BA (Anrh) Gweithio gyda Phlant a Theuluoedd

Manylion cwrs

 • Côd UCASX162
 • Blwyddyn mynediad 2023, 2024
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A woman sitting, laughing with a child sitting at a table

Course Highlights

Ennill

profiadau gwaith go iawn ar leoliadau estynedig

Cymorth

gan dîm staff profiadol a system diwtorial academaidd

Ymchwilio

i'r ddeinameg newidiol o fewn plentyndod, teuluoedd a chymunedau

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r gymuned, plant a theuluoedd wrth wraidd y cwrs hwn, sy'n cynnig sylfaen ardderchog i baratoi ar gyfer ystod o rolau o fewn y gweithlu plant.

Bydd myfyrwyr yn:

 • treulio amser estynedig mewn lleoliadau sy'n berthnasol i'r sector
 • meithrin dealltwriaeth ardderchog o faterion sy'n ymwneud â phlant, pobl ifanc a theuluoedd a'u datblygiad a'u hanghenion cyfannol
 • defnyddio ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys cymdeithaseg, seicoleg, athroniaeth, addysg, iechyd cyhoeddus a hawliau dynol
 • ymchwilio i'r newid deinameg o fewn plentyndod, teuluoedd a chymunedau
 • dod yn raddedigion â gwybodaeth feirniadol gyda sgiliau trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth

Prif nodweddion y cwrs

 • Astudio pynciau sy'n gyfoes ac sy'n ymwneud yn uniongyrchol â phlant, pobl ifanc, teuluoedd a'r gymuned
 • Cael profiad o leoliadau estynedig o fewn y gweithlu plant
 • Cymryd rhan mewn ymchwil pan fyddant allan ar leoliad tra'n cael eu harwain gan ymarferwyr profiadol
 • Defnyddio eich cyflogaeth berthnasol gyfredol fel eich lleoliad neu geisio profiadau newydd cyffrous
 • Derbyn cymorth gan dîm o staff profiadol a system diwtorial academaidd

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae'r flwyddyn gyntaf yn cynnig dealltwriaeth eang i fyfyrwyr o rai o'r prif faterion sy'n ymwneud â gwaith gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae hon yn flwyddyn graidd a astudir gan bob myfyriwr er mwyn sicrhau bod y sylfeini pwnc, y sgiliau astudio allweddol a'r paratoadau ar gyfer lleoli i gyd yn eu lle.

MODIWLAU

 • Dysgu i Ddysgu mewn Addysg Uwch
 • Datblygiad a Chwarae Plant
 • Cyflwyniad i ALN/SEND
 • Paratoi ar gyfer eich Lleoliad
 • Lleoliad 1

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae’r flwyddyn hon yn adeiladu ar y sgiliau craidd a enillwyd ar lefel 4 ac yn cyflwyno modiwl arbenigol sy'n benodol i'ch llwybr astudio a modiwl dewisol i ddewis ohonynt. Rhan allweddol o lefel 5 yw'r cyflwyniad i sgiliau ymchwil a lleoliad estynedig.

MODIWLAU

• Deall Teulu mewn Plentyndod (Modiwl Arbenigol)
• Cynhwysiad ac Amrywiaeth (Modiwl Opsiynol)
• Lles a Hydwythdedd (Modiwl Opsiynol)
• Ymchwil ar Sail Ymarfer
• Lleoliad 2

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae'r flwyddyn olaf yn adeiladu ar ddysgu blaenorol, yn gofyn am astudiaeth fwy annibynnol ac yn cynnwys myfyrwyr yn cwblhau prosiect ymchwil. Eleni, byddwch yn astudio dau fodiwl arbenigol ac yn datblygu eich sgiliau arwain.

MODIWLAU

 • Cyfraith, Polisi ac Ymarfer Plentyndod (Modiwl Arbenigol)
 • Gweithio gyda Phrofiadau Niweidiol yn Ystod Plentyndod (Modiwl Arbenigol)
 • Arweinyddiaeth a Datblygiad Proffesiynol
 • Prosiect Ymchwil ar Sail Ymarfer
 • Lleoliad 3

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw:

 • 80-112 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol
 • TGAU Saesneg neu Gymraeg a Mathemateg - gradd C/4 o leiaf neu o leiaf Lefel 2 mewn Llythrennedd a Rhifedd (mynediad drwy Mynediad i Addysg Uwch), neu gyfatebol

Yn achos ymgeiswyr heb gymwysterau ffurfiol, ystyrir profiad gwaith mewn meysydd priodol ar sail unigol. 

Cyn y cynigir lle i ymgeiswyr ar y cwrs hwn bydd gofyn i chi cwblhau cliriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) (CRB gynt), a thalu'r ffi briodol, fel y gellir gwirio eu haddasrwydd i weithio gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu trwy gydol eich astudiaethau a gallent gynnwys: traethodau ac adroddiadau; Astudiaethau achos; arsylwadau; portffolios; cyflwyniadau a phrosiect ymchwil ar lefel 6.

Mae'r strategaethau asesu amrywiol hyn yn helpu unigolion i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sy'n ofynnol ar gyfer gwaith mewn lleoliadau plant, teulu a chymuned.

Mae'r oriau addysgu fel a ganlyn:

 • Blwyddyn 1 (lefel 4) (hyd at 8 awr yr wythnos o gyswllt modiwl; tiwtorial 1 awr yr wythnos; cyfartaledd o 16 awr yr wythnos astudiaeth breifat)
 • Blwyddyn 2 (lefel 5) (hyd at 9 awr yr wythnos o gyswllt modiwl; tiwtorial 1 awr yr wythnos; cyfartaledd o 15 awr yr wythnos astudiaeth breifat)
 • Blwyddyn 3 (lefel 6) (hyd at 9 awr yr wythnos o gyswllt modiwl; tiwtorial 1 awr yr wythnos; cyfartaledd o 15 awr yr wythnos astudiaeth breifat)

Mae lleoliad yn ffurfio rhan fawr o'r rhaglen ar bob lefel astudio: Blwyddyn 1 (munud o 90 awr); Blwyddyn 2 (munud o 134 awr); Blwyddyn 3 (munud o 45 awr). Bydd disgwyl i chi adlewyrchu oriau gwaith y staff o fewn y lleoliad yr ydych yn ei fynychu.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae nifer cynyddol o yrfaoedd yn y sector plant, teulu a chymuned, a chyfleoedd ar gyfer astudiaethau pellach, gan gynnwys:

 • Sure Start/Dechrau’n Deg/Home Start
 • Cymorth i Ferched
 • Gweithiwr Chwarae
 • Swyddog Cyswllt Teuluol yr Heddlu
 • Gofalwyr Ifanc
 • Gweithiwr Cymorth Camddefnyddio Sylweddau
 • Gweithiwr Plant/Teulu yn cynnwys cefnogi pobl ifanc sydd wedi byw gyda chamdriniaeth
 • Team o Gwmpas y Teulu
 • Gweithiwr Cynnal – pobl ifanc yn gadael gofal
 • Rhaglenni Meistri

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2023/24 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null
childcare student

Addysg Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam