Dip HE Iechyd a Lles Cymdeithasol (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCAS207F
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Health & Wellbeing students sit on opposite sides of a desk and discuss their work

Course Highlights

Cysylltiadau

gyda chyflogwyr lleol i sicrhau bod yr addysgu yn berthnasol i ymarfer cyfredol

2il yn y DU

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)

6ed yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r dirwedd iechyd a lles cymdeithasol bresennol yn lle cyffrous a deinamig i fod, gan ei fod yn ymateb i anghenion iechyd corfforol ac iechyd meddwl newidiol unigolion, cymunedau a chymdeithasau.

Mae'r cwrs hwn yn archwilio sut y gallwn helpu pobl i fyw bywydau hapusach ac iachach, ac i ddatblygu sgiliau sy'n hanfodol i rolau sy'n datblygu, anhraddodiadol.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gweithio ym maes iechyd a lles cymdeithasol, neu sydd eisoes yn gweithio yn yr ardal ond sydd am ddatblygu eu gwybodaeth ddamcaniaethol i sicrhau bod eu harfer yn gyfredol ac yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae'r cwrs hwn:

 • Yn datblygu dealltwriaeth gron o iechyd, iechyd meddwl a lles unigolion a chymunedau
 • Mae'n cynnwys 100 awr o ddysgu seiliedig ar waith y gallwch ei deilwra i'ch maes(au) diddordeb eich hun
 • Yn elwa o gysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol
 • Yn cynnwys modiwlau datblygiad personol a phroffesiynol sy'n eich helpu i ddatblygu CV llawn a sgiliau allweddol ar gyfer cyflogadwyedd
 • Yn cynnig cynllun mentor cyfoedion, gan ddarparu cymorth gan fyfyrwyr eraill ac i fyfyrwyr eraill.
 • *Mae'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad gydag addysgu a boddhad â'r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc y Proffesiynau Iechyd, Canllaw Prifysgolion Da The Times 2022.
 • *Mae'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd addysgu ac 8fed yn y DU am brofiad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Pynciau sy'n Gysylltiedig â Meddygaeth, Canllaw Prifysgolion Da The Times 2022.

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae tîm y rhaglen yn gweithio gyda chyflogwyr lleol i sicrhau bod y theori a addysgir yn berthnasol i'r arfer presennol yn y sector.
 • Cyflwynir gan academyddion o amrywiaeth o gefndiroedd, sy'n golygu y byddwch yn rhan o gymuned amrywiol o ymarfer.
 • Cynllun mentor cyfoedion sefydledig, fel y gallwch gael cymorth gan fyfyrwyr sydd eisoes yn ymgymryd â'r rhaglen.
 • Mae dulliau addysgu arloesol a hyblyg wedi'u hymgorffori drwyddi draw, gan gynnwys darlithoedd rhyngweithiol, tiwtorialau, astudiaethau achos, gweithdai, gweithgareddau ar-lein ac adnoddau dysgu.
 • Mae dulliau addysgu arloesol a hyblyg wedi'u hymgorffori drwyddi draw, gan gynnwys darlithoedd rhyngweithiol, tiwtorialau, astudiaethau achos, gweithdai, gweithgareddau ar-lein ac adnoddau dysgu.
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau perthnasol ychwanegol a gwirfoddoli o fewn y Brifysgol ehangach, gan roi portffolio llawn o brofiad i chi ar ôl graddio.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Proffesiynau Iechyd, The Guardian University Guide 2022.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 8fed yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Iechyd Cysylltiedig, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (BLWYDDYN SYLFAEN)

Mae’r flwyddyn Sylfaen yn codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o’r materion sy’n effeithio ar iechyd a lles plant, pobl ifanc ac oedolion. Byddwch yn ennill dealltwriaeth sylfaenol o brif systemau’r corff ac yn gwerthfawrogi strwythur sylfaenol y corff. Bydd myfyrwyr hefyd yn dod i ddeall y gwerthoedd pwysig sy’n sail i ofal diogel ac effeithiol ar gyfer unigolion.

