BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASW3L7
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu
Close up of hands on a laptop keyboard

Course Highlights

Aelod efydd

o'r gymdeithas y Graddedigion Busnes sydd â mynediad at ystod o fuddion gan gynnwys gwasanaethau ymgynghori a'r hwb e-Ddysgu BGA.

Lleoliad diwydiannol

blwyddyn ddewisol ar lefel 5

Diploma CMI

mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar ôl graddio

Pam dewis y cwrs hwn?

Dyluniwyd ein gradd BA Busnes a Rheolaeth i rhoi graddedigion y sgiliau i ddiwallu anghenion cyflogwyr yn y byd busnes cyfoes ac sy’n barod i adeiladu gyrfa fusnes lwyddiannus.

Bydd myfyrwyr yn: 

 • cael mewnwelediad eang i fyd busnes a rheolaeth gan academyddion a gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant sydd â chyfoeth o brofiad
 • ennill y wybodaeth a’r galluoedd nid yn unig i ddod yn rheolwr busnes effeithiol ond hefyd yr entrepreneuriaeth i ddatblygu eu busnes eu hunan
 • datblygu dealltwriaeth o reoli, gweithredoedd busnes, strategaeth gorfforaethol, cyfraith busnes ac adnoddau dynol
 • ymgymryd â lleoliad gwaith i gael profiad gwaith ymarferol
 • wedi iddynt raddio, byddant yn derbyn Diploma/Tystysgrif lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI) gwerth £1,300 heb unrhyw gost ychwanegol
 • elwa o aelodaeth efydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes (BGA) sy’n cynnig mynediad at adnoddau megis gwasanaethau ymgynghorol a hwb e-ddysgu’r gymdeithas. 

Gallwch hefyd ddewis astudio’r cwrs hwn fel gradd tair blynedd (heb y flwyddyn sylfaen)BA (Anrh) Busnes a Rheolaeth Cod UCAS: 8BR6. 

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae gan y Brifysgol gysylltiadau rhagorol â chyrff proffesiynol ac arbenigwyr busnes sy'n cyfoethogi ein haddysgu gyda darlithoedd gwadd. 
 • Mae cyfleoedd lleoliad gwaith ar gael i bob un o'n myfyrwyr sy'n dangos safon dda o ymgysylltu a phroffesiynoldeb yn ystod eu hastudiaethau.
 • Mae pob myfyriwr yn derbyn profiad uniongyrchol o gymhwyso'u gwybodaeth wrth iddynt weithio gyda busnes go iawn ar brosiectau perthnasol.
 • Mae’r radd hon wedi ei hachredu gan y CMI, a bydd pob myfyriwr yn derbyn Diploma Lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheoli gan y CMI gwerth tros £1,3000

 

 

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

MODIWLAU

 • Hanfodion Rheoli Adnoddau Dynol
 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch
 • Hanfodion Busnes
 • Cyflwyniad i Farchnata
 • Astudiaethau Cyd-destunol
 • Hanfodion Cyllid

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

MODIWLAU 

 • Cyflwyniad i Reolaeth a Busnes
 • Cyflwyniad i Gyllid a Chyfrifyddu Busnes
 • Rheoli Adnoddau Dynol mewn Cyd-destun
 • Hanfodion Marchnata
 • Sgiliau Cyfathrebu Busnes
 • Dadansoddeg Busnes

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

MODIWLAU 

 • Cynllunio a Datblygu Cynaliadwy
 • Busnes a Masnach Ryngwladol
 • Rheoli Risg a Throsedd Corfforaethol
 • Strategaeth Busnes Digidol
 • Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer
 • Arweinyddiaeth ystwyth
 • Blwyddyn Lleoli Diwydiannol Dewisol

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Marchnata Strategol
 • Rheolaeth Strategol
 • RhAD Rhyngwladol
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Traethawd Hir

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofyniad cyffredinol ar gyfer y flwyddyn Sylfaen yw 48-72 pwyntiau tariff UCAS ond bydd pob cais yn cael ei ystyried yn unigol ac rydym yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol, yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Addysgu ac Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd wrth gwblhau eu hastudiaethau israddedig. Caiff y cydbwysedd rhwng ffurfiau gwahanol asesu ei bennu gan nodau a deilliannau gwahanol y modiwlau craidd a dewisol. Mae dulliau asesu’n cynnwys traethodau academaidd, cyflwyniadau, adroddiadau, ymarferion efelychu ac arholiadau.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae’r dulliau addysgu yn cynnwys modiwlau sgiliau craidd mewn gweithdai, darlithoedd gan ymarferwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae gyrfaoedd busnes ar gael ym mron pob sector y gallwch chi feddwl amdano; mae angen arweinwyr, rheolwyr, cynghorwyr ariannol a llunwyr penderfyniadau cryf ar y farchnad ar bob diwydiant. Fodd bynnag, i lawer o'n graddedigion Busnes a Rheolaeth, mae'r llwybrau traddodiadol yn dal i apelio yn gryf - gan gynnwys gyrfaoedd yn y sectorau bancio ac ariannol, ymgynghoriaeth, adnoddau dynol a rolau marchnata.

‌‌‌‌

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu

Mae cyrsiau sy’n cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu” yn gyrsiau newydd sy’n cael eu cwblhau ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu penderfynu drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y bo’r rhaglenni wedi eu dilysu bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.