BA (Anrh) Llyfrau Comics

Manylion cwrs

 • Côd UCASCO19
 • Blwyddyn mynediad 2022
 • Hyd y cwrs 3 BL (llawn-amser)
 • Tariff UCAS 80-112
 • Côd y sefydliad G53
 • Lleoliad Wrecsam
*Yn amodol ar ail-ddilysu
A comics student sketches out ideas

Course Highlights

2il yng Nghymru

am ragolygon gyrfaol (The Guardian University Guide 2022)

8fed yn y DU

am ansawdd yr addysgu (Times and Sunday Times Good University Guide 2022)

Datblygwch

sgiliau llawrydd mewn marchnata, anfonebu a gweithio gyda chleientiaid.

Pam dewis y cwrs hwn?

Mae'r rhaglen yn cyflwyno ystod eang o sgiliau creadigol, o gynhyrchu syniadau i'w cynhyrchiad technegol drwy argraffu, rhwymo llyfrau, deunyddiau 3D, bywluniadu, cyfryngau traddodiadol a digidol, gyda phwyslais ar ddarlunio a datblygu arddull bersonol unigryw.

Bydd myfyrwyr yn:

 • Gweithio gyda staff profiadol sy'n weithgar yn y diwydiant, dysgu sut i ysgrifennu straeon, tynnu lluniau comics a chynhyrchu portffolio proffesiynol.
 • Cael cyfleoedd i archwilio dilyniant gweledol, delweddau naratif, anthromorffiaeth a datblygiad cymeriad.
 • Ennill sgiliau personol, proffesiynol ac entrepreneuriaeth, dysgu am y busnes o weithio fel artist llawrydd.
 • Cael eu hannog i weithio ar friffiau a chystadlaethau byw.
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *astudio cwrs sy'n rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.
Student working on tablet

Celf & Dylunioyn PGW

Prif nodweddion y cwrs

 • Byddwch yn rhan o gymuned fywiog a chreadigol o arlunwyr masnachol gan gynnwys arlunwyr llyfrau plant, darlunwyr, animeiddwyr, artistiaid a dylunwyr gemau.
 • Cewch eich addysgu gan dîm addysgu sydd ag ystod eang o brofiad o weithio’n broffesiynol yn niwydiannau llyfrau comics a darlunio.
 • Rydym yn annog ein myfyrwyr i hunangyhoeddi a dysgu sut i gynhyrchu prototeipiau cynhyrchu o ansawdd uchel ar gyfer y diwydiant cyhoeddi drwy ddefnyddio ein Rhwymfa fewnol.
 • Mae ein myfyrwyr wedi ennill gwobrau dylunio megis cystadleuaeth Dylunio Gwasg Prifysgol Rhydychen, cystadleuaeth Llyfr Plant Macmillan, gwobrau D&AD Cymdeithas Caldecott ac wedi eu henwebu ar gyfer Gwobrau mawreddog Eisner a Gwobr Arian Reuben.
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 1af yn y DU am foddhad ag asesiad, 2il yng Nghymru am ragolygon gyrfaol ac yn 3ydd yng Nghymru am foddhad ag addysgu a boddhad gyda’r cwrs yn nhablau cynghrair pwnc Dylunio a Chelfyddydau, The Guardian University Guide 2022
 • *Mae’r cwrs hwn yn rhan o faes pwnc a raddiwyd yn 8fed yn y DU am ansawdd yr addysgu ac yn 3ydd yng Nghymru am brofiad y myfyriwr yn nhablau cynghrair pwnc Celf a Dylunio, Times and Sunday Times Good University Guide 2022.

Beth fyddwch chin ei astudio

BLWYDDYN 1 (LEFEL 4)

Mae'r flwyddyn hon yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol darlunio i fyfyrwyr a fydd yn eich helpu i ddatblygu eich arddull darluniol. Mae hyn yn cynnwys datblygu dealltwriaeth am offer a thechnegau creadigol y byddwch yn eu defnyddio, y cyd-destunau hanesyddol a damcaniaethau llyfrau comics, ysgrifennu creadigol, printio, cynhyrchu, technegau rhwymo llyfrau a dealltwriaeth o’r diwydiant.

