BA (Anrh) Gwaith Ieuenctid a Chymuned (JNC)

Manylion cwrs

 • Côd UCASL593
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A student working at a desk with classmates

Course Highlights

1af yng Nghymru

am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2022)*

JNC

Enillwch gymhwyster proffesiynol JNC ochr yn ochr â'ch gradd

4ydd yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)*

Pam dewis y cwrs hwn?

Cwrs cyffrous yw hwn, sydd wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer pobl sydd eisiau gweithio gyda phlant, pobl ifanc, cymunedau a grwpiau ar y cyrion i gefnogi eu datblygiad personol, cymdeithasol a gwleidyddol.

Bydd myfyrwyr yn: 

 • Gael cymhwyster proffesiynol sydd wedi ei gymeradwyo gan Safonau Hyfforddiant Addysg Cymru.
 • Cynnwys dros draean o'u amser mewn gweithgareddau lleoliad.
 • Ennill cymhwyster proffesiynol JNC yn eich galluogi i gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg fel Gweithiwr Ieuenctid.
 • Cael cyfle i wneud lleoliad a ariennir yn rhannol drwy raglen Erasmus â phrifysgol yn Ewrop.
 • Astudio mewn adran sydd â 44 mlynedd o brofiad, cysylltiadau â chyflogwyr ledled Gogledd Cymru, Gogledd Orllewin Lloegr, a Chanolbarth Lloegr, a phartneriaethau â sefydliadau ar draws y sector statudol, gwirfoddol a thrydydd sector.
 • Cael yr opsiwn i astudio llwybr wedi'i seilio ar ffydd yn y flwyddyn gyntaf ac ymadael â Thystysgrif mewn Addysg Uwch, Ieuenctid a Gwaith Cymunedol (wedi'i seilio ar ffydd), neu ychwanegu at y radd lawn a Chymhwyster JNC*.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yn gyffredinol yng Nghymru 1st ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gydag addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwaith Cymdeithasol, The Guardian University Guide 2022.  
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 1af yng Nghymru am brofiad y myfyriwr ac am ragolygon graddedigion yn nhablau cynghrair pwnc Gwaith Cymdeithasol, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
 • *astudio cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yng Nghymru am foddhad myfyrwyr ac yn gydradd gyntaf yn y DU am ragolygon graddedigion yn nhablau cynghrair pwnc Gwaith Cymdeithasol, Complete University Guide 2022.

*Bydd myfyrwyr ar y llwybr seiliedig at ffydd sydd eisiau cael y cymhwyster proffesiynol llawn JNC angen cwblhau modiwl 20 credid ychwanegol ar lefel 4

 

ETS Cymru logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Rhaglen radd sydd â chymeradwyaeth broffesiynol*, a chynnwys cwrs sydd yn gyflin â Safonau Galwedigaethol a Phroffesiynol Cenedlaethol yn y sector.
 • Cyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus trwy gyfleoedd hyfforddi ychwanegol a rhwydweithio proffesiynol ar gwrs sydd â chysylltiadau cryf â chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant lleol.
 • Byddwch yn dysgu a chael profiad gyda 800 awr o ymarfer gwaith maes dan oruchwyliaeth, gyda lleoliad bob blwyddyn astudio. Gall hyn fod mewn lleoliadau gwaith ieuenctid, datblygiad cymunedol, a gwaith chwarae naill ai yn y DU neu’n rhyngwladol.
 • Byddwch chi’n dechrau’r flwyddyn acadeamidd gyda phrofiad dysgu oddi ar y campws gyda phrosiect partner i weld sgiliau gwaith ieuenctid ar waith.
 • Opsiwn i astudio'r llwybr seiliedig ar ffydd yn y flwyddyn gyntaf drwy gwblhau modiwl ychwanegol.
 • Byddwch yn datblygu sgiliau mewn gwaith tîm, cyfathrebu cadarnhaol, gweithio gyda grwpiau ac unigolion, arfer adyfyriol ac arwain eraill.
 • Byddwch yn datblygu gwybodaeth a sgiliau craidd ar gyfer ymarfer gwaith ieuenctid ac addysg anffurfiol y gellir eu trosglwyddo i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn ystod o wahanol leoliadau.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yn gyffredinol yng Nghymru 1st ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gydag addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwaith Cymdeithasol, The Guardian University Guide 2022.  
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 4ydd yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 1af yng Nghymru am brofiad y myfyriwr ac am ragolygon graddedigion yn nhablau cynghrair pwnc Gwaith Cymdeithasol, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn gyntaf yng Nghymru am foddhad myfyrwyr ac yn gydradd gyntaf yn y DU am ragolygon graddedigion yn nhablau cynghrair pwnc Gwaith Cymdeithasol, Complete University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae hwn yn gwrs ar gyfer pobl sy'n dymuno gweithio o fewn addysg anffurfiol; astudio theori ieuenctid a cymuned a datblygu eich ymarfer o ran gweithio gyda phobl ifanc a chymunedoedd trwy gyfranogi, grymuso a gweithio mewn partneriaethau.

