BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed & Arbenigwr Perfformiad

Manylion cwrs

 • Côd UCAS6M0Q
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Football coaching students

Course Highlights

Partneriaeth

Dyluniwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru

Hyfforddi

Gweithiwch tuag at Dystysgrif C CBC a Thrwydded UEFA B

2il yng Nghymru

am foddhad gydag addysgu (The Guardian University Guide 2022)

Football coaching students

Hyfforddi Pêl-droed yn PGW

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae’r radd Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yn rhaglen arloesol sydd yn integreiddio gwobrau hyfforddi pêl-droed i gwrs academaidd i’ch helpu i ganfod cyflogaeth yn y diwydiant pêl-droed.

Mae’r radd wedi ei dylunio mewn partneriaeth â Chymdeithas Bêl-droed Cymru (CBC), i ehangu eich gwybodaeth benodol am bêl-droed a’i chymhwyso i’r amgylchedd pêl-droed.

Byddwch yn:

 • Paratoi i weithio fel hyfforddwr neu arbenigwr perfformiad (Ffisiolegydd, Seicolegydd, Dadansoddwr Perfformiad neu Swyddog Datblygu) ym maes pêl-droed.
 • Datblygu sgiliau hyfforddi ymarferol yn ychwanegol at ddatblygu dealltwriaeth o’r defnydd o wyddor chwaraeon (ffisioleg, seicoleg, dadansoddiad perfformio) a chyd-destun cymdeithasol pêl-droed.
 • Datblygu eich proffil hyfforddi drwy weithio tuag at Dystysgrif C Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Lefel 2) a thrwyddedau hyfforddi UEFA B.
 • Rhwydweithio gyda hyfforddwyr ac ymarferwyr profiadol o’r amgylchedd proffesiynol yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt.
 • Cael mynediad i gyfleusterau safon byd yng Nghanolfan Datblygu Pêl-droed Parc y Glowyr.
 • *Astudio cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yng Nghymru am foddhad gydag addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, The Guardian University Guide 2022

 

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae’r amgylchedd darlithio deinamig yn cefnogi ac yn herio myfyrwyr i ymgysylltu â phob agwedd o’r broses hyfforddi gan gynnwys hyfforddi ymarferol, ffisioleg, seicoleg, dadansoddi perfformiad ac addysgeg hyfforddi.
 • Mae’r darlithwyr yn ymchwil weithredol, sydd yn golygu bod y cwricwlwm yn ddeniadol, cyfredol a pherthnasol. Ymysg y tîm staff mae arbenigwyr sydd â gwybodaeth gymwysedig eang a phrofiad ymarferol o weithio ar draws yr ystod perfformio, o lawr gwlad i’r amgylchedd elît.
 • Cymorth myfyrwyr rhagorol gan staff hawdd mynd atynt. Bydd myfyrwyr yn mynd ar siwrnai sydd yn mynd â nhw o ddatblygiad personol yn rhan gynnar eu gradd i ddatblygiad proffesiynol wrth iddynt symud drwy’r cwrs.
 • Bydd myfyrwyr yn gweithio tuag at Dystysgrif C Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Lefel 2) a thrwydded hyfforddi (Lefel 3) UEFA B fel rhan o’u gradd, gan roi cymwysterau ychwanegol sydd yn gwella eu cyflogadwyedd.
 • Yn ychwanegol, mae gan fyfyrwyr y cyfle i ennill profiad cymhwysol drwy weithio mewn amrywiaeth o leoliadau pêl-droed. Mae cysylltiadau eang gyda phartneriaid yn gyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau galwedigaethol a sgiliau sydd yn berthnasol i’r diwydiant.
 • Bydd gan fyfyrwyr fynediad at gyfleusterau safon byd yng Nghanolfan Datblygu Pêl-droed Parc y Glowyr, sy’n cael ei ystyried yn eang ym myd pêl-droed Prydain fel un o’r meysydd hyfforddi gorau tu allan i’r Gynghrair Bêl-droed. Fe’i hail-ddatblygwyd yn 2019 mewn cydweithrediad â Chymdeithas Bêl-droed Cymru, ac mae’r cyfleuster newydd yn cynnwys dau gae glaswellt o’r radd uchaf, cae 3G safon FIFA a chyfleusterau cefnogi oddi ar y cae, megis ardaloedd actifadu, ystafelloedd dysgu, a chyfleusterau addysg a newid.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yng Nghymru am foddhad gydag addysgu yn nhablau cynghrair pwnc Gwyddor Chwaraeon, The Guardian University Guide 2022

Beth fyddwch chin ei astudio

Mae'r rhaglen radd yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau hyfforddi ymarferol a dealltwriaeth o'r broses hyfforddi ar lefel ieuenctid ac uwch. Byddwch hefyd yn datblygu dealltwriaeth o elfennau estynedig y broses hyfforddi, gan gynnwys sut mae chwaraewyr a thimau unigol yn cael eu paratoi yn ffisiolegol ac yn seicolegol i gymryd rhan mewn pêl-droed.

Yn ystod y cwrs, byddwch yn ymdrin â dadansoddi perfformiad, seicoleg chwaraeon, ffisioleg, datblygu sgiliau, ymarfer myfyriol, addysgeg hyfforddi, gweithdrefnau ac arferion hyfforddi.

