BSc (Anrh) Gwyddoniaeth Fiomeddygol

Manylion cwrs

 • Côd UCASBS21
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Using a microscope in a lab

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r cwrs wedi'i gynllunio i ddarparu profiad cyfoethog a deinamig i fyfyrwyr, a gyflawnwyd drwy bartneriaeth rhwng PGW a BIPBC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer unigolion sy'n ceisio astudio ac ymarfer ar lefel broffesiynol i raddedigion o fewn y sector gwyddorau biofeddygol a gofal iechyd.

Mae'r cwrs:

 • Mae cynnwys y rhaglen wedi'i alinio'n ofalus â gofynion y Sefydliad Gwyddor Biofeddygol (IBMS), y Corff Proffesiynol sy'n achredu'r cwrs.
 • Mae fframwaith y BSc Gwyddoniaeth Biofeddygol (Anrh) yn cynnig rhaglen hyblyg gyda llwybrau penodol i ddarparu ar gyfer anghenion dysgu a datblygiad personol/proffesiynol myfyrwyr sy'n dymuno gweithio o fewn persbectif biofeddygol, clinigol a gofal iechyd.
 • Fe'i dysgir gan dîm profiadol iawn o Wyddonwyr Biofeddygol, clinigwyr, gwyddonwyr clinigol, academyddion, a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sydd ag amrywiaeth o arbenigedd pwnc ac ymchwil.
 • Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau ymchwil, archwilio meysydd arbenigol, a chwblhau prosiect ymchwil annibynnol (40 credyd). Bydd modiwlau craidd yn datblygu gwybodaeth, tra bydd sgiliau dadansoddi yn cael eu gwella drwy gynnal ymchwiliadau mewn labordy sy'n defnyddio methodoleg fiofeddygol.


Myfyrwyr:

 • Bydd myfyrwyr yn astudio ar gampws Wrecsam ond byddant hefyd yn ymgymryd â gwaith yng Nghanolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sydd wedi'i lleoli yn Wrecsam gyferbyn ag Ysbyty Maelor Wrecsam.
 • Ym mlwyddyn dau mae myfyrwyr yn ymgymryd â bloc pum wythnos o waith labordy yn NWCRC, gan ymgysylltu ag ymchwilwyr a Gwyddonwyr Biofeddygol. Yn ogystal, gellir cynnal rhai prosiectau ymchwil yn ail flwyddyn a blwyddyn olaf y cwrs yn NWCRC. 
 • Bydd myfyrwyr sy'n graddio o'r cwrs hwn wedi'u gwreiddio'n drylwyr mewn ymarfer moesegol a myfyriol, ac mae ganddynt sylfaen wybodaeth gadarn sy'n benodol i bynciau ac ymchwil.
IBMS logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Fe'i darparu ar y cyd â NWCRC Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau addysg ddilys a chyfoes mewn lleoliadau biofeddygol go iawn, wedi'i gwreiddio drwy gydol y rhaglen
 • Cael mynediad at gyfleusterau ac offer arbenigol iawn yn y brifysgol a NWCRC
 • Addysgu cynhwysol a chefnogol gyda chymorth tiwtorial ar gael drwy gyfrwng y Gymraeg
 • Achrededig gyda'r Sefydliad Gwyddoniaeth Biofeddygol (IBMS)

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN UN (LEFEL 4)

Mae Blwyddyn Un y rhaglen yn sefydlu llwyfan o wybodaeth graidd ar draws meysydd pwnc allweddol gan gynnwys bioleg, ffisioleg, mathemateg ac ystadegau, tra'n cyflwyno myfyrwyr i imiwnoleg a microbioleg ar yr un adeg. Mae modiwlau penodol yn sicrhau bod y sgiliau labordy angenrheidiol yn cael eu caffael a dealltwriaeth gadarn o faterion proffesiynol sy'n berthnasol i'r Gwyddonydd Biofeddygol.

