BA (Anrh) Celfyddyd Gemau

Manylion cwrs

 • Côd UCAS305D
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A student draws out their art concept on a tablet

Course Highlights

1af yng Nghymru

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)*

Yn ail yn y DU

am foddhad gyda’r cwrs (The Guardian University Guide 2022)*

Cysylltiadau cryf

gyda diwydiant a chyrff proffesiynol

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs yma, a ysgogir gan syniadau ac sydd yn seiliedig ar sgiliau, yn cynnwys popeth o gelfyddyd cysyniad i Fodelu 3D, Datblygu Cymeriadau, Cerflunio 3D a Chreu Lefelau. Byddwch yn astudio gradd sydd ag arloesedd, creadigedd a chyflogadwyedd wrth ei chalon wrth ichi ddod â chysyniadau’n fyw sydd yn prysur newid.

Byddwch yn:

 • Ennill profiad o’r sgiliau a thechnegau dylunio a ddefnyddir i ddod â phrosiectau o gysyniad i’r sgrîn drwy baentio digidol, modelu 3D, cerflunio 3D, animeiddio 3D ac injan gêm.
 • Datblygu cymysgedd o sgiliau dylunio a thechnegol megis dylunio a chreu amgylchfyd/cymeriad, modelu 3D, gweadu, dylunio lefelau, creu lefelau, briffiau byw, a chynhyrchu gemau
 • Ennill gwybodaeth gadarn o gelfyddyd gemau a chysyniad, gyda phwyslais ar arloesi, dylunio a chreadigedd yn hytrach nag agweddau rhaglennu a thechnegol y diwydiant gemau
 • Defnyddio’r feddalwedd safon diwydiant diweddaraf
 • Cael cyfle i weithio’n uniongyrchol gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ar brosiectau byd go iawn, i helpu i ddatblygu eich sgiliau a’ch profiad.
 • *Astudio cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.

 

Two students face a server stack, one plugs in a cable

Cyfrifiadura Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Cysylltiadau cryf gyda diwydiant a chyrff proffesiynol megis Skillset, NAHEMI a sefydliadau amrywiol. Mae ein modiwlau Dyfodol Creadigol yn cynnwys ystod eang o siaradwyr gwadd o’r diwydiannau creadigol.
 • Ymweliadau â diwydiant i gael mewnwelediad uniongyrchol i sut mae cwmnïau cyfryngau creadigol yn gweithio a’r amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael wrth ichi ddatblygu eich dyheadau gyrfaol. Hefyd mae yna deithiau astudio eraill i wyliau ac expos Gemau Fideo.
 • Cyfleoedd i gystadlu mewn cystadlaethau.
 • Mae gennym ni gyfleusterau arbenigol yn ein Canolfan Diwydiannau Creadigol pwrpasol, megis ein stiwdio deledu a sgrinio gwyrdd, a meddalwedd megis Maya, Mudbox, Unreal Engine 4, Subsance Paitner/Designer a Creative Cloud ar gyfer creu Celfyddyd Gemau a lefelau chwarae.
 • Mae yna ofal bugeiliol cryf mewn cymuned greadigol gyfeillgar gyda’r pwyslais ar adeiladu tîm a gwaith ar y cyd. Mae’r oriau cyswllt gyda thiwtoriaid yn uchel gyda staff brwdfrydig a chefnogol sydd yn ymarferwyr gwybodus, ymchwil weithredol.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae’r radd hon wedi ei dylunio’n bennaf ar gyfer y rhai hynny sydd yn dymuno dilyn gyrfa yn y diwydiannau celfyddyd gemau a swyddi dylunio cysylltiedig. Mae’n archwilio holl agweddau allweddol prosesau cynhyrchu gemau, gan dynnu ar eich dychymyg a defnyddio amrywiaeth o dechnegau o gysyniadau 2D i gynhyrchu 3D ar y sgrîn, gan gynnwys Modelu 3D, cerflunio, dylunio lefelau a chyfryngau sgrîn cymysg. Mae pwyslais yn cael ei roi ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu ac entrepreneuraidd er mwyn ichi fod yn barod i symud i ddiwydiant amrywiol sydd yn prysur newid.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Hanes a Chyd-destun (20 Credyd)
 • Dylunio Gemau a Rhyngweithio (20 Credyd)
 • Datblygu Asedau Gêm (20 Credyd)
 • Y Diwydiant Gemau a Methodolegau Cynhyrchu Ystwyth (20 Credyd)
 • O Fraslunio i Gerflunio (20 Credyd)
 • Amgylchfydoedd Gemau a Chynllunio Naratif (20 Credyd)

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Meddwl yn Feirniadol (20 Credyd)
 • Cymeriadau mewn Cyd-destun (20 Credyd)
 • Modelu Amgylchfyd (20 Credyd)
 • Dyfodol Creadigol; Gwneud Bywoliaeth (20 Credyd)
 • Realiti Rhithwir: Dylunio a Chreu Lefelau (20 Credyd)
 • Effeithiau Gweledol ar gyfer Gemau Fideo (20 Credyd)

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Traethawd Estynedig (20 Credyd)
 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol (20 Credyd)
 • Ymarfer a Negodwyd (40 Credyd)
 • Prosiect Gradd Celfyddyd Gemau (40 Credyd)

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAR Safon Uwch neu gyfatebol. Caiff Safon UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Mae tîm y rhaglen yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sydd yn arddangos ymrwymiad i’r pwnc a’r potensial i gwblhau eu rhaglen astudiaeth yn llwyddiannus. Mae modd sefydlu hyn drwy ddangos cyflawniad academaidd priodol neu drwy ddangos fod ganddynt y wybodaeth a’r gallu sy’n cyfateb i’r cymwysterau academaidd.

Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr eu gwahodd i gyfweliad a chyflwyno portffolio o'u gwaith. Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. Gofynnir i fyfyrwyr dramor, nad ydynt yn medru mynychu cyfweliad, anfon eu portffolio o waith yn ddigidol er mwyn iddo gael ei ystyried.

Addysgu ac Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau penodol. Mae’r asesu’n digwydd yn barhaus ac yn gysylltiedig â phob agwedd ar y rhaglen, gan roi pwyslais sydd wedi ei diffinio’n fwy gofalus ar asesu ffurfiannol ac adborth ar eich gwaith cwrs trwy gydol y flwyddyn academaidd. Byddwn yn eich cynghori ar lefel eich cyrhaeddiad ac yn eich cyfeirio tuag at strategaeth i wneud cynnydd pellach wrth ichi gwblhau aseiniadau a modiwlau.

Defnyddir fformatau asesu amrywiol i annog eich dysgu drwy seminarau grŵp, ymdriniaethau a thiwtorialau. Gall hyn fod drwy ryngweithio grŵp gyda dadansoddiad beirniadol ble byddwch yn cyflwyno ystod o waith gan gynnwys llyfrau braslunio, taflenni dylunio, gwaith celf gorffenedig, gwaith 3D, gwaith seiliedig ar sgrin, ffeiliau technegol/cynhyrchu, cyfnodolion, traethodau, a chyflwyniadau clyweledol. Cynhelir adolygiadau o waith ar adegau allweddol yn y Nadolig a chyn y Pasg ac mae hyn yn rhoi amser ichi fyfyrio ar eich cynnydd cyn asesiad terfynol neu grynodol ar ddiwedd y flwyddyn. 

DYSGU AC ADDYSGU

Ar y cwrs hwn mae’r dysgu a’r addysgu wedi eu llunio i gefnogi myfyrwyr o amrywiaeth o gefndiroedd gydag anghenion amrywiol, ac i hyrwyddo’r amgylchedd dysgu gefnogol a’r gofal bugeiliol y mae’r Ysgol Gelf a Dylunio yn ei ddarparu. Mae’r amserlennu wedi ei ddatblygu i hwyluso dysgu, addysgu a methodolegau asesu ac i ddarparu adborth eglur ac effeithiol i fyfyrwyr.

Mae cefnogaeth gadarn ar gael i fyfyrwyr sydd ag anawsterau dysgu, ac fe allant hefyd dderbyn cymorth ychwanegol gan gynorthwywyr cefnogi drwy’r Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr.

Mae’r rhaglen wedi ei strwythuro i’ch galluogi i weithio mewn modd amlddisgyblaethol, i fod yn hyblyg a’ch galluogi i ddatblygu’n unigol. Cefnogir hyn gan system tiwtor personol/tiwtorialau sydd yn rhoi’r arweiniad ichi trwy bob agwedd ar y rhaglen.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Rhoddir pwyslais ar eich datblygiad personol a phroffesiynol, sgiliau cyfathrebu, a sgiliau entrepreneuraidd, fel eich bod yn gymwys iawn i fynd i mewn i ddiwydiant amrywiol sy’n newid yn gyflym. Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio i gwmnïau fel y BBC, Channel 4, S4C, Disney, Molinare, McKinnon & Saunders, Passion Pictures, Asylum Models and Effects, EA Games a Traveller’s Tales, gan gymryd rolau blaenllaw megis uwch ddylunwyr, arlunwyr/animeiddwyr effeithiau gweledol, gan weithio ar deitlau megis A Bugs’s Life, The Corpse Bride, Frankenweenie a gemau cyfres Harry Potter.

Mae cyfleoedd cyflogaeth ar gael ym mhob maes celfyddyd gemau gan gynnwys artistiaid cysyniad, arlunwyr byrddau stori, artistiaid/animeiddwyr llawrydd, dylunwyr cymeriadau, arlunwyr gemau, datblygwyr rhyngweithiol, arlunwyr amgylchfyd a chefndir, delweddwyr llawrydd, gwneuthurwyr modelau, dylunio setiau, celf gwead cyfryngau digidol, paentio digidol, cysodi, goleuo, rigio, effeithiau gweledol ac ôl-gynhyrchu.

Mae’r radd hon hefyd yn eich galluogi i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy a all arwain at amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth. Mae cyfleoedd pellach hefyd ar gael ar lefel MDEs / MA neu TAR.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.