BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC)

Manylion cwrs

 • Côd UCASL593
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-ddilysu
A student working at a desk with classmates

Course Highlights

1af allan o brifysgolion Cymru

ar gyfer boddhad cyffredinol (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022)*

1af yng Nghymru

yn gyffredinol, gan gynnwys ar gyfer boddhad gyda addysgu a boddhad gyda'r cwrs (The Guardian University Guide 2023)*

3ydd yn y DU

a 1af allan o brifysgolion Cymru ar gyfer yr addysgu ar fy nghwrs (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs cyffrous hwn wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer y rheiny sydd am weithio’n gadarnhaol gyda phlant, pobl ifanc, grwpiau ymylol, a chymunedau er mwyn cefnogi eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol.

Y Cydbwyllgor Negodi (JNC) ar gyfer gweithwyr ieuenctid a chymunedol yw’r corff sy’n gosod y fframwaith cenedlaethol a ddefnyddir i raddio a thalu swyddi gwaith ieuenctid. Mae’r JNC yn cydnabod cymwysterau gweithwyr ieuenctid a chymunedol sydd wedi’u cymeradwyo’n broffesiynol gan y Pwyllgor Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS).

Datblygu ymarfer addysgol anffurfiol; archwilio theori ieuenctid a chymuned; a datblygu eu hymarfer wrth weithio gyda phobl ifanc a chymunedau drwy gyfranogi, grymuso a gweithio mewn partneriaeth.

Maer cwrs yn croesawu myfyrwyr amrywiol, syn angerddol dros gyfiawnder cymdeithasol, hawliau pobl ifanc ac sydd am ddatblygu gwell dealltwriaeth o ddylanwadau cymdeithasol syn llywio ac yn dylanwadun uniongyrchol ar faes gwaith Ieuenctid a Chymuned. 

Byddwch yn: 

 • Cewch ennill cymhwyster gwaith ieuenctid proffesiynol wedi’i gymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru.
 • Byddwch yn gallu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru fel Gweithiwr Ieuenctid ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.
 • Bydd cyfleoedd i fynd ar leoliad wedi’i rannol ariannu drwy raglen Erasmus.
 • Mae cyfleoedd i ddatblygu sgiliau gwaith ieuenctid a chymunedol yn rhyngwladol yn Ewrop a thu hwnt, gan ystyried effaith tueddiadau newydd yn ymarfer a pholisi gwaith ieuenctid yng Nghymru, y Deyrnas Unedig, Ewrop ac yn fyd-eang.
 • *astudio cwrs s'yn rhan o grŵp pwnc CHA3 sydd yn safle 1af allan o brifysgolion cymru am foddhad cyffredinol ayn ogystal a 3ydd yn y DU a 1af allan o brifysgolion Cymru am yr addysgu ar fy nghwrs yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022.
 • *astudio cwrs sy’n rhan o faes pwnc sydd wedi’i raddio’n 1af yng Nghymru 1af yng Nghymru yn gyffredinol, gan gynnwys ar gyfer boddhad â’r addysgu a boddhad â’r cwrs yn nhablau cynghrair pynciau Gwaith Cymdeithasol, The Guardian University Guide 2023.
ETS Cymru logo
Four students chatting around a table

Ieuenctid a Chymuned ynPrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prif nodweddion y cwrs

 • Cydnabyddiaeth broffesiynol JNC, cymeradwywyd gan ETS Cymru.
 • 800 awr o brofiad a lleoliad yn y gweithle, gyda hyd at 3 darparwr lleoliad.
 • Modiwlau a chyfleoedd lleoliad rhyngwladol.
 • Dysgu ac addysgu sy’n defnyddio dulliau dysgu cyfunol (yn amodol ar gael eu hailddilysu).
 • Tîm addysgu profiadol sydd wrthi’n ymarfer, yn ymchwilio ac yn ymwneud â chyhoeddiadau cyfredol.
 • Paratoi ar gyfer astudio ar lefel ôl-radd; a pharatoi at fynd i waith cyflogedig drwy fod â phrofiad rheoli, arwain ac ymchwilio.
 • Carfan fach o fyfyrwyr, er mwyn i diwtoriaid gynnig cymorth 1-1 personol i fyfyrwyr. Mae ein cwrs wedi’i arwain gan dîm o staff sydd wedi cyhoeddi gwaith bob blwyddyn yn y 5 mlynedd diwethaf.
 • Graddio â chymhwyster(au) proffesiynol, ynghyd â chofrestru ar Gyngor y Gweithlu Addysg, a hyn yn hanfodol i weithio yn y maes Gwaith Ieuenctid yng Nghymru.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae hwn yn gwrs ar gyfer pobl sy'n dymuno gweithio o fewn addysg anffurfiol; astudio theori ieuenctid a cymuned a datblygu eich ymarfer o ran gweithio gyda phobl ifanc a chymunedoedd trwy gyfranogi, grymuso a gweithio mewn partneriaethau.

Mae cyfleoedd i ddatblygu sgiliau gwaith ieuenctid a chymuned yn rhyngwladol yn Ewrop a thu hwnt; gan gymryd i ystyriaeth effaith globaleiddio a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg mewn polisi ac ymarfer ieuenctid Ewropeaidd a byd-eang.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn astudio gwerthoedd ac egwyddorion gwaith ieuenctid a chymuned, sgiliau creadigol a gwaith grwp, a datblygu gwybodaeth o ddiogelu a gweithio aml-asiantaethol.

MODIWLAU

 • Lleoliad 1 (Craidd): Paratoi ar gyfer Ymarfer Proffesiynol Arfer adfyfyriol, mae'r lleoliad gwaith maes cyntaf yn helpu myfyrwyr i sefydlu sylfeini sylfaenol ymarfer gwaith ieuenctid a chymuned da ac ymgorffori sgiliau meddwl adfyfyriol.
 • Gwerthoedd ac Egwyddorion Gwaith Ieuenctid a Chymuned (Craidd): Astudio egwyddorion craidd gwaith ieuenctid a chymuned. Deall gwerthoedd addysg anffurfiol, gan gydnabod a deall a deall ymarfer gwrth-ormesol yn enwedig. Bydd myfyrwyr yn dechrau archwilio a datblygu eu hunaniaeth broffesiynol.
 • Gweithio'n greadigol gyda Grwpiau (Craidd): Modiwl cyffrous sy'n dod â theori gwaith grŵp ac ymarfer creadigol ynghyd.
 • Gweithio gyda'ch Gilydd i Ddiogelu Eraill( Craidd): Archwilio rôl y gweithiwr ieuenctid a chymuned mewn diogelu pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed, a sut i weithio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd aml-asiantaethol.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, byddwch yn adeiladu ar y dysgu hwn, gan archwilio gwleidyddiaeth a pholisi cymdeithasol, dadansoddi addysg anffurfiol, a datblygu sgiliau mewn ymchwil gymdeithasol, Gwaith Ieuenctid Rhyngwladol, arweinyddiaeth, a goruchwylio eraill.

MODIWLAU

 • Lleoliad 2 - Integreiddio Arfer Proffesiynol (Craidd): Integreiddio Ymarfer Proffesiynol- Mae'r ail leoliad gwaith maes yn lleoliad bloc, sy'n galluogi myfyrwyr i gael eu mewnblannu ym maes gwaith ieuenctid a chymuned a datblygu eu sgiliau mewn ymarfer. Gall hyn fod yn lleoliad yn Ewrop neu ymhellach i ffwrdd.
 • Safbwyntiau Gwleidyddiaeth a Chymdeithasegol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (Craidd): Dynodi a dadansoddi’r modd y gall agendâu gwleidyddol a pholisïau cymdeithasol lunio cyd-destun ymarfer, ac adnabod gwahanol safbwyntiau gwleidyddol ynghylch polisi cymdeithasol a lles.
 • Gwaith Ieuenctid Rhyngwladol (Craidd): Cyfle i archwilio manteision gwaith ieuenctid rhyngwladol a dysgu rhyngddiwylliannol i bobl ifanc. Nodi gwahanol ymarferion gwaith ieuenctid ledled y byd, a rôl y gweithiwr ieuenctid a chymuned o ran deall eu hunaniaeth ddiwylliannol eu hunain a helpu eraill i ddeall eu hun nhw.
 • Dulliau Ymchwil (Craidd): Adnabod yr hyn a olygir gan ymchwil gymdeithasol, a sut y gellir ei gymhwyso i ymchwilio i faes ymarfer neu fater cymdeithasol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil, a datblygu sgiliau a gwerthoedd sy'n dangos eich gallu i ddod yn ymarferydd proffesiynol.

