BA (Anrh) Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCASSHFY
 • Blwyddyn mynediad 2022, 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48-72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
St Glies Church

Course Highlights

1af yn y DU

am foddhad myfyrwyr (Complete University Guide 2022)*

 

Ffocysu

ar elfennau ymchwiliol a dadansoddol astudiaeth hanesyddol

Lleoliadau

profiad gwaith ar gael mewn archifau, llyfrgelloedd a chanolfannau treftadaeth

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn cyflwyno themâu fel teulu, ffasiwn, trosedd, celf, gwleidyddiaeth a phropaganda i chi – o gyfnod y Rhufeiniaid i’r oes fodern.

Bydd y cwrs yn:

 • *1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cymdeithaseg, Complete University Guide 2022.
 • yn cynnig ymweliadau â plastai, archifau hanesyddol, a safleoedd o bwysigrwydd hanesyddol ochr yn ochr ag addysgu yn y dosbarth.
 • amrywiol ac yn bleserus, gyda ffocws ar elfennau ymchwiliol a dadansoddol astudio hanesyddol.
 • cynnig modiwl lleoliad gwaith mewn lleoliad hanesyddol o’ch dewis.
 • agor y drws i myfyrwyr i weithio fel athrawon, awduron, dadansoddwyr ariannol, ac aelodau’r proffesiwn cyfreithiol. 

Hanes Cymdeithasola Diwylliannol

Darganfod mwy am astudio Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol gan ein staff a'n myfyrwyr.

 

Prif nodweddion y cwrs

 • Gradd eang – sy’n amrywio o’r Hen Rufain i Brydain Fodern – wedi’i chydblethu â themâu cymdeithasol a diwylliannol pwysig.
 • Cyfleoedd profiad gwaith – mae lleoliadau ar gael mewn archifau, llyfrgelloedd a chanolfannau treftadaeth.
 • Cyfuniad o theori ac arfer – ymweliadau â chartrefi aristocrataidd a safleoedd eraill i ategu at ddysgu yn y dosbarth.
 • Datblygu eich sgiliau ymchwil, dadansoddi, dehongli, cyfathrebu a chyflwyno.
 • Dadansoddi dogfennau cychwynnol o’r gorffennol.
 • Astudio hanes lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Cymdeithaseg, Complete University Guide 2022.

   

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Bydd y flwyddyn sylfaen yn eich cyflwyno i'r prif ddulliau sy'n sail i astudiaeth y Dyniaethau. Byddwch yn archwilio materion cyfoes ac yn datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r cysylltiadau rhwng pynciau wrth ddatblygu sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sy'n ofynnol ar gyfer astudio yn llwyddiannus ar lefel addysg uwch.

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Ddyniaethau (Rhan 1)
 • Cyflwyniad i Ddyniaethau (Rhan 2)
 • Diwylliant Cyfryngau 
 • Prosiect Personol
 • Sgiliau Cyd-destunol

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae’r flwyddyn ail yn cyflwyno amrywiaeth o fodiwlau i’r myfyrwyr, yn y dosbarth, yn bennaf, i’r myfyrwyr, o’r cyfnod Rhufeinig i drosedd a diwylliant y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Y nod yn y flwyddyn gyntaf yw datblygu sgiliau dadansoddi hanesyddol trwy werthuso ffynonellau cychwynnol ac eilaidd.

MODIWLAU

 • Cyflwyno’r Gorffennol
 • Yr Ymerodraeth Rufeinig: Pobl a Phŵer
 • Trobwyntiau Diwylliannol
 • Sgiliau Personol, Proffesiynol ac Academaidd
 • Trosedd a Diwylliant Poblogaidd ym Mhrydain Oes Fictoria
 • Prydain ac Ewrop 1860-1945

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Mae blwyddyn tri yn gyfle i fyfyrwyr astudio hanes modern cynnar a hanes modern ac i ddatblygu ymhellach y sgiliau a ddysgwyd ym Mlwyddyn 2. Mae teithiau maes yn ychwanegu elfen ymarferol ac mae modiwl lleoliad yn cynnig profiad hanfodol o’r gweithle.

MODIWLAU

 • Y Prydeiniaid yn America, 1607-1783
 • Bywyd yng Nghymru a Lloegr yn Oes y Tuduriaid
 • Yr Oes Sioraidd
 • Diwylliant a Chred yn Ewrop y Dadeni
 • Dulliau Ymchwil yn y Dyniaethau
 • Profi Hanes yn y Gweithle

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

Mae blwyddyn 4 yn ategu at hanes modern cynnar a hanes modern y flwyddyn flaenorol, gyda phwyslais penodol ar hanes Cymru a Phrydain. Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i ymgymryd â phrosiect mawr o’u dewis. Yn yr un modd â blynyddoedd eraill, mae teithiau maes yn ychwanegu elfen ymarferol at theori’r ystafell ddosbarth.

MODIWLAU

 • Pobl a Phrotest yng Nghymru a Lloegr Oes Fictoria
 • Chwyldro ac Ail-addasu yng Nghymru a Lloegr 1625-1690
 • Ffiniau Americanaidd yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
 • Traethawd Hir

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 48-72 o bwyntiau tariff UCAS ar lefel TAG, Safon Uwch neu gyfwerth, gyda chymhwyster Safon Uwch mewn Hanes, yn ddelfrydol. Byddwn hefyd yn ystyried cymwysterau Uwch Gyfrannol a Sgiliau Allweddol Lefel 3.

Gall Cyrsiau Mynediad (Dyniaethau neu Astudiaethau Cymdeithasol) weithredu fel llwybr amgen i Addysg Uwch.

Pan nad oes gan ymgeiswyr y cymwysterau ffurfiol angenrheidiol, cynigir cyfweliadau fel rheol.

Addysgu ac Asesu

Mae ein gradd hanes yn defnyddio ystod eang o ddulliau asesu, sy’n cynnwys:

 • Traethodau
 • Arholiadau
 • Cyflwyniadau Poster
 • Cyflwyniadau ar Lafar
 • Dyddiaduron Adfyfyriol
 • Portffolios

Dysgu ac Addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae elfennau dadansoddol a deallusol gradd hanes yn addas ar gyfer ystod eang o alwedigaethau. Mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i ddod yn:

 • Athrawon
 • Ymchwilwyr Hanesyddol
 • Rheolwyr Treftadaeth
 • Curaduriaid Amgueddfa
 • Ceidwaid Cofnodion
 • Rheolwyr Archifau
 • Gwarcheidwaid Adeiladau Hanesyddol
 • Entrepreneuriaid
 • Academyddion

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null