfforol yn ei wneud i ddatblygiad cymdeithasol, creadigol a gwybyddol plant a llythrennedd corfforol.
 • Ieithoedd Tramor Craidd 1 CRAIDD Mae'r modiwl yn eich annog i ddatblygu agwedd gadarnhaol at addysgu ieithoedd a'i nod yw dangos y manteision posibl i blant y pwnc hwn. Rydych yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau mewn Ffrangeg a Sbaeneg ac yn archwilio syniadau ymarferol ac adnoddau priodol ar gyfer addysgu a dysgu effeithiol.
 • Y Cwricwlwm Ehangach: Mynegiant CRAIDD Nod y modiwl yw datblygu hyder mewn addysgu a dysgu pynciau mynegiannol celf, drama a cherddoriaeth. Ei nod yw dangos potensial y celfyddydau mynegiannol fel offeryn ar gyfer dysgu ac addysgu creadigol ar draws y cwricwlwm. Byddwch yn arbrofi gydag ystod o gyfryngau, prosesau a thechnegau, gyda chyfle i archwilio pob pwnc gyda thiwtor arbenigol.
 • Y Cwricwlwm Ehangach: CYFATHREBU CRAIDD Nod y modiwl yw datblygu hyder mewn addysgu a dysgu ym meysydd hanes, addysg grefyddol a TG. Mae'n dangos potensial y pynciau hyn fel cerbydau ar gyfer dysgu ac addysgu ar draws y cwricwlwm. Rydych yn darganfod sut y gall dysgu trawsgwricwlaidd rhwng y pynciau hyn fod yn ffynhonnell gyfoethog ar gyfer datblygu cysyniadau, agweddau a sgiliau, gan ddod â pherthnasedd a dilysrwydd i ddysgu yn y cyd-destunau hyn.
 • Y Cwricwlwm Ehangach: Arloesi CRAIDD Mae'r modiwl hwn yn rhoi cyflwyniad i'r sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth ar wahân mewn daearyddiaeth, TGCh a dylunio a thechnoleg. Mae dull creadigol, datrys problemau yn ganolbwynt i'r modiwl ac rydych yn archwilio ystod o gyd-destunau ymgysylltu ar gyfer dysgu.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 

 • Profiad Ysgol 2 CRAIDD Mae'r lleoliad hwn am saith wythnos yn llawn amser yn nhymor y gwanwyn. Mae'r lleoliad yn datblygu eich cymwyseddau a'ch sgiliau wrth addysgu'r cwricwlwm cynradd gan ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau a strategaethau addysgu. Gyda chymorth athrawon eich dosbarth, byddwch yn paratoi gwersi i ddiwallu anghenion pob disgybl, gan sicrhau eu bod yn ddysgwyr llwyddiannus sy'n gwneud cynnydd ac yn cyflawni.
 • Astudiaethau Proffesiynol 2 Gwerthfawrogi Dysgwyr fel Unigolion CRAIDD Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar gynhwysiant. Rydych yn ennill gwybodaeth am bolisïau cydraddoldeb a chynhwysiant, tra'n gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau ar gyfer cynllunio, cyflwyno a gwerthuso'r cwricwlwm gan ddefnyddio strategaethau gwahaniaethol.
 • Craidd Saesneg 2 CRAIDD Mae ffocws ar nodweddion gramadeg sy'n archwilio sut mae plant yn cael eu dysgu gramadeg a sut maen nhw'n ei ddysgu a'i ddefnyddio. Archwilir y defnydd o Saesneg Safonol a phwysigrwydd a gwerth tafodieithoedd ansafonol. Astudir iaith lafar, ffoneg, ysgrifennu a strategaethau a rennir ar gyfer addysgu sillafu, ysgrifennu a darllen hefyd.
 • Mathemateg Graidd 2 CRAIDD Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ddatrys problemau a'r rôl y mae'n ei chwarae wrth ddatblygu meddwl mathemategol. Byddwch yn archwilio amrywiaeth o heriau mathemategol a damcaniaethau ymchwil sy'n cefnogi sut mae plant yn dysgu drwy ymgysylltu ymarferol a chydweithio.
 • Archwiliadau Gwybodaeth Pwnc Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth 2 CRAIDD Rydych yn datblygu eich gwybodaeth am bynciau drwy dasgau dan gyfarwyddyd ac astudiaeth hunangyfeiriedig yn dilyn archwiliad diagnostig. Rydych yn casglu tystiolaeth i ddangos eich gwybodaeth sy'n datblygu.
 • Gwyddoniaeth Graidd 2 CRAIDD Rydych chi'n dysgu sut i addysgu gwyddoniaeth yn effeithiol a sut i ganfod cynnydd sgiliau a gwybodaeth wyddonol. Mae'r modiwl yn atgyfnerthu eich dealltwriaeth o gynllunio gwersi gwyddoniaeth gyfan ac anghenion gwahanol grwpiau o ddysgwyr gan gynnwys SEND yng nghyd-destun gwyddoniaeth.
 • Addysg Gorfforol Graidd 2 CRAIDD Mae'r modiwl hwn yn datblygu eich hyder, eich cymhwysedd a'ch ymrwymiad i addysgu gwersi Addysg Gorfforol o ansawdd uchel gyda brwdfrydedd. Rhoddir ffocws penodol i gydnabod a diwallu anghenion unigol a chewch eich cyflwyno i addysgu gymnasteg a gweithgareddau dawns.
 • Ieithoedd Tramor Craidd 2 CRAIDD Mae'r modiwl yn datblygu eich dealltwriaeth o arfer gorau mewn addysgu ieithoedd tramor modern (ITM) drwy enghreifftiau ymarferol. Ei nod yw dangos potensial trawsgwricwlaidd ITM fel offeryn ar gyfer addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm.
 • Dysgu Trawsgwricwlaidd CRAIDD Mae'r modiwl yn eich cyflwyno i werth defnyddio dull trawsgwricwlaidd i ddarparu cyd-destunau ystyrlon ar gyfer dysgu. Rydych yn gweithio mewn timau bach i ddatblygu cynllun trawsgwricwlaidd yn seiliedig ar thema gyfredol. Rydych yn cyflwyno eich gwaith mewn arddangosfa sy'n annog trafodaeth a dysgu a rennir.
 • Modiwl Dewisol 1 Yr Ystafell Ddosbarth a Thu Hwnt CRAIDD Nod y modiwl yw datblygu eich dealltwriaeth o addysgu a dysgu mewn ystafell ddosbarth gyfoes. Drwy ystod o bynciau ffocws, datblygir ehangder dealltwriaeth o gynllunio a chyflwyno dysgu mewn cynllunio ar wahân a thrawsgwricwlaidd. Mae profiadau wedi'u cynllunio i ddatblygu eich sgiliau fel ymarferydd ystafell ddosbarth effeithiol mewn ystod o amgylcheddau dysgu.
 • Modiwl Dewisol 2 Gweithio Heb Daflenni Gwaith CRAIDD Mae'r modiwl yn canolbwyntio ar ddatblygu dulliau creadigol a gwreiddiol o addysgu a dysgu, gyda'r cyfle i werthuso addysgeg a theori yn feirniadol sy'n gysylltiedig â maes pwnc a ddewiswyd, yn ogystal â'u cyfraniad i'r cwricwlwm cynradd ehangach.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 

