BA (Anrh) Dylunio Graffeg (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASW290
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A graphic design student uses her tablet in a classroom

Course Highlights

Briffiau byw

gweithiwch gyda chleientiaid go iawn

8fed yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

2il yng Nghymru

am ragolygon gyrfaol (The Guardian University Guide 2022)

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd ein cwrs, sydd yn rhaglen hynod alwedigaethol gyda chysylltiadau ardderchog gyda diwydiant yn genedlaethol, yn eich arfogi gyda’r sgiliau sydd eu hagen arnoch i fod yn ddylunydd yn yr 21ain ganrif. Mae ein graddedigion yn weledol lythrennol ac yn gadael y cwrs yn gallu ymateb yn dechnegol i ofynion diwydiant sydd yn prysur newid.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Ennill profiad a datblygu gwybodaeth o ystod eang o dechnegau dylunio graffeg ac aml-gyfryngol.
 • Astudio meysydd megis hysbysebu, teipograffeg, golygyddol, pecynnu, brandio, dylunio gwefannau, dylunio gosodiadau, cyfathrebu symudol a graffeg symud.
 • Cael cyfleoedd i weithio ar ‘friffiau byw’ drwy ein cysylltiadau diwydiant ar fydd yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau datrys problemau i gyflawni briff cleient.
 • Mwynhau ymweliadau ag arddangosfeydd, amgueddfeydd a chynadleddau dylunio.
 • Cael eich herio i feddwl am eich ymarfer, a sut y gallwch chi gofleidio cyfleoedd newydd, cydweithio ag eraill, mentro, datrys problemau ac addasu i ffyrdd gwahanol ac arloesol o weithio’n broffesiynol ym maes y diwydiannau creadigol.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
A graphic design student working

Celf ynWrecsam glyndwr

Prif nodweddion y cwrs

 • Yn cynnwys blwyddyn sylfaen i’ch paratoi ar gyfer astudiaeth bellach.
 • Profwch amrywiaeth o gyfleoedd dysgu drwy gydol eich astudiaethau, gan gynnwys cyfleoedd i weithio ar waith prosiect go iawn, gyda chleientiaid.
 • Cymuned fechan, gyfeillgar o fyfyrwyr a darlithwyr yn ein campws ein hunain ar Stryt y Rhaglaw.
 • Staff addysgu sydd yn ymarferwyr gwybodus ac yn ymchwil weithredol yn y Diwydiannau Creadigol.
 • Cyfleoedd i ymweld ag arddangosfeydd ac amgueddfeydd dylunio, mynychu cynadleddau megis Offset yn Nulyn ac ymweld â chwmnïau dylunio ar draws y DU.
 • Cyfleoedd i gyflwyno eich gwaith i gystadlaethau dylunio cenedlaethol a rhyngwladol, megis D&AD, YCN, The Roses ac ISTD.
 • Y cyfleusterau diweddaraf yn ein Canolfan y Diwydiannau Creadigol newydd.
 • Cymuned fechan, gyfeillgar o fyfyrwyr a darlithwyr yn ein campws ein hunain ar Stryt y Rhaglaw.
 • Staff addysgu sydd yn ymarferwyr gwybodus ac yn ymchwil weithredol yn y Diwydiannau Creadigol.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

 

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn Sylfaen yn gyflwyniad i elfennau allweddol celf a dylunio, gan gynnwys ymarfer dylunio, celfyddyd gymhwysol a chelfyddyd gain. Byddwch yn archwilio proses meddwl yn greadigol sy’n ymwneud ag amryw ddisgyblaethau celf a dylunio, gan ddatblygu eich gallu i roi syniadau i lawr ar bapur yn gyflym. Bydd ystod o aseiniadau ymarferol a fydd yn cynyddu eich gallu i adnabod syniadau cryf a chysyniadau gwreiddiol.

