BSc (Anrh) Iechyd a Lles y Cyhoedd

Manylion cwrs

 • Côd UCASL510
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser) 6 BL (rhan-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
Health & Wellbeing students sit on opposite sides of a desk and discuss their work

Course Highlights

2il yn y DU

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)

6ed yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

Cydradd 1af yn y DU

ar gyfer rhagolygon ar ol graddio (Complete University Guide 2022)

Pam dewis y cwrs hwn?

Iechyd yw un o'r pethau pwysicaf i bobl, ac eto mae llawer o bobl yn treulio cymaint o'u bywydau mewn iechyd gwael.

Nod ein gradd iechyd cyhoeddus yw rhoi'r wybodaeth, y sgiliau a'r priodoleddau i chi i ddod yn ymarferwyr iechyd cyhoeddus effeithiol, sy'n gallu gweithio gydag amrywiaeth o boblogaethau a mynd i'r afael â materion iechyd cyhoeddus cyfoes a 'drwg'.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Archwilio sut mae ymarferwyr iechyd cyhoeddus yn ceisio diogelu, gwella a hyrwyddo iechyd a lles corfforol a meddyliol unigolion, cymunedau a chenhedloedd mewn amgylcheddau cymdeithasol, economaidd, technolegol a phlanedol sy'n newid yn gyflym.
 • Dysgwch am greu'r amodau 'mewnol' ac 'allanol' i bobl fyw'n iach, yn ogystal â mynd i'r afael â'r anghyfiawnderau sy'n golygu nad oes gan bawb yr un gallu i fod yn iach ac yn iach.
 • *Astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc graddiwyd yn gydradd 1af yn y DU ar gyfer rhagolygon ar ol graddio, ac yn 1af yng Nghymru a 10fed yn y DU ar gyfer boddhad myfyrwyr yn nhablau cynghrair pwnc Gwaith Cymdeithasol, Complete University Guide 2022.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 8fed yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Iechyd Cysylltiedig, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cwricwlwm cyffrous a blaengar
 • Cydbwysedd theori, tystiolaeth ac ymarfer a ystyrir yn ofalus
 • Paratoi ar gyfer cyflogaeth drwy Ddysgu Seiliedig ar Waith
 • Asesiadau dilys sy'n efelychu gweithgareddau 'bywyd go iawn'
 • Strategaeth addysgu a dysgu hyblyg a chefnogol
 • Addysgir gan arbenigwyr ym maes iechyd, iechyd meddwl a lles
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Proffesiynau Iechyd, The Guardian University Guide 2022.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 8fed yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Iechyd Cysylltiedig, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Bydd y flwyddyn gyntaf bwysig hon yn cyflwyno myfyrwyr i'r heriau a'r cysyniadau allweddol ym maes iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan eich annog i gwestiynu rhagdybiaethau cyffredin a datblygu dealltwriaeth fwy pendant. Bydd hefyd yn rhoi sylfeini cadarn i chi yn y sgiliau ar gyfer llwyddiant wrth ddysgu mewn Addysg Uwch a gweithio ym maes iechyd y cyhoedd.

Modiwlau 

 • Sgiliau Astudio a Datblygiad Personol (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn datblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau allweddol ar gyfer dysgu mewn Addysg Uwch ac yn gweithio mewn lleoliadau iechyd, iechyd meddwl a lles, yn ogystal â'u cefnogi i osod nodau ar gyfer datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol.
 • Iechyd y Genedl: Cyflwr Chwarae (Craidd):Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno 'cyflwr' iechyd pobl mewn cyd-destunau lleol a chenedlaethol, gan nodi problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin a'u ffactorau a'u ffactorau risg, yn ogystal â'r sectorau lle cânt eu trin fel arfer.
 • Iechyd, Lles a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o weithrediad y corff, gan gynnwys ymddygiadau iechyd allweddol sy'n helpu i gynnal ffisioleg arferol, ac arwyddion a symptomau problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin.
 • Anghydraddoldebau Iechyd a Chyfiawnder Cymdeithasol (Craidd): Cydnabod anghydraddoldebau mewn iechyd, iechyd meddwl a lles a deall eu rôl bersonol wrth gyfrannu at yr agenda cyfiawnder cymdeithasol.
 • Cysyniadau Allweddol mewn Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylfaen i chi mewn cysyniadau damcaniaethol allweddol sydd eu hangen i astudio iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan eu hannog i gwestiynu rhagdybiaethau cyffredin a datblygu dealltwriaeth fwy cadarn o gysyniadau a materion.

