BSc (Anrh) Cyfrifiadureg

Manylion cwrs

 • Côd UCAS4R9B
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A row of computing students working in a computer lab

Course Highlights

1af yng Nghymru

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)

2il yn y DU

am foddhad cwrs (The Guardian University Guide 2022)

4ydd yn y DU

am profiad myfyrwyr (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae Cyfrifiadureg yn faes cyffrous, heriol a deinamig sydd yn torri tir newydd mewn technoleg. Mae wrth graidd technolegau arloesol yn 21ain Ganrif, gan siapio dyfodol diwydiant a chymdeithas.

Bydd y rhaglen gradd BCS achrededig yma yn sicrhau bod gan raddedigion y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i ddadansoddi, cynllunio, datblygu, profi a chynnal systemau ar gyfer y dyfodol. Mae hefyd yn darparu cyfle i gymryd rhan mewn Rhaglenni Academi CISCO mewn paratoad ar gyfer ennill achrediad ardystiedig CISCO.

Mae'r Adran Gyfrifiadura yn darparu amgylchedd dysgu cyfeillgar ac yn gweithredu polisi drws agored.

Bydd y cwrs yma yn:

 • Eich arfogi gyda'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i weithio fel peiriannydd a/neu ymgynghorydd proffesiynol ym maes cynllunio, ffurfweddu a rheoli systemau cyfrifiadurol.
 • Gosod sgiliau cyflogadwyedd yn ganolog, gan ddatblygu gwaith tîm, rheoli prosiectau, cyfathrebu a meddwl yn greadigol.
 • Caniatáu ichi weithio ar brosiectau cynllunio ymarferol, gweithgareddau labordy a gwaith prosiect grŵp.
 • Cynnig cyfle ichi weithio ar brosiect/lleoliad gwaith go iawn.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022
 • *Astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadura, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

 

BCS accredited logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gymdeithas Cyfrifaduron Prydain.
 • Adran ymchwil-weithredol mewn technolegau newydd a rhai’r dyfodol.
 • Mae’r adran wedi llwyddo i gael nawdd ar gyfer datblygu ystod o gymwysiadau cegin deallus i’w defnyddio gan bobl anabl neu oedrannus ac yn parhau i ddatblygu prosiectau ymchwil.
 • Mae’r Brifysgol yn gartref i’r ARCLab, sydd yn arbenigol ym maes Cyfrifiadura a Chyfrifiadureg.
 • Yma fe gynhelir y gynhadledd ymchwil rhyngrwyd pob yn eilflwydd gan ddenu cynrychiolwyr o bob cwr o’r byd.
 • Mae ein cyrsiau yn cynnig cyfle i gymryd rhan yn Rhaglenni Academi CISCO a chymhwyso ar gyfer achrediad CISCO.
 • Mae myfyrwyr yn ymgymryd â phrosiect unigol yn nhrydedd flwyddyn eu cwrs. Fel rheol, pob blwyddyn, mae yna nifer o brosiectau ‘byw’ ar gael sy’n golygu gweithio gyda busnesau.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 3ydd yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu ac yn ail yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth, The Guardian University Guide 2022
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Cyfrifiadura, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Bydd Lefel 4 yn cynnwys deunydd sylfaenol hanfodol sy'n berthnasol i bob un o'n rhaglenni cyfrifiadureg. Byddwch yn dysgu sgiliau sy'n benodol i'r pwnc ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn cynyddu eich rhagolygon cyflogadwyedd.

Gyda chefnogaeth eich tiwtoriaid, byddwch yn dysgu am rai o'r ffeithiau, cysyniadau, technegau, prosesau dylunio hanfodol a hefyd cyd-destun rhwydweithiau cyfrifiadurol. Byddwch hefyd yn gallu arddangos y sgiliau sydd yn sail i arfer da ym maes cyfrifiaduron a dulliau cyfrifiadol, e.e. tasgau labordy sy’n ymwneud â chreu rhaglenni syml a defnyddio systemau gweithredu.