Modiwlau 

 • Y Sgiliau sydd eu Hangen arnoch (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen ar gyfer astudio'n llwyddiannus ar lefel Addysg Uwch.
 • Astudiaethau Cyd-destunol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth eang o faterion cyfoes i ysgogi trafodaeth, dadl ac ymgysylltiad.
 • Hanfodion Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio gyda myfyrwyr wahanol ddimensiynau iechyd, gan gynnwys diffiniadau allweddol o'r rhain a pha ffactorau sy'n dylanwadu arnynt ac yn effeithio arnynt dros oes.
 • Hanfodion Anatomi a Ffisioleg (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i brif systemau'r corff a sut maent yn gweithio, gan ddarparu gwybodaeth sylfaenol bwysig y bydd modiwlau'n cael eu hadeiladu arnynt yn y dyfodol.
 • Cyfathrebu Proffesiynol mewn Cyd-destun Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio gyda damcaniaethau a chysyniadau cyfathrebu ac iaith broffesiynol myfyrwyr sy'n ofynnol gan bobl sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y sector iechyd a lles.
 • Galluoedd Sylfaenol ar gyfer Gweithio mewn Iechyd a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o'r 10 gallu hanfodol sy'n sail i arfer effeithiol ym maes iechyd a lles.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 4)

Mae eleni'n golygu sefydlu eich dealltwriaeth o gysyniadau allweddol ym maes iechyd, iechyd meddwl a lles, yn ogystal â datblygu'r sgiliau ar gyfer astudio mewn Addysg Uwch.

Modiwlau

 • Sgiliau Astudio a Datblygiad Personol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau allweddol ar gyfer dysgu mewn Addysg Uwch a gweithio mewn lleoliadau iechyd, iechyd meddwl a lles, yn ogystal â'u cefnogi i osod nodau ar gyfer datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol.
 • Iechyd y Genedl: Cyflwr Chwarae (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i 'gyflwr' iechyd pobl mewn cyd-destunau lleol a chenedlaethol, gan nodi problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin a'u ffactorau risg, yn ogystal â'r sectorau y cânt eu trin ynddynt fel arfer.
 • Iechyd, Lles a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o weithrediad y corff, gan gynnwys ymddygiadau iechyd allweddol sy'n helpu i gynnal ffisioleg arferol, ac arwyddion a symptomau problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin.
 • Iechyd, Lles a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o weithrediad y corff, gan gynnwys ymddygiadau iechyd allweddol sy'n helpu i gynnal ffisioleg arferol, ac arwyddion a symptomau problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin.
 • Cysyniadau Allweddol mewn Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr mewn cysyniadau damcaniaethol allweddol sydd eu hangen i astudio iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan eu hannog i gwestiynu rhagdybiaethau cyffredin a datblygu dealltwriaeth fwy real o gysyniadau a materion.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 5)

Eleni atgyfnerthu a datblygu eich dysgu ymhellach, gan eich helpu i ehangu a chymhwyso eich gwybodaeth, ac i ddatblygu blwch offer o sgiliau personol a phroffesiynol ar gyfer cyflogaeth. Rydych hefyd yn cwblhau 100 awr o ddysgu seiliedig ar waith sy'n eich galluogi i archwilio maes o ddiddordeb personol a phroffesiynol.

 

Modiwlau

 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol (Craidd): Drwy sesiynau a addysgir a Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau personol, academaidd a phroffesiynol ac archwilio materion cyfoes yn y gweithle megis gwydnwch emosiynol, ac arfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth.
 • Cwrs Ymddygiad Iechyd ar draws y Bywyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o fodelau a damcaniaethau sy'n esbonio datblygiad ac ymddygiad dynol ar draws y cwrs bywyd, ac yn trafod eu cymhwyso i iechyd, iechyd meddwl ac ymddygiad sy'n gysylltiedig â lles.
 • Iechyd Meddwl a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio'r cysylltiadau rhwng iechyd corfforol a meddyliol, gan gynnwys y berthynas rhwng ffactorau ffordd o fyw, problemau iechyd y gellir eu hatal ac afiechyd meddwl.
 • Paratoi ar gyfer Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o natur ymchwil, ei werth a'i le ym maes iechyd, meddyliol a lles, a'r broses ymchwil.
 • Strategaethau ar gyfer Gwella a Hybu Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o strategaethau sefydledig ar gyfer hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a lles, megis rhagnodi cymdeithasol, addysg iechyd a 'dull lleoliadau', yn ogystal â'u cymhwyso o fewn poblogaethau penodol.
 • Polisi ac Ymarfer ym maes Iechyd y Cyhoedd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o wleidyddiaeth, y broses bolisi a pholisïau iechyd cyhoeddus allweddol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad cyffredinol ar gyfer y Flwyddyn Sylfaen yw 48 pwynt UCAS ar Safon Uwch neu gyfatebol - mae hyn yn cynnwys cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch perthnasol.

