BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol & Diwylliannol & Ysgrifennu Creadigol

Manylion cwrs

 • Côd UCASSW19
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A student looks to the side, her pen poised over her notebook

Course Highlights

1af yn y DU

am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2022)*

Cyfleoedd

am brofiad gwaith

Datblygu

eich sgiliau ymchwil, dadansoddi, dehongli, cyfathrebu a chyflwyno

Pam dewis y cwrs hwn?

Cyfunwch gwaith ymarferol o ysgrifennu gyda sylfaen gadarn mewn gwybodaeth a chyd-destun hanesyddol.

Byddwch yn:

 • *astudio mewn maes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cymdeithaseg, Complete University Guide 2022.
 • dysgu sut i ysgrifennu yn greadigol ar gyfer oedolion a phlant mewn barddoniaeth, rhyddiaith ac ar gyfer y radio a'r sgrin.
 • dysgu am ofynion cyhoeddi ac angen y farchnad felly byddwch chi'n gwybod sut mae'r diwydiant llenyddol yn gweithio a beth sydd ei angen i fodloni golygyddion.
 • gallu perffeithio eich sgiliau ysgrifennu ochr yn ochr â sgiliau archwilio'r hanesydd, trwy astudio pynciau amrywiol o ystod eang o gyfnodau hanesyddol, gan ddatblygu sgiliau allweddol megis ymchwil, dadansoddi a chyfathrebu.
 • buddio o awyrgylch astudio cwbl gefnogol gyda thim o ddarlithwyr â chysylltiadau agos i'r byd ysgrifennu.

Prif nodweddion y cwrs

 • Ymgorffori astudiaeth hanesyddol eang yn eich ysgrifennu.
 • Mae cyfleoedd i fyfyrwyr hanes gael profiad gwaith.
 • Cewch fynd i dai aristocrataidd a safleoedd eraill o ddiddordeb hanesyddol at ddibenion ymchwil hanesyddol ac, ar gyfer ysgrifennu myfyrwyr, ysbrydoliaeth cyfnod.
 • Cewch ddatblygu'ch sgiliau ymchwilio, dadansoddi, dehongli, cyfathrebu a chyflwyno.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cymdeithaseg, Complete University Guide 2022.

   

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae blwyddyn un yn cyflwyno myfyrwyr i ystod o sgiliau ysgrifennu a dulliau ysgrifennu. Ar ben hyn, mae'r elfen hanes yn annog myfyrwyr i wahaniaethu rhwng ffaith a ffuglen.

MODIWLAU

HANES

 • Cyflwyno Ymchwil Hanesyddol
 • Yr Ymerodraeth Rufeinig
 • Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd
 • Trosedd a Diwylliant Poblogaidd ym Mhrydain yn Oes Fictoria
 • Hunaniaeth Genedlaethol yn Ewrop 1860-1945

YSGRIFENNU CREADIGOL

 • Cyflwyniad i Ysgrifennu Creadigol
 • Cyflwyniad i Ysgrifennu i Blant

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae blwyddyn dau'n adeiladu ar sgiliau archwilio'r hanesydd ac ailadeiladu llawn dychymyg yr ysgrifennwr o amser a chyfnod.

MODIWLAU

HANES

 • Y Prydeinwyr yn America, 1607-1783
 • Bywyd yn Lloegr a Chymru yn Oes y Tuduriaid
 • Yr Oes Sioraidd
 • Diwylliant a Chred yn Ewrop yn ystod y Dadeni
 • Dulliau Ymchwil yn y Dyniaethau
 • Hanes yn y Gweithle

YSGRIFENNU CREADIGOL

 • Ysgrifennu Ffuglen Hanesyddol
 • Ysgrifennu Creadigol i Oedolion
 • Ysgrifennu Nofelau Ditectif a Nofelau Ias a Chyffro

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae Blwyddyn tri'n atgyfnerthu astudio blaenorol ac yn annog dadansoddi uwch o ffaith a ffuglen hanesyddol.

MODIWLAU

HANES

 • Codiad Cymdeithas Newydd 
 • Cymru'r Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
 • Chwyldro ac Ailaddasu yn Lloegr a Chymru 1625-1690
 • Ffiniau American yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
 • Traethawd Hir

YSGRIFENNU CREADIGOL

 • Ysgrifennu i Blant: Ymarfer Estynedig
 • Prosiect Estynedig

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwyntiau tariff UCAS yn TAG Lefel A neu gyfatebol, gorau oll gyda Hanes yn lefel U2. Caiff cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 priodol eu hystyried hefyd.

Gall Cyrsiau Mynediad (boed yn y Dyniaethau neu Astudiaethau Cymdeithasol) weithredu'n llwybr amgen i Addysg Uwch.

Lle na fydd gan ymgeiswyr y cymwysterau ffurfiol angenrheidiol, fel arfer cynigir cyfweliadau.

Addysgu ac Asesu

Mae ein Gradd Hanes ac Ysgrifennu Creadigol yn defnyddio ystod eang o ddulliau asesu, sy'n cynnwys:

 • Traethodau
 • Arholiadau
 • Cyflwyniadau Llafar
 • Dyddiaduron Adfyfyriol
 • Portffolios

DYSGU AC ADDYSGU

Yr amser cyswllt ffurfiol ar yr amserlen yw 12 awr yr wythnos - er bod hyn yn gallu amrywio'n dibynnu ar natur y modiwl a astudir (er enghraifft mae'r modiwl lleoliad gwaith ym mlwyddyn dau'n rhoi mwy o bwyslais ar fynychu yn y gweithle).

Caiff darlithoedd eu cyflwyno gan staff cymwys sy'n defnyddio ystod o ffynonellau electronig a chopi-caled i hysbysu sesiynau ac annog cyfranogiad.

Mae'r teithiau maes yn cael eu harwain gan staff, ac, yn achos ymweliadau nad ydynt yn lleol, darperir cludiant.

Yn ogystal â hyn, mae staff ar gael y tu allan i'r oriau addysgu sydd wedi eu hamserlennu i drafod unrhywb broblemau neu faterion a all fod gan fyfyriwr. Mae ein myfyrwyr hefyd yn cael manteisio ar y cymorth Anabledd a'r cymorth dysgu cyffredinol a gynigir ar y safle.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae elfennau dadansoddol a deallusol gradd hanes ac ysgrifennu creadigol yn addas i ystod eang o alwedigaethau. Mae cyn-fyfyrwyr wedi dod yn:

 • Athrawon
 • Awduron cyhoeddedig
 • Beirdd Perfformio
 • Golygyddion
 • Ymchwilwyr Hanesyddol
 • Rheolwyr Treftadaeth
 • Curadwyr Amgueddfeydd
 • Ceidwaid Cofnodion
 • Rheolwyr Archifau
 • Ceidwaid Adeiladau Hanesyddol
 • Entrepreneuriaid
 • Academyddion

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null