BA (Anrh) Animeiddio (gyda Blwyddyn Sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCAS259D
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (LlA)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-ddilysu
A student arranges props and models for a stop-motion animation shoot

Course Highlights

Partneriaeth

â TechUpandGo, gan ddarparu cysylltiadau uniongyrchol i brosiectau animeiddio 3D byw.

Mynediad

at dabledi Cintiq Wacom a stiwdio atal-symudiad a adeiladwyd yn bwrpasol

Datblygu

eich sgiliau mewn animeiddio 2D, animeiddio 3D a rhoi'r gorau i gynnig animeiddio

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn cynnig rhaglen astudio ymarferol, sy'n eich galluogi i ddod â chymeriadau'n fyw. Bydd y rhaglen Animeiddio arbenigol hon yn eich trawsnewid yn ymarferydd amlbwrpas ym maes celf y ddelwedd symudol. Wedi'i ddylunio gyda chyflogadwyedd fel y nod craidd, byddwch yn datblygu sgiliau mewn animeiddio 2D, 3D a stop-symudiad.

Byddwch yn gorffen eich astudiaethau gyda'r sgiliau proffesiynol a'r strategaethau meddwl creadigol i geisio am swyddi mewn stiwdios, weithio fel arlunydd llawrydd, neu gychwyn eich stiwdio eich hunan.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Dysgu egwyddorion cyfathrebu gweledol a darlunio a'u cymhwyso i ddyluniad cymeriad, ddyluniad cefnfwrdd, creu bwrdd stori a gosod golygfeydd.
 • Archwilio egwyddorion animeiddio a ffocysu ar dechnegau 2D.
 • Gweithio mewn timau ar brosiect graffeg symudol addysgiadol ar gyfer cleient go iawn.
 • Ymarfer animeiddio cymeriad yn defnyddio technegau 3D ac adeiladu rîl arddangos.
 • Arbenigo a datblygu prosiect gradd derfynol.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu, ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr, yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
Art Student on tablet

Celf a Dylunioyn PGW

Prif nodweddion y cwrs

 • Ein ffocws yw darparu profiad myfyriwr boddhaol gyda phwyslais ar gynwysoldeb, cydweithio ac ymarfer proffesiynol.
 • Partneriaeth swyddogol gyda TechUpandGo.com, gyda chysylltiadau i brosiectau Animeiddio 3D.
 • Defnyddir meddalwedd diweddaraf o safon y diwydiant megis Autodesk Maya, Toon Boom Harmony, Dragon Flame a’r swît Creative Cloud.
 • Mynediad at dabledi Cintiq Wacom a stiwdio atal-symudiad a adeiladwyd yn bwrpasol.
 • Ymweliadau sy'n canolbwyntio ar y diwydiant er mwyn cael cipolwg uniongyrchol ar sut mae cwmnïau cyfryngau creadigol yn gweithredu a'r amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael wrth ddatblygu eich dyheadau gyrfaol. Mae yna hefyd deithiau astudio eraill i wyliau ac Expos.
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn cystadlaethau.
 • Ceir gofal bugeiliol cryf mewn cymuned greadigol gyfeillgar gyda phwyslais ar adeiladu tîm a gwaith ar y cyd. Mae'r oriau cyswllt gyda thiwtoriaid yn niferus gyda staff brwdfrydig a chefnogol sy'n ymarferwyr gwybodus, ymchwil-weithredol.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

Bydd y rhaglen hon yn rhoi profiad i chi o greu prosiectau wedi'u hanimeiddio o'r syniad dechreuol i'r canlyniadau terfynol. Mae pwyslais yn y flwyddyn gyntaf ar y broses greadigol tynnu llun a dylunio. Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu syniadau, ymchwilio cyfeirnodau sy'n ysbrydoli, creu delweddau terfynol deniadol o ddalenni dylunio cymeriadau, cefndiroedd a byrddau stori. Yn ystod y flwyddyn gyntaf ac ail, byddwch yn dysgu sut i gymhwyso egwyddorion animeiddio gan ddefnyddio technegau amrywiol. Mae'r rhain yn cynnwys lluniadu 2D, animeiddio digidol 2D, graffeg symudol ac animeiddio 3D. Byddwch yn datblygu sgiliau meddalwedd safon diwydiant a'r strategaethau creadigol i allu datblygu prosiectau arbrofol proffesiynol yn ogystal â briffiau i gleientiaid. Nod y cwrs yw'ch darparu gyda rîl arddangos i'ch galluogi i gychwyn gwaith proffesiynol llawrydd, gwneud cais am astudiaethau ôl-radd, neu ymuno a'r diwydiant animeiddio.

