Manylion cwrs

 • Côd UCASIL19
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-ddilysu
An illustration student works in his sketchbook

Course Highlights

8fed yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

2il yng Nghymru

am ragolygon gyrfaol (The Guardian University Guide 2022)

Briffiau byw

gweithiwch gyda chleientiaid yn y byd go iawn

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y radd yma mewn Darlunio yn eich cynorthwyo i ddatblygu eich arddull darlunio a’ch dawn creu delweddau. Mae’r cwrs yn ymdrin ag agweddau ymarferol, proffesiynol ac artistig gweithio fel darlunydd gyda llais artistig personol, gan eich arfogi ar gyfer gyrfa lwyddiannus yn y diwydiannau creadigol.

Byddwch yn:

 • Dysgu sut i greu delweddau trawiadol, gweithio i safonau proffesiynol a deall sut mae eich gwaith yn ffitio i’r diwydiant.
 • Cael eich cyflwyno i ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau, i’w cynhyrchu’n dechnegol drwy wneud printiau, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, bywluniadu, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygu arddull bersonol unigryw. 
 • Cael eich cyflwyno i brosesau creadigol proffesiynol a’ch annog i ehangu eich galluoedd drwy weithdai a phrosiectau ymarferol.
 • Dysgu sut i ddadansoddi briff, adnabod a datrys problemau, datblygu eich natur greadigol unigryw eich hun a chynhyrchu portffolio proffesiynol.
 • Ennill sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuraidd gan gynnwys gweithio fel arlunydd llawrydd: o farchnata i hunan-hyrwyddo i gytundebau, anfonebau a gweithio gyda chleientiaid.
 • Cael eich annog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022 
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
Student working on tablet

Celf & Dylunioym Mhrifysgol Glyndwr

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn rhan o gymuned fywiog a chreadigol o arlunwyr masnachol gan gynnwys arlunwyr llyfrau plant, darlunwyr, animeiddwyr, artistiaid a dylunwyr gemau.
 • Cewch eich dysgu gan dîm dysgu ag iddynt ystod eang o brofiad o weithio’n broffesiynol yn y diwydiannau darlunio a chreadigol.
 • Rydym yn annog ein myfyrwyr i hunan-gyhoeddi a dysgu sut i gynhyrchu prototeipiau cynhyrchu o ansawdd uchel i’w cyflwyno i’r diwydiant cyhoeddi drwy ddefnyddio ein Rhwymfa mewnol.
 • Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobrau darlunio er enghraifft cystadleuaeth Darlunio Gwasg Prifysgol Rhydychen, cystadleuaeth Llyfrau Plant Macmillan, gwobrau D&AD a Chymdeithas Caldecott ac wedi eu henwebu ar gyfer Gwobrau uchel eu bri yr Eisner a’r Silver Reuben.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae Lefel 4 yn cyflwyno myfyrwyr i egwyddorion hanfodol darlunio a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich arddull ddarluniol. Mae hyn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth o’r offer a’r technegau creadigol y byddwch yn eu defnyddio, y cyd-destunau hanesyddol a damcaniaethau darlunio, technegau argraffu, cynhyrchu a rhwymo llyfrau, a dealltwriaeth o’r diwydiant darlunio.

MODIWLAU:

 • Cyfathrebu Gweledol
 • Cyfryngau a Thechnegau
 • Astudiaethau Cyd-destunol 1
 • Syniadau a Chysyniadau
 • Argraffu a Chynhyrchu
 • Dyfodol Creadigol 1

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae lefel 5 yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu dull unigol eu hunain o ddylunio cymeriadau, rôl darlunio mewn cymdeithas, agweddau cysyniadol darlunio, agweddau ymarferol paratoi gwaith i’w gynhyrchu yn ogystal ag archwilio hanfodion rhedeg busnes fel darlunydd llawrydd.

MODIWLAU:

 • Cymeriadau mewn Cyd-destun
 • Darlunio ar Waith
 • Astudiaethau Cyd-destunol 2
 • Darlunio Cysyniadol
 • Argraffu a Chyhoeddi
 • Dyfodol Creadigol 2

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae lefel 6 i’w negodi. Byddwch yn gweithio gyda staff i gyflwyno’r prosiectau sy’n arddangos eich arddull darluniol, eich sgiliau a’ch gallu, eich uchelgais a’ch dealltwriaeth o’r diwydiant darlunio.

MODIWLAU:

 • Ymarfer a Negodwyd
 • Astudiaethau Cyd-destunol 3
 • Dyfodol Creadigol 3
 • Prosiect gradd Darlunio

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar lefel TAG neu gyfwerth. Bydd cymwysterau Sgiliau Allweddol Lefel UG a Lefel 3 priodol hefyd yn cael eu hystyried.

Yn ogystal, rydym yn hoffi cyfweld â phob un o'n hymgeiswyr yn bersonol. Os yw hyn yn broblemus, gallwn drefnu adolygiad portffolio digidol neu gyfweliad ar-lein.

Yn eich portffolio rydym wrth ein bodd yn eich gweld yn dangos eich gallu i dynnu lluniau. Gallwch chi ddangos hyn trwy ddangos lluniadu bywyd, gwaith llyfr braslunio yn ogystal â'ch darnau olaf.

Byddem fel arfer yn disgwyl i fyfyrwyr sy'n gobeithio arbenigo mewn nofelau graffig neu gyhoeddi plant ddangos enghreifftiau o gomics neu waith darlunio llyfrau plant y maent wedi'i gynhyrchu.

 

Addysgu ac Asesu

Mae myfyrwyr Darlunio yn cael eu hasesu mewn sawl ffordd wahanol tros gyfnod eu gradd, o diwtorialau unigol, beirniadaeth grŵp, asesiad gan gymheiriaid a chyflwyno gwaith celf terfynol. Mae’r adborth wedi ei deilwrio’n unigol i’ch helpu i ddatblygu eich gwaith celf i safon broffesiynol.

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod eu gradd, o diwtorialau unigol, beirniadaeth grŵp, asesu cyfoedion a chyflwyno gwaith celf terfynol. Mae adborth wedi'i deilwra'n unigol i'ch helpu i ddatblygu eich gwaith celf i safon broffesiynol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae myfyrwyr sydd wedi astudio Darlunio yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol wedi symud ymlaen i weithio mewn amrywiaeth o swyddi a diwydiannau. Mae llawer yn mynd ymlaen i weithio fel darlunwyr llawrydd, dylunwyr llyfrau, artistiaid comics, artistiaid bwrdd darlunio, dylunwyr cymeriadau a rolau yn y diwydiant animeiddio a gemau.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ail-ddilysu

Fel rhan o’i phroses barhaus o sicrhau a gwella ansawdd, mae’r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni cyfredol, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses o ail-ddilysu.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null