MODIWLAU:

 • Cyflwyniad i Gelf a Dylunio
 • Cyflwyniad i Gelfyddyd Gymhwysol
 • Cyflwyniad i Gelfyddyd Gain
 • Meddwl yn Greadigol
 • Y Sgiliau Sydd eu Hangen Arnoch
 • Astudiaethau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae eich modiwlau ymarfer creadigol yn eich cyflwyno i faes pwnc dylunio, ac yn dechrau gyda sylfaen eang a phwyslais ar greu syniadau cryf a datrys problemau dylunio drwy ddefnyddio amrywiaeth o brosesau cynhyrchu dyluniadau a chyfryngau mewn amgylchedd dysgu ac addysgu amlddisgyblaethol. Mae’r amgylchedd ddysgu a rennir yn eich galluogi i ddysgu o weithio ochr yn ochr â’ch gilydd, yn enwedig yn ystod y cyfnod sefydlu ac yn y modiwlau cynnar fel ‘Astudiaethau Pwnc Rhagarweiniol’. Nod y rhain yw darparu sail gadarn o brofiad i adeiladu arni. Mae’r aseiniadau tîm yn arbennig o lwyddiannus o ran eich helpu i wneud ffrindiau ac agor eich meddwl i athroniaeth y rhaglenni Dylunio.

Caiff gwaith ei weld o bryd i’w gilydd yn ystod y modiwlau a’u dadansoddi’n feirniadol trwy drafodaeth grŵp. Bydd pwyslais yn cael ei roi ar eich dysgu unigol a byddwch yn derbyn ystod eang o aseiniadau o fewn eich maes pwnc. Bydd y rhain yn dadansoddi ac yn archwilio iaith celf a dylunio, egwyddorion a phrosesau, mathau o gyfathrebu a thechnegau cyfryngau mewn dilyniant fesul cam drwy’r flwyddyn gyntaf.

MODIWLAU:

 • Astudiaethau Cyd-destunol 1
 • Dyfodol Creadigol 1
 • Astudiaethau Pwnc Rhagarweiniol
 • Egwyddorion a Phrosesau
 • Syniadau a Chysyniadau
 • Cyfryngau a Thechnegau

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Fe welwch fod eich modiwlau yn eich galluogi i atgyfnerthu ac ymestyn eich dysgu gyda thechnegau a phrosesau uwch sy'n eich herio i arbrofi gydag amrywiaeth o gyfryngau a dulliau cyfathrebu. O fewn y modiwlau ymarferol, byddwch yn ymestyn eich ymarfer celf a dylunio, gan feddwl mwy am gelf a dylunio yn y gymuned, ar gyfer cymdeithas ac arddangosfeydd. Mae yna gyfle i gynhyrchu gwaith estynedig dros gyfnodau hirach o amser, gan godi ansawdd a safonau.

 Mae mwy o hyblygrwydd, sy'n rhoi'r rhyddid ichi ddatblygu agweddau a galluoedd mynegiannol drwy ddewis aseiniadau yn unol ag athroniaeth y rhaglenni, gan ddatblygu eich sgiliau ymchwil beirniadol a deallusol eich hunan. Disgwylir i chi gymryd mwy o gyfrifoldeb dros eich dysgu a'ch cynllun gweithredu eich hun, gan werthuso eich datblygiad drwy eich syniadau a'ch cysyniadau, cyfnodolion myfyriol, a chynllunio datblygiad personol.

MODIWLAU:

 • Astudiaethau Cyd-destunol 2
 • Dyfodol Creadigol 2
 • Ymarfer Estynedig
 • Ymarfer mewn Cyd-destun
 • Astudiaeth Arbenigol

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Yma fe welwch y bydd y modiwlau ymarfer creadigol yn eich galluogi i weithio ar aseiniadau hwy a mwy cymhleth sy'n gofyn am gyfnod estynedig a pharhaus o astudio. Mae hyn yn cynnwys astudiaethau beirniadol, dadansoddol a negodwyd lle gallwch bennu eich llwybr gyrfaol eich hun a chael y cyfle i drafod cynllun blwyddyn sy'n gosod mwy o gyfrifoldeb arnoch chi dros ba brosiectau y byddwch yn ymgymryd â hwy. Yn y sesiynau a rennir, byddwch yn cyflwyno eich syniadau i diwtoriaid a chyfoedion grŵp a sefydlu contract dysgu sy'n nodi eich amcanion a'ch deilliannau dysgu. Bydd cyflwyno eich gwaith yn y modd hwn yn eich helpu i ennill hyder pan fyddwch yn cyfathrebu eich syniadau. Yna byddwch yn rheoli eich amser a gweithio i derfynau amser wrth greu corff o waith sy'n cyflawni eich amcanion. Caiff hyn ei fonitro'n ofalus drwy feirniadaethau, seminarau a thiwtorialau rheolaidd.