Mae cyfleoedd i ddatblygu sgiliau gwaith ieuenctid a chymuned yn rhyngwladol yn Ewrop a thu hwnt; gan gymryd i ystyriaeth effaith globaleiddio a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg mewn polisi ac ymarfer ieuenctid Ewropeaidd a byd-eang.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Yn y flwyddyn gyntaf byddwch yn astudio gwerthoedd ac egwyddorion gwaith ieuenctid a chymuned, sgiliau creadigol a gwaith grwp, a datblygu gwybodaeth o ddiogelu a gweithio aml-asiantaethol.

MODIWLAU

 • Lleoliad 1 - Paratoi ar gyfer Ymarfer Proffesiynol Arfer adfyfyriol, mae'r lleoliad gwaith maes cyntaf yn helpu myfyrwyr i sefydlu sylfeini sylfaenol ymarfer gwaith ieuenctid a chymuned da ac ymgorffori sgiliau meddwl adfyfyriol.
 • Gwerthoedd ac Egwyddorion Gwaith Ieuenctid a Chymuned - Astudio egwyddorion craidd gwaith ieuenctid a chymuned. Deall gwerthoedd addysg anffurfiol, gan gydnabod a deall a deall ymarfer gwrth-ormesol yn enwedig. Bydd myfyrwyr yn dechrau archwilio a datblygu eu hunaniaeth broffesiynol.
 • Gweithio'n greadigol gyda Grwpiau - Modiwl cyffrous sy'n dod â theori gwaith grŵp ac ymarfer creadigol ynghyd.
 • Gweithio gyda'ch Gilydd i Ddiogelu Eraill - Archwilio rôl y gweithiwr ieuenctid a chymuned mewn diogelu pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed, a sut i weithio'n effeithiol mewn sefyllfaoedd aml-asiantaethol.
 • Adlewyrchiad Diwinyddol (opsiwn)- Cyfle i fyfyrwyr ddeall lle canolog adlewyrchiad diwinyddol yn eu dysgu a'u paratoad ar gyfer gwaith ieuenctid Cristnogol mewn amrywiaeth o leoliadau wrth ddatblygu sgiliau mewn adlewyrchiad diwinyddol i gefnogi ymarfer.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Yn yr ail a’r drydedd flwyddyn, byddwch yn adeiladu ar y dysgu hwn, gan archwilio gwleidyddiaeth a pholisi cymdeithasol, dadansoddi addysg anffurfiol, a datblygu sgiliau mewn ymchwil gymdeithasol, Gwaith Ieuenctid Rhyngwladol, arweinyddiaeth, a goruchwylio eraill.

MODIWLAU

 • Lleoliad 2 - Integreiddio Ymarfer Proffesiynol- Mae'r ail leoliad gwaith maes yn lleoliad bloc, sy'n galluogi myfyrwyr i gael eu mewnblannu ym maes gwaith ieuenctid a chymuned a datblygu eu sgiliau mewn ymarfer. Gall hyn fod yn lleoliad yn Ewrop neu ymhellach i ffwrdd.
 • Safbwyntiau Gwleidyddiaeth a Chymdeithasegol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned - Dynodi a dadansoddi’r modd y gall agendâu gwleidyddol a pholisïau cymdeithasol lunio cyd-destun ymarfer, ac adnabod gwahanol safbwyntiau gwleidyddol ynghylch polisi cymdeithasol a lles.
 • Gwaith Ieuenctid Rhyngwladol - Cyfle i archwilio manteision gwaith ieuenctid rhyngwladol a dysgu rhyngddiwylliannol i bobl ifanc. Nodi gwahanol ymarferion gwaith ieuenctid ledled y byd, a rôl y gweithiwr ieuenctid a chymuned o ran deall eu hunaniaeth ddiwylliannol eu hunain a helpu eraill i ddeall eu hun nhw.
 • Dulliau Ymchwil - Adnabod yr hyn a olygir gan ymchwil gymdeithasol, a sut y gellir ei gymhwyso i ymchwilio i faes ymarfer neu fater cymdeithasol mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn eich blwyddyn olaf, byddwch hefyd yn ymgymryd â phrosiect ymchwil, a datblygu sgiliau a gwerthoedd sy'n dangos eich gallu i ddod yn ymarferydd proffesiynol.

MODIWLAU

 • Lleoliad 3 – Arwain mewn Ymarfer Proffesiynol - cyfle i fyfyrwyr i roi eu sgiliau arwain a goruwchwylio ar waith mewn lleoliad ieuenctid a chymuned.
 • Prosiect Ymchwil - Â chefnogaeth goruchwyliwr prosiect ymchwil, bydd myfyrwyr yn cynnal darn o ymchwil unigryw i faes sy'n gysylltiedeig â gwaith ieuenctid a chymuned a fydd yn effeithio'n gadarnhaol ar ymarfer a pholisi.
 • Rheoli mewn Ymarfer Gwaith Ieuenctid a Chymuned Cyfoes - Nodi a gwerthuso'n feirniadol modelau o arweinyddiaeth mewn cyd-destunay gwaith ieuenctid a chymuned, gan ddadansoddi'r sgiliau sydd eu hangen i arwain mewn ymarfer cyfoes a gofynion gweithio mewn amgylcheddau ymarfer seiliedig ar dystiolaeth.
 • Goruchwyliaeth Broffesiynol - Bydd myfyrwyr yn deall pwysigrwydd goruchwyliaeth broffesiynol mewn cefnogi a datblygu staff a gwirfoddolwyr ac yn datblygu sgiliau i weithredu hyn mewn ymarfer.
 • Dadansoddiad Beirniadol o Addysg mewn Gwaith Ieuenctid a Chymuned – Wedi'i osod o fewn cyd-destun polisi gwaith ieuenctid cyfredol mae'r modiwl hwn yn archwilio'n drylwyr egwyddorion a gwerthoedd craidd addysg anffurfio gan ddadansoddi'n feirniadol cysyniadau deialog, cyfranogiad, grymuso, partneriaeth ac ymarfer gwrth-ormesol. Bydd myfyrwyr yn cwblhau'r modiwl hwn ar ôl datblygu eu hunaniaeth broffesiynol fel addysgwr anffurfiol.

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Safon Uwch neu gyfwerth. Bydd Safon UG a chymwysterau Sgiliau Allweddol Lefel 3 yn cael eu hystyried hefyd. Gellir cymryd profiad blaenorol o waith ieuenctid a chymuned yn hytrach na chymwysterau academaidd i ystyriaeth.