MODIWLAU

 • Lleoliad 3 - Arwain mewn Ymarfer Proffesiynol (Craidd): Arwain mewn Ymarfer Proffesiynol - cyfle i fyfyrwyr i roi eu sgiliau arwain a goruwchwylio ar waith mewn lleoliad ieuenctid a chymuned.
 • Prosiect Ymchwil (Craidd): Â chefnogaeth goruchwyliwr prosiect ymchwil, bydd myfyrwyr yn cynnal darn o ymchwil unigryw i faes sy'n gysylltiedeig â gwaith ieuenctid a chymuned a fydd yn effeithio'n gadarnhaol ar ymarfer a pholisi.
 • Rheoli mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid a Chymuned Cyfoes (Craidd): Nodi a gwerthuso'n feirniadol modelau o arweinyddiaeth mewn cyd-destunay gwaith ieuenctid a chymuned, gan ddadansoddi'r sgiliau sydd eu hangen i arwain mewn ymarfer cyfoes a gofynion gweithio mewn amgylcheddau ymarfer seiliedig ar dystiolaeth.
 • Goruchwyliaeth Broffesiynol (Craidd): Bydd myfyrwyr yn deall pwysigrwydd goruchwyliaeth broffesiynol mewn cefnogi a datblygu staff a gwirfoddolwyr ac yn datblygu sgiliau i weithredu hyn mewn ymarfer.
 • Dadansoddiad Beirniadol o Addysg mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned (Craidd): Wedi'i osod o fewn cyd-destun polisi gwaith ieuenctid cyfredol mae'r modiwl hwn yn archwilio'n drylwyr egwyddorion a gwerthoedd craidd addysg anffurfio gan ddadansoddi'n feirniadol cysyniadau deialog, cyfranogiad, grymuso, partneriaeth ac ymarfer gwrth-ormesol. Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl hwn ar ôl datblygu eu hunaniaeth broffesiynol fel addysgwr anffurfiol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Safon Uwch neu gyfwerth. Bydd Safon UG a chymwysterau Sgiliau Allweddol Lefel 3 yn cael eu hystyried hefyd. Gellir cymryd profiad blaenorol o waith ieuenctid a chymuned yn hytrach na chymwysterau academaidd i ystyriaeth.

Ar ben hyn, mae gofyn bod gan bob ymgeisydd 1000 awr o brofiad ymarferol perthnasol. Gall hyn gael ei gronni drwy waith gwirfoddol neu waith cyflogedig ym maes gwaith ieuenctid a chymuned. Gall tîm y rhaglen gynghori ymgeiswyr parthed profiad gwirfoddoli a phrofiad ymarfer os bydd angen. 

Bydd pob ymgeisydd a ystyrir yn addas yn cael cyfweliad, a bydd y rheiny gydag anableddau neu o gyrsiau mynediad perthnasol neu gyrsiau gwaith ieuenctid Lefel 3 yn cael cyn cynnig cyfweliad yn awtomatig. 

Cyn i chi gael cynnig lle diamod ar y graddau hyn, gofynnir i chi gwblhau ffurflen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)- y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt a thalu’r ffi briodol, fel y gellir gwirio eich bod yn addas i weithio gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed gan fod yn rhaid i bob myfyriwr fod yn fodlon gwneud lleoliad ymarfer drwy gydol eu rhaglen. 

 

.

Addysgu ac Asesu

Dysgu ac Addysgu

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan ddefnyddio ystod o ddulliau cynhwysol a rhyngweithiol sy'n modelu gwerthoedd ac egwyddorion y sector, mae'r rhain yn cynnwys gweithgareddau dysgu ar-lein a wyneb-yn-wyneb, darlithoedd, gwaith mewn grwpiau bach, tiwtorialau unigol a sesiynau goruchwylio, dysgu cyfunol a dysgu ar-lein, astudiaeth annibynnol dan gyfarwyddyd, a gweithgareddau seiliedig ar waith yn y lleoliad.

