BSc (Anrh) Iechyd Meddwl a Lles (gyda blwyddyn sylfaen)

Manylion cwrs

 • Côd UCAS6YA2
 • Blwyddyn mynediad 2023
 • Hyd y cwrs 4 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 48 - 72
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
A group sitting outside a wrexham cafe

Course Highlights

2il yn y DU

am foddhad ag addysgu (The Guardian University Guide 2022)

1af allan o brifysgolion Cymru

ar gyfer adnoddau dysgu, cyfleoedd dysgu ac asesu ac adborth (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2022)*

6ed yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gweithio ym maes iechyd meddwl a lles, neu sydd eisoes yn gweithio yn yr ardal ond sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i sicrhau bod eu harfer yn gyfredol ac yn seiliedig ar dystiolaeth.

Mae'r dirwedd iechyd meddwl a lles bresennol yn ddeinamig ac yn esblygu wrth iddi addasu ac ymateb i'r byd sy'n newid o'n cwmpas ac anghenion iechyd meddwl unigolion, cymunedau a chymdeithasau. Mae'r cwrs hwn yn archwilio penderfynyddion cymdeithasol iechyd meddwl a lles, gwreiddiau anghydraddoldeb, yr angen am gyfiawnder cymdeithasol i'r rhai sy'n profi afiechyd meddwl a sut y gall ymarfer iechyd meddwl cyfoes sianelu manteision cadarnhaol cysylltiad cymdeithasol i helpu unigolion i adeiladu bywydau hapus ac iach. 

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n dymuno gweithio ym maes iechyd meddwl a lles, neu sydd eisoes yn gweithio yn yr ardal ond sydd am ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i sicrhau bod eu harfer yn gyfredol ac yn seiliedig ar dystiolaeth. 

Mae'r cwrs hwn: 

 • Datblygu dealltwriaeth gron o iechyd, iechyd meddwl a lles unigolion a chymunedau 
 • Mae'n cynnwys 180 awr o ddysgu seiliedig ar waith y gallwch ei deilwra i'ch maes(au) diddordeb eich hun 
 • Mae ganddo gysylltiadau cryf â chyflogwyr lleol 
 • Yn cynnwys modiwlau datblygiad personol a phroffesiynol sy'n eich helpu i ddatblygu CV llawn a sgiliau allweddol ar gyfer cyflogadwyedd 
 • Yn cynnig cynllun mentor cyfoedion, gan ddarparu cymorth gan fyfyrwyr eraill ac i fyfyrwyr eraill 
 • *yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 2il yn y DU ac yn 1af yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Proffesiynau Iechyd, The Guardian University Guide 2022.
 • *yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 6ed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 8fed yn y DU am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Iechyd Cysylltiedig, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
 • *yn rhan o grŵp pwnc CHA3 sydd yn y safle 1af allan o brifysgolion Cymru am gyfleoedd dysgu, adnoddau dysgu ac asesu ac adborth yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2022.

Prif nodweddion y cwrs

 • Cyfle i ehangu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth yn ôl eich maes diddordeb penodol. 
 • Cyflwynir gan academyddion o amrywiaeth o gefndiroedd, sy'n golygu y byddwch yn rhan o gymuned amrywiol o ymarfer. 
 • Ystyried y cysylltiadau rhwng iechyd corfforol, meddyliol a chymdeithasol. 
 • Mae cydbwysedd o fodiwlau theori ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar ymarfer yn eich galluogi i ddatblygu sylfaen sgiliau wedi'i dalgrynnu. 
 • Profiad seiliedig ar waith, y gallwch ei deilwra i'ch maes/au diddordeb eich hun, ym mlynyddoedd dau a thri o'r rhaglen. 
 • Cyfleoedd i gymryd rhan mewn digwyddiadau perthnasol ychwanegol a gwirfoddoli o fewn y Brifysgol ehangach, gan roi portffolio llawn o brofiad i chi ar ôl graddio.  

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 0 (LEFEL 3) 

MODIWLAU 

 • Y Sgiliau sydd eu Hangen arnoch (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cefnogi myfyrwyr i ddatblygu sgiliau academaidd, personol a phroffesiynol allweddol sydd eu hangen ar gyfer astudio'n llwyddiannus ar lefel Addysg Uwch. 
 • Astudiaethau Cyd-destunol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i amrywiaeth eang o faterion cyfoes i ysgogi trafodaeth, dadl ac ymgysylltiad. 
 • Hanfodion Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio gyda myfyrwyr wahanol ddimensiynau iechyd, gan gynnwys diffiniadau allweddol o'r rhain a pha ffactorau sy'n dylanwadu arnynt ac yn effeithio arnynt dros oes.  
 • Hanfodion Anatomi a Ffisioleg (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i brif systemau'r corff a sut maent yn gweithio, gan ddarparu gwybodaeth sylfaenol bwysig y bydd modiwlau'n cael eu hadeiladu arnynt yn y dyfodol. 
 • Cyfathrebu Proffesiynol mewn Cyd-destun Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn archwilio gyda damcaniaethau a chysyniadau cyfathrebu ac iaith broffesiynol myfyrwyr sy'n ofynnol gan bobl sy'n dymuno dilyn gyrfa yn y sector iechyd a lles. 
 • Galluoedd Sylfaenol ar gyfer Gweithio mewn Iechyd a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o'r 10 gallu hanfodol sy'n sail i arfer effeithiol ym maes iechyd a lles. 