Modiwlau

 • Ymarfer Proffesiynol ar gyfer y Gwyddorau Biomeddygol a Bywyd
 • Bioleg Celloedd, Biocemeg a Geneteg
 • Mathemateg ac ystadegau ar gyfer gwyddoniaeth
 • Sgiliau hanfodol ar gyfer y Gwyddorau Bywyd
 • Ffisioleg gymhwysol mewn lles
 • Cyflwyniad i Imiwleg a Microbioleg

BLWYDDYN DAU (LEFEL 5)

Mae blwyddyn dau'r rhaglen i raddau helaeth yn cynnwys modiwlau arbenigol i roi'r wybodaeth angenrheidiol i fyfyrwyr mewn meysydd allweddol o wyddoniaeth fiofeddygol. Caiff myfyrwyr eu rhoi ar y gorau i fethodoleg ymchwil hefyd a byddant yn cynllunio ac yn cynnal prosiect bach i'w paratoi ar gyfer prosiect y flwyddyn olaf. Atgyfnerthir sgiliau ymarferol mewn bloc dwys o 5 wythnos a dreulir yng Nghanolfan Ymchwil Glinigol Gogledd Cymru.

Modiwlau 

 • Bioleg Cell a Molecwlaidd
 • Gwyddorau Gwaed
 • Dulliau Ymchwil, Theori ac Ymarfer
 • Cellwg & Histopatholeg
 • Microbioleg Feddygol
 • Uwch Sgiliau Labordy ar gyfer y Gwyddorau Biomeddygol a Bywyd

BLWYDDYN TRI (LEFEL 6)

Mae blwyddyn olaf yr astudiaeth yn canolbwyntio ar bynciau sydd ar flaen y gad yn yr ymchwil gyfredol mewn gwyddoniaeth fiofeddygol a bydd yn datblygu sgiliau beirniadol a dadansoddol myfyrwyr ymhellach. Rhan sylweddol o'r flwyddyn olaf yw prosiect ymchwil credyd lle mae myfyrwyr yn gwneud darn annibynnol o ymchwil mewn maes o ddiddordeb arbennig iddynt.

Modiwlau

 • Prosiect Ymchwil
 • Bioleg Clefyd
 • Geneteg Glinigol a Bioleg Canser
 • Clefyd Heintus, Imiwnedd a Llid
 • Datblygiadau mewn Meddygaeth: Diagnosteg a Therapiwteg

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 o bwyntiau tariff UCAS ar lefel Safon Uwch TAG neu gyfwerth, gan gynnwys gwyddoniaeth ar lefel 3.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod eang o ddulliau asesu; mae'r rhain yn cynnwys cylchgronau dysgu, prosiectau grŵp, portffolios, gwaith cwrs, adolygiadau llenyddiaeth, cyflwyniadau llafar a phosteri, astudiaethau achos ac adroddiadau labordy, ac arholiadau ysgrifenedig/profion yn y dosbarth. Asesir pob modiwl gan amrywiaeth o ddulliau (e.e. astudiaethau achos, traethodau, adroddiadau labordy, cyflwyniadau, ac ati), gan alluogi myfyrwyr i arddangos eu potensial llawn. Bydd traethawd prosiect yn un o rannau olaf eich asesiad.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs wedi'i integreiddio drwy astudiaeth o fioleg clefydau, gan gynnwys cysyniadau modern a chymwysiadau gwyddoniaeth fiofeddygol mewn ymchwil, diagnosis a thrin anhwylderau clinigol.

Mae'n creu cyfleoedd eang ar gyfer cyflogaeth mewn meysydd gan gynnwys labordai patholeg ysbytai (GIG/sector preifat), diwydiannau biofeddygol/fferyllol, neu labordai iechyd cyhoeddus.

Mae'n paratoi ar gyfer ymgymryd â Thystysgrif Cymhwysedd y Sefydliad Gwyddoniaeth Biofeddygol (gofyniad gorfodol i fod yn Wyddonydd Biofeddygol cofrestredig sy'n gysylltiedig â'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal), ac i'r myfyrwyr hynny sy'n dymuno ymgymryd â gyrfa mewn ymchwil, addysgu, meddygaeth neu fynd ar drywydd astudiaethau tuag at Radd Meistr neu PhD.

Bydd y sgiliau a ddatblygir hefyd yn sicrhau cyfleoedd cyflogaeth y tu allan i feysydd gwyddoniaeth fiofeddygol uniongyrchol fel opsiwn arall.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.