BA (Anrh) Rheoli Twristiaeth a Lletygarwch Rhyngwladol (gyda Lleoliad Diwydiant)

Manylion cwrs

 • Côd UCASTHIP
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 4 BL (lleoliad diwydiant)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ddilysu
A hand reaches out to ring a service bell on a desk

Course Highlights

Achrededig

gan y Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI)

Cysylltiadau

cryf gyda diwydiant twristiaeth Gogledd Cymru

Diploma CMI

mewn arweinyddiaeth a rheolaeth

Pam dewis y cwrs hwn?

Bydd y radd bwrpasol yma yn rhoi’r sgiliau ymarferol a’r wybodaeth hanfodol sydd eu hangen arnoch ar gyfer gyrfa yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.

Mae’r cwrs wedi ei lunio o fodiwlau cyffrous sydd yn ysgogi’r meddwl gan ymdrin â phynciau busnes hanfodol, gan gynnwys modiwlau uwch sy’n rhoi ystod o wybodaeth a phrofiad megis creu digwyddiadau, rheoli atyniadau ymwelwyr, cynllunio a datblygu cynaliadwy, materion cyfoes ym maes rheoli lletygarwch a rheoli adnoddau dynol.

Bydd myfyrwyr yn: 

 • cael profiad uniongyrchol, ymarferol gan gynnwys rheoli digwyddiadau go iawn
 • dysgu gan siaradwyr gwadd cyffrous ac ymweliadau safle i rai o’r sefydliadau allweddol ym maes lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau
 • cael eu hannog i ddewis lleoliad gwaith a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i’w CV a’u rhagolygon cyflogaeth.
 • mwynhau aelodaeth myfyriwr o’r Sefydliad Lletygarwch, yn rhad ac am ddim
 • elwa o Aelodaeth Efydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam o’r Sefydliad Graddedigion Busnes (BGA), gyda mynediad at ystod o fuddion gan gynnwys gwasanaethau ymgynghorol a hwb dysgu BGA.
 • Bydd pob un o’m myfyrwyr sy’n graddio o Wrecsam hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan o Sefydliad Rheolaeth Siartredig, sydd werth mwy na £1,300 a hynny heb unrhyw gost ychwanegol
Business Graduates Association logo

Prif nodweddion y cwrs

 • Mae gan ein darlithwyr brofiad proffesiynol sylweddol mewn lletygarwch, twristiaeth a rheoli digwyddiadau.
 • Mae ennill profiad ymarferol a datblygu cymhwysedd masnachol yn elfen allweddol o’r radd hon.
 • Mae myfyrwyr yn mwynhau aelodaeth gyswllt o’r Sefydliad Lletygarwch tra’u bod yn astudio.
 • Mae’r radd hon wedi ei hachredu gan y CMI, a bydd pob myfyriwr sy’n graddio hefyd yn derbyn Diploma lefel 5 mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth gan y CMI, sydd werth mwy na £1,300, heb unrhyw gost ychwanegol.

Beth fyddwch chin ei astudio

Fel rhan o’r radd, byddwn yn sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn cael profiad ymarferol ac uniongyrchol. Yn sicr, byddwch yn cael profiad go iawn o reoli digwyddiadau yn ystod eich astudiaethau, fodd bynnag gall hefyd gynnwys cyfle i fynd ar leoliad gwaith a fydd yn hybu’ch CV a’ch rhagolygon cyflogaeth yn sylweddol.

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

MODIWLAU

 • Amgylchedd Busnes
 • Sgiliau Cyfathrebu Busnes ar gyfer Marchnata
 • Economeg
 • Hanfodion Marchnata
 • Dadansoddeg Data a Deall ‘Data Mawr’
 • Creu Digwyddiadau

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

MODIWLAU CRAIDD

 • Ymgysylltu ac Arwain Pobl
 • Rheoli Cynllunio a Datblygu Cynaliadwy ym maes Lletygarwch, Twristiaeth a Digwyddiadau
 • Rheoli Atyniadau Ymwelwyr

DEWISOL

 • Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Ymchwil Cudd-wybodaeth Gystadleuol
 • Lleoliad Gwaith 2
 • Prosiect seiliedig ar waith

BLWYDDYN 3 (LLEOLIAD DIWYDIANT)

BLWYDDYN 4 (LEFEL 6)

MODIWLAU

 • Meddwl yn Strategol
 • Twristiaeth Bwyd a Diod
 • Materion Cyfoes mewn Lletygarwch
 • Marchnata Strategol
 • Traethawd Hir

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TAG Safon Uwch neu gyfatebol, o leiafswm o ddwy Safon Uwch a TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg (Iaith Gyntaf) Gradd C/4 neu gyfatebol. Caiff cymwysterau Lefel UG a Sgiliau Allweddol Lefel AS hefyd eu hystyried hefyd.

Addysgu ac Asesu

Defnyddir ystod o ddulliau asesu i adlewyrchu natur ryngweithiol rheoli digwyddiadau gan gynnwys dethol a dylunio deunyddiau hyrwyddo, cyflwyniadau, cyfweliadau, cynlluniau a chyflwyniadau ysgrifenedig. Bydd pob modiwl o’r cwrs yn cael eu darparu mewn oddeutu 36 awr o ddysgu uniongyrchol, trwy gyfuniad o ddarlithoedd a thiwtorialau. Bydd angen ymrwymiad pellach o 160 o oriau astudio ar gyfer pob modiwl, er gall hyn amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr.

Dysgu ac addysgu

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i wneud y gorau o’u potensial academaidd.

Rydym yn cynnig gweithdai a sesiynau cymorth mewn meysydd megis ysgrifennu academaidd, gwneud nodiadau effeithiol, a pharatoi ar gyfer aseiniadau. Gall myfyrwyr drefnu apwyntiadau gyda thiwtoriaid sgiliau academaidd sydd yno i gynorthwyo gydag agweddau ymarferol o waith prifysgol. Mae gan ein hadran cymorth myfyrwyr fwy o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael.

O ran anghenion penodol, gall Gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyriwr oherwydd anabledd cyfredol a gydnabyddir, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol.

 

Rhagolygon gyrfaol

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Mae’r radd hon yn cynnig y potensial ar gyfer cyflogaeth mewn ystod eang o feysydd yn y diwydiant lletygarwch, twristiaeth a digwyddiadau. Bydd eich cymhwyster, profiad ymarferol a chyfleoedd gwirfoddoli yn sicrhau fod gennych chi’r sgiliau angenrheidiol y mae cyflogwyr yn dymuno eu gweld. Fel arall, gall eich arfogi gyda’r sgiliau i ddechrau eich busnes eich hun yn y sector gwasanaeth.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Mae ffioedd dysgu 2022/23 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

Yn amodol ar ddilysu

Mae cyrsiau sy’n cael eu dangos fel rhai “amodol ar ddilysu” yn gyrsiau newydd sy’n cael eu cwblhau ac mae manylion y cyrsiau yma yn y broses o gael eu penderfynu drwy’r gylchred gymeradwyo, a elwir yn broses ‘ddilysu’. Cyn gynted ag y bo’r rhaglenni wedi eu dilysu bydd manylion y cwrs yn cael eu cadarnhau.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn dal i fod yn ‘amodol ar ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.