Ar ben hyn, mae gofyn bod gan bob ymgeisydd 1000 awr o brofiad ymarferol perthnasol. Gall hyn gael ei gronni drwy waith gwirfoddol neu waith cyflogedig ym maes gwaith ieuenctid a chymuned. Gall tîm y rhaglen gynghori ymgeiswyr parthed profiad gwirfoddoli a phrofiad ymarfer os bydd angen. 

Bydd pob ymgeisydd a ystyrir yn addas yn cael cyfweliad, a bydd y rheiny gydag anableddau neu o gyrsiau mynediad perthnasol neu gyrsiau gwaith ieuenctid Lefel 3 yn cael cyn cynnig cyfweliad yn awtomatig. 

Cyn i chi gael cynnig lle diamod ar y graddau hyn, gofynnir i chi gwblhau ffurflen Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)- y Swyddfa Cofnodion Troseddol gynt a thalu’r ffi briodol, fel y gellir gwirio eich bod yn addas i weithio gyda phlant a/neu oedolion agored i niwed.

Addysgu ac Asesu

Mae’r dulliau asesu yn cynnwys tasgau wrth ymarfer, adroddiadau, traethodau a chyflwyniadau. Bydd angen i chi gyflwyno traethawd estynedig fel rhan o’ch asesiad terfynol.

Dysgu ac Addysgu

Caiff y cwrs ei gyflwyno gan ddefnyddio ystod o ddulliau cynhwysol a rhyngweithiol sy'n modelu gwerthoedd ac egwyddorion y sector, mae'r rhain yn cynnwys gweithgareddau dysgu ar-lein a wyneb-yn-wyneb, darlithoedd, gwaith mewn grwpiau bach, tiwtorialau unigol a sesiynau goruchwylio, dysgu cyfunol a dysgu ar-lein, astudiaeth annibynnol dan gyfarwyddyd, a gweithgareddau seiliedig ar waith yn y lleoliad.

Drwy gydol y rhaglen radd lawn byddwch yn cymryd rhan mewn 3,600 awr o ddysgu (1200 y flwyddyn academaidd i fyfyriwr llawn amser), bydd hyn fel arfer yn cynnwys cyfanswm o 800 awr mewn lleoliad dros dair blynedd, a bydd yr oriau sy'n weddill yn cael eu dosbarthu rhwng gweithgareddau dysgu ar yr amserlen ac astudiaeth bersonol dan arweiniad.

Fel arfer, bydd sesiynau a addysgir yn cael eu cynnal dros ddau ddiwrnod yr wythnos ymhob semester, gyda'r dyddiau eraill yn cael eu neilltuo ar gyfer gwaith lleoliadau a/neu astudiaeth bersonol. Bydd cyfle am leoliad bloc ar Lefel 5. Mae'r dulliau asesu a ddefnyddir ar draws y modiwlau yn cynnwys: traethodau, tasgau ysgrifennu adfyfyriol, cyflwyniadau unigol a grŵp, portffolios seiliedig ar ymarfer, adroddiadau prosiect, ac adroddiadau ymchwil.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae llawer o raddedigion y cwrs yn mynd ymlaen i ddatblygu gyrfaoedd gydag awdurdodau lleol, cyrff gwirfoddol a chymunedol a darparwyr addysg ledled Cymru a Lloegr ac yn rhyngwladol.

Mae ein graddedigion wedi cael eu cyflogi yn y Cyngor Prydeinig, lleoliadau gwaith ieuenctid a chymuned traddodiadol, gwaith chwarae, gwaith gyda gofalwyr ifanc, gwaith gyda troseddwyr ifanc, lleoliadau tai lle ceir cymorth a gwaith alcohol a chyffuriau i enwi ond ychydig.

Bydd eich cyflogadwyedd yn cael ei hybu gan y profiadau, y cysylltiadau a’r cyfleoedd a ddarperir trwy ymgymryd â thri lleoliad gwaith maes mewn nifer o asiantaethau cyflogi.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.