BA (Anrh) Anghenion Dysgu Ychwanegol/ Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd (ADY/AAAA)

Manylion cwrs

 • Côd UCAS3B49
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A student is smiling as the lecturer explains something to them. The lecturer is pointing at the work on the desk.

Course Highlights

Lleoliadau

yn ystod pob blwyddyn o astudiaeth. 

Prosiectau

ymchwil a oleuir gan ymarfer.

Paratowch

 ar gyfer gyfra yn cefnogi dysgwyr. 

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs hwn ar gyfer y rhai sydd yn chwilio am yrfa yn cefnogi dysgwyr ar draws y sectorau mewn lleoliadau addysg megis ysgolion prif ffrwd, unedau darpariaeth adnoddau, ysgolion arbennig, darpariaeth ôl-orfodol neu o fewn gwasanaethau cefnogi yr awdurdodau lleol.

Mae’r dull rhyngddisgyblaethol yn cynnwys agweddau cymdeithasol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes addysg sy’n ymwneud ag ystod a natur amrywiol ADY/AAAA a’r prosesau lle gall ddysgwyr sicrhau eu hawl addysgol.

Byddwch yn datblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth mewn perthynas â chynllunio, paratoi, darparu a gwerthuso cwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol sydd yn cwrdd ag anghenion dysgwyr sydd ag ALN/AAAA.


Mae’r cwrs yn:

 • Darparu’r cyfle i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r profiad gwaith arbenigol sydd eu hangen i fynd yn syth i mewn i’r gweithle neu i addysgu drwy’r TAR Cynradd neu Gymhwyster Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)
 • Yn agor cyfleoedd cyflogaeth eraill mewn lleoliadau addysg anffurfiol neu symud ymlaen i astudiaeth bellach
 • Cyfuno modiwlau a addysgir a phrofiadau lleoliad mewn ystod o leoliadau
 • Eich galluogi i gydberthyn polisi, damcaniaeth ac ymarfer dysgu ac addysgu ar gyfer ystod o ddysgwyr ac ystod o ADY/AAAA gan gynnwys anghenion cyfathrebu a rhyngweithio ac Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia.

Prif nodweddion y cwrs

• Byddwch yn astudio pynciau sydd yn gyfoes ac sydd yn ymwneud yn uniongyrchol ag addysg plant a chefnogi’r rhai hynny sydd ag ystod o ADY/AAAA
• Cewch brofiad o leoliadau estynedig gyda’r gweithlu plant
• Byddwch yn cynnal ymchwil yn ystod eich cyfnod ar leoliad, gydag arweiniad gan ymarferwyr profiadol
• Cewch ddefnyddio eich cyflogaeth berthnasol gyfredol fel eich lleoliad neu chwilio am brofiadau newydd cyffrous
• Byddwch yn derbyn cymorth gan dîm staff profiadol a system diwtorial academaidd.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae’r flwyddyn hon yn cynnig dealltwriaeth eang i fyfyrwyr o rai o’r prif faterion sy’n ymwneud â gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae hon yn flwyddyn graidd y mae pob myfyriwr yn ei hastudio er mwyn sicrhau bod sylfaen y pwnc, sgiliau astudio allweddol a’r paratoad ar gyfer lleoliad yn eu lle.

MODIWLAU

• Dysgu sut i Ddysgu mewn Addysg Uwch
• Datblygiad Plant a Chwarae
• Cyflwyniad i ADY/AAAA
• Paratoi ar gyfer eich Lleoliad
• Lleoliad 1

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae’r flwyddyn hon yn adeiladu ar y sgiliau craidd a ddatblygwyd ar lefel 4 ac yn cyflwyno modiwl arbenigol sydd yn benodol i’ch llwybr astudio a modiwl dewisol ichi ei ddewis. Rhan allweddol o lefel 5 yw cyflwyniad i sgiliau ymchwil a lleoliad estynedig.

MODIWLAU

• Cefnogi Plant a Phobl Ifanc: Cyfathrebu a Rhyngweithio (Modiwl Arbenigol)
• Cynhwysiant ac Amrywiaeth (Modiwl Dewisol)
• Lles a Chydnerthedd (Modiwl Dewisol)
• Ymchwil a Oleuir gan Ymarfer
• Lleoliad 2

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae’r flwyddyn olaf yn adeiladu ar ddysgu blaenorol, yn gofyn am fwy o astudio annibynnol a bydd myfyrwyr yn cwblhau prosiect ymchwil. Yn y flwyddyn hon byddwch yn astudio dau fodiwl arbenigol a datblygu eich sgiliau arwain.

MODIWLAU

• Cefnogi Disgyblion gydag Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia (Modiwl Arbenigol)
• ADY/AAAA: Cefnogaeth Arbenigol (Modiwl Arbenigol)
• Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol
• Prosiect Ymchwil a Oleuir gan Ymarfer
• Lleoliad 3

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw:

• 80-112 pwynt tariff UCAS ar TGAU Safon Uwch neu gyfatebol
• TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf), a gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg neu Wyddoniaeth, neu gyfatebol.

Ar gyfer ymgeiswyr heb gymwysterau ffurfiol, bydd profiad gwaith mewn meysydd priodol yn cael ei ystyried ar sail unigol.

Cyn y cynigir lle diamod i ymgeiswyr ar y cwrs gradd yma, bydd gofyn iddynt gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) (oedd gynt yn cael ei alw’n CRB), i gadarnhau eu bod yn addas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu yn ystod eich astudiaethau a gall y rhain gynnwys: traethodau ac adroddiadau; astudiaethau achos; arsylwadau; portffolios, cyflwyniadau a phrosiect ymchwil ar lefel 6.

Mae’r strategaethau asesu amrywiol hyn yn cynorthwyo unigolion i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen i weithio mewn lleoliadau addysg a chymunedol prif ffrwd ac amgen.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae’r oriau addysgu fel a ganlyn:

 • Blwyddyn 1 (Lefel 4) hyd at 8 awr yr wythnos o gyswllt modiwl; 1 awr yr wythnos o ddosbarth tiwtorial; cyfartaledd o 16 awr yr wythnos o astudio preifat
 • Blwyddyn 2 (Lefel 5) hyd at 9 awr yr wythnos o gyswllt modiwl; 1 awr yr wythnos o ddosbarth tiwtorial; cyfartaledd o 15 awr yr wythnos o astudiaeth breifat
 • Blwyddyn 3 (Lefel 6) hyd at 9 awr yr wythnos o gyswllt modiwl; 1 awr yr wythnos o ddosbarth tiwtorial; cyfartaledd o 15 awr yr wythnos o astudiaeth breifat.

Mae lleoliadau yn ffurfio rhan bwysig o’r rhaglen ar bob lefel astudiaeth: Lefel 4 (lleiafswm o 90 awr) Lefel 5 (lleiafswm o 134 awr); Lefel 6 (lleiafswm o 45 awr). Bydd disgwyl ichi adlewyrchu oriau gwaith y staff yn y lleoliad rydych chi’n ei fynychu.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae yna nifer gynyddol o yrfâu o fewn lleoliadau addysg a chymunedol i gefnogi dysgwyr gydag ystod eang o anghenion, a chyfleoedd ar gyfer astudiaeth bellach, gan gynnwys:


• Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) Cynradd
• Darlithydd Addysg Bellach/Uwch (AHO)
• Rhaglenni Meistr
• Cynorthwyydd Dysgu
• Addysg Arbennig/Amgen
• Gweithiwr Cymorth Addysg
• Gweithiwr Cymorth Ymddygiad/Bugeiliol

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau Ffioedd a Chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null