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Bydd yr ail flwyddyn gyffrous hon yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ymddygiad iechyd, a sut mae arferion afiach o ran corff a meddwl yn arwain at faterion iechyd cyhoeddus cyfoes fel gordewdra, camddefnyddio sylweddau a salwch meddwl. Byddwch hefyd yn dechrau archwilio atebion i faterion iechyd y cyhoedd drwy bolisïau a strategaethau gwella a hybu iechyd, ac yn parhau ar eu taith tuag at ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd i weithio yn y maes hwn.

Modiwlau

 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol (Craidd): Bydd yr ail flwyddyn gyffrous hon yn datblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o ymddygiad iechyd, a sut mae arferion afiach o ran corff a meddwl yn arwain at faterion iechyd cyhoeddus cyfoes fel gordewdra, camddefnyddio sylweddau a salwch meddwl. Byddwch hefyd yn dechrau archwilio atebion i faterion iechyd y cyhoedd drwy bolisïau a strategaethau gwella a hybu iechyd, ac yn parhau ar eu taith tuag at ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd i weithio yn y maes hwn.
 • Cwrs Ymddygiad Iechyd ar draws y Bywyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o fodelau a damcaniaethau sy'n esbonio datblygiad ac ymddygiad dynol ar draws y cwrs bywyd, ac yn trafod eu cymhwyso i iechyd, iechyd meddwl ac ymddygiad sy'n gysylltiedig â lles.
 • Materion Cyfoes ym maes Iechyd y Cyhoedd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn trafod amrywiaeth o faterion iechyd cyhoeddus cyfoes ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, sy'n ymdrin â datblygu a datblygu materion dethol, eu epidemioleg, a'r goblygiadau i lunwyr polisi ac ymarferwyr.
 • Paratoi ar gyfer Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o natur ymchwil, ei werth a'i le ym maes iechyd, meddyliol a lles, a'r broses ymchwil.
 • Strategaethau ar gyfer Gwella a Hybu Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o strategaethau sefydledig ar gyfer hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a lles, megis rhagnodi cymdeithasol, addysg iechyd a 'dull lleoliadau', yn ogystal â'u cymhwyso o fewn poblogaethau penodol.
 • Mae'r modiwl hwn yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o wleidyddiaeth, y broses bolisi a pholisïau iechyd cyhoeddus allweddol.

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae'r flwyddyn olaf gymhwysol hon yn cynnwys cyfleoedd i chi ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn maes o ddiddordeb personol sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a/neu les, a pharhau i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer ymarfer proffesiynol. Bydd hefyd yn adeiladu ar y blynyddoedd blaenorol drwy archwilio'n feirniadol newid ymddygiad iechyd a mynd i'r afael â'r 'problemau drwg' ym maes iechyd y cyhoedd, gan ddefnyddio theori, tystiolaeth a phrofiad ymarferol i wneud hynny.

Modiwlau 

 • Datblygu Ymarfer a Pharatoi ar gyfer Cyflogaeth (Craidd):Trwy sesiynau a addysgir a Dysgu yn y Gwaith, bydd y modiwl hwn yn eich galluogi i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol a chymhwysol o sgiliau a phriodoleddau allweddol ar gyfer ymarfer proffesiynol, yn ogystal â myfyrio ar sgiliau academaidd a'u gwella gan gynnwys dysgu annibynnol ac annibynnol.
 • Gwneud Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn maes o ddiddordeb personol sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl neu les.
 • Newid Ymddygiad Iechyd: Theori ac Ymarfer (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i chi o newid ymddygiad iechyd, gan drafod yn feirniadol ystod o fodelau a damcaniaethau a'u cymhwyso i strategaethau gwella a hyrwyddo iechyd.
 • Problemau Drwg a Bygythiadau sy'n Dod i'r Amlwg mewn Iechyd Cyhoeddus (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio gyda myfyrwyr y 'problemau drwg' ym maes iechyd y cyhoedd - y rhai sy'n ymwneud â rhyngddibyniaethau cymhleth sy'n ymddangos yn rhy anodd i'w datrys, megis anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd - ac yn trafod strategaethau posibl i fynd i'r afael â hwy.
 • Gweithio gyda Data Iechyd y Cyhoedd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddeall a gweithio'n feirniadol gyda data iechyd y cyhoedd mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys Asesiadau o'r Effaith ar Iechyd (AGIC), proffiliau iechyd cymunedol a mapiau asedau cymunedol.

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion mynediad cyffredinol i fynd ar y Diploma yw 80-112 pwynt UCAS yn Lefel A neu gyfatebol – mae hyn yn cynnwys cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch perthnasol.  Dylai ymgeiswyr fod yn gallu dangos yr aeddfedrwydd emosiynol a seicolegol sydd eu hangen i weithio gyda phobl sy'n agored i niwed a'r gwydnwch sydd ei angen i ymdopi â gofynion yn y sector hwn.