Dylai ymgeiswyr fedru arddangos aeddfedrwydd emosiynol a seicolegol i weithio gyda phobl fregus a’r gwydnwch i ymdopi â’r gofynion yn y sector hwn.

Ar gyfer myfyrwyr heb y cymwysterau mynediad safonol, efallai y bydd hi’n bosib gwneud y cwrs hwn os oes gennych chi brofiad bywyd neu waith ychwanegol a’ch bod yn gallu arddangos gallu i ymgymryd â heriau academaidd y rhaglen. Mae’n bosib y caiff ymgeiswyr nad oes ganddynt y gofynion mynediad safonol eu gwahodd i gyfweliad.

Nid oes angen DBS ar ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen, er y gallai fod angen DBS ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn unol â gofynion y sefydliad sy'n darparu.

Addysgu ac Asesu

Gan adlewyrchu’r amrywiaeth o sgiliau sydd eu hangen gan gyflogwyr, mae’r cwrs hwn yn defnyddio ystod o strategaethau asesu gan gynnwys cyflwyniadau, taflenni gwybodaeth ac astudiaethau achos. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r tîm cymorth anabledd i sicrhau bod asesiadau hefyd yn cwrdd ag anghenion myfyrwyr.

DYSGU AC ADDYSGU

Byddwch yn cael eich addysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu gweithredol, gan gynnwys trafodaethau, astudiaethau achos, darlithoedd, cwisiau a fforymau.

Mae asesiadau ar y rhaglen hon yn amrywiol, sy'n eich galluogi i ddatblygu ac arddangos ystod o sgiliau. Maent yn cynnwys portffolios, sgyrsiau, traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, ac arholiad.

Ar gyfer pob modiwl 20 credyd byddwch yn derbyn 36 o oriau dysgu ac addysgu gweithredol yn ystod blwyddyn un (lefel pedwar), a 30 awr ym mlwyddyn dau (lefel pump), a bydd disgwyl hefyd i chi gwblhau astudiaeth annibynnol gan gynnwys darllen allweddol.

Os bydd myfyrwyr yn cwblhau blwyddyn sylfaen (Blwyddyn 0/lefel tri) byddant yn derbyn 40 awr o oriau dysgu ac addysgu gweithredol.

Mae gan y rhaglen gysylltiadau cryf â'r gwasanaethau Cymorth Dysgu, i alluogi myfyrwyr i gael mynediad at ystod eang o gymorth i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer astudio mewn addysg uwch.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi ystod o wybodaeth a sgiliau i fyfyrwyr sy'n berthnasol i ystod amrywiol o rolau ar draws sectorau. Gallai'r rhain gynnwys datblygu iechyd cymunedol, rhagnodi cymdeithasol, eiriolaeth, gwaith prosiect y trydydd sector, cyfeillio a llawer mwy. Cefnogir myfyrwyr i ddatblygu CV ac i ystyried sut i ymateb ac addasu i dirwedd gyflogaeth ddeinamig.

Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, gall myfyrwyr 'ychwanegu at y cwrs' naill ai i'r BSc Iechyd Meddwl a Lles neu BSc Iechyd a Lles y Cyhoedd.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu ac achredu

Mae cyrsiau sydd yn cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu ac achredu” yn gyrsiau newydd sydd yn cael eu datblygu ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu cwblhau drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Mae’r cyrsiau yma hefyd yn y broses o geisio am achrediad/cydnabyddiaeth gan gyrff allanol, a elwir yn CPSRh - Cyrff Proffesiynol, Statudol a Rheoleiddio, sydd yn broses gymeradwyo allanol ar wahân gyda’r CPSRh perthnasol.

Cyn gynted ag y bo rhaglenni yn cael eu dilysu a’u hachredu bydd manylion y cyrsiau yn cael eu cadarnhau. Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu ac achredu’ yn cael eu cymeradwyo yn ôl y disgwyl, fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os nad fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y disgwyl, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
TypeError: Cannot call method "getContent" of null