 • Profiad Ysgol 3 CRAIDD Mae'r lleoliad hwn am wyth wythnos yn llawn amser yn y tymor olaf. Mae'r lleoliad yn atgyfnerthu eich cymwyseddau a'ch sgiliau wrth addysgu'r cwricwlwm cynradd ac yn eich cefnogi i symud tuag at gymryd cyfrifoldebau athro newydd gymhwyso.
 • Astudiaethau Proffesiynol 3 Hyrwyddo Dilyniant CRAIDD Mae'r modiwl yn eich cyflwyno i ystod o strategaethau asesu, gan gynnwys gofynion statudol Cwricwlwm Cenedlaethol Lloegr. Byddwch yn deall dibenion y gwahanol fathau o asesu a sut mae asesu ffurfiannol yn effeithio ar ddysgu. Mae'r modiwl yn rhoi amrywiaeth o strategaethau asesu ymarferol i chi, gan gynnwys rhoi adborth llafar ac ysgrifenedig effeithiol a gosod targedau priodol ar gyfer dysgu.
 • Craidd Saesneg 3 CRAIDD Rydych yn datblygu dulliau creadigol o addysgu ffuglen, ffeithiol a barddoniaeth, a byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o anawsterau llythrennedd, personoli dysgu, SEND ac ymestyn plant mwy abl. Rydych yn dysgu sut i asesu plant a datblygu eu dysgu yn Saesneg, gan archwilio profion, ystadegau a thueddiadau cenedlaethol.
 • Mathemateg Graidd 3 CRAIDD Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar bwysigrwydd defnyddio cyd-destunau gwirioneddol, ystyrlon a chysylltiadau trawsgwricwlaidd i wneud cynllunio'n fwy pwrpasol ac effeithiol. Byddwch yn cydweithio i ymchwilio a chynllunio ar gyfer dilyniant mewn addysgu a dysgu mewn maes penodol o ffracsiynau neu fesur. Rydych yn defnyddio eich ymchwil a'ch profiadau i ddatblygu athroniaeth bersonol ar gyfer addysgu mathemateg.
 • Archwiliadau Gwybodaeth Pwnc Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth 3 CRAIDD Rydych yn cydgrynhoi eich gwybodaeth am bynciau drwy dasgau dan gyfarwyddyd ac astudiaeth hunangyfeiriedig yn dilyn archwiliad diagnostig. Rydych yn casglu tystiolaeth i ddangos eich gwybodaeth am bynciau.
 • Addysg Gorfforol Graidd 3 CRAIDD Mae'r modiwl hwn yn cydgrynhoi ac yn datblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth a gaffaelwyd ar Lefelau 4 a 5. Rhoddir ystyriaeth benodol i'r prosesau asesu ar gyfer dysgu er mwyn gwireddu potensial mwyaf posibl disgyblion ac fe'ch cyflwynir i addysgu athletau a gweithgareddau awyr agored ac anturus.
 • Ieithoedd Tramor Craidd 3 CRAIDD Mae'r modiwl yn datblygu eich dealltwriaeth a'ch gwybodaeth o arfer da mewn addysgu ieithoedd tramor. Mae'n canolbwyntio ar bwysigrwydd mewnbwn diwylliannol ac yn dangos sut y gall addysgu ieithoedd godi ymwybyddiaeth ddiwylliannol a helpu plant i werthfawrogi amrywiaeth.
 • Prosiect Ymchwil Personol mewn Addysg Gynradd CRAIDD Mae'r modiwl yn sefydlu pwysigrwydd ymgymryd ag ymchwil, diben methodoleg ymchwil a manteision ysgrifennu adolygiad o lenyddiaeth. Mae'n rhoi cipolwg ar athroniaeth addysg. Rydych yn cynnal ymchwil ar raddfa fach drwy'r thema a ddewiswyd gennych ac wrth wneud hynny gallwch ddod â theori ac ymarfer at ei gilydd mewn ffordd sy'n gwella eich dealltwriaeth o addysgu a dysgu. Mae'r modiwl yn sefydlu pwysigrwydd athrawon yn cymryd cyfrifoldeb am ddyfnhau eu dealltwriaeth o addysgu a dysgu gan wella'r hyn y maent yn ei wneud. Mae'r modiwl yn rhoi blas a sbringfwrdd ar gyfer gwaith lefel meistr.
 • Modiwl Dewisol 3 Datblygu Gwybodaeth a Dealltwriaeth Pwnc mewn Pwnc Ffocws CRAIDD Mae myfyrwyr yn archwilio'n fanylach y sgiliau a'r dulliau sydd eu hangen i addysgu maes pwnc ffocws yn effeithiol. Maent yn caffael gwybodaeth a dealltwriaeth gydlynol a manwl o bwnc ffocws ac yn gwella eu hymwybyddiaeth o'i botensial i gefnogi'r cwricwlwm cynradd ehangach. Mae'r modiwl yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddadansoddi a myfyrio'n feirniadol ar wahanol ddulliau o addysgu, dysgu ac asesu o fewn pwnc ffocws drwy ymchwil ddamcaniaethol a phrofiadau ymarferol.

