BA (Anrh) Celfyddyd Gymhwysol

Manylion cwrs

 • Côd UCASW201
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Students sitting in a workshop, hand modelling ceramics

Course Highlights

2il yng Nghymru

am ragolygon gyrfaol (The Guardian University Guide 2022)

Cyfleoedd

Cyfleoedd fel arlunwyr preswyl ar gael 

8fed yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs Celfyddydau Cymhwysol hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau crefft ansawdd uchel sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr proffesiynol. Datblygwch eich sgiliau deunydd a dylunio trwy Cerameg, Metel, Gemwaith a chyfryngau cymysg.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Gallu ddeall pwysigrwydd creu gweithiau o ansawdd uchel, gwreiddioldeb a sut i gynhyrchu ymatebion personol i ddeunyddiau a phrosesau
 • Datblygu creadigrwydd, arloesedd a sgiliau entrepreneuraidd
 • Gallu cyfuno eu sgiliau cysyniadol a thechnegol mewn celfyddydau cymhwysol gyda'r sgiliau proffesiynol sydd eu hangen i fod yn wneuthurwr llwyddiannus.
 • Datblygu sgiliau rhyngbersonol trwy brosiectau cydweithredol a gwaith tîm.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Gallwch chi hefyd ddewis astudio'r cwrs hwn fel rhaglen dros pedair blynedd gyda blwyddyn sylfaen BA (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol (gyda blwyddyn sylfaen) Cod UCAS: W202

Applied art student in workshop

Celf & Dylunio yn Wrecam Glyndŵr

Prif nodweddion y cwrs

 • Cysylltiadau masnachol da a chysylltiadau gwych gydag orielau, gyda'r ffocws ar sgiliau crefft i'ch galluogi i ddod yn wneuthurwyr o'r radd flaenaf.
 • Mae’r ffocws ar ddatblygu eich sgiliau busnes mewn meysydd megis prisio, cyhoeddusrwydd a marchnata; mae arholwyr allanol yn ein canmol yn gyson am ba mor dda y mae ein myfyrwyr wedi cael eu paratoi ar gyfer bywyd proffesiynol.
 • Cewch eich addysgu gan dîm ymroddedig o ymarferwyr ymchwil-weithredol sy’n arddangos eu gwaith eu hunain yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.
 • Gweithio ar brosiectau byw, arddangosfeydd, cystadleuthau a chomisiynau ar gyfer cleientiaid cyhoeddus a phreifat; bydd hyn yn rhoi’r hyder i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, er enghraifft, wrth fynd â’ch gwaith i orielau a llefydd manwerthu.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Yn eich cyflwyno i'r ystod eang o ddeunyddiau a thechnegau mewn Celfyddydau Cymhwysol, lle cewch y cyfle i weithio ar draws yr holl feysydd deunyddiau, gan arbrofi gyda gwydr, cerameg, metel a chyfryngau cymysg.

MODIWLAU

 • Hanes a Chyd-destun
 • Dyfodol Creadigol 1
 • Cyfathrebu Gweledol
 • Archwilio Deunyddiau
 • Proses Crefft
 • Deunydd ac Iaith

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Ehangu'ch sgiliau creu yn eich prif ddewis deunyddiau, gan ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ddofn am ddeunyddiau a sgiliau crefft sy'n eich galluogi i ddatblygu eich arddull creadigol eich hunan. Datblygir hefyd y prif sgiliau proffesiynol o ddeall marchnadoedd, cyhoeddusrwydd a phrisio trwy brosiectau ymarferol.

MODIWLAU

 • Meddwl yn Feirniadol
 • Dyfodol Creadigol: Gwneud Bywoliaeth
 • Ymarfer Estynedig (Celfyddydau Cymhwysol)
 • Ymarfer Celf
 • Ymarfer mewn Cyd-destun
 • Astudiaeth Arbenigol (Celfyddydau Cymhwysol) 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn eich galluogi i wireddu'ch syniadau yn y cyfeiriad o'ch dewis, gyda myfyrwyr yn datblygu eu themâu unigol eu hunain i gynhyrchu casgliadau, gan ddangos sgiliau gwneud a datrysiadau dylunio arloesol o ansawdd uchel.

MODIWLAU

 • Traethawd hir
 • Dyfodol Creadigol: Ymarfer Proffesiynol
 • Ymarfer Drafodedig 
 • Prosiect Gradd Celf Gymhwysol

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid

Gofynion mynediad a gwneud cais

Côd UCAS: W201

Y gofynion academaidd ar gyfer BA  (Anrh) Celfyddydau Cymhwysol yw 80-112 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol.

Mae tîm y rhaglen Celfyddydau Cymhwysol yn croesawu ceisiadau gan unrhywun a all ddangos ymroddiad i'r pwnc a'r potensial i gwblhau eu rhaglen yn llwyddiannus. Gall hyn gael ei gadarnhau drwy ddangos cyflawniadau academaidd priodol neu drwy ddangos bod yr unigolyn yn meddu ar yr wybodaeth a'r gallu sy'n gyfateb i'r cymwysterau academaidd.

Caiff pob ymgeisydd naill ai ei gyfweld yn unigol neu ei wahodd i ddiwrnod ymgeiswyr lle cânt y cyfle i ddangos portffolio o'u gwaith, Mae'n bosibl y caiff profiad ei ystyried hefyd, yn enwedig yn achos yr ymgeiswyr nad ydynt yn bodloni'r gofynion academaidd uchod, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth pwnc. 

Os byddwch chi wedi astudio mewn gwlad Ewropeaidd arall, edrychwch ar y Gofynion Mynediad ar gyfer eich cymhwyster.

Addysgu ac Asesu

Asesir yn bennaf trwy waith ymarferol a gwaith dylunio megis maquettes, llyfrau braslunio, samplau, a gwrthrychau gorffenedig. Cyflwynir y gwaith i diwtoriaid, a rhoddir adborth llafar ar unwaith, wedi’i ddilyn gan adborth ysgrifenedig mwy eang.

Fe’ch asesir ar gyfer pob modiwl. Defnyddir asesiadau ffurfiannol i fonitro cynnydd a gellir eu cynnal unrhyw adeg. Mae’r rhain yn cynnwys graddoli band, ynghyd â sylwadau arfarnol a thiwtorial atborth os yn briodol. Ni chwblheir y graddoli tan ddiwedd y flwyddyn, pan fydd gwaith yn cael ei adolygu a’i safoni gan arholwr allanol.

DYSGU AG ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyrywyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Yr oriau cyswllt yw 16 awr yr wythnos yn Lefel 4, 14 awr yr wythnos yn Lefel 5, a 12 awr yr wythnos yn Lefel 6.  Mae cyfleusterau'r gweithdai ar agor ac wedi eu staffio 5 niwrnod yr wythnos ac mae gan fyfyrwyr fynediad parhaus.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae galw mawr o hyd am ddylunwyr a all ymateb yn greadigol i broblemau celf a dylunio cymhwysol.

Mae gan ein graddedigion yrfaoedd mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys addysg, gwaith adfer, amgueddfeydd a manwerthu. Mae cyfran uchel yn mynd ymlaen i weithio mewn neu sefydlu eu horielau eu hunain.

Mae graddedigion eraill yn gweithio mewn busnesau celfyddydau cymhwysol, gweithio'n  hunangyflogedig fel artistiaid, technegwyr, dylunwyr neu grefftwyr, neu hyd yn oed sefydlu eu busnesau gwneuthurio eu hunain.

Mae cyfleoedd hefyd i chi wneud astudiaethau pellach ar lefel MA neu’r Dystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR).  

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.