BSc (Anrh) Ffisiotherapi

Manylion cwrs

 • Côd UCASPT19
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 120
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Physiotherapy and Occupational Therapy students in clinic

Course Highlights

1000

awr glinigol ar leoliadau drwy gydol y radd

Ffocws

rhaglen carfan fach gyda ffocws cryf ar ddysgwyr

Cymeradwyo

gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal a'r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi

Pam dewis y cwrs hwn?

Hoffech chwarae rôl allweddol mewn galluogi pobl i wella'u hiechyd, lles ac ansawdd bywyd? Efallai mai'n rhaglen BSc (Anrh) Ffisiotherapi yw'r cwrs perffaith i chi.

Mae'r cwrs yn eich cyfarparu gyda'r wybodaeth a sgiliau mae angen ar ffisiotherapyddion i:

 • Weithio gyda phobl i adnabod a mwynhau eu gallu i symud a gweithredu.
 • Weithio gyda phobl i hyrwyddo cynnal ac adnewyddu lles corfforol, cymdeithasol a seicolegol.
 • Gwneud diagnosis ar a thrin amrywiaeth o broblemau clinigol.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Cael eu dysgu gan staff medrus sy'n ffisiotherapyddion cofrestredig gyda diddordebau clinigol.
 • Cael mynediad at sesiynau ar y cyd gyda myfyrwyr eraill iechyd a gofal cymdeithasol yn y brifysgol gyda dysgu ar y cyd gyda myfyrwyr therapi galwedigaethol.
 • Datblygu sgiliau datrys problem.
 • Datblygu'n broffesiynol a phersonol dros y cwrs gan fuddio o 1000 awr glinigol ar leoliad ac astudiaeth academaidd.

 

 

HCPC logoCSP accredited
Physio & OT students outside

Nyrsio acIechyd Perthynol

Prif nodweddion y cwrs

 • Carfan fach o fyfyrwyr pob blwyddyn.
 • Aelodaeth Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi i bob myfyriwr yn rhoi mynediad i ystod anferth o adnoddau a chyfleoedd rhwydweithio.
 • Mae gennym rai llefydd wedi'u comisiynu ar y rhaglen, felly gall eich ffioedd addysgu gael eu talu a gallwch fod yn gymwys ar gyfer taliad unigol blynyddol, cefnogaeth ariannol i dalu am gostau lleoliad a gallwch wneud cais am fwrsariaeth prawf modd.
 • Cymeradwywyd y cwrs gan Gyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal.
 • Cymeradwywyd y cwrs gan gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.
 • Y brif safle i gyflwyno'r cwrs hwn yw ein campws Wrecsam. Gellir yn achlysurol, cyflwyno sesiynau addysg rhyngbroffesiynol o'n campws yn Llanelwy gyda myfyrwyr o gyrsiau amrywiol nyrsio ac iechyd perthynol.
 • Wedi cwblhau'r rhaglen byddwch yn gymwys i wneud cais ar gyfer cofrestriad cychwynnol gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac ar gyfer aelodaeth lawn Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

Beth fyddwch chin ei astudio

Blwyddyn 1 (Level 4) 

Mae astudiaethau'r flwyddyn gyntaf yn gosod y wybodaeth sylfaen a'r sgiliau datrys problemau a rhesymu clinigol. Mae lleoliad tair wythnos yn darparu cyfle i fyfyrwyr i adlewyrchu ar y dysgu a pharatoi am brofiad lleoliad Lefel 5.

Modiwlau

 • Astudiaethau Proffesiynol & Lleoliad 1: cyflwyniad i beth mae'n golygu i fod yn weithiwr proffesiynol iechyd a gofal, yn datblygu'r rôl a'r cyfrifoldeb o fod yn ffisiotherapydd ymreolaethol a phroffesiynol.
 • Ymchwil 1 - dysgu i ddysgu: yn canolbwyntio ar sgiliau astudio a chyflwyniad i ddefnyddio tystiolaeth ymchwil mewn gofal iechyd a chymdeithasol.
 • Sylfaeni Ymarfer Ffisiotherapi 1: Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno ffisioleg ac anatomeg gyda ffocws ar asesiad ffisiotherapi cyhyrysgerbydol gan gynnwys sgiliau cyfathrebu a'r ffactorau unigol a chymdeithasol sy'n cyfranu i'r cysyniad o iechyd a lles.
 • Sylfaeni Ymarfer Ffisiotherapi 2: Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno anatomeg a ffisioleg arferol gyda ffocws ar y systemau cardio-resbiradol, yn adeiladu ar asesiad ffisiotherapi, ymddygiadau iechyd a'r agenda iechyd cyhoeddus ehangach.

Blwyddyn 2 (Lefel 5)

Mae blwyddyn dau'n datblygu'r wybodaeth a'r sgiliau mewn mwy o ddyfnder yn ystod astudiaethau mewn cardio-resbiradol, niwroleg a'r asgwrn cefn ac yn darparu dau leoliad chwe wythnos i gyfnerthu'r sgiliau a gwybodaeth o flwyddyn un a dau. 