Yn aml iawn, bydd y modiwlau astudio a negodwyd ar ffurf gwaith a gomisiynwyd, cleient allanol neu waith sy'n seiliedig ar gystadleuaeth sy'n ychwanegu perthnasedd o safbwynt diwydiannol a phroffesiynol. Bydd y gwaith yn ffurfio arddangosfa a allai arwain at arddangosfa, ond yn y pen draw sy'n dod yn bortffolio a'ch pasbort i gyflogaeth.

MODIWLAU:

 • Astudiaethau Cyd-destunol 3
 • Dyfodol Creadigol 3
 • Astudiaeth a Negodwyd 1
 • Astudiaeth a Negodwyd 2

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Ein gofynion cyffredinol ar gyfer y flwyddyn sylfaen yw 48-72 pwynt tariff UCAS ond mae pob cais yn cael ei ystyried yn unigol a byddwn yn ystyried profiad gwaith, hyfforddiant/cymwysterau galwedigaethol yn ogystal â chymhelliant a’r potensial i lwyddo.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n gallu dangos ymrwymiad i’r pwnc a’r potensial i gwblhau’r rhaglen o’u dewis yn llwyddiannus. Gellir sefydlu hyn drwy ddangos cyraeddiadau academaidd priodol neu drwy ddangos fod ganddynt y wybodaeth a’r gallu sydd yn cyfateb i’r cymwysterau academaidd. Mae’n bosib y bydd ymgeiswyr yn cael eu cyfweld a’u gwahodd i ddangos portffolio o’u gwaith. Gall profiad hefyd gael ei ystyried, yn dibynnu ar faint a dyfnder eu gwybodaeth o’r pwnc.

Addysgu ac Asesu

Mae’r asesu yn digwydd yn barhaus drwy gydol y cwrs. Byddwn yn eich cynghori ynghylch lefel eich cyrhaeddiad ac yn eich cyfeirio tuag at strategaeth i wneud cynnydd pellach ar y rhaglen.

Fe welwch bod eich proses ddysgu yn un gydlynol, a fydd yn pwysleisio’r berthynas rhwng y gwahanol fodiwlau rydych yn eu hastudio a’r aseiniadau ynddynt.

Mae athroniaeth gyffredinol ein rhaglen yn seiliedig ar ddysgu sy'n canolbwyntio ar y myfyriwr a bydd yn gyfle ichi ddefnyddio ac ehangu eich profiad mewn amgylchedd cefnogol. Ar ddechrau'r rhaglen, bydd disgwyl i chi gymryd cyfrifoldeb dros eich dysgu eich hun ac i gymryd rhan ragweithiol mewn amrywiaeth o brosesau dysgu ac addysgu. Mae'r rhaglen wedi'i strwythuro i'ch galluogi i weithio mewn modd rhyngddisgyblaethol, i fod yn hyblyg ac i'ch galluogi i ddatblygu yn bersonol. Bydd eich profiad hefyd yn cael ei gefnogi gan system tiwtor/tiwtorial personol.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau penodol i’w pwnc a'u sgiliau allweddol. Mae dysgu annibynnol yn cael ei hyrwyddo drwy'r adborth a roddir i fyfyrwyr, sy'n cymryd sawl ffurf gan gynnwys grwpiau bychain a thrafodaethau un i un.

Rhagolygon gyrfaol

Mae yna ystod eang o gyfleoedd yn y diwydiant dylunio. Mae graddedigion Dylunio Graffeg wedi’u paratoi’n dda i ganlyn gyrfaoedd fel dylunwyr, cyfarwyddwr celf, rheolwyr stiwdio, datblygwyr amlgyfryngau, artistiaid cysyniadol, datblygwyr rhyngweithiol, dylunwyr gwefannau, dylunwyr cyfathrebu symudol, technegwyr a dylunwyr teipograffeg.  

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null