Addysgir modiwlau yn wythnosol ac maent yn caniatáu i'r myfyrwyr gysylltu theori academaidd ag ymarfer pêl-droed. Wrth ichi symud ymlaen trwy'r radd byddwch yn datblygu'r sgiliau personol, proffesiynol ac academaidd sy'n ofynnol i bersonoli'ch dysgu i gyd-fynd â'ch uchelgeisiau gyrfa yn y dyfodol.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) 

Ar lefel 4, byddwch yn cael eich cyflwyno i holl elfennau’r broses hyfforddi. Byddwch yn ennill dealltwriaeth o ystod o ddisgyblaethau gan gynnwys sgiliau hyfforddi ymarferol, seicoleg chwaraeon, ffisioleg, dadansoddiad perfformio, prosesau hyfforddi a sgiliau personol ac academaidd. Byddwch hefyd yn cymryd rhan yng Ngwobr Arweinyddion Pêl-droed Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Lefel 2).

MODIWLAU

 • Cyflwyniad i Sgiliau Ymchwil (20 Credyd)
 • Cyflwyniad i Anatomi a Ffisioleg (20 Credyd)
 • Addysgeg Hyfforddi Pêl-droed (20 Credyd)
 • Seicoleg Chwaraeon 1 (20 Credyd)
 • Cyflwyniad i Ddadansoddi Perfformiad mewn Pêl-droed (20 Credyd)
 • Pêl-droed a Chymdeithas (20 Credyd)

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5) 

Ar lefel 5 cewch eich annog i bersonoli eich dysgu yng nghyd-destun eich uchelgeisiau gyrfaol. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth gref o’r cysylltiad rhwng theori pêl-droed a’u cymhwysiad yn yr amgylchedd bêl-droed, gan eich galluogi i ddatblygu sgiliau galwedigaethol perthnasol. Byddwch hefyd yn gweithio tuag at Drwydded UEFA B Cymdeithas Bêl-droed Cymru (Lefel 3). 

MODIWLAU

 • Dulliau Ymchwil Cymhwysol (20 Credyd)
 • Addysged Hyfforddi 2 (20 Credyd)
 • Seicoleg Chwaraeon 2 (20 Credyd)
 • Seicoleg Gymhwysol: Hyfforddi a Phrofi (20 Credyd)
 • Dadansoddiad Perfformiad Cymhwysol mewn Pêl-droed (20 Credyd)
 • Ymarfer Pêl-droed Cymhwysol: Lleoliad Chwaraeon (20 Credyd)*
 • Y Diwydiant Pêl-droed** 

*modiwl ar gyfer llwybrau nad ydynt yn Rhyngwladol

**modiwl ar gyfer llwybrau Rhyngwladol

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Yn y flwyddyn olaf, byddwch yn parhau i ddatblygu eich dealltwriaeth o’r broses hyfforddi a datblygu arbenigedd ym maes pêl-droed, sydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau personol a phroffesiynol sydd yn hanfodol ar gyfer cyflogaeth ym maes pêl-droed. Byddwch hefyd yn parhau i weithio tuag at Drwydded (Lefel 3) UEFA B Cymdeithas Bêl-droed Cymru. 

MODIWLAU

 • Traethawd Estynedig (Modiwl Craidd 40 Credyd)
 • Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed (Modiwl Craidd 40 Credyd)
 • Seicoleg Chwaraeon Cymhwysol (Modiwl Dewisol 20 Credyd)
 • Ffisioleg Amgylcheddol (Modiwl Dewisol 20 Credyd)
 • Dadansoddi Perfformiad Uwch (Modiwl Dewisol 20 Credyd)

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y BSc (Anrh) Hyfforddi Pêl-droed a’r Arbenigwr Perfformiad yw o leiaf 80-112 pwyntiau tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol. Bydd Cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel 3 hefyd yn cael eu hystyried. Bydd profiad o hyfforddi neu brofiad o weithio ym maes hyfforddi hefyd o fantais.

Cyn inni gynnig lle ichi ar y cwrs hwn bydd gofyn ichi gwblhau gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (a elwid gynt yn CRB), a thalu’r ffi briodol, fel y gellir gwirio eich addasrwydd i weithio gyda phlant ac oedolion sy’n agored i niwed.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod eang o ddulliau asesu i brofi eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth. Mae’r rhain yn cynnwys asesiadau ymarferol, arholiadau, traethodau, portffolios, adroddiadau, cyflwyniadau, trafodaethau ar-lein a gwerthusiadau o astudiaethau achos. 

Byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu i ddadansoddi gweithgareddau hyfforddi, defnyddio meddalwedd fideo arbenigol, ymgymryd â gwaith labordy a chynnal ymchwil annibynnol.

Disgwylir i chi gwblhau traethawd hir fel rhan o’ch asesiad terfynol.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Drwy gydol y cwrs bydd myfyrwyr wedi datblygu’r sgiliau personol a phroffesiynol sy’n hanfodol ar gyfer cyflogaeth ym myd pêl-droed, yn ogystal â gweithio tuag at ddwy drwydded diwydiant ac ennill profiad ymarferol allan ar leoliad- gyda phob un yn cyfrannu at ragolygon gyrfa rhagorol unwaith ichi raddio.

Mae'r rhagolygon gyrfaol yn cynnwys:

 • Hyfforddi Pêl-droed
 • Ffisiolegydd
 • Seicolegydd
 • Dadansoddwr Perfformiad
 • Swyddog Datblygu
 • Academïau Pêl-droed - yn y DU a thramor.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety i gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null