MODIWLAU:

 • Cyfathrebu Gweledol
 • Cyfryngau a Thechnegau
 • Astudiaethau Cyd-destunol 1
 • Ysgrifennu creadigol ar gyfer naratif gweledol
 • Argraffu a Chynhyrchu
 • Dyfodol Creadigol 1

BLWYDDYN 2 (LEFEL 5)

Mae’r flwyddyn hon yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu eu hymagweddau unigol tuag at ddylunio cymeriadau, ysgrifennu sgriptiau ac adrodd straeon yn weledol, agweddau ymarferol gwneud comics yn ogystal ag archwilio hanfodion rhedeg busnes ar eich liwt eich hun.

MODIWLAU:

 • Cymeriadau yn eu Cyd-destun
 • Ysgrifennu Sgriptiau ac Adrodd Straeon
 • Astudiaethau Cyd-destunol 2
 • Gwneud Llyfrau Comics
 • Argraffu a Chyhoeddi
 • Dyfodol Creadigol 2 

BLWYDDYN 3 (LEFEL 6)

Mae Lefel 6 i’w chyd-drafod. Byddwch yn gweithio gyda staff i ddylunio prosiectau sydd yn arddangos eich gallu adrodd straeon, eich sgiliau a’ch galluoedd, eich uchelgais a’ch dealltwriaeth o’r diwydiant llyfrau comics.

MODIWLAU:

 • Ymarfer wedi’i Gyd-drafod
 • Astudiaethau Cyd-destunol 3
 • Dyfodol Creadigol 3
 • Prosiect Gradd Llyfrau Comics

 

Mae'r wybodaeth a restrir yn yr adran hon yn drosolwg o gynnwys academaidd y rhaglen a fydd ar ffurf modiwlau craidd neu fodiwlau dewisol. Mae modiwlau'n cael eu pennu'n rhai craidd neu rai dewisol yn unol ag anghenion corff proffesiynol ac adolygiad fframwaith academaidd mewnol, ac felly maent yn gallu newid.

 

Gofynion mynediad a gwneud cais

Y gofynion academaidd ar gyfer y cwrs yw 80-112 pwynt tariff UCAS ar TGAU, Safon Uwch neu gyfatebol. Bydd cymwysterau Sgiliau Allweddol UG a lefel 3 priodol hefyd yn cael eu hystyried.

Rydym yn ceisio rhoi cyfweliad i bob un o’n hymgeiswyr yn bresennol. Os yw hyn yn broblem, gallwn drefnu adolygiad portffolio digidol neu gyfweliad ar-lein.

Yn eich portffolio rydym wrth ein bodd yn eich gweld eich gallu i dynnu lluniau. Gallwch ddangos hyn drwy life drawing, gwaith llyfr braslunio â'ch darnau terfynol. Byddem fel arfer yn disgwyl i fyrfyfyr sy’n gobeithio arbenigo mewn nofelau graffig neu gyhoeddi plant, ddangos enghreifftiau o gomics neu waith darlunio llyfrau plant y maent wedi’i gynhyrchu.

 

Addysgu ac Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu mewn amrywiaeth o ffyrdd yn ystod eu gradd, o diwtorialau unigol, beirniadaeth grŵp, asesu cyfoedion a chyflwyno gwaith celf terfynol. Mae adborth wedi'i deilwra'n unigol i'ch helpu i ddatblygu eich gwaith celf i safon broffesiynol.