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4) 

MODIWLAU

 • Sgiliau Astudio a Datblygiad Personol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau allweddol ar gyfer dysgu mewn Addysg Uwch a gweithio mewn lleoliadau iechyd, iechyd meddwl a lles, yn ogystal â'u cefnogi i osod nodau ar gyfer datblygiad personol, academaidd a phroffesiynol. 
 • Iechyd y Genedl: Cyflwr Chwarae (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn cyflwyno myfyrwyr i 'gyflwr' iechyd pobl mewn cyd-destunau lleol a chenedlaethol, gan nodi problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin a'u ffactorau risg, yn ogystal â'r sectorau y cânt eu trin ynddynt fel arfer. 
 • Iechyd, Lles a'r Corff (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o weithrediad y corff, gan gynnwys ymddygiadau iechyd allweddol sy'n helpu i gynnal ffisioleg arferol, ac arwyddion a symptomau problemau iechyd corfforol a meddyliol cyffredin. 
 • Anghydraddoldebau Iechyd a Chyfiawnder Cymdeithasol (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i gydnabod anghydraddoldebau iechyd, iechyd meddwl a lles a deall eu rôl bersonol wrth gyfrannu at yr agenda cyfiawnder cymdeithasol. 
 • Cysyniadau Allweddol mewn Iechyd, Iechyd Meddwl a Lles (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi sylfaen i fyfyrwyr mewn cysyniadau damcaniaethol allweddol sydd eu hangen i astudio iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl a lles, gan eu hannog i gwestiynu rhagdybiaethau cyffredin a datblygu dealltwriaeth fwy real o gysyniadau a materion. 

 

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5) 

MODIWLAU 

 • Cyfraith a Pholisi Iechyd Meddwl (Craidd): Nod y modiwl hwn yw hwyluso gwerthfawrogiad beirniadol o bolisi cymdeithasol a chyfraith iechyd meddwl fel y mae'n berthnasol i ymarfer, gan ystyried y potensial ar gyfer anghydbwysedd pŵer a cyfyng-gyngor moesegol/cyfreithiol. 
 • Iechyd Meddwl a'r Corff (Craidd): Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r berthynas rhwng iechyd corfforol, ffactorau ffordd o fyw ac iechyd meddwl a lles. Rhoddir ystyriaeth i gyd-ddibyniaeth llawer o broblemau iechyd corfforol a meddyliol a rôl y model meddygol wrth drin salwch meddwl. 
 • Datblygiad Personol a Phroffesiynol (Craidd): Drwy sesiynau a addysgir a Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i barhau i ddatblygu eu sgiliau personol, academaidd a phroffesiynol ac archwilio materion cyfoes yn y gweithle megis gwydnwch emosiynol, ac arfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n seiliedig ar dystiolaeth. 
 • Cwrs Ymddygiad Iechyd ar draws y Bywyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o fodelau a damcaniaethau sy'n esbonio datblygiad ac ymddygiad dynol ar draws y cwrs bywyd, ac yn trafod eu cymhwyso i iechyd, iechyd meddwl ac ymddygiad sy'n gysylltiedig â lles. 
 • Paratoi ar gyfer Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o natur ymchwil, ei werth a'i le ym maes iechyd, meddyliol a lles, a'r broses ymchwil. 
 • Strategaethau ar gyfer Gwella a Hybu Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth i fyfyrwyr o strategaethau sefydledig ar gyfer hyrwyddo a gwella iechyd, iechyd meddwl a lles, megis rhagnodi cymdeithasol, addysg iechyd a 'dull lleoliadau', yn ogystal â'u cymhwyso o fewn poblogaethau penodol. 