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn eich cyflwyno i brif elfennau celf a dylunio, gan gynnwys ymarfer dylunio, celf gymhwysol a chelf gain. Byddwch yn archwilio'r broses meddwl yn greadigol sy'n ymwneud ag amrywiaeth o ddisgyblaethau celf a dylunio, gan ddatblygu'ch gallu i drosglwyddo'ch syniadau ar bapur yn gyflym. Bydd ystod o aseiniadau ymarferol a fydd yn cynyddu'ch adnabyddiaeth o syniadau cadarn a chysyniadau gwreiddol.

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Gelf a Dylunio
 • Cyflwyniad i Gelf Gymhwysol
 • Cyflwyniad i Gelf Gain
 • Meddwl yn greadiol
 • Y Sgiliau Rydych eu Hangen
 • Astudiaethay Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyfathrebu Gweledol (20 credid):byddwch yn dysgu lluniadu, cyfansoddi, gwerth a chelf cysyniad sylfaenol.
 • Astudiaethau Cyd-destunol 1 (20 credid): bydd y modiwl hwn yn eich gwneud yn gyfarwydd gyda hanes animeiddio a chelf gemau gan gynnwys esblygiad technoleg, digwyddiadau hanesyddol a chymdeithasol, yn ogystal â chyfraniadau mwyaf arloesol artistiaid. Mae'n annog trafod a meddwl yn feirniadol am gynyrchiadau cyfoes ac o'r gorffennol.
 • Ysgrifennu Creadigol ar gyfer Naratif Gweledol (20 credid): byddwch yn dysgu'r prif elfennau sy'n ymwneud ac adrodd hanesion yn ogystal â dilyniant mewn naratif a chreu bwrdd stori.
 • Dyfodol Creadigol 1 (20 credid): mae'r modiwl hwn yn darparu sgiliau proffesiynol a briffiau cystadleuaeth go iawn.
 • Egwyddorion Animeiddio (20 credid): bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i ddulliau ac egwyddorion animeiddio a sut i'w cymhwyso drwy dechnegau amrywiol.
 • Cyfrwng a Symudiad (20 credid): byddwch yn datblygu ymarfer pellach wrth chwarae gyda chymhwyso egwyddorion animeiddio. Byddwch yn cynhyrchu dilyniant animeiddio i ychwanegu i'ch rîl arddangos.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Astudiaethau Cyd-destunol 2 (20 credid): Bydd y modiwl hwn yn eich cyflwyno i ddamcaniaeth beirniadol a methodoleg ymchwil wedi'u cymhwyso i'ch gwaith celf a'ch diddordebau. Bydd yn eich cyflwyno i syniadau a damcaniaethau cysyniadol fel sylfaen i archwiliad pellach yn lefel 6.
 • Dyfodol Creadigol 2 (20 credid): mae'r modiwl hwn yn darparu sgiliau proffesiynol megis rheoli amser, rheoli prosiect a chyflwyniad a hyrwyddiad eich gwaith.
 • Animeiddio cymeriad (20 credid): byddwch yn dwysau eich cymhwysiad o egwyddorion animeiddio i actio a pherfformiad cymeriad yn eich technegau dewisol. Byddwch yn mynegi emosiwn mewn ffordd gredadwy ac yn dysgu i efelychu pwysau a chydbwysedd.
 • Cymeriad mewn Cyd-destun (20 credid): Byddwch yn ehangu'ch gwybodaeth o gelf creu cymeriadau a dychmygu sgript. Byddwch yn gweithio ar gynllun, cyfansoddiad, gwerth, defnydd brasluniau a defnydd symudiadau camera i greu golygfeydd deniadol gyda chydlyniad, cysondeb a dilyniant gweledol.
 • Animeiddio ar gyfer Cymdeithas (20 credid): bydd y modiwl yma'n gadael i chi gymryd rhan mewn prosiect cleient ar y cyd gan gydweithio gyda chorff allanol. Byddwch yn datblygu ffilm addysgiadol gan ddefnyddio graffeg symudol.
 • Animeiddio Arbrofol (20 credid): byddwch yn archwilio ffyrdd symbolaidd a throsiadol o gyfathrebu syniadau a chysyniadau drwy drin deunyddiau a newid siapiau mewn perthynas â sain.

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Astudiaethau Cyd-destunol 3 (20 credid):byddwch yn cynhyrchu darn o ymchwil mewn pwnc dewisol bydd yn medru cael sawl fformat megis papur ysgrifenedig, prosiect celf neu draethawd fideo.
 • Dyfodol Creadigol 3 (20 credid): byddwch yn datblygu'r sgiliau i weithio fel gweithiwr proffesiynol.
 • Ymarfer a Drafodwyd (40 credid): byddwch yn gosod eich prosiect eich hun gydag amcanion a nodau penodol yn ôl eich dyheadau proffesiynol mewn cytundeb gyda'ch tiwtor.
 • Prosiect Gradd Animeiddio (40 credid): byddwch yn cynhyrchu canlyniad o safon broffesiynol (megis rîl arddangos neu ffilm fer wedi'i animeiddio) i gael ei arddangos mewn digwyddiadau amrywiol neu blatfformau megis gŵyl animeiddio neu geisiadau swydd.