Bydd ymgeiswyr sy'n cyflwyno proffil cymysg o ddysgu a datblygu drwy gymwysterau a phrofiad o weithio ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol, ond nad ydynt yn meddu ar y gofynion mynediad ffurfiol, yn cael eu hystyried ar sail unigol ac efallai y gofynnir iddynt fynychu cyfweliad â'r tiwtor/tiwtoriaid derbyn.

Nid yw cliriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a wneir gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ofynnol i dderbyn neu symud ymlaen i'r rhaglen. Fodd bynnag, fel rhan o'r rhaglen, mae'n ofynnol i fyfyrwyr ymgymryd â Dysgu Seiliedig ar Waith ac, yn dibynnu ar natur y DSW, efallai y bydd yn ofynnol i fyfyrwyr gael cliriad DBS boddhaol a wneir gan Brifysgol Glyndŵr. Bydd math a lefel y gwiriad DBS sy'n ofynnol yn cael ei gadarnhau i fyfyrwyr yn ystod proses ymgeisio'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Gall methu â datgan collfarn, a ddatgelir wedyn gan wiriad DBS arwain at waharddiad o'r cyfle WBL. Ystyrir natur yr euogfarnau a ddatganwyd yn dilyn ein Hystyriaeth o Bolisi a Gweithdrefn Euogfarnau Troseddol.

Addysgu ac Asesu

Bydd myfyrwyr yn cael eu hasesu ar y radd hon drwy gyfuniad o ddulliau asesu 'traddodiadol' a 'dilys', gan gynnwys traethodau, cyflwyniadau, portffolios a thrafodaethau grŵp. Bydd myfyrwyr yn cael briffiau hyblyg a chyffrous ar gyfer eu hasesiadau, y gallant eu teilwra i bynciau a materion sydd o ddiddordeb. Bydd myfyrwyr yn cael eu cefnogi mewn nifer o ffyrdd gyda'u hasesiadau, gan gynnwys darparu fideos cyfarwyddyd briffio asesu, a'r gallu i gyflwyno gwaith drafft a thiwtorialau llyfrau gyda thiwtoriaid modiwlau i drafod eu hasesiadau.

DYSGU AC ADDYSGU

Bydd myfyrwyr yn cael eu haddysgu drwy strategaeth addysgu a dysgu hyblyg a chefnogol. Bydd myfyrwyr yn cael cyfres o ddarlithoedd, seminarau a gweithdai difyr a rhyngweithiol ar y campws, yn ogystal â gweithgareddau astudio dan gyfarwyddyd a ddarperir bron. Bydd y sesiynau a addysgir yn cyflwyno cynnwys y modiwl ac yn cynnwys gwaith unigol a grŵp, gan ddefnyddio astudiaethau achos a dysgu seiliedig ar broblemau. Bydd y gweithgareddau dysgu dan gyfarwyddyd yn cynnwys amrywiaeth o dasgau 'tameidiog' gan gynnwys fideos, cwisiau, fforymau trafod, llyfrau gwaith, darlleniadau, orielau ac ymweliadau rhithwir. Bydd tiwtor personol yn cael ei neilltuo i bob myfyriwr wrth gwblhau'r rhaglen, a fydd yn helpu i'w harwain gyda'u datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol, ac yn cyfeirio at gymorth pellach os/pan fo angen.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Byddai graddedigion y cwrs mewn sefyllfa dda i ddilyn gyrfaoedd yn unrhyw un o'r meysydd canlynol:

 • Hybu Iechyd
 • Atal Salwch
 • Gwella Iechyd
 • Datblygu Iechyd Cymunedol
 • Asesu ac Arolygu Iechyd a Lles y Boblogaeth
 • Nodi a Chynllunio ar gyfer Argyfyngau Iechyd y Cyhoedd
 • Nodi Heriau a Pheryglon Iechyd mewn Lleoliadau Allweddol
 • Ymchwil sy'n gysylltiedig ag Iechyd
 • Addysg sy'n gysylltiedig ag iechyd
 • Datblygu Polisi Iechyd y Cyhoedd/Iechyd Meddwl
 • Comisiynu, Darparu a Gwerthuso Gwasanaethau Iechyd
 • Lleihau Anghydraddoldebau Iechyd
 • Cysylltu Gweithio, Llywio Gofal a Rhagnodi Cymdeithasol
 • Eiriolaeth

Gall graddedigion fynd ymlaen i weithio mewn llawer o wahanol leoliadau, gan gynnwys llywodraeth leol neu genedlaethol, y trydydd sector, neu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Fel arall, efallai y bydd myfyrwyr am ddatblygu eu menter gymdeithasol eu hunain ym maes iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a/neu les.

 

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn i'w  £9000.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.
Students in a mental health lecture

Lechyd a LlesMhrifysgol Glyndŵr Wrecsam