FdA Cefnogaeth Dysgu

Manylion cwrs

 • Côd UCASFDLS
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 2 BL (llawn-amser) 3 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
childcare student

Course Highlights

Datblygu

gwybodaeth am rolau cymorth dysgu mewn amrywiaeth o leoliadau addysgol

Cyfredol

mae modiwlau'n adlewyrchu blaenoriaethau'r llywodraeth ar gyfer addysg

Cyfle i gynnig

theori academaidd i waith ymarferol

Pam dewis y cwrs hwn?

Yn cyfuno modiwlau a addysgir a dysgu'n seiliedig ar waith i ystyried agweddau cymdeithasegol, hanesyddol, seicolegol, athronyddol a chyfoes o addysg a datblygu'r wybodaeth a sgiliau angenrheidiol o fewn y gweithle addysgiadol. Bydd yn cyfarparu cyfranogwyr gydag agwedd integredig i ddamcaniaeth ac ymarfer addysg.

Bydd y cwrs hwn yn:

 • datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o rôl cefnogaeth dysgu mewn gwahanol gyd-destunau ac amrywiaeth o leoliadau addysgiadol
 • darparu dysgwyr gyda'r sgiliau angenrheidiol ar gyfer cyfathrebu ac ymgysylltu a phlant a phobl ifanc; wrth hyrwyddo dealltwriaeth o anghenion y plentyn neu berson ifanc unigol o fewn y lleoliad addysgiadol er mwyn cefnogi eu datblygiad addysgiadol yn effeithiol yn ogystal ag ystyried diogelu a hyrwyddo eu lles
 • galluogi dysgwyr i ddatblygu ei gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau  mewn perthynas â pharatoi, cynllunio, a chyflwyno cefnogaeth a gwerthusiad o gwricwlwm eang, cytbwys a pherthnasol sy'n cwrdd anghenion yr holl ddysgwyr
 • cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad a dilyniant academaidd a gyrfaol
 • darparu cyfleoedd i gymhwyso damcaniaeth academaidd i arfer seiliedig ar waith er mwyn datblygu dealltwriaeth o gyd-destunau a safbwyntiau addysgiadol amrywiol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Gweithiwch gyda darlithwyr o ystod o gefndiroedd proffesiynol gyda phrofiad cyfoethog.
 • Buddiwch o gysylltu damcaniaeth i arfer seiliedig ar waith ym mhob blwyddyn o'r rhaglen.
 • Mae cynnwys y modiwlau'n adlewyrchu blaenoriaethau'r llywodraeth ar gyfer addysg.
 • Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam brofiad sylweddol a hanes hir o gynnig cyrsiau addysg.
 • Bydd cyfle i gael achrediad Cymdeithas Brydeinig Dyslecsia er mwyn cefnogi dysgwyr sy'n arddangos Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Ym mlwyddyn un byddwch yn datblgyu'ch gwybodaeth broffesiynol, cymhwysiad damcaniaeth i arfer yn seiliedig ar waith, hyder a sgiliau yn y meysydd canlynol: astudio ar lefel brifysgol, cefnogi dysgwyr gydag anghenion dysgu ychwanegol gan gynnwys dysgwyr gydag Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia a rheoli ymddygiad dysgwyr. Bydd damcaniaeth academaidd yn cael ei gysylltu i arfer trwy ddysgu'n seiliedig ar waith.

MODIWLAU

 • Y Dysgwr Hyderus
 • Cyflwyniad i ADY/AAA
 • Cefnogi Disgyblion gydag Anawsterau Dysgu Penodol/Dyslecsia
 • Rheoli Ymddygiad Dysgwyr
 • Dysgu'n Seiliedig ar Waith (Un)

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ym mlwyddyn dau mae'r cynnwys cwrs yn darparu cyfleoedd pellach ar gyfer cyfnerthiad dysgu trwy gynnig cyfleoedd ar gyfer mewnwelediadau dyfnach i themâu allweddol yn gysylltiedig ag addysg o fewn ei gyd-destun ehangach: polisïau, ymarferion ac addysgedd - gan gynnwys cefnogi addysgu a dysgu, hyrwyddo amgylcheddau dysgu effeithiol a chefnogi cynhwysiad ac amrywiaeth. Bydd damcaniaeth academaidd yn cael ei gysylltu i ymarfer drwy ddysgu'n seiliedig ar waith.

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil
 • Yr Amgylchedd Ddysgu Effeithiol
 • Cefnogi Addysgu a Dysgu
 • Cynhwysiad, Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Dysgu'n Seiliedig ar Waith (Dau)

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw:

 • 48-72 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gymhwyster lefel 3 gyfatebol.
 • TGAU Saesneg neu Gymraeg Gradd C/4 neu uwch (os hwn yw eich iaith gyntaf), hefyd gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg neu Wyddoniaeth, neu gyfwerth
 • tystiolaeth o waith wedi'i daly o fewn, neu ymrywmiad gwirfoddol i, lleoliad addysgol neu arbenigol addas i'r rhaglen astudio am leiafrif o 100 awr y flwyddyn i alluogi gweithgareddau dysgu'n seiliedig ar waith gael eu cynnal drwy gydol y cwrs.

Ar gyfer ymgeiswyr heb gymhwysterau ffurfiol, bydd profiad gwaith mewn meysydd addas yn cael ei ystyried ar sail unigol.

Cyn i chi gael cynnig lle diamod ar y radd hon bydd gofyn i chi gael cliriad Datgelu a Gwahardd (GDG) [y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt] fel y gellir gwirio a ydych yn addas ar gyfer gweithio gyda phlant a/neu oedolion sy’n agored i niwed.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu sy'n cynnwys: astudiaethau achos, arsylwi, adfyfyrio a gwerthuso ymarfer (micro-addysgu), traethodau, adroddiadau adfyfyriol, portffolioss, cyflwyniadau, prosiectau grwp, dylunio a datblygu adnoddau, erthyglau ymchwil.

Cyflwynir y rhaglenni trwy ystod eang o ymagweddau at ddysgu ac addysgu megis gweithdai ymarferol, prosiectau, dadleuon, chwarae rôl, astudiaethau achos, darlithoedd a seminarau. Mae'r profiad a gafwyd yn ystod eich ymarfer yn y gwaith yn amhrisiadwy wrth hyrwyddo'r cysylltiad rhwng theori ac ymarfer a bydd yn helpu i lywio eich dilyniant academaidd a gyrfa yn y dyfodol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r rhaglenni hyn ar gyfer pobl sy'n dymuno cael gyrfa mewn amgylchedd addysgol (ysgolion neu leoliadau eraill), yn cefnogi ystod eang o ddysgwyr. Fe allech fod â’ch bryd ar:

 • fod yn Gynorthwy-ydd Addysgu/Cynorthwy-ydd Cefnogi Dysgu mewn naill ai lleoliad prif ffrwd, uned darparu adnoddau neu ysgol arbennig yn y sector cynradd, uwchradd neu ôl-orfodol neu ymuno â gwasanaethau cefnogi awdurdod lleol
 • symud ymlaen i Statws Athro Cymwysedig (SAC) trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion (Cynradd) (TAR)
 • symud ymlaen i wneud cymhwyster Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PcET)
 • symud ymlaen i wneud astudiaeth uwchraddedig arall, e.e. gradd Meistr mewn Addysg

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

 

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null