DYSGU AC ADDYSGU

Mae’r dulliau addysgu yn cynnwys modiwlau sgiliau craidd mewn gweithdai, darlithoedd gan ymarferwyr, seminarau dan arweiniad myfyrwyr ac ymchwil dan arweiniad. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Mae dysgu annibynnol yn agwedd bwysig ar bob modiwl, gan ei fod yn gallu myfyrwyr i ddatblygu eu sgiliau pynciol penodol a’u sgiliau allweddol. Caiff dysgu annibynnol ei hyrwyddo drwy’r adborth a roddir i fyfyrwyr, sydd ar gael ar sawl ffurf gan gynnwys trafodaethau grŵp bach ac un i un.

O ran anghenion penodol, gall gwasanaethau Cynhwysiant y Brifysgol ddarparu arweiniad a chymorth priodol os bydd angen gwneud addasiadau rhesymol ar unrhyw fyfyrwyr oherwydd anabledd, cyflwr meddygol neu wahaniaeth dysgu penodol cydnabyddedig.

 

 

Rhagolygon gyrfaol

Ymysg y cyfleoedd gyrfaol mae; artistiaid llyfrau comics, darluniwr llawrydd, asiantau artistiaid, steilyddion, artistiaid cysyniadau, dylunwyr cymeriadau, artistiaid straeon, artistiaid amgylchedd, awduron, dylunwyr a delweddwyr.

Mae'n gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yno i'ch helpu i wneud penderfyniadau a chynllunio'r camau nesaf tuag at ddyfodol disglair. O gael hyd i waith neu astudiaethau pellach i sylweddoli'ch diddordebau, sgiliau a'ch dyheadau, gallant roi'r wybodaeth, y cyngor a'r arweiniad arbenigol sydd eu hangen arnoch.

Ffioedd a chyllid

Nid oes rhaid ichi dalu'ch ffioedd hyfforddi ymlaen llaw.

Ffioedd dysgu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam 2022/23 ar gyfer cwrs gradd israddedig amser llawn yw £9000 y flwyddyn.

Bydd y ffioedd rydych chi'n eu talu a'r cymorth ar gael yn dibynnu ar nifer o ffactorau gwahanol. Ceir gwybodaeth gyflawn ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

 

 

Manyleb y rhaglen

Gallwch chi weld manyleb lawn y rhaglen yma.

Llety

Os ydych yn edrych am le i aros tra i chi astudio beth am edrych ar ein hadran Llety am fwy o wybodaeth, gan gynnwys prisiau.

I gael mwy o wybodaeth am eich opsiynau, gan gynnwys ein neuaddau preswyl ar y Pentref Wrecsam.

 

Yn amodol ar ail-ddilysu

Fel rhan o’i phroses barhaus o sicrhau a gwella ansawdd, mae’r Brifysgol yn adolygu ei chyrsiau yn rheolaidd i sicrhau eu bod yn adlewyrchu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr. Pob yn bum mlynedd mae angen cynnal adolygiad cyfnodol o’r holl raglenni cyfredol, ac mae’n bosib y bydd newidiadau sylweddol yn cael eu gwneud i raglenni yn ystod y broses o ail-ddilysu.

Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau sydd yn ‘amodol ar ail-ddilysu’ yn cael eu cymeradwyo gan y broses ddilysu; fodd bynnag, ni warantir hyn, ac os na fydd cwrs yn mynd rhagddo yn ôl y bwriad, neu’n cael ei newid yn sylweddol, cewch eich hysbysu gan y brifysgol a rhoddir cymorth i’r bobl hynny sydd wedi cael cynnig lle i ganfod cwrs amgen addas naill ai ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam neu gyda darparwr arall.

Rhyngwladol

Os ydych yn ymgeisio fel Myfyriwr Rhyngwladol/Ewropeaidd, ac yn byw tu allan i'r DU, dylech wneud eich cais drwy ein system cais ar-lein, Centurus.

I gael gwybodaeth am ofynion mynediad y brifysgol ar gyfer myfyrwyr UE/rhyngwladol, os gwelwch yn dda ewch i'r adran ryngwladol.