BA (Anrh) Busnes Rhyngwladol (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASIBFY
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu
Close up of hands gesticulating, in front of a laptop, pen and notebook.

Course Highlights

Aelod efydd

o'r Gymdeithas Graddedigion Busnes â mynediad at amryw o fanteision gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a chanolfan addysgu BGA

Lleoliadau

cyfleoedd am leoliadau gwaith ar gael

Diploma CMI

mewn arweinyddiaeth a rheolaeth ar ôl graddio

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae ein gradd BA achrededig mewn busnes gyda blwyddyn sylfaen yn caniatáu i fyfyrwyr weld sut mae gobleiddio wedi arwain at gysylltedd cynyddol rhwng busnes, marchnadoedd, pobl a gwybodaeth ar draws gwledydd. Yn ogystal â rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r gwahanol arferion rheoli busnes a geir ledled y byd.

Byddwch yn:

 • ysbrydoli eich craffter masnachol a sgiliau rheoli
 • datblygu eich sgiliau personol a phroffesiynol, byddwch yn ennill y wybodaeth a’r galluoedd, nid yn unig i ddod yn rheolwr busnes effeithiol, ond hefyd yr entrepreneuriaeth i ddatblygu eich busnes eich hun.
 • caiff pob un o’n myfyrwyr sy’n graddio hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y CMI sydd â gwerth o dros £1,300 yn rhad ac am ddim.
 • ddatblygu’r wybodaeth a’r galluoedd sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus ym myd busnes modern
 • astudio modiwlau a gynlluniwyd gyda phwyslais ar faterion busnes rhyngwladol, cyfoes ac ymarferol, er mwyn sicrhau bod graddedigion yn barod ar gyfer y farchnad swyddi

Gallwch hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel gradd pedair blynedd gyda blwyddyn lleoliad diwydiannol, UCAS code : TBC 

Business Graduates Association logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i'ch paratoi ar gyfer blynyddoedd pellach o astudio.
 • Ennill mewnwelediad eang i fyd busnes a rheolaeth ryngwladol gan academyddion a gweithwyr proffesiynol y diwydiant sydd â chyfoeth o brofiad.
 • Caffael y wybodaeth a'r sgiliau hanfodol sy'n ofynnol ar gyfer gweithio'n effeithiol ar draws gwahanol gyd-destunau cenedlaethol, mewn ystod o rolau busnes a rheoli.
 • Ennill dealltwriaeth o reolaeth ryngwladol, gweithrediadau busnes, strategaeth gorfforaethol ac adnoddau dynol.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

MODIWLAU

 • Hanfodion Rheolaeth Adnoddau Dynol
 • Y Sgiliau sydd arnoch eu Hangen
 • Hanfodion Busnes
 • Cyflwyniad i Farchnata
 • Astudiaethau Cyd-destunol
 • Hanfodion Cyllid

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Rheoli & Busnes
 • Cyflwyniad i Gyllid & Chyfrifyddu Busnes
 • Rheoli Adnoddau Dynol yn ei Gyd-Destun
 • Hanfodion Marchnata
 • Sgiliau Cyfathrebu Busnes
 • Dadansoddeg Busnes

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

MODIWLAU CRAIDD

 • Busnes & Masnach Ryngwladol
 • Entrepreneuriaeth & Arloesiadau
 • Strategaeth Busnes Digidol
 • Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid

MODIWLAU DEWISOL

 • Lleoliad gwaith 
 • Hysbysebu & Brandio Rhyngwladol
 • Rheoli Atyniadau Ymwelwyr Rhyngwladol
 • Rheoli Risg Gorfforaethol & Throsedd
 • Arweinyddiaeth Ystwyth

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU CRAIDD

 • Meddwl Strategol
 • HRM Rhyngwladol
 • Rheoli Cynaliadwyedd Byd-Eang
 • Traethawd Hir

MODIWLAU DEWISOL

 • Marchnata Strategol
 • Rheoli'r Gadwyn Gyflenwi Ryngwladol

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 pwyntiau tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol, o leiafswm o ddau Lefel A a TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf) ar radd C/4 neu gyfatebol. Bydd cymwysterau Sgiliau Allweddol Lefel UG a Lefel 3 hefyd yn cael eu hystyried.

Addysgu ac Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd wrth gwblhau eu hastudiaethau israddedig. Caiff y cydbwysedd rhwng ffurfiau gwahanol asesu ei bennu gan nodau a chanlyniadau gwahanol y modiwlau craidd a dewisol. Mae dulliau asesu’n cynnwys traethodau academaidd, cyflwyniadau, adroddiadau, ymarferion efelychu ac arholiadau.

DYSGU AC ADDYSGU

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd wrth gwblhau eu hastudiaethau israddedig. Caiff y cydbwysedd rhwng ffurfiau gwahanol asesu ei bennu gan nodau a deilliannau gwahanol y modiwlau craidd a dewisol. Mae dulliau asesu’n cynnwys traethodau academaidd, cyflwyniadau, adroddiadau, ymarferion efelychu ac arholiadau.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae’r dulliau addysgu yn cynnwys modiwlau sgiliau craidd mewn gweithdai, darlithoedd gan ymarferwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cynogor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae ein gradd busnes rhyngwladol yn agor amrywiaeth o yrfaoedd a gall myfyrwyr hefyd ddefnyddio eu gwybodaeth i ryngwladoli eu syniadau busnes eu hunain. Mae gyrfaoedd penodol yn cynnwys: Cynghorydd Busnes, Dadansoddwr Busnes, Ymgynghorydd Rheoli, Swyddog Gweithredol Marchnata, Banciwr Buddsoddi Corfforaethol.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma. 

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

 

Yn amodol ar ddilysu

Mae cyrsiau sy’n cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu” yn gyrsiau newydd sy’n cael eu cwblhau ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu penderfynu drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y bo’r rhaglenni wedi eu dilysu bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null