Bydd hyn yn helpu i ddatblygu eich dealltwriaeth o faterion caledwedd, gan gynnwys rhyngwynebu a chyfathrebu data, a'u heffaith ar gynllun a pherfformiad cyffredinol systemau cyfrifiadurol.

MODIWLALU

 • Systemau Cyfrifiadurol
 • Rheoli Data
 • Datrys Problemau a Rhaglennu
 • Peirianneg Gwybodaeth a Systemau
 • Dylunio a Datblygu Gwefannau
 • Dulliau Cyfrifiadol Arwahanol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae lefel 5 yn parhau i ddysgu hanfodion y ddisgyblaeth ichi, gyda modiwlau mwy arbenigol yn dechrau cael eu cyflwyno. Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect grŵp lle byddwch yn datblygu sgiliau pwysig mewn technegau rheoli prosiectau a materion proffesiynol a moesegol rheoli prosiect.

Byddwch hefyd yn dyfnhau eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o gysyniadau a dulliau gweithredu cyfrifiadurol ar gyfer problemau cymhleth drwy gymhwyso nifer o dechnegau deallusrwydd artiffisial sy'n bodoli eisoes at ddibenion dysgu ac optimeiddio gan dargedu problemau'r byd go iawn.

MODIWLAU

 • Cronfeydd Data a Systemau Gwybodaeth Ar-lein
 • Cynllunio Profiad Defnyddiwr
 • Strwythurau Data ac Algorithmau
 • Cyfrifiadura Cyfrifol
 • Rhaglennu Cymhwysol
 • Prosiect Grŵp

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Unwaith ichi gyrraedd eich blwyddyn olaf, byddwch yn datblygu eich sgiliau ymhellach drwy fodiwlau a addysgir ac ymchwil, gyda ffocws ar y datblygiadau diweddaraf yn y ddisgyblaeth o’ch dewis.

Byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect blwyddyn olaf unigol, a fydd yn helpu i’ch paratoi ar gyfer y math o dasgau a sefyllfaoedd y gallech ddod ar eu traws yn y gweithle. Bydd gwaith ymarferol a phrosiect y flwyddyn olaf yn datblygu eich sgiliau dadansoddol ymhellach drwy ddadansoddi a gwerthuso technolegau cyfredol a newydd, gan ystyried eu heffaith ar gymdeithas.

MODIWLAU

 • Rheoli Prosiectau TG
 • Data Dosranedig a Dadansoddeg Data
 • Cyfrifadwyedd ac Optimeiddio
 • Technolegau’r Dyfodol
 • Prosiect

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol. Caiff cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Bydd ymgeiswyr nad ydynt yn cwrdd â’r meini prawf uchod yn cael eu hasesu yn unigol trwy gyfweliad. 

 

Addysgu ac Asesu

Ystyrir asesu arloesol fel rhan annatod o ddysgu ar gyfer y rhaglen hon, gyda meini prawf asesu yn gysylltiedig â deilliannau dysgu modiwlau unigol.

Mae'r dulliau asesu yn cynnwys asesiadau ymarferol, adroddiadau a thraethodau, dadansoddi astudiaethau achos, cyflwyniadau llafar, papurau seminar, gwaith prosiect, portffolios, asesiadau seiliedig ar waith, arholiadau, arholiadau llafar a phrofion dosbarth dibaratoad.

Bydd asesu yn cynnwys aseiniadau unigol a rhai grŵp/tîm.

DYSGU AG ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd ein cwrs gradd yn eich galluogi i weithio gyda chyflogwyr mawr yn y diwydiannau meddalwedd, mewn cwmnïau technoleg bach a chanolig a helpu gyda datblygu eich gyrfa tuag at safleoedd rheoli mewn sefydliadau meddalwedd neu fel cyfarwyddwr cwmni ar eich busnes eich hun.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.