BSc (Anrh) Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg

Manylion cwrs

 • Côd UCASHW66
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Camera in front of green screen

Course Highlights

Creu

digwyddiadau teledu ar gyfer bandiau wedi'u harwyddo.

Datblygu

portffolio cyfryngau teledu.

Gweithio

gyda chleientiaid allanol i greu digwyddiadau teledu.

Pam dewis y cwrs hwn?

Datblygir ein gradd Cynhyrchu Teledu a Thechnoleg mewn cydweithrediad agos â'r BBC, Skillset ac arbenigwyr blaenllaw yn y diwydiant, ac mae'n seiliedig ar ddefnydd ymarferol Canolfan y Diwydiannau Creadigol y brifysgol a'i hamrywiaeth eang o gyfleusterau, fel y gallwch ddysgu a gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu go iawn.

Mae'r cwrs:

 • â ffocws ar archwilio technolegau cyfredol a’r rhai sy’n dod i’r amlwg sy’n berthnasol i gynhyrchu delweddau llonydd a symudol
 • yn caniatáu i fyfyrwyr gymryd rhan yng ngweithrediad y cyfleuster cynhyrchu o ddydd i ddydd, gan ymestyn cyfranogiad myfyrwyr y tu hwnt i'r ddarlithfa brifysgol
 • yn datblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol ar draws amrediad o sgiliau mewn cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.
 • amgylch y defnydd o stiwdio deledu y brifysgol lle bydd myfyrwyr yn archwilio gwneud ffilmiau un camera ac aml-gamera yn ogystal â goleuo a chaffael ar gyfer gwaith effeithiau gweledol.
 • wedi ei gynllunio i ddysgu a datblygu sgiliau ar draws disgyblaethau ac mae'n cwmpasu ystod eang o dechnolegau a fydd yn helpu i ddatblygu eich portffolio eich hun.
Working in the tv studio

Y Cyfryngau Creadigol

Darganfyddwch am ein cyrsiau a'n cyfleusterau Cyfryngau Creadigol gan ein staff a'n myfyrwyr presennol.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae'r Ganolfan ar gyfer y Diwydiannau Creadigol yn cefnogi gwaith ar draws ystod o ddisgyblaethau creadigol gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf ym maes technoleg a chynhyrchu teledu.
 • Stiwdio Deledu Glyndwr, sy'n cynnwys chamerâu 4K ac Uwch-fanylder a chyfarpar ac ystafell reoli amlgamera .
 • Mae myfyrwyr yn arwain sesiynau byw Glyndwr.tv, sy'n cael eu ffrydio'n fyw ac yn cynnwys cymysgedd o bandiau a pherfformwyr proffil uchel yn ogystal â rhai lleol.
 • Mae ein graddedigion wedi cydweithio gydag ystod o gwmnïau lleol gan gynnwys GIG Cymru, Rygbi'r Gynghrair Cymru, Clwyd Theatr Cymru a nifer o sefydliadau a chynyrchiadau lleol.
 • Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio gyda chwmnïau cyfryngau megis y BBC, Universal Music, QVC a Technicolor ac mae myfyrwyr eraill wedi gweithio'n llawrydd ac wedi sefydlu eu cwmnïau cynhyrchu eu hunain.
 • Mae digwyddiadau Diwydiannau Creadigol yn y Brifysgol yn y gorffennol wedi cynnwys Ffresh Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru a digwyddiad rhwydweithio Dyfodol Creadigol blynyddol.
 • Mae'r cyfleusterau TG yn rhan greiddiol o gyflwyno cwrs, gan gyflwyno ystod o feddalwedd Golygu Anlinellol megis Final Cut, Premiere ac AVID yn ogystal â cywiro lliw, cysodi a phecynnau 3D. Mae gan y cyfleusterau TG hefyd fynediad agored ac maentr ar gael i fyfyrwyr gael datblygu eu sgiliau.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae pob blwyddyn o'r rhaglen wedi'i ddylunio i gyflwyno cysyniadau, sgiliau a damcaniaethau newydd a bydd symud ymlaen i'r lefel nesaf yn defnyddio a datblygu sgiliau craidd mewn ffordd gronnus.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Sgiliau Sain
 • Cyflwyniad i Sgiliau Sgrin
 • Sgiliau Astudio
 • Dyfodol Creadigol 1 (Portffolio Cyflogadwyedd)
 • Dylunio Asedau Cyfryngau Stoc
 • Cynhyrchu Cyfryngau

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU

 • Safonau Cynhyrchu Stiwdio
 • Effeithiau Gweledol
 • Sain ar gyfer Cyfryngau Sgrin
 • Safonau Darlledu
 • Dulliau Ymchwil
 • Stiwdio Uwch (Teledu)

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Traethawd Hir
 • Prosiect
 • Ôl-gynhyrchu
 • Cydweithrediad Cleientiaid
 • Cyflenwi Cyfryngau
 • Technegau Cyfryngau Newydd

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 o bwyntiau tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol. 

 

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu ar y cwrs yma gan gynnwys creu cynyrchiadau cerddoriaeth, traethodau, dysgu seiliedig ar waith, portffolios, adroddiadau, a chyflwyniadau.

Yn ogystal â darlithoedd a gweithdai, mae myfyrwyr ar y cwrs hwn yn cael eu hannog i ddefnyddio'r cyfleuster hanfodol ar gyfer eu prosiectau eu hunain er mwyn gwella a chefnogi dysgu a datblygu.

Mae pob asesiad yn seiliedig ar brosiect.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys:

 • Darlledu - Mae gennym ystod o ddarlledwyr llwyddiannus sy'n gweithio i gwmnïau cenedlaethol yn maes cyn-gynhyrchu, cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu.
 • Cynhyrchu Fideo - Yn sefydlu eu prosiectau eu hunain neu'n gweithio i gynhyrchwyr annibynnol ar amrywiaeth o brosiectau ar gyfer ystod eang o gleientiaid.
 • Ôl-gynhyrchu - Mae sgiliau golygu fideo a chysodi'n cael eu datblygu drwy gydol y radd ac yn cynnig troedle cryf ar gyfer rolau Ôl-gynhyrchu a VFX eraill.• Ffotograffiaeth - Mae dal delweddau, llonydd a fideo wrth wraidd y cwricwlwm ac mae myfyrwyr wedi mynd ymlaen i gynhyrchu ystod o waith ffotograffig.
 • Cynhyrchu a Rheoli Studio - Mae llawer o gyfleoedd sy'n galluogi graddedigion i ddefnyddio eu sgiliau i reoli prosiectau a chomisiynau eraill gan gleientiaid. 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.