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Mae angen Gradd 4/C neu gymhwyster cyfatebol mewn TGAU Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Cynigir cyfwerth ag SCSE gan Brifysgol y Santes Fair.TGAU Gradd C yn Saesneg, Maths a Gwyddoniaeth (profion cyfwerthedd yn dderbyniol ac ar gael)

Pwyntiau UCAS: 96 – 104, Lefelau A BCC – BTEC CCC

Diploma Estynedig BTEC DMM-MMM

DBS boddhaol a chwblhau profion addasrwydd corfforol a meddyliol i addysgu’n llwyddiannus.

Gwnewch gais i Brifysgol y Santes Fair trwy UCAS ar gyfer y cwrs hwn, Cod y sefydliad: S64, Cod y cwrs: X123, Cod y campws: G.

Addysgu ac Asesu

Addysgu yn digwydd mewn sesiynau rhyngweithiol. Mae tiwtoriaid yn modelu arferion da wrth ddefnyddio TGCh ac yn defnyddio darlithoedd, seminarau a gweithgareddau grŵp i'ch ysgogi a'ch annog i ddod yn ymarferwyr myfyriol.

Byddwch yn cael eich asesu drwy draethodau, rhesymweithiau, portffolios, cynlluniau gwersi, cyflwyniadau, arloesi o ran adnoddau ac un archwiliad ffurfiol. Caiff profiad ysgol ei asesu yn erbyn safonau'r Llywodraeth ar gyfer dyfarnu statws athro cymwys.

Dysgu ac addysgu

Mae'r addysgu'n digwydd mewn grwpiau sydd ag ymagwedd ymarferol at ddysgu. Mae tiwtoriaid yn modelu arfer da wrth ddefnyddio TGCh ac yn defnyddio darlithoedd, seminarau a gweithgareddau grŵp i'ch ysgogi a'ch annog i ddod yn ymarferwyr myfyriol.

Mae astudio annibynnol yn nodwedd allweddol o'ch gradd ac mae'n hanfodol er mwyn hyrwyddo eich gwybodaeth.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae graddedigion yn llwyddiannus iawn o ran sicrhau apwyntiadau addysgu ar ddiwedd eu hastudiaethau. Mae llawer yn ymgymryd â chyflogaeth yn un o'n hysgolion partner. Gall myfyrwyr barhau â'u hastudiaethau ar un o'n graddau Meistr mewn Addysg.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid i chi dalu'ch ffioedd dysgu ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol St Mary's 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9250 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r gefnogaeth sydd ar gael yn dibynnu ar nifer o wahanol ffactorau.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.