Modiwlau

 • Ffisiotherapi ac Adferiad Cardio-resbiradol: yn darparu'r wybodaeth a sgiliau i gymhwyso anatomeg, ffisioleg a phatholeg i ddatblygu sgiliau datrys problemau i asesu ac adfer cyflyrau cardio-resbiradol cyffredin.
 • Ffisiotherapi ac Adferiad Cyhyrysgerbydol: yn darparu'r wybodaeth a sgiliau i gymhwyso anatomeg, ffisioleg a phatholeg i ddatblygu sgiliau datrys problemau i asesu ac adfer cyflyrau cyffredin yr asgwrn cefn.
 • Ffisiotherapi ac Adferiad Niwrolegol: yn darparu'r wybodaeth a sgiliau i gymhwyso anatomeg, ffisioleg a phatholeg i ddatblygu sgiliau datrys problemau i asesu ac adfer cyflyrau niwrolegol cyffredin.
 • Ymchwil 2: yn canolbwyntio ar adeiladu sgiliau gwerthuso ac ymchwil gyda chyflwyniad i ddefnyddio ymchwil mewn gofal iechyd a cymdeithasol yn seiliedig ar dystiolaeth.
 • Lleoliad 2: lleoliad chwe wythnos yn datblygu sgiliau ymarfer clinigol.
 • Lleoliad 3: lleoliad chwe wythnos yn datblygu sgiliau ymarfer clinigol.

Blwyddyn 3 (Lefel 6)

Mae blwyddyn tri'n cynnig cyfleoedd ar gyfer dysgu annibynnol a hunan fyfyrio wrth baratoi am gyflogaeth. Bydd cymhlethdod cyflwyniad defnyddiwr gwasanaeth yn cael ei archwilio i hwyluso gwerthusiad beirniadol a datrys problemau lefel-uchel.

Modiwlau

 • Arweinyddiaeth ac Arloesedd mewn Ymarfer: Yn paratoi myfyrwyr ar gyfer cyflogaeth i gyfrannu tu hwn i'w sgiliau clinigol trwy ddealltwriaeth o'u rôl ac arloesedd a gallu adnabod sut i wella gwasanaethau.
 • Rheolaeth y Claf Cymhleth: Yn annog myfyrwyr i addasu rheolaeth ffisiotherapi ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n cyflwyno gyda sbectrwm o gyflyrau iechyd a chymdeithasol, gan adlewyrchu cymhlethdod ymarfer gofal iechyd cyfoes.
 • Ymchwil 3 - traethawd hir: Cyfnerthu sgiliau ymchwil ymhellach a chwblhau prosiect ymchwil.
 • Lleoliad 4: lleoliad chwe wythnos yn cyfnerthu sgiliau clinigol.
 • Lleoliad 5: lleoliad saith wythnos yn cyfnerthu sgiliau clinigol.
Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 120 pwynt tariff UCAS yn TAG Lefel A gyda gradd B neu uwch mewn Gwyddoniaeth Fiolegol neu Addysg Gorfforol neu gyfatebol.

Bydd cymwysterau cyfwerth a Lefel A'n cael eu cymryd i ystyriaeth, gan gynnwys er enghraifft 120 pwynt tariff UCAS o Ddiploma Mynediad i Addysg Uwch neu BTEC lefel 3 (Astudiaethau Gwyddoniaeth neu Iechyd).

Byddwn yn disgwyl i ymgeiswyr fel arfer cael lleiafswm o 5 TGAU (A*-C, neu 9-4) i gynnwys Mathemateg, Gwyddoniaeth Fiolegol a Saesneg/Cymraeg.

Ystyrir ceisiadau yn unigol ac yn ôl eu teilyngdod, fodd bynnag, mae’n rhaid bod gennych:

 • Astudiaethau Lefel A ddiweddar (yn ystod y 5 mlynedd diwethaf) neu gyfatebol (BTEC, Cwrs Mynediad mewn pwnc perthnasol)
 • Os ydych newydd adael yr ysgol mae gofyn bod gennych o leiaf 120 pwynt tariff UCAS. Bydd cymwysterau had ydynt yn cario pwyntiau UCAS yn cael eu cymryd i ystyriaeth ar gyfer ymgeiswyr aeddfed
 • Profiad o ystod o leoliadau iechyd/gofal cymdeithasol/trydydd sector naill ai'n wirfoddol neu'n gyflogedig
 • Wedi mynychu diwrnod agored Prifysgol Glyndŵr Wrecsam neu sesiwn flasu Ffisiotherapi Glyndŵr

Mae pob cynnig am le ar y radd hon a wneir yn dilyn cyfweliad yn amodol ar gwblhau cliriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG). Yn ogystal mae cael eich derbyn i'r cwrs yn amodol ar Gliriad Iechyd Galwedigaethol.

Addysgu ac Asesu

Mae asesiadau'n cynnwys:

 • Cwestiynau aml-ddewis
 • Cyflwyniadau grŵp ac unigol
 • Lleoliadau ymarferol
 • Cyflwyniadau viva
 • Prosiectau ymchwil
 • Cwestiynau ysgrifenedig byr

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd. Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau.

Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Sesiynau Ymarferol

Mae sesiynau ymarferol yn rhan bwysig o addysgu a dysgu ffisiotherapyddion, wrth ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol er mwyn gwneud y swydd gan roi theori ar waith.

Bydd myfyrwyr fel arfer yn gweithio fesul dau ac yn cael eu hannog i weithio gyda myfyrwyr gwahanol yn ystod y tair blynedd fel y gellir gweithredu’r sgiliau a gwybodaeth ar gyrff a rhywiau gwahanol.

Bydd myfyrwyr yn cymryd eu tro i fod yn ffisiotherapydd a chleient, bydd yn rhaid i’r myfyriwr sydd yn cymryd rhan y cleient gwisgo trowsus byr/dillad isaf fel bod y myfyriwr arall yn gallu gweld, teimlo a symud corf y cleient a defnyddio nifer o dechnegau ffisiotherapi asesu a triniaeth. 

Disgwylir i fyfyrwyr rhoi adborth i’w gilydd yn ystod sesiynau ymarferol.Bydd yn rhaid dilyn proses caniatâd i’r sesiynau ymarfer ar ddechrau’r cwrs phob blwyddyn wedyn.

Mae proffesiynoldeb ym mhob agwedd o’r cwrs yn bwysig eithriadol a bydd myfyrwyr yn dysgu beth yw bod yn weithiwr proffesiynol yn gynnar yn y rhaglen.

Mae proffesiynoldeb mewn sesiynau ymarferol yn hanfodol gan fod yr amgylchedd clinigol yn cael ei dyblygu, ac felly mi fydd yn rhaid glynu wrth reolau iechyd a diogelwch a rheoli heintiau.Disgwylir i fyfyrwyr dilyn polisi gwisg, er enghraifft clymu eu gwallt i fyny, peidio gorchuddio’r breichiau o dan y penelinoedd a gwisgo gwisg ymarferol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd graddedigion yn gymwys i wneud cais am gofrestriad cychwynnol gyda Chyngor y Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC) ac am aelodaeth lawn Cymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

Bydd graddedigion yn dod o hyd i gyflogaeth yn y GIC, gwasanaethau cymdeithasol a'r trydydd sector ac yn cael cyfle i archwilio cyflogaeth yn y sector breifat, chwaraeon a thramor.

Cymhwystra i weithio fel Ffisiotherapydd

Wrth gwblhau’r rhaglen yn llwyddiannus, byddwch yn ddilys i ymgeisio am fynediad i Gofrestr y Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Mae’n ofyniad cyfreithiol bod pawb sydd eisiau ymarfer o dan deitl a gwarchodir gan Orchymyn Iechyd a Gwaith Cymdeithasol 2001  ar gofrestr yr HCPC. Am fwy o wybodaeth, gweler gwefan yr HCPC ar www.hcpc-uk.org.

Byddwch hefyd yn ddilys i ymgeisio i fod yn aelod llawn o’r Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi (CSP). Ni fydd myfyrwyr sydd heb gwblhau’r rhaglen neu wedi gadael gydag aegrotat yn gynnwys i wneud cais am gofrestriad HCPC a ni allent ymarfer fel ffisiotherapydd. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu israddedig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer 2022/23 ar gyfer cwrs llawn amser yw £9000 y flwyddyn.

Gellir cymryd dau lwybr o ran cyllid, hunan-gyllido neu Gynllun Bwrsari GIG Cymru.

Hunan-Ariannu

Bydd y brifysgol yn talu am:

 • Eich gwisgoedd clinigol ac ymarferol
 • Aelodaeth Myfyriwr o Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi
 • DBS

Gellid mynd i gostau yn ystod y rhaglen, megis teithio i ac o leoliadau a llety. Gall myfyrwyr cael eu lleoli ar draws Ngogledd Cymru neu yng ngogledd Powys, yn ogystal â Chaer a Chroesoswallt. Efallai bydd yn rhaid i rai myfyrwyr teithio neu aros mewn llety yn ystod y lleoliad (3-7 wythnos), yn ddibynnol ar amseroedd teithio ac amgylchiadau personol

Cynllun Bwrsari GIG Cymru

Os ydych yn cytuno i weithio yng Nghymru am ddwy flynedd ar ôl cwblhau eich astudiaethau, byddwch yn gynnwys ar gyfer Bwrsari GIG Cymru,

 • Telir eich ffioedd dysgu
 • Byddwch yn derbyn cymhorthdal blynyddol o £1,000.
 • Gallwch ymgeisio am fwrsari ar sail prawf modd (yn ddibynnol ar incwm teulu)
 • Cymorth gofal plant, lwfans myfyriwr anabl, lwfans personol dibynnol, lwfans dysgu rhieniol (yn amodol ar gymhwystra)
 • Benthyciad myfyriwr llai
 • Telir costau llety ymlaen llaw
 • Aelodaeth myfyriwr o Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi a dalir gan y Brifysgol
 • Gwisgoedd clinigol ac ymarfer gan y Brifysgol
 • Bydd y Brifysgol yn talu am wiriad DBS

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null