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

BA (Anrh) Animeiddio (pedair blynedd gan gynnwys blwyddyn sylfaen)

Cod UCAS: 259D

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs hwn yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond caiff pob cais ei ystyried yn unigol ac rydym yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol yn ogystal â chymhelliant a'r potensial i lwyddo.

Mae tîm y rhaglen yn croesawu ceisiadau gan unrhywun a all ddangos ymroddiad i'r pwnc a'r potensial i gwblhau eu rhaglen yn llwyddiannus. Gall hyn gael ei gadarnhau drwy ddangos cyflawniadau academaidd priodol neu drwy ddangos bod yr unigolyn yn meddu ar yr wybodaeth a'r gallu sy'n gyfateb i'r cymwysterau academaidd.

Caiff pob ymgeisydd naill ai ei gyfweld yn unigol neu ei wahodd i ddiwrnod ymgeiswyr lle cânt y cyfle i ddangos portffolio o'u gwaith. Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn enwedig yn achos yr ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd uchod, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. Gofynnir i fyfyrwyr dramor, nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad, anfon eu portffoio o waith yn ddigidol er mwyn iddo gael ei ystyried.

Mae tiwtor derbyn yn ystyried pob cais yn unigol. Caiff gwahanol gymwysterau eu hystyried, gan gynnwys Cymwysterau Uwch yr Alban, Tystysgrif Ymadael Iwerddon, Bagloriaeth Cymru, y Fagloriaeth Ryngwladol, cyrsiau Mynediad, BTEC, VCE, GNVQ, lefelau A ac AS yn ogystal â chymwysterau tramor eraill. 

Addysgu ac Asesu

Nid oes arholiadau gosodedig. Mae asesu yn barhaus ac yn ymwneud â phob agwedd ar y rhaglen, gan roi pwyslais a ddiffinnir yn fwy gofalus ar asesu ffurfiannol ac adborth ar eich gwaith cwrs trwy gydol y flwyddyn academaidd. Byddwn yn eich cynghori ar eich lefel o gyrhaeddiad ac yn eich cyfeirio at strategaeth ar gyfer dilyniant pellach wrth i chi cwblhau aseiniadau a modiwlau.

Mae fformatau amrywiol o asesu i annog eich dysgu trwy seminarau grŵp, ymdriniaethau a thiwtorialau. Gall hyn fod trwy ryngweithio grŵp gyda dadansoddiad beirniadol lle byddwch yn cyflwyno ystod o waith, gan gynnwys llyfrau braslunio, taflenni dylunio, gwaith celf gorffenedig, gwaith 3D, gwaith seiliedig ar sgrîn, ffeiliau technegol/cynhyrchu, cyfnodolion, traethodau a chyflwyniadau clyweledol. Mae adolygiadau o waith ar adegau allweddol cyn y Nadolig a chyn y Pasg ac mae hyn yn rhoi amser i chi fyfyrio ar eich cynnydd cyn asesiad diwedd blwyddyn terfynol neu grynodol.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cynogor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd, fel eich bod yn gymwys iawn i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy'n newid yn gyflym. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau fel y BBC, Channel 4, S4C, Disney, Molinare, McKinnon & Saunders, Pictures Passion, Asylum Models and Effects, EA Games a Traveller’s Tales, gan gymryd rolau blaenllaw megis uwch ddylunwyr, artistiaid/animeiddwyr VFX, gan weithio ar deitlau megis A Bug’s Life,  The Corpse Bride, Frankenweenie a gemau cyfres Harry Potter.

Mae cyfleoedd gyrfaol ym mhob maes animeiddio, gan gynnwys: artistiaid cysyniad, artistiaid byrddau stori, animeiddwyr cynorthwyol, animeiddwyr llawrydd, dylunwyr cymeriadau, artistiaid gemau, datblygwyr rhyngweithiol, artistiaid amgylchedd a chefndir, delweddwyr llawrydd, gwneud modelau, dylunio setiau, celf gwead cyfryngau digidol, paentio digidol, cysodi, goleuo, rigio, effeithiau gweledol ac ôl-gynhyrchu.

Mae'r radd hon hefyd yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth. Mae cyfleoedd astudio pellach ar gael ar lefel MDes /PMA neu TAR hefyd.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ail-ddilysu

Fel rhan o’i phroses barhaus o sicrhau a gwella ansawdd, mae’r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni cyfredol, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses o ail-ddilysu.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.