 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6) 

MODIWLAU 

 • Iechyd Meddwl - Safbwyntiau Diwylliannol a Chymdeithasol (Craidd): Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn datblygu gwerthfawrogiad beirniadol o sut mae iechyd meddwl a salwch meddwl yn cael eu cysyniadu o fewn fframweithiau diwylliannol a chymdeithasol 
 • Dulliau a Damcaniaethau ar gyfer Ymarfer Iechyd Meddwl Cyfoes (Craidd): Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth am ddulliau a damcaniaethau sy'n sail i ymarfer iechyd meddwl cyfoes a sut y cânt eu cymhwyso mewn lleoliadau byd go iawn i hyrwyddo lles meddyliol cadarnhaol. 
 • Sgiliau a Lleoliadau ar gyfer Ymarfer Iechyd Meddwl Cyfoes (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol o ddulliau therapiwtig cyfoes mewn ymarfer iechyd meddwl. Bydd yn darparu gwybodaeth a dealltwriaeth o arferion cyfoes, gan gynnwys sgiliau allweddol ar gyfer gweithio gydag unigolion a grwpiau, a modelau newydd o ddarpariaeth gofal iechyd meddwl. 
 • Datblygu Ymarfer a Pharatoi ar gyfer Cyflogaeth (Craidd): Drwy sesiynau a addysgir a Dysgu Seiliedig ar Waith, bydd y modiwl hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol a chymhwysol o sgiliau a phriodoleddau allweddol ar gyfer ymarfer proffesiynol, yn ogystal â myfyrio ar sgiliau academaidd a'u gwella gan gynnwys dysgu annibynnol ac annibynnol. 
 • Gwneud Ymchwil Byd Go Iawn mewn Iechyd (Craidd): Bydd y modiwl hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymgymryd â phrosiect ymchwil mewn maes o ddiddordeb personol sy'n gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd, iechyd meddwl neu les. 

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofyniad cyffredinol i dderbyn y radd yw 48-72 pwynt UCAS ar lefel Safon Uwch neu gyfatebol – mae hyn yn cynnwys cyrsiau Mynediad i Addysg Uwch perthnasol. Dylai ymgeiswyr allu dangos yr aeddfedrwydd emosiynol a seicolegol i weithio gyda phobl sy'n agored i niwed a'r gwydnwch sydd ei angen i ymdopi â'r gofynion yn y sector hwn... 

Ar gyfer myfyrwyr heb y cymwysterau mynediad safonol, efallai y bydd modd dilyn y cwrs hwn os oes gennych fywyd neu brofiad gwaith ychwanegol a gall ddangos y gallu i ymgysylltu â heriau academaidd y rhaglen. Gellir gwahodd ymgeiswyr heb ofynion mynediad safonol i gyfweliad. 

 Nid oes angen DBS ar ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen, er y gallai fod angen DBS ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn unol â gofynion y sefydliad sy'n darparu. 

 

Addysgu ac Asesu

 • Byddwch yn cael eich addysgu gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau dysgu gweithredol, gan gynnwys trafodaethau, astudiaethau achos, darlithoedd, cwisiau a fforymau. 
 • Mae asesiadau ar y rhaglen hon yn amrywiol, sy'n eich galluogi i ddatblygu ac arddangos ystod o sgiliau. Maent yn cynnwys portffolios, sgyrsiau, traethodau, ysgrifennu myfyriol, cyflwyniadau, efelychiadau ac arholiad. 
 • Ar gyfer pob modiwl 20 credyd byddwch yn derbyn 36 o oriau dysgu ac addysgu gweithredol yn ystod blwyddyn un (lefel pedwar), a 30 awr ym mlwyddyn dau (lefel pump) a 24 ar lefel 6. Bydd disgwyl i chi hefyd gwblhau astudiaeth annibynnol gan gynnwys darllen allweddol 
 • Os bydd myfyrwyr yn cwblhau blwyddyn sylfaen (Blwyddyn 0/lefel tri) byddant yn derbyn 40 awr o oriau dysgu ac addysgu gweithredol fesul modiwl 20 credyd 

DYSGU AC ADDYSGU

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i roi cymorth i'n myfyrwyr i'w galluogi i gyflawni eu potensial academaidd i'r eithaf.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sy'n ymroddedig i helpu myfyrwyr i delio ag agweddau ymarferol gwaith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth i fyfyrwyr fwy o wybodaeth ar y cymorth sydd ar gael. 

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

Rhagolygon gyrfaol

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi ystod o wybodaeth a sgiliau i fyfyrwyr sy'n berthnasol i ddetholiad amrywiol o rolau ar draws y sector iechyd meddwl. Gallai hyn gynnwys datblygu iechyd cymunedol, gwella iechyd meddwl, rhagnodi cymdeithasol, eiriolaeth, datblygu polisi ac ymgyrchu, a llawer mwy. Cefnogir myfyrwyr i ddatblygu CV ac i ystyried sut i gyfarwyddo eu datblygiad proffesiynol er mwyn ymateb ac addasu i dirwedd gyflogaeth ddeinamig sy'n esblygu. 

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2023/24 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9,000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar Pentref Wrecsam.

Students in a mental health lecture

Lechyd a LlesMhrifysgol Glyndŵr Wrecsam