Drwy gydol y rhaglen radd lawn byddwch yn cymryd rhan mewn 3,600 awr o ddysgu (1200 y flwyddyn academaidd i fyfyriwr llawn amser), bydd hyn fel arfer yn cynnwys cyfanswm o 800 awr mewn lleoliad dros dair blynedd, a bydd yr oriau sy'n weddill yn cael eu dosbarthu rhwng gweithgareddau dysgu ar yr amserlen ac astudiaeth bersonol dan arweiniad.

Fel arfer, bydd sesiynau a addysgir yn cael eu cynnal dros ddau ddiwrnod yr wythnos ymhob semester, gyda'r dyddiau eraill yn cael eu neilltuo ar gyfer gwaith lleoliadau a/neu astudiaeth bersonol. Bydd cyfle am leoliad bloc ar Lefel 5. Mae'r dulliau asesu a ddefnyddir ar draws y modiwlau yn cynnwys: traethodau, tasgau ysgrifennu adfyfyriol, cyflwyniadau unigol a grŵp, portffolios seiliedig ar ymarfer, adroddiadau prosiect, ac adroddiadau ymchwil.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Gall cyfleoedd cyflogaeth mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned gynnwys:

 • Gwasanaethau ieuenctid Awdurdodau Lleol, megis Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Wrecsam, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Sir Amwythig
 • Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Integredig (IYSS)
 • Sefydliadau ieuenctid ac elusennau, fel yr YMCA, Barnardo's, Youth Cymru, Live! Chesire, CAIS
 • Ysgolion a Cholegau
 • Gwasanaethau cymunedol lleol gan gynnwys, Partneriaeth Parc Caia, Wrecsam Ifanc, Gofalwyr Ifanc, EYST
 • Gwasanaeth tai a digartrefedd, megis Shelter Cymru, Centrepoint, LLamau, Ffederasiwn Foyer
 • Grwpiau sy’n seiliedig ar ffydd
 • Gwasanaethau cyffuriau ac alcohol
 • Gwasanaethau Iechyd Meddwl, megis Mind
 • Gwasanaethau iechyd rhywiol, fel The Brook
 • Timau Troseddau Ieuenctid
 • Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG/NHS)
 • Gwasanaeth Cenedlaethol Dinasyddion

Gall meysydd neu arbenigeddau Gwaith Ieuenctid a Chymuned gynnwys:

 • Clybiau ieuenctid
 • Rheoli prosiectau Gwaith Ieuenctid
 • Gwaith ieuenctid mynediad agored
 • Gwaith ieuenctid datgysylltiedig
 • Gwaith ieuenctid allgymorth
 • Addysg breswyl ac awyr agored
 • Gweithio gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc
 • Cymorth dysgu
 • Eiriolaeth a hawliau pobl ifanc
 • Llywodraeth Leol a chenedlaethol
 • Digartrefedd ieuenctid a chymorth tai
 • Gwaith Ieuenctid mewn Ysbyty
 • Gweithiwr iechyd meddwl pobl ifanc
 • Gweithiwr iechyd rhywiol pobl ifanc
 • Menter gymdeithasol
 • Troseddau ieuenctid/ diwylliant gang
 • Gweithiwr camfanteisio ar blant (CCET a CSE)
 • Gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy’n byw gydag anableddau

Ar ôl cwblhau’r rhaglen gradd Gwaith Ieuenctid a Chymunedol yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn barod i astudio ar lefel ôl-raddedig, fel y Diploma Ôl-radd neu radd Meistr mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned, i wella eu gyrfa academaidd a phroffesiynol ymhellach.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Bydd eich cyflogadwyedd yn cael ei hybu gan y profiadau, y cysylltiadau a’r cyfleoedd a ddarperir trwy ymgymryd â thri lleoliad gwaith maes mewn nifer o asiantaethau cyflogi.

Ffioedd a chyllid

Caiff myfyrwyr eu hannog i ystyried costau ychwanegol syn gysylltiedig ag astudio mewn addysg uwch, gan gynnwys offer astudio (gliniaduron), adnoddau astudio (llyfrau) a threuliau teithio (lleoliadau).

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.